Prawo jazdy A, A1, A2 i AM. Czym się różnią? Do czego uprawniają?

W 2013 roku na mocy nowych przepisów wprowadzono kolejne kategorie prawa jazdy: kategorię AM i A2. Obecnie wyróżniamy cztery kategorie z grupy A, mianowicie kategorię A, A1, A2 i AM. W poniższym artykule wyjaśniamy czym kategorię różnią się między sobą, jakie uprawnienia daje prawo jazdy z danej kategorii oraz wskazujemy kto może ubiegać się o konkretną kategorię. Z poniższego tekstu dowiesz się również jakie kroki należy podjąć, aby zdobyć prawo jazdy określonej kategorii.

Kategorie prawa jazdy A, A1, A2 i AM – czym się różnią?

W 2013 roku pojawiły się nowe przepisy, na mocy których zaczęły funkcjonować nowe kategorie prawa jazdy, mianowicie kategoria AM i A2. Kategoria AM zastąpiła dotychczasową kartę motorowerową z kolei kategoria A2 daje uprawnienia do kierowania motocyklem o maksymalnej mocy 35 kW, którego stosunek mocy do masy własnej wynosi maksymalnie 0,2 kW/kg. Uzyskanie prawa jazdy kategorii A2 uprawnia ponadto do prowadzenia motocyklu trójkołowego o mocy do 15 kW, pojazdów z kategorii AM oraz prowadzenia pojazdów z przyczepą tj. zespołu pojazdów (spełniających odpowiednie wymogi) na terytorium Polski. Można więc uznać, że kategoria A2 jest kategorią pośrednią między kategorią A1 i A. W poniższym artykule opisujemy dokładnie jakie uprawnienia są przypisane do konkretnej kategorii, a także jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać prawo jazdy na wybraną kategorię.

Ile trzeba mieć lat, aby móc starać się o prawo jazdy poszczególnych kategorii?

Kategorie: A, A1, A2 i AM różnią się między sobą nie tylko uprawnieniami, które dają kierowcy, ale również wymaganiami co do wieku osoby starającej się o wydanie prawa jazdy. Ile lat musi skończyć dana osoba, aby uzyskać prawo jazdy określonej kategorii?

 • Prawo jazdy kategorii AM – osoba ubiegająca się o kategorię AM, musi mieć ukończone 14 lat. Składając wniosek o wydanie prawa jazdy, osoba ta powinna przedstawić zgodę rodziców.
 • Prawo jazdy kategorii A1 – osoba która chce posiadać prawo jazdy kategorii A1, musi mieć ukończone 16 lat. Składając wniosek o wydanie prawa jazdy, osoba ta powinna przedstawić zgodę rodziców.
 • Prawo jazdy kategorii A2 – o prawo jazdy kategorii A2 mogą uzyskać jedynie osoby pełnoletnie.
 • Prawo jazdy kategorii A – wymagany wiek osoby ubiegającej się o prawo jazdy kategorii A, zależy od posiadanych wcześniej uprawnień. Osoba, która posiada kategorię A2 (od co najmniej 2 lat) może ubiegać się o rozszerzenie uprawnień do kategorii A w momencie ukończenia 20 lat. Jeśli nie posiadasz prawa jazdy kategorii A2, musisz ukończyć 24 lata aby uzyskać prawo jazdy kategorii A.

Na sam kurs i egzamin możesz się zapisać zanim ukończysz wskazany wyżej wiek – uzyskanie konkretnego wieku jest istotne dla samego procesu wydania prawa jazdy. Kurs oraz egzamin możesz odbyć na 3 miesiące przed uzyskaniem wymaganego wieku.

Jakie uprawnienia daje prawo jazdy kategorii AM?

Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania motorowerem, czterokołowcem lekkim (np. quadem) oraz zespołem pojazdów, obejmującym wymienione wcześniej pojazdy połączone przyczepą (uprawnienie obowiązuje jedynie na terenie Polski). Prawo jazdy kategorii AM zastąpiło występującą wcześniej kartę motorowerową. Osoby, które uzyskały kartę motorowerową przed zmianą przepisów, mogą ją wymienić na prawo jazdy kategorii AM, wystarczy że złożą wniosek o wydanie prawa jazdy w odpowiednim urzędzie. Jeśli posiadasz prawo jazdy jakiejkolwiek innej kategorii, nie musisz wymieniać karty motorowerowej, posiadacze prawa jazdy innej kategorii np. A czy B posiadają uprawnienie do kierowania motorowerem oraz czterokołowcem lekkim (a także zespołem tych pojazdów).

Prawo jazdy kategorii AM jest dokumentem, który można najwcześniej uzyskać (jeśli chodzi o dokumenty uprawniające do kierowania). Osoba, która chce uzyskać prawo jazdy kategorii AM musi ukończyć jedynie 14 lat.

Jakie uprawnienia daje prawo jazdy kategorii A1?

Prawo jazdy kategorii A1 mogą uzyskać osoby, które ukończyły 16 lat. Prawo jazdy tej kategorii uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125 cm3 oraz maksymalnej mocy 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o maksymalnej mocy 15 kW,
 • wszystkimi pojazdami z kategorii AM,
 • zespołem pojazdów, obejmującym pojazdy wymienione wyżej połączone za pomocą przyczepy (uprawnienie działa jedynie na terenie Polski).

Jakie uprawnienia daje prawo jazdy kategorii A2?

Prawo jazdy kategorii A2 może uzyskać osoba, która ukończyła 18 lat. Prawo jazdy kategorii A2 daje uprawnienia do kierowania:

 • Motocyklem, który ma maksymalną moc 35 kW, w którym stosunek mocy do masy własnej wynosi maksymalnie 0,2 kW/kg. Dodatkowym warunkiem jest, że taki motocykl nie może powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe, którego moc dwukrotnie przekracza moc takiego motocykla,
 • Motocyklem trójkołowym o maksymalnej mocy 15 kW,
 • Pojazdami z kategorii AM,
 • Zespołem wyżej wymienionych pojazdów, połączonych przyczepą (takie uprawnienie przysługuje jedynie na terenie Polski).

Jakie uprawnienia daje prawo jazdy kategorii A?

Kategoria A uprawnia do kierowania każdym motocyklem, obejmuje również prawo do prowadzenia pojazdów z kategorii AM. Dodatkowo uprawnienie obejmuje także prowadzenie zespołem wymienionym pojazdów – połączonych przyczepą, ale tylko na terytorium Polski. O prawo jazdy kategorii A mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 24 lata. Wyjątkiem są osoby, które ukończyły 20 lata i od co najmniej 2 lat posiadają uprawnienie z kategorii A2 – takie osoby, również mogą uzyskać kategorię A.

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii A, A1, A2, AM?

Każda osoba, która stara się o uzyskanie prawa jazdy w Polsce, powinna w pierwszej kolejności uzyskać PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę. W celu uzyskania PKK należy złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy w odpowiednim urzędzie. Do wniosku należy dołączyć ponadto: zdjęcie (kolorowe 35x45mm), orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem. Osoby niepełnoletnie (starające się np. o kategorię AM lub A1) powinny dodatkowo przedstawić pisemną zgodę rodziców. Jeśli wniosek jest kompletny PKK uzyskasz od ręki, jeśli dane będą wymagały dłuższej weryfikacji to PKK dostaniesz do 2 dni. Jeśli podczas weryfikacji dokumentów powstaną dodatkowe wątpliwości, na PKK poczekasz dłużej tj. do miesiąca czasu, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nawet do 2 miesięcy.

Po co nadawany jest PKK? Profil Kandydata na Kierowcę to elektroniczny dokument, który zawiera dane dotyczące kandydata i przebiegu jego szkolenia, dane te są na bieżąco aktualizowane. Każdy kandydat ma swój indywidualny numer, PKK nadawany jest na poczet konkretnego wniosku, oznacza to że jeśli posiadasz już kategorię A2 i chcesz rozszerzyć swoje uprawnienia zdając na kategorię A, to musisz złożyć nowy wniosek w urzędzie, co za tym idzie – uzyskasz nowy PKK. Profil Kandydata na Kierowcę prowadzony jest w systemie teleinformatycznym, dane w profilu są na bieżąco aktualizowane wraz z postępem procesu uzyskiwania prawa jazdy. Dzięki temu kandydat nie musi krążyć z toną dokumentów między ośrodkiem szkoleniowym, ośrodkiem egzaminacyjnym, a urzędem – dane dotyczące przebiegu kursu są na bieżąco aktualizowane w profilu, po pozytywnym zakończeniu egzaminu wewnętrznego w ośrodku szkoleniowym, wystarczy że zapiszesz się w WORD na egzamin państwowy, jeśli z kolei zdasz egzamin państwowy to takie dane będą widoczne dla urzędu, który po uzyskaniu opłaty (za wydanie prawa jazdy) wyda dokument w odpowiednim terminie.

Pamiętaj – PKK musisz uzyskać przed rozpoczęciem kursu w szkole jazdy. Więcej o PKK przeczytasz tutaj (https://mubi.pl/poradniki/profil-kandydata-na-kierowce/)

Jak wygląda proces uzyskiwania prawa jazdy?

1.   Składasz wniosek o wydanie prawa jazdy w urzędzie

 1. Składasz wniosek o wydanie prawa jazdy w urzędzie
 2. Uzyskujesz PKK
 3. Zapisujesz się do wybranej szkoły jazdy
 4. Odbywasz kurs wewnętrzny
 5. Zdajesz egzamin wewnętrzny: teoretyczny i praktyczny
 6. Zapisujesz się na egzamin państwowy
 7. Zdajesz egzamin państwowy: teoretyczny i praktyczny
 8. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu państwowego, wnosisz opłatę od wydania prawa jazdy w wysokości 100,50 zł (przelew na konto urzędu)
 9. Prawo jazdy jest gotowe do odbioru w urzędzie po 9 dniach od uzyskania przez urząd opłaty- chyba, że we wniosku wskazałeś doręczenie pocztą jako sposób odbioru dokumentu.

Powyżej wypunktowano standardowy proces uzyskiwania prawa jazdy. W tym miejscu warto jednak podkreślić, że jeśli czujesz się na siłach to możesz samodzielnie przygotować się do egzaminu teoretycznego (państwowego) i zdać go jeszcze przed ukończeniem kursu z części praktycznej. Jeśli nie potrzebujesz kursu teoretycznego, to możesz zapisać się na egzamin państwowy – część teoretyczną już po uzyskaniu PKK, w tej sytuacji w ośrodku szkoleniowym odbędziesz jedynie kurs praktyczny i egzamin wewnętrzny również będzie dotyczył tylko tej części.Dodatkowo należy wskazać, że osoba która poszerza swoje uprawnienia, w pewnych przypadkach nie musi ponownie zdawać egzaminu teoretycznego. Zgodnie z §10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2019 w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, w przypadku osób starających się o prawo jazdy kategorii A i posiadających prawo jazdy kategorii A1 lub A2 (lub potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku na te kategorie) uznaje się, że uzyskały one pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego.

PODSUMOWANIE
 • Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania motorowerem i czterokołowcem lekkim, a także zespołem tych pojazdów (tylko na terenie Polski).
 • Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania pojazdami z kategorii AM, motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125 cm3 oraz maksymalnej mocy 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o maksymalnej mocy 15 kW oraz zespołem wymienionych wyżej pojazdów (tylko na terenie Polski).
 • Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania pojazdami z kategorii AM, motocyklem trójkołowym o maksymalnej mocy 15 kW, motocyklem który ma maksymalną moc 35 kW, w którym stosunek mocy do masy własnej wynosi maksymalnie 0,2 kW/kg oraz zespołem wyżej wymienionych pojazdów (tylko na terenie RP).
 • Prawo jazdy kategorii A uprawnia do prowadzenia każdego rodzaju motocyklu oraz pojazdów z kategorii AM.
 • Dla każdej kategorii zastrzeżono inne wymagania wiekowe, kategorię AM może uzyskać osoba która ukończyła 14 lat, kategorię A1 osoba która ukończyła lat 16, kategorię A2 osoba która ukończyła 18 lat, a kategorię A osoba która ukończyła 24 lata.
 • O kategorię A mogą także starać się osoby, które ukończyły 20 rok życia i od co najmniej 2 lat posiadają kategorię A2.
 • Osoba która chce uzyskać prawo jazdy, przed zapisaniem się na kurs powinna złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Osoba której wniosek zostanie przyjęty, uzyska PKK tj. Profil Kandydata na Kierowcę, który jest niezbędny aby rozpocząć kurs w ośrodku szkoleniowym.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Nowak

Absolwentka prawa, obecnie odbywa aplikację radcowską przy OIRP Wrocław. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń. Zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Jest to dla niej codzienność, dlatego chętnie doradza klientom naszej porównywarki OC AC.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!