Szkoda całkowita samochodu z OC i AC – sprawdź, co musisz wiedzieć!

Chwila nieuwagi, stłuczka, wypadek – często oznaczają duże problemy. Uszkodzenia powstałe w wyniku kolizji nie zawsze będą się kwalifikowały do naprawy. Jeśli ta jest nieopłacalna, ubezpieczyciel może stwierdzić szkodę całkowitą. Dowiedz się, kiedy i jak jest orzekana szkoda całkowita, jak się odwołać od decyzji ubezpieczyciela, a także czy po szkodzie całkowitej można uzyskać samochód zastępczy i co zrobić z wrakiem.

szkoda całkowita samochodu

Co to jest szkoda całkowita? Kiedy ubezpieczyciel może stwierdzić szkodę całkowitą?

Ubezpieczyciel stwierdza szkodę całkowitą, jeśli naprawa auta jest nieopłacalna. Inne są kryteria klasyfikacji szkody całkowitej w przypadku ubezpieczenia OC, a inne, gdy chodzi o ubezpieczenie dobrowolne (AC). W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczyciel stwierdzi szkodę całkowitą, gdy wartość naprawy w całości będzie przekraczała wartość samochodu sprzed wypadku.

Jeśli chodzi natomiast o ubezpieczenie AC, to szkoda całkowita będzie uwarunkowana indywidualnymi postanowieniami umowy (OWU). Warunki mogą się więc różnić w zależności od ubezpieczyciela, przeważnie jednak szkodę całkowitą stwierdza się, jeśli koszt naprawy przekracza 70% wartości auta.

Wycena szkody całkowitej – jak sprawdzić, czy ubezpieczyciel rzetelnie ją orzekł?

Jeśli mamy wątpliwości co do uznania szkody całkowitej – warto przyjrzeć się definicjom i przepisom prawa.

Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

art. 363 § 1 Kodeksu Cywilnego

Przepis nie wskazuje wprost, kiedy można mówić o „nadmiernych trudnościach lub kosztach”, dlatego dla potrzeb interpretacji należy sięgnąć do orzecznictwa sądów.

Sąd Najwyższy wielokrotnie w swoich wyrokach podkreślał, że wystąpienie szkody całkowitej uzależnione jest od wysokości kosztów naprawy, przy czym koszty te muszą przewyższać wartość pojazdu.

Jeśli masz wątpliwość, czy koszty naprawy rzeczywiście przewyższają wartość Twojego auta, zwróć się do ubezpieczyciela o przedstawienie dokumentów z wyceny. Ubezpieczyciel powinien wskazać ustaloną wartość pojazdu oraz kalkulację kosztów naprawy. Jeżeli okaże się, że koszty naprawy są wysokie, jednak nie przekraczają wartości samochodu, możesz skutecznie wnieść odwołanie, powołując się na dominującą linię orzeczniczą.

Przykładowe orzeczenia na poparcie swoich tez w sporze z ubezpieczycielem możesz znaleźć np. na stronie Rzecznika Finansowego. Więcej na temat tej instytucji i zasad działalności rzecznika przeczytasz w naszym artykule:

Rzecznik Finansowy – kto to jest i co robi? Kiedy może Ci pomóc? Sprawdzamy!

Kiedy możesz się zgłosić do Rzecznika Finansowego? Kiedy i jak poprosić Rzecznika Finansowego o poradę? Przeczytaj i sprawdź!

Czytaj dalej

Szkoda całkowita – skąd się biorą problemy?

Zakład ubezpieczeń może zaniżyć wartość pojazdu tak, aby koszty naprawy ją przewyższyły. Z punktu widzenia ubezpieczyciela, może to być rozwiązanie mniej kosztowne.

Jeśli uważasz, że tak się stało w Twoim przypadku, koniecznie zażądaj od TU sporządzonej wyceny. Zweryfikuj np. na podstawie aktualnych aukcji i ofert dostępnych w internecie, czy cena wyznaczona przez zakład ubezpieczeń nie jest zbyt niska.

W przypadku szkody częściowej ubezpieczycielom zdarza się zaniżać koszty naprawy. W przypadku szkody całkowitej ubezpieczyciel będzie starał się wskazać jak najwyższe koszty naprawy, aby przekroczyły one ustaloną wartość pojazdu.

Jeśli masz wątpliwości, poproś ubezpieczyciela o uzasadnienie wyceny naprawy. Następnie zweryfikuj argumentację zakładu ubezpieczeń, sprawdzając ceny rynkowe pracy warsztatów.

Pamiętaj, że nie musisz się godzić z otrzymaną decyzją. Jeśli masz poważne wątpliwości lub coś jest dla Ciebie niezrozumiałe, masz prawo żądać od ubezpieczyciela wskazania dokumentacji i odwołać się od decyzji.

Jak jest ustalana kwota odszkodowania w przypadku szkody całkowitej w 2024?

Stwierdzenie szkody całkowitej nie jest wymarzoną sytuacją dla poszkodowanego kierowcy. Jeśli ubiegasz się o odszkodowanie i zakład ubezpieczeń stwierdzi, że doszło do szkody całkowitej, niestety nie możesz liczyć na naprawę pojazdu. Nie spodziewaj się również, że otrzymasz równowartość swojego samochodu w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej. Jak wyliczyć w takim razie wysokość odszkodowania? Będzie ono stanowiło różnicę pomiędzy wartością Twojego auta sprzed wypadku a wartością tego, co z niego zostało. W obliczeniu kwoty odszkodowania pomocny będzie poniższy wzór:

całkowita kwota odszkodowania - wzór
Przykład

Twoje auto było warte w dniu kolizji 25 000 zł. Wartość wraku (pozostałości samochodu) została wyceniona na 5 000 zł. Otrzymasz więc odszkodowanie w wysokości 20 000 zł.

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela o szkodzie całkowitej w 2024?

Decyzja ubezpieczyciela nie jest ostateczna. Zawsze przysługuje Ci prawo do odwołania. Dzięki temu poradnikowi dowiesz się, jak je napisać.

Pamiętaj, że odwołanie musi być solidnie uzasadnione, aby zakład ubezpieczeń je uznał. W pierwszej kolejności zgromadź wszelkie dane od ubezpieczyciela, na podstawie których wydał decyzję. Następnie przeanalizuj dokumenty. Przede wszystkim sprawdź, czy wartość Twojego pojazdu nie została zaniżona, a koszty naprawy zawyżone. Jeśli uważasz z kolei, że wartość pozostałości została zbyt wysoko wyceniona, wskaż na podobne aukcje, aby wykazać, że wycena powinna być niższa.

Szkoda całkowita w przypadku ubezpieczenia OC

W przypadku likwidowania szkody z OC sprawcy, ubezpieczyciel może stwierdzić szkodę całkowitą tylko w momencie, gdy naprawa całkowicie przekracza wartość samochodu sprzed wypadku.

Dlaczego tak jest? Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, ma za zadanie chronić osoby poszkodowane. Ubezpieczyciele nie powinni więc zbyt pochopnie stwierdzać szkody całkowitej tylko dlatego, że naprawa jest dosyć kosztowna. Dlatego zakład ubezpieczeń może uznać, że doszło do szkody całkowitej, gdy wartość naprawy w 100% przekracza wartość auta.

Kiedy ubezpieczyciel może stwierdzić szkodę całkowitą z AC [2024]?

W przypadku ubezpieczenia AC właściciel uszkodzonego auta nie może liczyć na taką samą ochronę jak w przypadku szkody z ubezpieczenia OC sprawcy. Zasady ustalania szkody całkowitej AC mogą się różnić w zależności od tego, u którego ubezpieczyciela masz wykupione ubezpieczenie. Szkoda całkowita zostanie stwierdzona wtedy, gdy koszty naprawy przekroczą procentowo ustaloną w umowie wartość samochodu. Zazwyczaj ustala się próg na poziomie 70% wartości pojazdu. Co to oznacza w praktyce?

Przykład

Załóżmy, że według OWU koszty naprawy nie mogą przekraczać 70% wartości samochodu. Jeśli Twoje auto kosztuje 20 000 zł, a wartość naprawy została wyceniona na 15 000 zł, to ubezpieczyciel stwierdzi szkodę całkowitą. Nawet jeśli naprawa jest fizycznie możliwa, to na podstawie umowy ubezpieczenia i z punktu widzenia ekonomii jest ona według ubezpieczyciela nieopłacalna.

Dlaczego stwierdzenie szkody całkowitej jest często nieopłacalne dla klienta?

Zakwalifikowanie szkody przez zakład ubezpieczeń jako całkowitej powoduje szereg problemów po stronie poszkodowanego. Po stwierdzeniu szkody całkowitej otrzymasz odszkodowanie odpowiadające wartości Twojego samochodu pomniejszonej o wartość pozostałości (wraku). Wrak jest oczywiście Twoją własnością, możesz go sprzedać w całości lub na części. W czym więc tkwi problem?

Ubezpieczyciel może zawyżyć wartość wraku. Zazwyczaj poszkodowany nie jest w stanie uzyskać kwoty podanej przez ubezpieczyciela. W konsekwencji nie jest w stanie uzyskać pełnej kwoty, która zrekompensowałaby stratę, którą poniósł. Dodatkowo osoba poszkodowana zostaje z wrakiem, który trudno jest sprzedać, a samo przetrzymywanie go również często stanowi problem.

Szkoda całkowita jest zmorą dla kierowców, jednak dla ubezpieczycieli to dosyć dogodne rozwiązanie, dlatego zwróć uwagę, czy wartość pojazdu nie została zaniżona lub czy towarzystwo nie ustaliło zbyt wygórowanych kosztów naprawy.

Szkoda całkowita – co dalej?

Co zrobić z wrakiem?

Wrak stanowi Twoją własność, możesz sprzedać go na części lub w całości. Zasadniczym problemem przy stwierdzeniu szkody całkowitej jest to, że jeśli nie chcesz mieć straty, musisz sprzedać wrak po cenie, którą ustalił ubezpieczyciel. Najlepiej poszukaj firmy zajmującej się skupem uszkodzonych aut.

Co zrobić, gdy sprzedaż wraku po szkodzie całkowitej jest niemożliwa?

Sprzedaż wraku po cenie ustalonej przez ubezpieczyciela stanowi nie lada wyzwanie. Często poszkodowany nie jest w stanie znaleźć firmy, która zdecyduje się wykupić wrak za tak wysoką cenę. Dlatego właśnie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), która czuwa nad rynkiem ubezpieczeń, ustaliła tzw. dobre praktyki, do których ubezpieczyciele powinni się stosować.

Zgodnie z wytycznymi KNF ubezpieczyciel powinien pomóc poszkodowanemu w sprzedaży wraku. Ubezpieczyciel co prawda nie przejmuje na siebie obowiązku sprzedaży pozostałości, jednak może Ci pomóc, wskazując odpowiednią firmę lub wystawiając pozostałości na aukcję.

Szkoda całkowita a samochód zastępczy w 2024 roku

Jeśli ubezpieczyciel stwierdzi szkodę częściową, ustalenie warunków otrzymania auta zastępczego jest dosyć proste. Samochód zastępczy przysługuje na czas naprawy pojazdu. Zatem jak otrzymać samochód zastępczy przy szkodzie całkowitej? W kwestii tej wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z 22 listopada 2013:

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita)

Sąd Najwyższy w uchwale z 22 listopada 2013

Zazwyczaj oznacza to tyle, że samochód zastępczy należy Ci się do momentu uzyskania odszkodowania. Ubezpieczyciel powinien więc pokryć koszty od momentu wypożyczenia pojazdu do dnia wypłaty należnych środków. W praktyce jednak bywa to o wiele bardziej skomplikowane. Nie zawsze uzyskane odszkodowanie wystarczy na zakup nowego pojazdu, zwłaszcza jeśli wartość pozostałości została za wysoko wyceniona. W takiej sytuacji samochód zastępczy przysługuje do momentu, w którym poszkodowany jest w stanie realnie nabyć nowe auto. Poszkodowany nie może jednak zbyt długo zwlekać, ponieważ ubezpieczyciel mógłby wówczas takie żądanie zakwestionować.

PODSUMOWANIE
  • Szkoda całkowita jest stwierdzana, jeśli przywrócenie uszkodzonego samochodu do stanu sprzed wypadku jest nieopłacalne.
  • Szkoda całkowita z OC zostanie stwierdzona, gdy koszty naprawy w 100% przekroczą wartość samochodu.
  • W przypadku likwidacji szkody z AC koszty naprawy nie mogą przekroczyć procentowo ustalonego progu wartości auta.
  • Jeśli chcesz złożyć odwołanie od decyzji o szkodzie całkowitej, przeanalizuj wycenę ubezpieczyciela. Przede wszystkim sprawdź, czy nie zaniżono wartości samochodu i czy nie ustalono zbyt wygórowanych stawek za naprawę.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o szkodę całkowitą z OC i AC

Kiedy ubezpieczyciel może orzec szkodę całkowitą?
Czy wysokość odszkodowania po szkodzie całkowitej zawsze wiąże się z pomniejszeniem wartości pojazdu o wartość wraku?
Czy ubezpieczyciel zawsze przejmuje wrak po szkodzie całkowitej?
Agnieszka Nowak
Autor artykułu: Agnieszka Nowak

Absolwentka prawa. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń. Zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Jest to dla niej codzienność, dlatego chętnie doradza klientom naszej porównywarki OC AC.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

9 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
jak jest szkoda całkowita to po "ptakach" , najgorsza z możliwych sytuacji. moj znajomy właśnie walczy z ubezpieczycielem który u niego orzekł szkodę całkowitą i niewiadomo co z tego będzie
avatar autora komentarza
daj znać bo u mnie też jest orzeczona szkoda całkowita co mnie do grobu chyba wprowadzi, bo mnostwo kasy wydalem na auto za ktore teraz normalnego odszkodowania dostac nie mogę
avatar autora komentarza
Często szkoda całkowita z OC nie opłaca się właśnie dla poszkodowanego, zaniżają te wartości auta dość mocno i auto co pozostaje też za wysoko wyceniają. Bo za złomowanie auta teraz grosze płacą tak naprawdę.
avatar autora komentarza
U mnie właśnie też szkoda całkowita auta będzie chyba. Szukam teraz różnych informacji, żeby wiadomo, nie wyjść źle na tej sprawie. Mam nadzieję, że ubezpieczyciel nie będzie robił żadnych problemów.
avatar autora komentarza
Miałem stwierdzoną dwa lata temu szkodę całkowitą z OC i AC. Nikomu nie życzę...
avatar autora komentarza
u mnie tez orzekli szkode całkowita mam pytanie czy maja prawo zabrac mi auto
Nie. Po orzeczeniu szkody całkowitej, wrak pozostaje oczywiście własnością ubezpieczonego. W ramach dobrej praktyki towarzystwo ubezpieczeniowe może co najwyżej pomóc klientowi w pozbyciu się wraku.
avatar autora komentarza
Czy ktos jest w stanie pomóc przy szkodzie całkowitej z AC? Compensa wyceniła wartośc wraku na 49500 przy czym sprzedała go za 42400 ale do rozliczenia przyjęli swoją zawyżoną wartość więc jesteśmy z kasą do tyłu.
avatar autora komentarza
Miałem wypadek, samochód został uszkodzony z winy sprawcy. Samochód był narzędziem pracy jako jedyne źródło utrzymania. Firma ubezpieczeniowa w pierwszej fazie wyliczyła odszkodowanie o 50% niższą zawartość zakupu i usługi naprawy za uszkodzone elementy nadwozia. Nie przyjąłem tej oferty, ponieważ za zaoferowaną przez ubezpieczyciela kwotę odszkodowanie nie było by możliwe doprowadzenie mojego samochodu do stanu przed szkodą. W momencie, kiedy zdecydowałem się na oddanie samochodu do serwisu, ubezpieczyciel oszacował szkodę całkowitą pojazdu. Zaniżając wartość pojazdu przed szkodą jednocześnie zawyżając koszty naprawy w serwisie. W efekcie końcowym w przypadku pierwszym jak i drugim jestem nadal poszkodowany, ponieważ nie mogę powrócić samochodu do stanu przed wypadkiem. Biorąc pod uwagę fakt, że ubezpieczyciel postępując w ten sposób pozbywa mnie możliwości powrotu do pracy, gdzie samochód był narzędziem pracy i środkiem utrzymania.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC