Jak zgłosić szkodę w towarzystwie ubezpieczeniowym Ergo Hestia?

Ergo Hestia oferuje następujące ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, assistance, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie szyb, Zieloną Kartę, ochronę przed utratą zniżek, ochronę wyposażenia dodatkowego oraz NNW kierowcy i pasażerów. Sprawdźmy, jak przebiega proces zgłoszenia szkody w Ergo Hestii!

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody w Ergo Hestii?

Obowiązkiem poszkodowanego jest powiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie niezwłocznie po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego lub uzyskaniu wiadomości o jego zajściu.

Jeśli poszkodowany celowo lub w wyniku rażącego niedbalstwa nie poinformuje niezwłocznie o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, co przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi na ustalenie przyczyn zdarzenia, towarzystwo ubezpieczeniowe może zmniejszyć wartość odszkodowania.

Z kolei ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Jeśli natomiast w ciągu 30 dni niemożliwe ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela bądź wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, świadczenie zostanie wypłacone do 14 dni od dni, w którym wyjaśnienie okoliczności stało się możliwe. Jednak część odszkodowania, co do której nie ma wątpliwości, zostaje wypłacona w ciągu 30 dni.

Jakie dokumenty należy przygotować podczas zgłoszenia szkody w Ergo Hestii?

Do zgłoszenia szkody w Ergo Hestii potrzebne są dane osoby zgłaszającej:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy,
 • PESEL lub REGON,
 • numer polisy,
 • numer telefonu,
 • adres do korespondencji,
 • adres e-mail.

W przypadku obcokrajowca będą potrzebne: numer i seria dokumentu tożsamości oraz data urodzenia.

Aby zgłosić szkodę komunikacyjną w Ergo Hestii należy przygotować następujące dokumenty:

 • dokumenty poszkodowanego pojazdu: dowód rejestracyjny i/lub karta pojazdu (jeśli została wydana);
 • w razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję, należy dostarczyć obustronną kopię lub odpis z wydziału komunikacji (dokument może uzyskać tylko właściciel/współwłaściciel pojazdu);
 • podpisana przez właściciela (oraz ewentualnych współwłaścicieli) dyspozycja do wypłaty odszkodowania – dokument wskazujący osobę upoważnioną do odbioru odszkodowania wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego;
 • dane osoby, która kierowała pojazdem, jeśli pojazd był w ruchu (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, kategorie uprawnień do kierowania pojazdem);
 • jeśli szkodę wyrządziła inna osoba należy dostarczyć spisane ze sprawcą oświadczenie o zdarzeniu;
 • jeśli szkoda została zgłoszona funkcjonariuszom Policji, należy dostarczyć adres jednostki Policji, która sporządziła notatkę ze zdarzenia;
 • inne dodatkowe dokumenty, o które może poprosić przedstawiciel Ergo Hestii.

Ponadto, w razie kradzieży należy przygotować również:

 • komplet kluczyków (ich liczba powinna być zgodna z deklaracją w umowie);
 • urządzenia służące do uruchomienia zabezpieczeń;
 • dokumenty potwierdzające pochodzenie pojazdu (w tym oryginał zagranicznego dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu);
 • dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu.

Jakie są formy zgłoszenia szkody w Ergo Hestii?

Ergo Hestia umożliwia zgłoszenie szkody za pośrednictwem:

 • indywidualnego konta klienta pod adresem: ihestia.ergohestia.pl;
 • formularza online na stronie: www.ergohestia.pl;
 • kontaktu z przedstawicielem Ergo Hestii;
 • kontaktu telefonicznego pod numerem 801 114 114 lub 58 558 7 000 (infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-20:00 oraz w sobotę: 9:00-17:00).

Aby zgłosić potrzebę skorzystania z pomocy assistance, należy zadzwonić do Centrum Alarmowego pod numer 801 114 114 lub 58 558 70 00 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora). Pomoc assistance można wezwać wezwać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Jak zgłosić szkodę w Ergo Hestii przez internet?

Ergo Hestia umożliwia internetowy kontakt klienta z ubezpieczycielem w wielu różnych sprawach. Za pośrednictwem internetu można uzyskać między innymi uzyskać informacje na temat ubezpieczenia, zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej, zgłosić sprzedaż samochodu, złożyć reklamację czy zapoznać się z ofertą. W Ergo Hestii istnieje również możliwość zgłoszenia szkody online.

Zgłoszeniu szkody w Ergo Hestii służy specjalny formularz internetowy. W formularzu należy podać:

 • przyczynę zgłoszenia – wybieramy opcje: sprawca szkody ma ubezpieczenie w Ergo Hestii (na przykład OC komunikacyjne), jesteśmy ubezpieczeni w Ergo Hestii, a ktoś uszkodził nasz samochód (chęć skorzystania z bezpośredniej likwidacji szkody), zgłoszenie szkody z innych ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, NNW), potrzebujemy pomocy assistance;
 • numer polisy;
 • datę i godzinę zdarzenia;
 • rolę osoby zgłaszającej – wybieramy opcje: poszkodowany, pracownik warsztatu, pełnomocnik, inna osoba;
 • imię;
 • nazwisko;
 • numer PESEL – obcokrajowiec może podać inne dane (obywatelstwo, płeć, datę urodzenia, rodzaj dokumentu i jego numer).

Jak przygotować się na oględziny po zgłoszeniu szkody w Ergo Hestii?

Ubezpieczyciel radzi, aby odpowiednio przygotować się na oględziny pojazdu. Poszkodowany powinien:

 • zaplanować czas, w którym będzie w stanie rzetelnie wypełnić dokumenty przygotowane przez rzeczoznawcę;
 • ulokować samochód w takim miejscu, aby pojazd był dostępny dla likwidatora. Nieodpowiednia lokalizacja (na przykład ciemny garaż, ciasny parking) może negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanych fotografii, a zarazem przyczynić się do niezauważenia wszystkich uszkodzeń. W przypadku przeoczeń konieczne będą dodatkowe oględziny;
 • przygotować wszystkie niezbędne dokumenty związane ze zgłoszeniem szkody. Robienie kopii nie jest konieczne, ponieważ dokumenty kopiuje osoba dokonująca oględzin;
 • przybyć na spotkanie wraz z osobą, która prowadziła pojazd w chwili zdarzenia ubezpieczeniowego (jeśli nie był to sam ubezpieczony);
 • pozostawić pojazd w stanie niezmiennym. Dozwolone są jedynie zmiany, które zabezpieczają pojazd przed dalszym uszkodzeniem.

Jak sprawdzić na jakim etapie jest rozpatrywanie szkody?

Jeśli już zgłosiliśmy szkodę i jesteśmy zainteresowani informacją, na jakim etapie jest nasze zgłoszenie, możemy skontaktować się ubezpieczycielem za pomocą specjalnego formularza internetowego. W polach formularza należy podać następujące dane:

 • osobowość prawną – wybieramy opcje: osoba fizyczna lub osoba prawna;
 • imię;
 • nazwisko;
 • numer PESEL – obcokrajowiec może podać inne dane (obywatelstwo, rodzaj dokumentu i jego numer).

Należy przygotować również numer szkody.

Oceń artykuł:
15,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *