Jak zgłosić szkodę w towarzystwie ubezpieczeniowym Ergo Hestia?

Ergo Hestia oferuje następujące ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, assistance, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie szyb, Zieloną Kartę, ochronę przed utratą zniżek, ochronę wyposażenia dodatkowego oraz NNW kierowcy i pasażerów. Sprawdźmy, jak przebiega proces zgłoszenia szkody w Ergo Hestii!

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody w Ergo Hestii?

Obowiązkiem poszkodowanego jest powiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie niezwłocznie po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego lub uzyskaniu wiadomości o jego zajściu.

Jeśli poszkodowany celowo lub w wyniku rażącego niedbalstwa nie poinformuje niezwłocznie o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, co przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi na ustalenie przyczyn zdarzenia, towarzystwo ubezpieczeniowe może zmniejszyć wartość odszkodowania.

Z kolei ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Jeśli natomiast w ciągu 30 dni niemożliwe ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela bądź wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, świadczenie zostanie wypłacone do 14 dni od dni, w którym wyjaśnienie okoliczności stało się możliwe. Jednak część odszkodowania, co do której nie ma wątpliwości, zostaje wypłacona w ciągu 30 dni.

Jakie dokumenty należy przygotować podczas zgłoszenia szkody w Ergo Hestii?

Do zgłoszenia szkody w Ergo Hestii potrzebne są dane osoby zgłaszającej:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy,
 • PESEL lub REGON,
 • numer polisy,
 • numer telefonu,
 • adres do korespondencji,
 • adres e-mail.

W przypadku obcokrajowca będą potrzebne: numer i seria dokumentu tożsamości oraz data urodzenia.

Aby zgłosić szkodę komunikacyjną w Ergo Hestii należy przygotować następujące dokumenty:

 • dokumenty poszkodowanego pojazdu: dowód rejestracyjny i/lub karta pojazdu (jeśli została wydana);
 • w razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję, należy dostarczyć obustronną kopię lub odpis z wydziału komunikacji (dokument może uzyskać tylko właściciel/współwłaściciel pojazdu);
 • podpisana przez właściciela (oraz ewentualnych współwłaścicieli) dyspozycja do wypłaty odszkodowania – dokument wskazujący osobę upoważnioną do odbioru odszkodowania wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego;
 • dane osoby, która kierowała pojazdem, jeśli pojazd był w ruchu (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, kategorie uprawnień do kierowania pojazdem);
 • jeśli szkodę wyrządziła inna osoba należy dostarczyć spisane ze sprawcą oświadczenie o zdarzeniu;
 • jeśli szkoda została zgłoszona funkcjonariuszom Policji, należy dostarczyć adres jednostki Policji, która sporządziła notatkę ze zdarzenia;
 • inne dodatkowe dokumenty, o które może poprosić przedstawiciel Ergo Hestii.

Ponadto, w razie kradzieży należy przygotować również:

 • komplet kluczyków (ich liczba powinna być zgodna z deklaracją w umowie);
 • urządzenia służące do uruchomienia zabezpieczeń;
 • dokumenty potwierdzające pochodzenie pojazdu (w tym oryginał zagranicznego dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu);
 • dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu.

Jakie są formy zgłoszenia szkody w Ergo Hestii?

Ergo Hestia umożliwia zgłoszenie szkody za pośrednictwem:

 • indywidualnego konta klienta pod adresem: ihestia.ergohestia.pl;
 • formularza online na stronie: www.ergohestia.pl;
 • kontaktu z przedstawicielem Ergo Hestii;
 • kontaktu telefonicznego pod numerem 801 114 114 lub 58 558 7 000 (infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-18:00).

Aby zgłosić potrzebę skorzystania z pomocy assistance, należy zadzwonić do Centrum Alarmowego pod numer 801 114 114 lub 58 558 70 00 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora). Pomoc assistance można wezwać wezwać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Jak zgłosić szkodę w Ergo Hestii przez internet?

Ergo Hestia umożliwia internetowy kontakt klienta z ubezpieczycielem w wielu różnych sprawach. Za pośrednictwem internetu można uzyskać między innymi uzyskać informacje na temat ubezpieczenia, zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej, zgłosić sprzedaż samochodu, złożyć reklamację czy zapoznać się z ofertą. W Ergo Hestii istnieje również możliwość zgłoszenia szkody online.

Zgłoszeniu szkody w Ergo Hestii służy specjalny formularz internetowy. W formularzu należy podać:

 • przyczynę zgłoszenia – wybieramy opcje: sprawca szkody ma ubezpieczenie w Ergo Hestii (na przykład OC komunikacyjne), jesteśmy ubezpieczeni w Ergo Hestii, a ktoś uszkodził nasz samochód (chęć skorzystania z bezpośredniej likwidacji szkody), zgłoszenie szkody z innych ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, NNW), potrzebujemy pomocy assistance;
 • numer polisy;
 • datę i godzinę zdarzenia;
 • rolę osoby zgłaszającej – wybieramy opcje: poszkodowany, pracownik warsztatu, pełnomocnik, inna osoba;
 • imię;
 • nazwisko;
 • numer PESEL – obcokrajowiec może podać inne dane (obywatelstwo, płeć, datę urodzenia, rodzaj dokumentu i jego numer).

Jak przygotować się na oględziny po zgłoszeniu szkody w Ergo Hestii?

Ubezpieczyciel radzi, aby odpowiednio przygotować się na oględziny pojazdu. Poszkodowany powinien:

 • zaplanować czas, w którym będzie w stanie rzetelnie wypełnić dokumenty przygotowane przez rzeczoznawcę;
 • ulokować samochód w takim miejscu, aby pojazd był dostępny dla likwidatora. Nieodpowiednia lokalizacja (na przykład ciemny garaż, ciasny parking) może negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanych fotografii, a zarazem przyczynić się do niezauważenia wszystkich uszkodzeń. W przypadku przeoczeń konieczne będą dodatkowe oględziny;
 • przygotować wszystkie niezbędne dokumenty związane ze zgłoszeniem szkody. Robienie kopii nie jest konieczne, ponieważ dokumenty kopiuje osoba dokonująca oględzin;
 • przybyć na spotkanie wraz z osobą, która prowadziła pojazd w chwili zdarzenia ubezpieczeniowego (jeśli nie był to sam ubezpieczony);
 • pozostawić pojazd w stanie niezmiennym. Dozwolone są jedynie zmiany, które zabezpieczają pojazd przed dalszym uszkodzeniem.

Jak sprawdzić na jakim etapie jest rozpatrywanie szkody?

Jeśli już zgłosiliśmy szkodę i jesteśmy zainteresowani informacją, na jakim etapie jest nasze zgłoszenie, możemy skontaktować się ubezpieczycielem za pomocą specjalnego formularza internetowego. W polach formularza należy podać następujące dane:

 • osobowość prawną – wybieramy opcje: osoba fizyczna lub osoba prawna;
 • imię;
 • nazwisko;
 • numer PESEL – obcokrajowiec może podać inne dane (obywatelstwo, rodzaj dokumentu i jego numer).

Należy przygotować również numer szkody.

Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!