Czy komornik może zająć odszkodowanie z ubezpieczenia?

W ramach prowadzonej egzekucji komornik może zająć konto bankowe dłużnika. Czy komornik może zająć wszystkie środki zgromadzone na koncie? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym artykule, a przede wszystkim dowiesz się, czy odszkodowanie uzyskane z ubezpieczenia OC podlega zajęciu komorniczemu.

komornik a odszkodowanie

Na czym polega zajęcie komornicze?

Egzekucja sądowa następuje, gdy wierzyciel uzyska w drodze postępowania cywilnego tytuł wykonawczy. Wierzyciel, który dysponuje tytułem wykonawczym, może skierować do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Jednym ze sposobów egzekucji jest zajęcie konta bankowego dłużnika.

Od momentu dokonania zajęcia, dłużnik traci prawo samodzielnego dysponowania środkami, które znajdują się na koncie. Co istotne zajęciu podlegają nie tylko środki, które znajdowały się na koncie w momencie dokonania zajęcia komorniczego, ale także przyszłe wpływy – aż do momentu wyegzekwowania długu.

Czy komornik może zająć wszystkie środki zgromadzone na koncie?

Pewne świadczenia pieniężne podlegają wyłączeniu spod egzekucji. Wyłączenia te zostały wskazane w art. 831 Kodeksu postępowania cywilnego. Poza przypadkami wymienionymi we wspomnianym przepisie, w odniesieniu do niektórych środków pieniężnych wskazano ograniczenia co do możliwości prowadzenia egzekucji, np.:

Należności wypłacone w związku ze śmiercią tytułem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakąkolwiek nazwą albo z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztów.

Art. 832 Kodeksu postępowania cywilnego

Ograniczenia co do możliwości egzekucji zostały uregulowane także w art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z przywołanym przepisem, ograniczeniu podlega m.in. egzekucja z wynagrodzenia za pracę – komornik nie może zająć kwoty wolnej od potrąceń wynagrodzenia za pracę. Wysokość tej kwoty jest ustalana na podstawie obowiązującego w danym roku wynagrodzenia minimalnego i jest zależna od różnych czynników, m.in. rodzaju nałożonych na pracownika kar pieniężnych czy jego zobowiązań podatkowych.

UWAGA!

Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ustalono na poziomie 4 242 zł brutto. Oznacza to, że kwota wolna od potrąceń może wynosić od 2 195,99 zł do 3 221,98 zł netto dla pracownika, który nie należy do PPK.

Przepisy dot. kwoty wolnej od potrąceń stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną.

Czy komornik może zająć odszkodowanie z OC?

Jak wskazano wyżej – pewne świadczenia podlegają wyłączeniu spod egzekucji. Zgodnie z art. 831 §1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji nie podlegają świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwości. Powyższe nie dotyczy egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów.

Odszkodowanie uzyskane z OC może zatem podlegać egzekucji, ale jedynie w części wskazanej w Rozporządzeniu Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej. Zgodnie z powyższym aktem:

Z zastrzeżeniem art. 832 i art. 833 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego, świadczenia pieniężne z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń i odszkodowań.

§ 1 Rozporządzenia Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r.

W zgodzie z przepisem, świadczenia uzyskane z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej w ¾ wysokości tych świadczeń. Zatem komornik może zająć uzyskane odszkodowanie jedynie w ¼ jego wysokości.

Komornik niesłusznie zajął środki z odszkodowania – co zrobić?

Zdarza się, że komornik zajmie środki podlegające wyłączeniu spod egzekucji lub ograniczeniu, np. komornik zajmie całość środków wypłaconych w ramach odszkodowania uzyskanego z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. W takiej sytuacji poszkodowany, któremu zajęto konto, powinien zwrócić się do komornika z wnioskiem o zwolnienie spod zajęcia środków niepodlegających egzekucji.

Wniosek należy skierować do komornika, który prowadzi egzekucję. Wniosek powinien zawierać sygnaturę sprawy, dane dłużnika, nr konta bankowego oraz oznaczenie banku, który prowadzi rachunek. We wniosku należy wnieść o zwolnienie kwoty od zajęcia, wskazując jednocześnie jej wysokość oraz podstawę prawną wyłączenia spod egzekucji.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zajęcie odszkodowania z OC przez komornika

Jakie środki na koncie dłużnika nie podlegają egzekucji komorniczej?
Jestem dłużnikiem i otrzymałem odszkodowanie z OC – czy zajmie je komornik?
Czy mogę odzyskać niesłusznie zajęte przez komornika środki?
PODSUMOWANIE
  • Wierzyciel dysponujący tytułem wykonawczym może wnieść do komornika o wszczęcie egzekucji wobec dłużnika.
  • Jednym ze sposobów egzekucji sądowej jest egzekucja z rachunku bankowego dłużnika.
  • Pewne kwoty podlegają wyłączeniu spod egzekucji lub ograniczeniu egzekucji.
  • Odszkodowanie uzyskane z ubezpieczenia OC podlega egzekucji jedynie w ¼ wysokości tego odszkodowania.
  • Jeśli komornik zajął całą kwotę uzyskanego odszkodowania, należy złożyć do niego wniosek o zwolnienie ¾ kwoty spod zajęcia, jako kwoty niepodlegającej egzekucji na podstawie art. 831 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z Rozporządzeniem Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej.
Źródła:
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2020.1575): https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640430296/U/D19640296Lj.pdf
  • Rozporządzenie Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej (Dz.U.1986.26.128): http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19860260128/O/D19860128.pdf
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC