Jak napisać odwołanie od odszkodowania? [instrukcja prawnika + wzór]

Jesteś po wypadku lub kolizji? Firma ubezpieczeniowa dostała od Ciebie komplet dokumentów po natychmiastowym zgłoszeniu szkody, ale decyzja o wysokości odszkodowania jest co najmniej mało satysfakcjonująca? Nie martw się, decyzja ubezpieczyciela nie oznacza braku innych dróg dochodzenia swoich roszczeń.

Co zrobić, gdy decyzja ubezpieczyciela o odszkodowaniu Cię nie satysfakcjonuje?

Jeśli odszkodowanie jest zbyt niskie lub w ogóle odmówiono Ci jego wypłaty, możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Podstawa prawna odwołania jest uregulowana w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela- ile mam czasu na złożenie reklamacji?

Jeśli chcesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, masz na to 3 lata po kolizji i aż 20 lat po wypadku. Ten termin jest ograniczony przez przepisy regulujące przedawnienia roszczeń. Co to oznacza? Zarówno zgłoszenie szkody, jak i ewentualne odwołanie od decyzji firmy ubezpieczeniowej musisz wnieść z zachowaniem tego terminu.

W jakiej formie wnieść odwołanie?

Ubezpieczyciel powinien w wydanej decyzji poinformować Cię o prawie do złożenia reklamacji, wskazując jednocześnie formę, w której możesz to zrobić. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela możesz złożyć:

 • ustnie,
 • pisemnie,
 • drogą elektroniczną.

Warto jednak zwrócić uwagę, którą drogę wskazuje ubezpieczyciel, aby jak najbardziej skrócić czas załatwiania sprawy. Zakład ubezpieczeń często wskazuje specjalny adres e-mailowy lub dokładny adres korespondencyjny działu reklamacji. Najdogodniejszą formą jest klasyczna korespondencja lub droga e-mailowa. W piśmie możesz w sposób szczegółowy odnieść się do argumentacji ubezpieczyciela, dodatkowo możesz załączyć faktury i inne dokumenty na potwierdzenie zasadności swoich roszczeń. Pismo najlepiej wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w przypadku wysłania odwołania e-mailowo ubezpieczyciel powinien Ci wysłać e-maila potwierdzającego otrzymanie wiadomości.

Jakie elementy powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

 • Twoje dane adresowe
 • Dane ubezpieczyciela
 • Numer likwidacji szkody
 • Sprecyzowane roszczenie (wskaż, jakiej kwoty się domagasz)
 • Uzasadnienie
 • Podpis

Przede wszystkim pamiętaj, aby w piśmie lub tytule e-maila wskazać numer/znak identyfikujący zgłoszenie Twojej szkody. Dzięki temu pracownik zakładu ubezpieczeń sprawnie przypisze odwołanie do odpowiedniej sprawy. Pamiętaj również, że ważne jest sprecyzowanie roszczeń. Uważasz, że przyznana kwota jest zbyt niska? Napisz jaka byłaby satysfakcjonująca i uzasadnij to. Podaj również numer konta bankowego, aby przyspieszyć wypłatę odszkodowania.

Jak uzasadnić odwołanie?

W uzasadnieniu powinny znaleźć się kontrargumenty. Pisząc odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, wyobraź sobie, jakich argumentów może użyć firma i postaraj je się obalić swoimi argumentami. Wszystko oczywiście zależy od sytuacji, czasem decyzja jest niesatysfakcjonująca, ponieważ przyznana kwota jest zbyt niska, czasem chodzi o pojedyncze dodatkowe koszty, które nie zostały uznane przez ubezpieczyciela. W najgorszej sytuacji ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania.

4 sytuacje, w których warto napisać odwołanie od decyzji o odszkodowaniu

Przyznana kwota odszkodowania nie wystarczy na naprawę pojazdu

Firmy ubezpieczeniowe często obliczają wartość poszczególnych części samochodu na podstawie aktualnych cen ich zamienników. Jakie jeszcze metody stosuje ubezpieczyciel? Czasem towarzystwo stwierdza że pewne usterki istniały przed wypadkiem. Ponadto wartość poszczególnych części pomniejszana jest przez amortyzację, czyli kwotę odpowiadającą przedwypadkowemu zużyciu części. To nie jedyny problem, ponieważ ubezpieczyciel ustalając sumę odszkodowania, bierze pod uwagę również koszty robocizny. W efekcie na podstawie mierników przyjętych przez ubezpieczyciela możesz otrzymać kwotę, która w rzeczywistości nie wyrówna powstałych strat. Pamiętaj, że nie musisz się godzić z otrzymaną kwotą. Uzasadnij swoje stanowisko i przedstaw dokumenty je popierające. Przedstaw rachunki, faktury wykazujące koszty uszkodzonych części. Przedstaw wcześniejsze zdjęcia samochodu lub dokumenty wydane przez warsztat samochodowy, jeśli ubezpieczyciel zarzuca Ci wcześniejsze uszkodzenia. Możesz również wspomóc się opinią prywatnego rzeczoznawcy.

Ubezpieczyciel stwierdził szkodę całkowitą

Ubezpieczyciel stwierdzi szkodę całkowitą, jeśli uzna, że koszty naprawy przewyższają wartość pojazdu sprzed wypadku. Innymi słowy: uzna, że naprawa jest nieopłacalna. Inaczej będzie ustalana szkoda całkowita, gdy odszkodowania odchodzimy z OC sprawcy, a inaczej gdy korzystamy z uprawnień przysługujących nam na mocy ubezpieczenia AC. Szkoda całkowita w przypadku roszczeń z OC może zostać stwierdzona, gdy koszt naprawy przekracza 100% wartości pojazdu. Zwróć więc uwagę, czy ubezpieczyciel wziął pod uwagę pełną wartość samochodu.
Stwierdzenie szkody całkowitej stanowi dość duży problem, ponieważ suma odszkodowania to wartość pojazdu z dnia wypadku pomniejszona o wartość wraku. Zasadniczym problemem jest kwestia sprzedaży wraku, zazwyczaj ubezpieczyciele wyceniają wartość pozostałości pojazdu na kwotę nierealną do uzyskania. Co więcej, to na poszkodowanym ciąży sprzedaż wraku. Jeśli dodatkowo wartość samochodu została znacznie zaniżona, może okazać się, że suma przyznanego odszkodowania jest niewystarczająca.
W polemice z zakładem ubezpieczeń skup się w pierwszej kolejności na wykazaniu prawdziwej wartości pojazdu.

 • Przeanalizuj kosztorys sporządzony przez ubezpieczyciela i udaj się po poradę do prywatnego rzeczoznawcy.
 • Przygotuj dokumenty, które będą potwierdzały wskazane przez Ciebie kwoty.
 • Wskaż przykładowe aukcje, które udowodnią aktualną cenę rynkową pojazdu.
 • Powołaj się na niemożność sprzedaży wraku po ustalonej przez ubezpieczyciela cenie..

Ubezpieczyciel przyznał niską kwotę odszkodowania za obrażenia ciała

W przypadku uszczerbku na zdrowiu walka o odszkodowanie może okazać się niezwykle trudna. Przepisy prawa nie wskazują wprost, jaką kwotę ubezpieczyciel powinien przyznać za dany uszczerbek. Sama ocena wysokości odszkodowania może stanowić więc nie lada wyzwanie.
Jeśli uważasz, że uzyskana kwota jest zbyt niska, w odwołaniu powinieneś przede wszystkim wskazać, jak doznany uszczerbek wpłynął na Twoje codzienne życie. Potrzebna była Ci pomoc osób trzecich, rehabilitacja była długa i bolesna, przez zły stan zdrowia niemożliwe było kontynuowanie pracy? Napisz o tym. W miarę możliwości przedstaw dokumenty na poparcie swoich twierdzeń. Dochodząc odszkodowania za obrażenia ciała, powinieneś przedstawić odpowiednią dokumentację medyczną. Załącz również zaświadczenia lekarskie, które wskazują na zasadność korzystania z rehabilitacji lub konieczność stosowania kosztownego leczenia.
Niekiedy okazuje się, że doznane obrażenia są na tyle poważne, że całkowity powrót do zdrowia jest niemożliwy lub co najmniej poprzedzony długą rehabilitacją. Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela powinno uwzględniać poniesiony rozmiar cierpień. Jeśli masz wątpliwości co do uzyskanej kwoty, skonsultuj się z profesjonalistami.

Ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie, uznając przyczynienie

Zgodnie z przepisami prawa ubezpieczyciel może obniżyć przyznane odszkodowanie o tzw. przyczynienie. Przez przyczynienie należy rozumieć działanie poszkodowanego (chociażby pośrednie), które przyczyniło się do powstania szkody. Często w tej kwestii ubezpieczyciele wskazują np. na świadomą jazdę z nietrzeźwym kierowcą lub niezapięcie pasów bezpieczeństwa.
Pamiętaj, że to ubezpieczyciel powinien udowodnić, że doszło do przyczynienia. Jego decyzja nie powinna więc opierać się na domysłach. Po drugie: zwrócić uwagę, o jaki procent odszkodowanie zostało obniżone. Zakłady ubezpieczeń stosują różne praktyki, czasem na niezapięte pasy obniżają odszkodowanie o 30%, a czasem aż o 50%. Jeśli osoba poszkodowana była pasażerem, zakład ubezpieczeń nie powinien przyznawać więcej niż 50% przyczynienia, bowiem przyznanie większej wartości prowadziłoby do przerzucenia odpowiedzialności za wypadek na poszkodowanego.

Ubezpieczyciel nie uznał odwołania, co dalej?

Jeśli ubezpieczyciel nie zmienił zdania, możesz wystąpić o pomoc do Rzecznika Finansowego. Należy pamiętać, że do Rzecznika zwracamy się w momencie, gdy wyczerpiemy przysługujące nam możliwości, a więc po nieskutecznym odwołaniu. Do Rzecznika możesz wystąpić z wnioskiem o interwencję lub z wnioskiem o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu. Z którego środka skorzystać?

 • Wniosek o interwencję jest bezpłatny. Kiedy możesz prosić o interwencję? Przede wszystkim w momencie, gdy towarzystwo ubezpieczeń nie uwzględniło Twoich roszczeń. Jest to również słuszna droga, jeśli ubezpieczyciel w ogóle nie ustosunkował się do Twojego odwołania. Do wniosku należy dołączyć całą korespondencję dotyczącą likwidacji szkody. Rzecznik Finansowy w Twoim imieniu wystąpi do ubezpieczyciela, oczywiście wszelka korespondencja będzie kierowana również do Twojej wiadomości. Wzór wniosku oraz dane adresowe możesz znaleźć na stronie rzecznika.
 • Postępowanie polubowne jest odrębnym i niezależnym od interwencji środkiem. Wnosząc o wszczęcie postępowania polubownego, musisz uiścić opłatę w wysokości 50 zł. Należy podkreślić, że w przypadku postępowania polubownego Rzecznik Finansowy nie występuje w imieniu poszkodowanego. Pełni on rolę mediatora i pomaga w wypracowaniu wspólnego stanowiska, dogodnego dla obu stron sporu.

Kiedy wystąpić o odszkodowanie do sądu?

Należy pamiętać, że postępowanie sądowe wiąże się z dodatkowymi kosztami, a niekiedy z długim czasem oczekiwania. Droga sądowa jest słusznym rozwiązaniem, gdy odwołanie oraz interwencja Rzecznika Finansowego nie przyniosły zamierzonego efektu.
Nie podejmuj jednak walki samodzielnie. Zakłady ubezpieczeń korzystają z pomocy profesjonalistów, dlatego Ty również powinieneś mieć odpowiednie wsparcie. Zwróć się do prawników. Profesjonaliści powinni ocenić Twoje szanse na uzyskanie odszkodowania, a przede wszystkim wskazać na jaką sumę odszkodowania możesz liczyć.

Podsumowanie

 • Decyzja ubezpieczyciela nie zamyka drogi do dalszego dochodzenia odszkodowania.
 • Przepisy nie wskazują konkretnego terminu na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Odwołanie musisz złożyć z uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń. Masz na to 3 lata w przypadku kolizji lub 20 lat po wypadku..
 • Jeśli ubezpieczyciel nie odpowiedział na Twoje odwołanie, możesz się zwrócić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o podjęcie interwencji.
 • Rzecznik Finansowy może również pomóc w przeprowadzeniu postępowania ugodowego.
 • Jeśli ani odwołanie, ani interwencja Rzecznika nie przyniosły żadnych skutków, możesz dochodzić swoich praw przed sądem.
Autor artykułu: Agnieszka Nowak

Absolwentka prawa, obecnie odbywa aplikację radcowską przy OIRP Wrocław. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń.
Zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
Jest to dla niej codzienność, dlatego chętnie doradza klientom naszej porównywarki OC AC.

Oceń artykuł
84,63
Loading...

Porównaj teraz najtańsze ubezpieczenia samochodu

Dzięki porównaniu nawet 53 ofert ubezpieczeń zawsze oszczędzasz na polisach OC i AC. Porównaj ceny OC/AC