ERGO Hestia – zgłoszenie szkody

ERGO Hestia oferuje następujące ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, assistance, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie szyb, Zieloną Kartę, ochronę przed utratą zniżek, ochronę wyposażenia dodatkowego, ochronę prawną oraz NNW kierowcy i pasażerów. Sprawdźmy, jak przebiega proces zgłoszenia szkody w ERGO Hestii!

logo ergo hestia

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody w ERGO Hestii?

Obowiązkiem poszkodowanego jest powiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie niezwłocznie po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego lub uzyskaniu wiadomości o jego zajściu.

Jeśli poszkodowany celowo lub w wyniku rażącego niedbalstwa nie poinformuje niezwłocznie o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, co przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi na ustalenie przyczyn zdarzenia, towarzystwo ubezpieczeniowe może zmniejszyć wartość odszkodowania.

Z kolei ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Jeśli natomiast w ciągu 30 dni ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela bądź wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, świadczenie zostanie wypłacone do 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie okoliczności stało się możliwe. Jednak część odszkodowania, co do której nie ma wątpliwości, zostaje wypłacona w ciągu 30 dni.

Jakie dokumenty należy przygotować podczas zgłoszenia szkody w ERGO Hestii?

Do zgłoszenia szkody w ERGO Hestii potrzebne są dane osoby zgłaszającej:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy,
 • PESEL lub REGON,
 • numer polisy,
 • numer telefonu,
 • adres do korespondencji,
 • adres e-mail.

W przypadku obcokrajowca będą potrzebne: numer i seria dokumentu tożsamości oraz data urodzenia.

Aby zgłosić szkodę komunikacyjną w ERGO Hestii, należy przygotować następujące dokumenty:

 • dokumenty poszkodowanego pojazdu: dowód rejestracyjny i/lub karta pojazdu (jeśli została wydana),
 • obustronną kopię dowodu rejestracyjnego lub jego odpis z wydziału komunikacji w razie zatrzymania tego dokumentu przez policję,
 • podpisaną przez właściciela (oraz ewentualnych współwłaścicieli) dyspozycję do wypłaty odszkodowania – dokument wskazujący osobę upoważnioną do odbioru odszkodowania wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego,
 • dane osoby, która kierowała pojazdem, jeśli pojazd był w ruchu (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, kategorie uprawnień do kierowania pojazdem),
 • spisane ze sprawcą oświadczenie o zdarzeniu (jeśli szkodę wyrządziła inna osoba),
 • adres jednostki Policji, która sporządziła notatkę ze zdarzenia (oczywiście pod warunkiem, że szkoda została zgłoszona funkcjonariuszom policji),
 • inne dodatkowe dokumenty, o które może poprosić przedstawiciel ERGO Hestii.

Ponadto, w razie kradzieży należy przygotować również:

 • komplet kluczyków (ich liczba powinna być zgodna z deklaracją w umowie),
 • urządzenia służące do uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych pojazdu,
 • dokumenty potwierdzające pochodzenie pojazdu (w tym oryginał zagranicznego dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu),
 • dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu.

Jakie są formy zgłoszenia szkody w ERGO Hestii?

ERGO Hestia umożliwia zgłoszenie szkody za pośrednictwem:

 • formularza online na stronie: www.ergohestia.pl,
 • kontaktu telefonicznego pod numerem 801 107 107 lub 585 555 555.

Aby zgłosić potrzebę skorzystania z pomocy assistance, należy zadzwonić do Centrum Alarmowego pod te same numery, czyli 801 107 107 lub 585 555 555 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora). Bezpłatnie można porozmawiać poprzez połączenie internetowe, do którego odnośnik znajdziesz na stronie ubezpieczyciela. 

Jak zgłosić szkodę w ERGO Hestii przez internet?

ERGO Hestia umożliwia internetowy kontakt klienta z ubezpieczycielem w wielu różnych sprawach. Za pośrednictwem internetu można m.in. uzyskać informacje na temat ubezpieczenia, zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej, zgłosić sprzedaż samochodu, złożyć reklamację czy zapoznać się z ofertą. W ERGO Hestii istnieje również możliwość zgłoszenia szkody online.

formularz zgłoszenia szkody w ergo hestii

Zgłoszeniu szkody w ERGO Hestii służy specjalny formularz internetowy. W formularzu należy podać:

 • przyczynę zgłoszenia – w tym celu wybieramy jedną z opcji:
  • “sprawca szkody jest ubezpieczony w ERGO Hestii”, 
  • “mam ubezpieczenie OC w ERGO Hestii, a ktoś uszkodził mój pojazd” (w przypadku chęci skorzystania z bezpośredniej likwidacji szkody), 
  • “zgłaszam szkodę z pozostałych ubezpieczeń” (na przykład AC, NNW), 
  • “potrzebuję pomocy assistance”;
 • numer polisy,
 • datę i godzinę zdarzenia,
 • rolę osoby zgłaszającej – wybieramy opcje: poszkodowany, pracownik warsztatu, pełnomocnik, inna osoba,
 • imię,
 • nazwisko,
 • numer PESEL – obcokrajowiec może podać inne dane (obywatelstwo, płeć, datę urodzenia, rodzaj dokumentu i jego numer).
Przykład

Jeszcze przed zgłoszeniem szkody, w trakcie trwania umowy z firmą ERGO Hestia, klient musi poinformować ubezpieczyciela o każdej zmianie danych, o które pytała ERGO Hestia przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Pan Piotr nie dopełnił tego obowiązku i nie zawiadomił towarzystwa ubezpieczeniowego o tym, że zaczął udostępniać samochód swojemu synowi, który niedawno zdobył prawo jazdy. Gdy doszło do kolizji, której skutki pan Piotr chciał zlikwidować z polisy autocasco i ubezpieczenia dodatkowego wyposażenia, ubezpieczyciel zmniejszył kwotę odszkodowania ze względu na to, że do zdarzenia doszło, gdy za kierownicą zasiadał niedoświadczony kierowca niewspomniany w umowie ubezpieczenia.

Jak przygotować się na oględziny po zgłoszeniu szkody w ERGO Hestii?

Ubezpieczyciel radzi, aby odpowiednio przygotować się na oględziny pojazdu. Poszkodowany powinien:

 • zaplanować czas, w którym będzie w stanie rzetelnie wypełnić dokumenty przygotowane przez rzeczoznawcę,
 • ulokować samochód w takim miejscu, aby pojazd był dostępny dla likwidatora (nieodpowiednia lokalizacja, np. ciemny garaż czy ciasny parking, może negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanych fotografii, a zarazem przyczynić się do niezauważenia wszystkich uszkodzeń, w przypadku przeoczeń konieczne będą dodatkowe oględziny),
 • przygotować wszystkie niezbędne dokumenty związane ze zgłoszeniem szkody (robienie kopii nie jest konieczne, ponieważ dokumenty kopiuje osoba dokonująca oględzin),
 • przybyć na spotkanie wraz z osobą, która prowadziła pojazd w chwili zdarzenia ubezpieczeniowego (jeśli nie był to sam ubezpieczony),
 • pozostawić pojazd w niezmienionym stanie (dozwolone są jedynie zmiany, które zabezpieczają pojazd przed dalszym uszkodzeniem).

Od niedawna można również dokonać wideooględzin w aplikacji ERGO Hestii. Aplikacja Pomoc Online może też posłużyć do umówienia się na oględziny z pracownikiem towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Jak sprawdzić, na jakim etapie jest rozpatrywanie szkody?

Jeśli już zgłosiliśmy szkodę i jesteśmy zainteresowani informacją, na jakim etapie jest nasze zgłoszenie, możemy skontaktować się ubezpieczycielem za pomocą specjalnego formularza internetowego. W polach formularza należy podać następujące dane:

 • osobowość prawną – wybieramy jedną z opcji: osoba fizyczna lub osoba prawna,
 • imię,
 • nazwisko,
 • numer PESEL – obcokrajowiec może podać inne dane (obywatelstwo, rodzaj dokumentu i jego numer).

Należy przygotować również numer szkody.

obsługa zgłoszonej szkody w ergo hestii

Zgłoszenie szkody w towarzystwie ERGO Hestia nie jest skomplikowane. Należy jednak przestrzegać wymienionych wyżej zasad, aby otrzymać odszkodowanie w odpowiedniej wysokości i w jak najkrótszym czasie.

PODSUMOWANIE
 • Zgłoszenia szkody w ERGO Hestii należy dokonać niezwłocznie po jej wystąpieniu.
 • ERGO Hestia wypłaca odszkodowanie w ciągu 30 dni od zgłoszenia zdarzenia.
 • Aby zgłosić szkodę w ERGO Hestia, trzeba przygotować m.in. dane osoby zgłaszającej i dokumenty samochodu.
 • Szkodę w ERGO Hestia można zgłosić telefonicznie lub za pomocą formularza online na stronie ubezpieczyciela.
 • Na stronie ERGO Hestii można także sprawdzić, na jakim etapie jest rozpatrywana szkoda.
 • Po zgłoszeniu szkody w ERGO Hestii ubezpieczyciel przeprowadzi oględziny uszkodzonego pojazdu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zgłoszenie szkody w ERGO Hestia

Jak zgłosić szkodę w ERGO Hestia?
Które dokumenty muszę przygotować, by zgłosić szkodę w ERGO Hestii?
Czy trzeba przygotować się do oględzin pojazdu po zgłoszeniu szkody?
Piotr Wojciechowski
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

1 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Nie można się dodzwonić. Od 17:30 do 18:00 tylko muzyka. Po 18:00 nie czynne .

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC