Czy NFZ pokryje koszty leczenia za granicą?

Wyjeżdżając za granicę, warto zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej możesz uzyskać opiekę medyczną w ramach publicznej służby zdrowia. Z poniższego artykułu dowiesz się, czym jest EKUZ, jak taką kartę uzyskać, a przede wszystkim, w jakich sytuacjach zapewni Ci ona ochronę.

Koszty leczenia pokrywane przez NFZ a wyjazd zagraniczny

Osoby podróżujące po Europie powinny wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, jeśli chcą sobie zapewnić opiekę zdrowotną za granicą na minimalnym poziomie. Karta potwierdza, że masz prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w innym kraju na koszt NFZ. Posiadając kartę, uzyskasz w krajach UE i krajach EFTA dostęp do podstawowych usług świadczonych w ramach publicznej opieki zdrowotnej w danym kraju. W sytuacji gdy masz wyrobioną EKUZ, przysługują Ci prawa do publicznej opieki zdrowotnej, które posiadają również obywatele tego kraju – oznacza to, że zakres opieki może się różnić od leczenia dostępnego w Polsce i objętego przez NFZ.

Czym jest EKUZ?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument uprawniający do korzystania z publicznych świadczeń zdrowotnych podczas pobytu za granicą w państwach należących do UE lub EFTA. EKUZ daje Ci gwarancję uzyskania darmowej pomocy lekarskiej podczas pobytu za granicą. Należy jednak podkreślić, że zakres świadczeń jest ograniczony. Wyjeżdżając np. do Włoch, skorzystasz z takich samych uprawnień, jakie przysługują obywatelom tego kraju. Tym samym, jeśli w danym kraju obywatele dopłacają do konkretnej usługi leczniczej, Ty też będziesz musiał to zrobić, chcąc skorzystać z tej pomocy – nawet jeśli usługa ta podlega refundacji w Polsce. Z powyższego wynika, że EKUZ nie zawsze gwarantuje bezpłatne leczenie zagraniczne, warto więc dodatkowo zaopatrzyć się w ubezpieczenie turystyczne.

Przykład

W niektórych krajach istnieje konieczność dopłacania nawet do usług medycznych gwarantowanych w ramach ubezpieczenia. Przykładowo, w Portugalii za wizytę w przychodni publicznej ponosi się opłatę administracyjną w wysokości ok. 25 zł, a w przyszpitalnej izbie przyjęć – ok. 90 zł. Z kolei w Szwecji w ogóle nie ma bezpłatnej opieki medycznej dla osób ubezpieczonych powyżej 20. roku życia. Za wizytę u specjalisty lub pomoc w nagłym wypadku trzeba zapłacić od ok. 70 zł do ok. 225 zł.

Jak uzyskać EKUZ?

O wydanie EKUZ może się starać każda osoba, która podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ. Aby otrzymać kartę, należy złożyć stosowny wniosek, nie trzeba przedkładać żadnych dodatkowych dokumentów. Wyjątkiem są osoby, które ukończyły 18 lat i w dalszym ciągu się uczą oraz posiadają status członka rodziny osoby ubezpieczonej – osoby te powinny oprócz wniosku przedstawić dowód potwierdzający fakt pobierania nauki (legitymacja studencka lub uczniowska).

Wniosek o przyznanie i wyrobienie EKUZ można złożyć osobiście z jednym z oddziałów NFZ, wysłać pocztą, wysłać mailem na adres [email protected] (tylko w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ). Najszybszą metodą na uzyskanie EKUZ jest udanie się osobiście do oddziału NFZ – kartę uzyskasz od ręki. Należy jednak podkreślić, że w większych miastach w okresie urlopowym możesz napotkać ogromne kolejki. Warto wtedy skorzystać z opcji złożenia wniosku inną drogą. O Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego możesz się starać także za pośrednictwem Zaufanego Profilu elektronicznego.

Na jaki czas wydawana jest EKUZ i ile kosztuje?

Karta EKUZ jest wydawana bezpłatnie. Jeśli chodzi o okres trwania ochrony, to zależy on od statusu osoby ubiegającej się o EKUZ. Od 1 czerwca 2019 roku Karta jest wydawana na czas od 42 dni do nawet 20 lat. W jakich przypadkach?

EKUZ ważny przez 20 lat:

 • dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny i pobierają emeryturę.

EKUZ ważny przez 5 lat:

 • dla osób, które pobierają świadczenia emerytalne, ale nie mają jeszcze 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn);
 • dla osób nieubezpieczonych, które nie ukończyły 18. roku życia, posiadających polskie obywatelstwo.

EKUZ ważny przez 3 lata: 

 • dla osób zatrudnionych;
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • dla osób pobierających zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

EKUZ ważny przez 18 miesięcy: 

 • dla osób, które pobierają rentę i mają ponad 18 lat;
 • dla osób, które posiadają status studenta i są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię;
 • dla osób, które ukończyły 18 lat, są uczniami i posiadają własny tytuł do ubezpieczenia;
 • dla osób, które ukończyły 18 lat i są zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny osoby ubezpieczonej.

EKUZ ważny przez 6 miesięcy: 

 • dla osób wykonujących pracę nakładczą;
 • dla osób, które są zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług.

EKUZ ważny przez 2 miesiące:

 • dla osób ubezpieczonych niezaliczających się do powyższych przypadków lub osób, co do których nie został spełniony obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego;
 • dla osób bezrobotnych, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

EKUZ ważny przez 90 dni:

 • dla osób nieubezpieczonych, ale spełniających kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z opieki społecznej decyzją, np. wójta lub burmistrza.

EKUZ ważny przez 42 dni:

 • dla nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski w okresie połogu.

*EKUZ ważny do ukończenia 18. roku życia:

 • dla osób, które nie mają ukończonych 18 lat i zostały zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny;
 • dla osób, które nie mają ukończonych 18 lat, ale mają własny tytuł do ubezpieczenia albo pobierają rentę.

*Karta EKUZ jest ważna do dnia ukończenia 18. roku życia.

Jaką ochronę zapewnia EKUZ?

Na mocy współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, możesz otrzymać za darmo podstawowe leczenia za granicą, jeśli posiadasz EKUZ. Karta potwierdza, że posiadasz tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego w swoim kraju, nie oznacza to jednak, że zakres refundowanych usług leczniczych będzie taki sam jak w Polsce. Korzystając z EKUZ za granicą, korzystasz bowiem z praw do opieki zdrowotnej przysługujących obywatelom danego państwa.

W praktyce może to oznaczać konieczność dopłaty do niektórych form leczenia. Dla przykładu: w Belgii transport karetką jest dodatkowo płatny, w Austrii transport jest bezpłatny w przypadku zagrożenia życia pacjenta lub gdy lekarz uzna, że jest to niezbędne ze względu na stan zdrowia pacjenta, z kolei w Holandii transport medyczny jest w pełni refundowany – zarówno lotniczy, wodny i górski.

O tym, jakie leczenie jest w danym momencie niezbędne, decyduje przyjmujący pacjenta lekarz. Oczywiście można zakładać, że EKUZ pokryje koszty niezbędnej pomocy medycznej we wszystkich nagłych przypadkach, takich jak m.in. wypadki, zawały, zatrucia, złamania, wysoka gorączka, sytuacje zagrożenia życia, itp. Zakresem ochrony będą też objęte usługi niezbędne w ramach kontynuacji leczenia chorób przewlekłych (np. dializa nerek, chemioterapia) czy świadczenia związane z ciążą.

UWAGA!

NFZ nie pokryje kosztów świadczeń związanych z leczeniem chorób przewlekłych czy narodzinami dziecka i innych, jeśli ich uzyskanie jest celem pobytu za granicą.

Trzeba też brać pod uwagę, że nawet korzystając z usług zagranicznej służby zdrowia, do których jest się uprawnionym, posiadając kartę EKUZ, pacjent może być zmuszony do pokrycia części kosztów. Jakie usługi są płatne w wybranych europejskich państwach?

KrajKoszty leczenie pokrywane przez pacjenta
AustriaPobyt w szpitalu (od 12 do 20 euro za dzień);
leczenie stomatologiczne (częściowa odpłatność);
leki refundowane (opłata 5,55 euro za każdy lek);
medyczny transport lotniczy;
ratownictwo górskie;
transport powrotny do Polski.
ChorwacjaWizyta u lekarza pierwszego kontaktu (10 HRK);
leczenie specjalistyczne i szpitalne (pacjent pokrywa 20% kosztów, ale nie więcej niż 60% podstawy budżetowej);
wizyta u stomatologa (10 HRK);
leki (współpłatność pacjenta);
transport do Polski.
FrancjaWizyta u lekarza ogólnego i dentysty (23 euro);
wizyta u lekarza specjalisty (25 euro);
leczenie szpitalne (pacjent pokrywa 20% kosztów);
opłata za leki (zwrot części lub całości kosztów w zależności od leku);
transport powrotny do Polski.
NiemcyPobyt w szpitalu (10 euro za dzień);
opłata za leki (10% ceny w przypadku leków na receptę, całość kosztów leków bez recepty);
transport do szpitala (10% kosztów);
transport medyczny do Polski.
SłowacjaLeczenie stomatologiczne;
wizyta na pogotowiu (2 lub 10 euro);
pobyt w szpitalu dla osoby towarzyszącej (3,30 euro za dzień);
opłata za leki refundowane (0,17 euro za receptę);
transport medyczny (0,10 euro za kilometr);
ratownictwo górskie;
transport medyczny do Polski.
Wielka BrytaniaLeczenie stomatologiczne (opłaty ryczałtowe od 22,70 do 269,30 GBP);
leki na receptę (9,15 GBP za każdy lek);
transport medyczny do Polski.
WłochyWizyta u lekarza pierwszego kontaktu (do 36,15 euro);
wizyta u lekarza specjalisty (część kosztów);
leczenie stomatologiczne (pełny koszt);
opłata za leki (różna w zależności od leku);
transport do szpitala (część kosztów);
transport medyczny do Polski.
Opracowanie własne na podstawie danych NFZ [wrzesień 2022]

Czy NFZ zwróci koszty leczenia, jeśli nie posiadałem EKUZ?

Jeśli nie wyrobiłeś EKUZ, a zaistniała konieczność leczenia za granicą, będziesz musiał zapłacić – nawet jeśli konkretna usługa lecznicza jest objęta przez publiczną służbę zdrowia. Jednak po powrocie do Polski możesz się ubiegać o zwrot poniesionych kosztów, składając stosowny wniosek w jednym z oddziałów NFZ. Zwrócone zostaną Ci koszty tylko za leczenie, które podlega refundacji. Pamiętaj, aby do wniosku załączyć wszelkie dokumenty, które wykazują poniesione koszty.

Jeśli nie jesteś w stanie z góry pokryć kosztów leczenia, możesz wystąpić do NFZ o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ. Taki wniosek może złożyć w Twoim imieniu również inna osoba upoważniona – na stronie NFZ znajdziesz wzory formularzy. Ponadto we wniosku możesz wybrać preferowany sposób dostarczenia dokumentu, jeśli zależy Ci na czasie możesz wybrać formę mailową lub fax.

PODSUMOWANIE
 • Wyjeżdżając za granicę do państw członkowskich UE lub EFTA, warto zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej uzyskasz dostęp do świadczeń zdrowotnych, do których mają dostęp za darmo obywatele tego kraju.
 • W ramach EKUZ pokrywane są koszty leczenia, które objęte są ochroną przez publiczną służbę zdrowia. Oznacza to, że zapłacisz za leczenie, które nie podlega refundacji w danym kraju.
 • EKUZ jest wydawana na wniosek, za kartę nic nie zapłacisz. Co do zasady jest wydawana od ręki w poszczególnych oddziałach NFZ. Wniosek można złożyć również na odległość (pocztą lub elektronicznie).
 • Jeśli poniosłeś koszty leczenia w państwie należącym do UE lub EFTA, możesz starać się o zwrot tych kosztów, nawet jeśli nie posiadałeś EKUZ. Stosowny wniosek należy złożyć w jednym z oddziałów NFZ.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o koszty leczenia za granicą

Czy karta EKUZ działa w całej Europie?

Nie. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego działa w krajach członkowskich Unii Europejskiej, krajach należących do EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) oraz w Wielkiej Brytanii. Nie przyda się podróżującym m.in. do Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Albanii, Macedonii Północnej, Serbii, Ukrainy czy Rosji. Oczywiście nie obejmuje ona również krajów poza Europą.

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

To zależy, do jakiej grupy ubezpieczeniowej się zaliczasz. Dla osób zatrudnionych, prowadzących własną działalność lub pobierających zasiłki EKUZ wydaje się na 3 lata. Emeryci i osoby poniżej 18. roku życia otrzymują kartę ważną przez 5 lat, studenci – 18 miesięcy, a osoby bezrobotne – 2 miesiące.

Jak rozszerzyć ochronę gwarantowaną przez EKUZ?

Aby uzyskać pełną ochronę ubezpieczeniową podczas wyjazdu za granicę, oprócz wyrobienia EKUZ, powinieneś wykupić prywatne ubezpieczenie turystyczne. Standardowo obejmuje ono koszty leczenia, assistance i ubezpieczenie NNW, a może również zawierać OC w życiu prywatnym czy ubezpieczenie bagażu. Jego koszt zależy m.in. od sum ubezpieczenia oraz celu i długości wyjazdu.

zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę
35,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

1 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


avatar autora komentarza
Tak, najpierw trzeba mieć ubezpieczenie. Mnie agencja nie odprowadzała i jak pojawiły się problemy, to nie miałem sposobności pójścia do psychiatry. Znajoma szybko umówiła mnie do specjalisty za pośrednictwem psychoterapeuta-online.pl. Było to online, ale ten wariant też nie jest zły.