Jak zgłosisz szkodę z ubezpieczenia turystycznego?

Jeśli zależy Ci na bezstresowym urlopie, powinieneś przed wyjazdem pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia turystycznego. Ubezpieczenie turystyczne zapewni Ci ochronę finansową, jeśli podczas podróży doznasz szkody. Przeczytaj poniższy artykuł, a dowiesz się: jak wygląda proces likwidacji szkody z ubezpieczenia podróżnego, jakie prawa przysługują Ci jako osobie ubezpieczonej oraz jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać odszkodowanie.

ubezpieczenie turystyczne szkoda

Kontakt z ubezpieczycielem – przeczytaj OWU

Nigdy nie wiadomo, co spotka Cię podczas podróży. Nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkiego. Co prawda wypadek może wydarzyć się w każdej chwili, jednak gdy dojdzie do niego podczas zagranicznej podróży, dodatkowym kłopotem stają się koszty uzyskania pomocy lekarskiej, które potrafią być naprawdę wysokie. Dlatego warto przed wyjazdem przemyśleć kwestię wykupienia ubezpieczenia podróżnego.

Przed wykupieniem ubezpieczenia należy zapoznać się z OWU dołączonym do umowy ubezpieczenia. W OWU ubezpieczyciele regulują nie tylko kwestię odpowiedzialności, ale również wskazują, w jaki sposób szkoda jest likwidowana. W szczególności powinieneś zwrócić uwagę na terminy – zazwyczaj ubezpieczyciele wskazują w OWU czas, w którym ubezpieczony powinien powiadomić o zaistnieniu szkody. W OWU znajdziesz również informacje na temat przebiegu procesu likwidacji szkody oraz procedury składania reklamacji.

Jak nawiązać kontakt z ubezpieczycielem? Tutaj ubezpieczony ma kilka opcji. Wielu ubezpieczycieli prowadzi infolinię, dzięki której nie tylko możesz zgłosisz szkodę telefonicznie, ale również uzyskać w szybki sposób informacje na temat tego, jaki jest schemat postępowania w odniesieniu do danego zdarzenia. Szkodę można zgłosić również drogą elektroniczną – wysyłając zgłoszenie na adres e-mail ubezpieczyciela lub wypełniając udostępniony na platformie internetowej ubezpieczyciela formularz zgłoszenia. Ubezpieczony może także skorzystać z tradycyjnej drogi kontaktu, wysyłając korespondencję pocztą.

Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy ubezpieczyciela, zalecany jest kontakt telefoniczny – wielu ubezpieczycieli prowadzi infolinię 24-godzinną. Pracownik infolinii przekaże najważniejsze informacje dotyczące procesu likwidacji szkody, a także udzieli Ci niezbędnej pomocy wynikającej z umowy (w szczególności jeśli chodzi o pomoc w ramach assistance). Oczywiście w odniesieniu do większości szkód będzie potrzeba udokumentowania roszczenia (przesłania dokumentacji lekarskiej czy rachunków wykazujących koszty leczenia), dlatego najlepiej będzie, jeśli podróżny, jeszcze przebywając za granicą, skontaktuje się z ubezpieczycielem, aby powiadomić o zdarzeniu szkodowym, a następnie po powrocie do kraju prześle drogą elektroniczną lub tradycyjną komplet dokumentów wymaganych do likwidacji szkody.

Co powinno zawierać zgłoszenie szkody?

Niezależne od rodzaju szkody zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko ubezpieczonego,
 • numer polisy,
 • data i miejsce wyjazdu,
 • data i miejsce zdarzenia szkodowego,
 • opis zdarzenia szkodowego (okoliczności zdarzenia, skutki),
 • dane ewentualnych świadków,
 • dane podmiotu leczniczego (jeśli była udzielana pomoc).

W zależności od tego, jakiej szkody dotyczy zgłoszenie, należy również dołączyć dodatkowe dokumenty. W OWU powinna być zawarta informacja (w odniesieniu do każdego ryzyka ubezpieczeniowego), jakie dokumenty należy przesłać w razie wystąpienia szkody. Zgłaszane zdarzenie powinno być w należyty sposób udokumentowane. W szczególności należy wykazać rozmiar szkody. Ubezpieczyciele, chcąc usprawnić proces zgłaszania szkody, na swoich portalach internetowych udostępniają formularze, które należy wypełnić w celu uzyskania odszkodowania. Jest to duża pomoc dla ubezpieczonego, ponieważ w takim formularzu wskazane jest dokładnie, jakie informacje oraz dokumenty powinien przesłać ubezpieczycielowi. 

Koszty leczenia – jak zgłosić szkodę?

Ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia do ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia – chyba że dla konkretnych zdarzeń zastrzeżono w umowie lub OWU limit kwotowy. Takie limity najczęściej mają zastosowanie do leczenia stomatologicznego.

W celu uzyskania odszkodowania ubezpieczony powinien przekazać następujące informacje: numer polisy, swoje dane kontaktowe, datę i miejsce wyjazdu, datę i miejsce zdarzenia, opis zdarzenia, dane podmiotu leczniczego. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone rachunki za leczenie, aby nie było wątpliwości co do poniesionych kosztów. Dodatkowo ubezpieczyciel może zażądać przedstawienia dokumentacji medycznej wskazującej na zasadność tych kosztów.

Assistance w podróży – jak zgłosić szkodę?

Assistance w podróży zapewnia ubezpieczonemu stosowną pomoc w razie konieczności:

 • skorzystania z pomocy tłumacza,
 • wcześniejszego transportu do kraju ze względu na stan zdrowia,
 • transportu ciała do Polski,
 • skorzystania z pomocy prawnej,
 • przedłużenia zakwaterowania za granicą,
 • skorzystania z pomocy informacyjnej i pieniężnej w razie utraty dokumentów.

Oczywiście zakres pomocy zależy od wykupionego pakietu ubezpieczenia turystycznego.

Ubezpieczyciel świadczy pomoc w trakcie trwania podróży, dlatego w razie zaistnienia takiej konieczności ubezpieczony powinien niezwłocznie skontaktować się z zakładem ubezpieczeń. Ze względu na charakter środków przysługujących ubezpieczonemu w ramach assistance najlepiej skontaktować się z ubezpieczycielem drogą telefoniczną.

NNW w podróży – jak zgłosić szkodę?

NNW zapewnia dodatkową ochronę:

 • ubezpieczonemu, na wypadek gdyby doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • rodzinie ubezpieczonego na wypadek jego śmierci.

Jeśli doszło do nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczony lub jego rodzina powinni zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi. Jeżeli doszło do nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem jest trwały uszczerbek na zdrowiu, ubezpieczonemu należy się odszkodowanie. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ubezpieczonego, numer polisy, datę i miejsce wyjazdu, datę i miejsce zdarzenia, opis zdarzenia, skutki zdarzenia. Do zgłoszenia powinna zostać załączona dokumentacja medyczna. Odszkodowanie wypłacane jest jednak dopiero po zakończeniu leczenia, najczęściej konieczne jest dodatkowe badanie, którego dokonuje lekarz wskazany przez ubezpieczyciela w celu określenia wysokości uszczerbku na zdrowiu. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od procentowej wysokości uszczerbku na zdrowiu oraz wskazanej w umowie sumy ubezpieczenia, dlatego przed wypłatą należnych środków konieczne jest ustalenie wysokości uszczerbku.

Jeśli doszło do nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem jest śmierć ubezpieczonego, jego najbliższym przysługuje stosowne roszczenie. Krąg osób, które mogą ubiegać się o odszkodowanie, wskazany jest w OWU – jeśli ubezpieczony nie wskazał uposażonego (osoby, której ma przypaść świadczenie w razie śmierci), zastosowanie będą miały regulacje wynikające z OWU. Osoba uprawniona powinna skontaktować się z ubezpieczycielem w celu uzyskania odszkodowania. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: numer polisy, dane ubezpieczonego, dane osoby dochodzącej roszczenia, datę i miejsce wyjazdu, datę i miejsce zdarzenia, opis okoliczności zdarzenia. Do zgłoszenia powinien zostać dołączony akt zgonu oraz karta statystyczna zgonu lub dokumentacja medyczna, z której wynika przyczyna śmierci.

OC w życiu prywatnym – na jakich zasadach ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie?

Odszkodowanie z OC w życiu prywatnym należy się osobie trzeciej (poszkodowanemu), której ubezpieczony wyrządził szkodę. Niemniej nie oznacza to, że ubezpieczony nie uczestniczy w procesie likwidacji szkody. To ubezpieczony powinien zawiadomić ubezpieczyciela o tym, że wyrządził osobie trzeciej szkodę, przekazując tym samym wszelkie istotne informacje dotyczące okoliczności zdarzenia oraz swojej odpowiedzialności za zdarzenie. Ubezpieczony w zgłoszeniu powinien wskazać: numer polisy, swoje dane, dane osoby poszkodowanej, datę i miejsce wyjazdu, datę i miejsce zdarzenia, okoliczności zdarzenia oraz skutki zdarzenia.

Proces likwidacji szkody

Po otrzymaniu zgłoszenia ubezpieczyciel przystąpi do likwidacji szkody. Zgłoszenie powinno zostać rozpatrzone w ciągu 30 dni. Nie zawsze jest jednak to możliwe. Ubezpieczyciel potrzebuje kompletu dokumentów, aby rozpatrzyć szkodę. Dlatego jeśli ubezpieczony zwleka z dostarczeniem dokumentów, np. dokumentacji medycznej czy rachunków za leczenie, to szkoda nie zostanie rozpatrzona w terminie. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie dopiero po uzyskaniu niezbędnych dokumentów. Inną kwestią jest to, że czasem ustalenie rozmiaru szkody jest niemożliwe nie ze względu na niedochowanie obowiązków przez ubezpieczonego, a ze względu na długotrwały proces leczenia  – tak będzie w przypadku odszkodowania z NNW. Ubezpieczyciel jest w stanie oszacować wysokość odszkodowania z NNW dopiero po zakończeniu leczenia przez poszkodowanego. Jak widać proces likwidacji szkody zależy więc od rodzaju ochrony, z której ubezpieczony chce skorzystać – inaczej będzie likwidowana szkoda w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, a inaczej w przypadku NNW. Dlatego należy zapoznać się z OWU, w którym ubezpieczyciele regulują proces dochodzenia odszkodowania. Ponadto w umowie lub OWU powinien być wskazany proces składania reklamacji, z którego ubezpieczony może skorzystać, jeśli nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela.

proces likwidacji szkody w ubezpieczeniu turystycznym

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zgłaszanie szkód z ubezpieczenia turystycznego

Jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela podczas wakacji?
Jakie informacje trzeba podać przy zgłaszaniu szkody z ubezpieczenia turystycznego?
Kiedy otrzymam odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego?
PODSUMOWANIE
 • Szkodę z ubezpieczenia turystycznego możesz zgłosić telefonicznie, mailowo lub pocztą tradycyjną. Ubezpieczyciele na stronach swoich serwisów internetowych zazwyczaj udostępniają specjalną platformę, przez którą również możesz zgłosić szkodę.
 • Szkodę należy odpowiednio udokumentować – ubezpieczyciel może wymagać dowodów na potwierdzenie powstałych kosztów (np. rachunków za leczenie czy dokumentacji medycznej wykazującej zasadność leczenia).
 • Zgłoszenie szkody powinno zawierać przede wszystkim następujące informacje: dane ubezpieczonego, numer polisy, datę i miejsce zdarzenia szkodowego, datę i miejsce wyjazdu objętego ubezpieczeniem, opis okoliczności zdarzenia, dane ewentualnych świadków. Do zgłoszenia należy dołączyć odpowiednią dokumentację, która wykaże zasadność roszczenia (np. rachunki za pomoc medyczną).
 • W OWU ubezpieczyciele określają, ile czasu ubezpieczony ma na zgłoszenie szkody.
 • W OWU ubezpieczyciele wskazują również, w jaki sposób szkoda jest likwidowana – w odniesieniu do danego ryzyka ubezpieczeniowego.
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!