Grzywna i mandat – czym się różnią? Kiedy grożą kierowcy?

W potocznym języku często zamiennie używa się pojęć grzywny i mandatu. W rzeczywistości nie są one jednak tożsame, oznaczając różne, choć powiązane ze sobą kategorie prawne. Przyjrzyjmy się im bliżej i spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie: kiedy kierowca może otrzymać mandat, a kiedy grzywnę?

grzywna a mandat

Grzywna – co to takiego?

Aby wytłumaczyć różnicę, jaka zachodzi między pojęciami mandatu i grzywny, musimy wyjść od podstawowych kwestii. W tym przypadku będą to czyny zabronione, jakie określa się w polskim porządku prawnym, czyli:

 • przestępstwa (w tym zbrodnie i występki),
 • wykroczenia,
 • przestępstwa skarbowe,
 • wykroczenia skarbowe.

Nas interesuje druga z tych kategorii, a więc wykroczenia. Dlaczego to rozróżnienie jest istotne? Ponieważ dzięki niemu wiemy, do jakich przepisów się odnosić. W przypadku przestępstw sięgnęlibyśmy do Kodeksu Karnego, przestępstw i wykroczeń skarbowych do Kodeksu karnego skarbowego, a w przypadku wykroczeń do Kodeksu wykroczeń.

CZY WIESZ, ŻE …

Granice kary grzywny w rozumieniu Kodeksu karnego są określone w stawkach dziennych, których wysokość jest ustalana na podstawie możliwości finansowych skazanego. W przypadku Kodeksu wykroczeń nie stosuje się stawek dziennych, lecz grzywnę kwotową, wskazującą dokładną sumę, którą musi zapłacić skazany.

To już mamy ustalone, pojawia się zatem inne pytanie – czym jest wykroczenie? Zgodnie z art. 1 Kodeksu wykroczeń jest to czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Karą za wykroczenie może natomiast być:

 • areszt,
 • ograniczenie wolności,
 • grzywna,
 • nagana.

I dopiero tu dochodzimy do sedna sprawy, czyli grzywny, która jest jedną z kar przewidzianych w Kodeksie wykroczeń. Dokładnie rzecz ujmując, jest to kara kryminalna o charakterze majątkowym, którą orzeka się zdecydowanie najczęściej spośród wyżej wymienionych, o czym doskonale wiedzą kierowcy.

Wysokość grzywny – jaka kara grozi kierowcy?

W tej kwestii sprawa jest jasna, ponieważ widełki kwotowe, w ramach których ustalana jest wysokość grzywny, zostały określone w Kodeksie wykroczeń.

Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 zł, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń

Słowa “chyba że ustawa stanowi inaczej” sugerują jednak, że w pewnych określonych przypadkach grzywna może być jednak wyższa. I rzeczywiście, od razu znajdujemy przepis, który o tym mówi (art. 24 § 1a). Zgodnie z nim, w przypadku takich wykroczeń jak m.in.:

 • spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu,
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych,
 • jazda pod wpływem alkoholu,
 • niestosowanie się do znaków lub sygnałów drogowych,
 • nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości,
 • nieudzielenie pomocy ofierze wypadku,
 • prowadzenie pojazdu bez uprawnienia,

kara grzywny dla kierowcy może wynieść nawet do 30 000 zł. Wyjątków określonych w przepisach o randze ustawy jest jeszcze oczywiście więcej (np. grzywna do 8000 zł grozi właścicielowi pojazdu, który na żądanie uprawnionego organu nie wskaże, komu powierzył pojazd do kierowania lub użytkowania w oznaczonym czasie), ale 30 000 zł to maksymalna wysokość możliwej do nałożenia grzywny w sprawach o wykroczenia.

UWAGA!

Grzywna nałożona przez sąd nie musi być wyższa od tej wynikającej z taryfikatora mandatów.

No dobrze, ale przecież widełki między 20 a 5000 zł, o 30 000 zł nie wspominając, dają mnóstwo możliwości, jeśli chodzi o dokładny wymiar kary. Jak się go w takim razie konkretnie ustala? Według Kodeksu wykroczeń wysokość grzywny jest ustalana przy wzięciu pod uwagę:

 • dochodów sprawcy,
 • warunków osobistych i rodzinnych sprawcy,
 • stosunków majątkowych sprawcy,
 • możliwości zarobkowych sprawcy.

Osobną kwestią jest wysokość grzywien, które zostają nałożone w drodze mandatu karnego (więcej o nim poniżej). Wiele z nich jest bowiem z góry określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2003 r. zwanym potocznie taryfikatorem mandatów.

CZY WIESZ, ŻE …

Grzywna może być nałożona w trybie sądowego postępowania zwyczajnego, przyspieszonego bądź nakazowego, a także na drodze mandatu karnego.

Mandat – co to takiego?

Wiemy już, czym jest grzywna, więc pora przejść do pojęcia z nią spokrewnionego, ale nie tożsamego, czyli mandatu karnego. W pierwszej kolejności trzeba zapamiętać, że mandat nie jest karą w rozumieniu Kodeksu wykroczeń, jak się go często błędnie określa. Pod pojęciem tym należy rozumieć formę sankcji mającą charakter grzywny nakładaną przez uprawnione do tego organy za popełnienie określonego wykroczenia.

Mandat wystawia się w drodze postępowania mandatowego, o którym informują przepisy rozdziału 17 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z nimi, postępowanie mandatowe prowadzi Policja lub inne organy, jeśli stanowi tak przepis szczególny, ale może do niego dojść tylko w określonych przypadkach.

Grzywna może być nałożona w drodze mandatu karnego jedynie, gdy:

 • schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,
 • uprawniony funkcjonariusz stwierdzi popełnienie wykroczenia, zwłaszcza za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu.

Inaczej mówiąc, mandat można wystawić tylko wtedy, gdy okoliczności popełnienia wykroczenia i osoba sprawcy nie budzą żadnych wątpliwości. Nie wystawia się go z kolei, gdy za dane wykroczenie należy orzec środek karny lub gdy czyn będący wykroczeniem jest zarazem przestępstwem.

CZY WIESZ, ŻE …

Grzywnę w drodze mandatu karnego można nałożyć w terminie 14 dni od daty ujawnienia czynu (w przypadku złapania sprawcy na gorącym uczynku) lub do 60 dni od dnia ustalenia sprawcy wykroczenia.

Mandat musi zawierać:

 • określenie wysokości grzywny,
 • podanie zachowania stanowiącego wykroczenie zarzucane sprawcy wraz ze wskazaniem czasu i miejsca jego popełnienia,
 • kwalifikację prawną,
 • pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach jej nieuiszczenia.
UWAGA!

Funkcjonariusz musi poinformować sprawcę wykroczenia o prawie do odmowy przyjęcia mandatu i skutkach prawnych takiej decyzji.

Rodzaje mandatów – czym się różnią?

Wyróżniamy trzy rodzaje mandatów.

 1. Mandat gotówkowy – wydawany ukaranemu po uiszczeniu przez niego grzywny bezpośrednio u funkcjonariusza (nakłada się go jedynie wobec obcokrajowców czasowo przebywających w Polsce i osób niemających stałego miejsca zamieszkania).
 2. Mandat kredytowany – wydawany ukaranemu za potwierdzeniem odbioru (nakłada się go wobec wszystkich innych osób), należy go opłacić w terminie 7 dni.
 3. Mandat zaoczny – nakładany w sytuacji, gdy sprawcy nie ma w miejscu popełnienia wykroczenia, musi być pozostawiony w miejscu, z którego ukarany będzie mógł go niezwłocznie odebrać, należy go opłacić w terminie 14 dni.
CZY WIESZ, ŻE …

Grzywna nałożona mandatem kredytowanym lub gotówkowym może być opłacona w formie bezgotówkowej u funkcjonariusza.

Wysokość mandatu – jaka może być kara za wykroczenie drogowe?

Znów sięgniemy do przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Przeczytamy tam (art. 96 § 1), że w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł. Dziwnie mało? To prawda, bo jak zawsze, od reguły są wyjątki.

W postępowaniu mandatowym w sprawach o wykroczenia określone w rozdziale XI Kodeksu wykroczeń można nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł, a w przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń – do 6000 zł.

Art. 96 § 1ad Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

Rozkładając ten przepis na czynniki pierwsze, dowiadujemy się, że:

 • rozdział XI Kodeksu wykroczeń to “Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji” – w ich przypadku wysokość mandatu to maksymalnie 5000 zł,
 • art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń mówi o tzw. “zbiegu rzeczywistym przepisów”, gdy dochodzi do popełnienia więcej niż jednego wykroczenia jednocześnie – w tym przypadku wysokość mandatu to maksymalnie 6000 zł.

Dlaczego wysokości grzywien w postępowaniu mandatowym są określone w inny sposób niż w Kodeksie wykroczeń? Przyczyn należy szukać w specyfice tego rodzaju postępowania, które ma charakter pozasądowy i jest przeprowadzane przez funkcjonariuszy Policji w sposób uproszczony, aby zapewnić szybką reakcję na popełnione wykroczenie.

Funkcjonariusz w przeciwieństwie do sądu nie posiada też wiedzy na temat możliwości finansowych i sytuacji sprawcy lub posiada ją w szczątkowym zakresie. Stąd decyzja o kierowaniu się przez niego taryfikatorem mandatów, w którym górne granice grzywien są niższe od określonych w Kodeksie wykroczeń, jest w pełni uzasadnione.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o różnicę między mandatem a grzywną

Czy mandat jest tożsamy z grzywną?
Kiedy kierowcy zostanie wystawiony mandat, a kiedy nałożona grzywna?
Ile może wynieść mandat, a ile grzywna dla kierowcy?
Kiedy to sąd ustali wysokość grzywny dla kierowcy?
PODSUMOWANIE
 • Mandat i grzywna nie oznaczają tego samego.
 • Grzywna to jedna z kar, które przewidziano w Kodeksie wykroczeń. Ma ona charakter majątkowy i orzeka się ją za popełnienie wykroczenia, czyli czynu społecznie szkodliwego, zabronionego przez ustawę.
 • Wysokość grzywny może wynosić od 20 do 5000 zł, ale w przypadku niektórych wykroczeń kara może być wyższa – nawet do 30 000 zł.
 • Mandat to forma nałożenia grzywny na sprawcę wykroczenia.
 • Mandaty wystawiają uprawnione do tego służby na drodze uproszczonego postępowania mandatowego.
 • Mandat może być wystawiony, jeśli sprawcę schwyta się na gorącym uczynku lub zaraz potem, a także wtedy, gdy funkcjonariusz stwierdzi popełnienie wykroczenia, mimo że sprawcy nie będzie w pobliżu.
 • Mandat może być gotówkowy, kredytowany lub zaoczny.
 • Wysokość grzywny w postępowaniu mandatowym w sprawach o wykroczenia drogowe nie może przekroczyć 5000 zł. Dokładne kwoty przewidziane za dane wykroczenie są określone w taryfikatorze mandatów.
Źródła:
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzywna_(prawo)
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Mandat_karny
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń:
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19710120114/U/D19710114Lj.pdf
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia:
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011061148/U/D20011148Lj.pdf
grafika
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC