Jak ustalana jest wysokość odszkodowania z OC sprawcy wypadku?

Wysokość otrzymanego odszkodowania nie zawsze jest satysfakcjonująca. Jeśli uważasz, że otrzymałeś zbyt niskie odszkodowanie z OC sprawcy kolizji, koniecznie przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, jakie środki przysługują Ci w walce z ubezpieczycielem. Z artykułu dowiesz się również jak ustalić odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Sprawdź, za co konkretnie możesz domagać się zwrotu kosztów i kiedy ubezpieczyciel może obniżyć przyznane Ci odszkodowanie.

Wysokość odszkodowania za uszkodzony samochód

Otrzymałeś decyzję od ubezpieczyciela i okazało się, że przyznana kwota odszkodowania nie wystarczy na pokrycie kosztów naprawy? Niestety, wypłacanie zaniżonego odszkodowania to dosyć częsta praktyka. W pierwszej kolejności powinieneś dokładnie przeanalizować decyzję zakładu ubezpieczeń i sprawdzić, jak został sporządzony kosztorys. Powszechną praktyką jest przyjmowanie do obliczeń zaniżonych cen uszkodzonych części (np. brane są pod uwagę tanie zamienniki, w sytuacji gdy uszkodzeniu uległy części oryginalne). Drugą kwestią jest fakt, że ubezpieczyciele obliczając należne odszkodowanie przyjmują koszty robocizny, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W konsekwencji okazuje się, że kwota wyliczona przez ubezpieczyciela, nie jest w stanie pokryć faktycznych kosztów naprawy.

Drugim problemem może być stwierdzenie szkody całkowitej. W sytuacji gdy ubezpieczyciel stwierdzi, że koszty naprawy są nieopłacalne, może on uznać w konsekwencji, że doszło do szkody całkowitej. Dla poszkodowanego nie jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ w takiej sytuacji otrzyma on odszkodowanie, które będzie odpowiadało wartości pojazdu z dnia wypadku/kolizji, pomniejszonej o wartość wraku. W takim przypadku poszkodowany otrzymuje odszkodowanie, które nie rekompensuje mu pełnej wartości pojazdu, w dodatku zostaje z wrakiem, którego musi pozbyć się na własną rękę. Często wartość wraku zostaje zawyżona przez ubezpieczyciela w taki sposób, że zbycie go po takiej cenie jest wręcz niemożliwe.

Jak uzyskać większe odszkodowanie z OC komunikacyjnego?

Decyzja ubezpieczyciela nie zamyka Ci drogi do dochodzenia dalszych roszczeń. Zawsze przysługuje Ci prawo do odwołania, możesz również spróbować polubownie rozwiązać spór. W ostateczności możesz dochodzić swoich praw przed sądem. Więcej o tym jakie środki przysługują poszkodowanemu w walce o wyższe odszkodowanie pisaliśmy tutaj.

Otrzymałem za niskie odszkodowanie

W pierwszej kolejności powinieneś przeanalizować otrzymaną decyzję oraz kosztorys. Sprawdź w jaki sposób ubezpieczyciel dokonał wyceny uszkodzonych części. Jeśli wartość części została zaniżona, należy podnieść ten fakt w odwołaniu. Postaraj się również skompletować rachunki lub faktury potwierdzające wartość poszczególnych części, jeśli masz oczywiście taką możliwość.

Po drugie: jeśli masz poważne zastrzeżenia, co do wyceny przedstawionej przez ubezpieczyciela, skorzystaj z pomocy prywatnego rzeczoznawcy. To dosyć popularny krok, stosowany przez poszkodowanych. Kosztorys sporządzony przez rzeczoznawcę będzie dobrym argumentem przemawiającym na Twoją korzyść, zwłaszcza jeśli wycena Twojego rzeczoznawcy będzie znacznie odbiegać od wyceny przedstawionej przez ubezpieczyciela.

Po trzecie: sprawdź jakie są aktualne stawki robocizny. Zakład ubezpieczeń ustalając kwotę odszkodowania, bierze pod uwagę wartość uszkodzeń oraz koszty naprawy. Odwołując się od decyzji warto wskazać ubezpieczycielowi kilka aktualnych ofert.

Ubezpieczyciel stwierdził szkodę całkowitą

Pamiętaj, że w przypadku roszczeń wynikających z ubezpieczenia OC, ubezpieczyciel może stwierdzić szkodę całkowitą tylko w sytuacji, gdy koszt naprawy w 100% przekracza wartość pojazdu. Ubezpieczyciel nie może więc uznać szkody całkowitej, opierając się jedynie na stwierdzeniu że naprawa jest nieopłacalna. Koszty naprawy muszą przewyższać wartość pojazdu z dnia zdarzenia.

Stwierdzając szkodę całkowitą ubezpieczyciele zazwyczaj zaniżają wartość pojazdu i zawyżają koszty robocizny. Analogicznie do sytuacji opisanej powyżej, sprawdź czy kwoty te nie odbiegają od stanu rzeczywistego. Odwołując się, powołaj się na aktualne stawki pracy mechanika, z kolei chcąc wykazać wartość pojazdu, dobrze jest odnieść się do aktualnych ofert sprzedaży.

Dodatkowo warto podkreślić, że poszkodowanemu przysługuje nie tylko zwrot kosztów naprawy. Jeśli jesteś poszkodowany, możesz domagać się również:

 • Zwrotu kosztów holowania
 • Zwrotu kosztów zniszczonych rzeczy
 • Zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego

Więcej o wysokości odszkodowań dowiesz się z artykułu: Czynniki mające wpływ na wysokość odszkodowania

Doznałem uszczerbku na zdrowiu w wypadku samochodowym, czego mogę domagać się od ubezpieczyciela?

Osobie, która doznała obrażeń ciała w związku z wypadkiem komunikacyjnym, przysługuje wobec ubezpieczyciela szereg roszczeń. Przede wszystkim poszkodowany może domagać się:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • zwrotu kosztów utraconego zarobku,
 • zwrotu kosztów opieki,
 • zwrotu kosztów dojazdów do placówek medycznych,
 • renty.

Jak ustalana jest wysokość odszkodowania za obrażenia ciała?

O ile koszty leczenia poszkodowany jest w stanie wykazać w łatwy sposób (przedstawiając rachunki za leki), o tyle ustalenie adekwatnej kwoty zadośćuczynienia nie jest już takie proste. Zadośćuczynienie jest bowiem świadczeniem mającym na celu złagodzenie cierpień psychicznych i fizycznych poszkodowanego. Celem zadośćuczynienia jest wyrównanie szkody o charakterze niemajątkowym. Ocena rozmiaru krzywdy sprowadza się m.in. do oceny: charakteru i czasu trwania cierpień, utraty perspektyw, poczucia bezradności oraz nieprzydatności, nieodwracalności następstw wypadku, a także rokowań na przyszłość. Przepisy prawa nie wskazują jakie kwoty zadośćuczynienia są adekwatne, każdy przypadek wymaga oceny w oparciu o konkretne okoliczności. Jeśli masz wątpliwość, co do tego czy przyznane zadośćuczynienie nie zostało zaniżone, skontaktuj się z kancelarią prawną, która posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z wypadkami komunikacyjnymi.

Zgłaszając roszczenia pamiętaj, że ubezpieczyciel jest zobowiązany wyrównać za pomocą odszkodowania uszczerbek majątkowy, którego doznałeś w związku z wypadkiem. Zasadne jest więc domaganie się m.in. zwrotu kosztów leczenia, zwrotu kosztów opieki, jeśli była konieczna, jak i również zwrotu kosztów dojazdów do placówek medycznych.

Czy istnieje jakaś minimalna kwota wypłaty odszkodowania z OC? Prawo nie reguluje takich kwestii. Zgodnie z art. 444 §1 Kodeksu Cywilnego: w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty (…). Wysokość odszkodowania będzie więc zależała od poniesionych kosztów. Z kolei do oceny wysokości zadośćuczynienia zostaną wzięte pod uwagę okoliczności związane z rozmiarem doznanych cierpień, doznanym bólem, poczuciem bezradności oraz wpływem skutków wypadku na życie poszkodowanego.

Kiedy ubezpieczyciel zmniejszy odszkodowanie?

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Zgodnie z art. 362 Kodeksu Cywilnego

Ubezpieczyciel może więc obniżyć przyznane odszkodowanie o tzw. przyczynienie. Przez przyczynienie należy rozumieć działanie poszkodowanego, które przyczyniło się do powstania szkody. Ponadto zachowanie poszkodowanego musi pozostawać w związku przyczynowym z powstałą szkodą oraz musi być obiektywnie nieprawidłowe. Należy również dodać, że przyczynienie się poszkodowanego może polegać na przyczynieniu się do powstania szkody, ale również na przyczynieniu się do zwiększenia rozmiarów powstałej szkody. Za przyczynienie ubezpieczyciel może uznać np. świadomą jazdę z pijanym kierowcą, niezapięcie pasów, przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym.

Jeśli masz wątpliwości, czy na pewno przyczyniłeś się do powstania szkody – skontaktuj się z prawnikiem. Specjalista pomoże Ci ocenić czy uznanie przyczynienia oraz jego wysokość (ustalana procentowo przez ubezpieczyciela) jest zasadne.

PODSUMOWANIE
 • Jeśli otrzymałeś zbyt niskie odszkodowanie za uszkodzony samochód, możesz odwołać się od decyzji, spróbować ugodowo rozwiązać spór lub wystąpić na drogę sądową.
 • Podejmując powyższe kroki, wskaż dowody na poparcie swoichych twierdzeń: wykaż wartość pojazdu, przedstaw oferty mechaników, przedstaw odpowiednie dokumenty (rachunki, zdjęcia, kosztorys prywatnego rzeczoznawcy)
 • Pamiętaj, że poza odszkodowaniem za uszkodzony samochód przysługuje Ci również: zwrot kosztów holowania czy najmu auta zastępczego.
 • Jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu możesz domagać się nie tylko zwrotu poniesionych kosztów, ale również stosownego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
 • Ubezpieczyciel może zmniejszyć odszkodowanie, jeśli poszkodowany przyczynił się do powstania szkody lub do zwiększenia jej rozmiarów.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Auxilia

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!