Likwidacja szkody z OC sprawcy. Przewodnik dla poszkodowanych

Gdy dojdzie do kolizji lub wypadku, najważniejsze to w pierwszej chwili sprawdzić, czy nikt nie ucierpiał. Jeśli są ranni, to oczywiście konieczne jest wezwanie pogotowia. Drugą ważną kwestią jest zabezpieczenie auta, tak by nie zagrażało ruchowi drogowemu – o ile jest to możliwe. Jeśli auto uległo znacznemu uszkodzeniu i nie da się nim kierować, pozostaw je tak, jak stało w chwili kolizji.

Osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym mogą ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy.
Jednak niewiele osób wie, czego mogą domagać się od ubezpieczyciela sprawcy i w jaki sposób wnioskować o rekompensatę za straty. Z naszego przewodnika dla poszkodowanych dowiesz się, czego możesz domagać się od ubezpieczyciela i co musisz zrobić, aby uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy.

Ubezpieczenie OC jest przypisane do pojazdu, nie do osoby

Pytanie do prawnika

Pożyczyłem samochód. Znajomy spowodował wypadek, kierując moim autem. Czy w takim przypadku odszkodowanie wypłacane jest z mojego OC?

Ubezpieczenie OC jest przypisane do danego pojazdu, ubezpieczyciel ma więc obowiązek wypłacić odszkodowanie niezależnie od tego, kto kierował pojazdem. Nie ma więc znaczenia, czy sprawca wypadku jest właścicielem samochodu, którym kierował. Odszkodowanie i tak zostanie pokryte z ubezpieczenia OC tego pojazdu.

Komu przysługuje odszkodowanie z OC samochodu sprawcy?

Ubezpieczenie OC obejmuje szkody spowodowane w związku z ruchem pojazdu, a więc:

 • szkody rzeczowe (związane z uszkodzeniem pojazdu)
 • szkody osobowe (związane z doznanymi obrażeniami)

Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę osobom poszkodowanym w wypadku lub kolizji, zatem przysługuje:

 • poszkodowanym pasażerom (również tym, którzy podróżowali ze sprawcą wypadku),
 • potrąconemu pieszemu lub rowerzyście,
 • jak i również kierowcy pojazdu, który brał udział w zdarzeniu i nie jest sprawcą.

Jeśli uczestnik wypadku poniósł śmierć, jego najbliższym przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Rodzaj szkody a zakres odszkodowania z OC samochodu sprawcy

Szkoda rzeczowa

Jeśli doszło do kolizji, poszkodowany może domagać się od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczenie pojazdu. W zależności od wielkości uszkodzeń istnieją dwa sposoby likwidacji szkody. Jeśli samochód nadaje się do naprawy, ubezpieczyciel powinien pokryć koszty naprawy. Czasem zdarza się jednak, że pojazd jest tak mocno uszkodzony, że naprawa jest nieopłacalna lub w ogóle niemożliwa. W takim wypadku ubezpieczyciel stwierdza szkodę całkowitą, a poszkodowanemu należy się odszkodowanie, które będzie stanowiło różnicę pomiędzy wartością pojazdu na dzień szkody a wartością wraku.

Ubezpieczyciel jest zobowiązany pokryć wszelkie szkody, które są wynikiem stłuczki, zatem poszkodowany może domagać się również:

 • Zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego
 • Zwrotu kosztów holowania samochodu
 • Zwrotu kosztów rzeczy uszkodzonych na skutek kolizji

Szkoda na osobie

Jeśli poszkodowany doznał obrażeń ciała, to przede wszystkim przysługuje mu zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie. Zadośćuczynienie ma na celu wyrównanie uszczerbku o charakterze niemajątkowym, ma więc łagodzić doznane cierpienia fizyczne i psychiczne związane z doznaną krzywdą. Poszkodowanemu przysługuje również zwrot kosztów, które powstały w związku z doznanymi obrażeniami, może więc domagać się:

 • Zwrotu kosztów leczenia
 • Zwrotu kosztów dojazdów (do szpitala, na rehabilitację)
 • Zwrotu kosztów rehabilitacji
 • Zwrotu utraconego zarobku
 • Renty

Wypadek śmiertelny

Gdy na skutek wypadku któryś z uczestników poniósł śmierć, jego najbliższym przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie zostało uregulowane w art. 446 § 4 Kodeksu Cywilnego. Osobom najbliższym przysługuje również zwrot kosztów pogrzebu. Ponadto najbliższym członkom rodziny przysługuje również odszkodowanie, jeśli wskutek śmierci uczestnika wypadku znacznie pogorszyła się sytuacja życiowa rodziny.

Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Pamiętaj o terminach przedawnienia

Poszkodowany nie musi zgłaszać szkody bezpośrednio po wypadku, może to zrobić w dowolnym momencie, mając jednak na uwadze terminy przedawnienia roszczeń. Mówiąc o zdarzeniach drogowych, możemy mówić o dwóch terminach przedawnienia: osobno dla kolizji i wypadku. Kolizja to zdarzenie, w którym nikt nie ucierpiał. Z kolei o wypadku będziemy mówić, gdy chociażby jeden z uczestników zdarzenia doznał obrażeń ciała lub poniósł śmierć Więcej na temat różnic między kolizją a wypadkiem możesz przeczytać w artykule:

Wypadek a kolizja – różnice, co zrobić po szkodzie i kary

Nazwy wypadek i kolizja używane są zamiennie przez osoby mówiące o zdarzeniu drogowym. Używane błędnie, bo nie są synonimami. O ile w języku potocznym ta pomyłka nie ma większego znaczenia, kiedy rozmawiasz ze znajomym…

Przejdź do artykułu

Jeśli dochodzisz odszkodowania w związku ze stłuczką, a więc domagasz się naprawienia szkody rzeczowej, okres przedawnienia wynosi 3 lata od momentu, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jednak ten termin nie może przekroczyć 10 lat od zdarzenia wywołującego szkodę. Natomiast w przypadku roszczeń związanych z wypadkiem okres przedawnienia wynosi 20 lat od dnia zdarzenia, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Ustal właściwy zakład ubezpieczeń

Zgłoszenie szkody spoczywa na osobie poszkodowanej. Szkodę zgłasza się do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca miał w dniu wypadku ważną polisę OC. Dlatego warto zabezpieczyć swoje interesy już na miejscu zdarzenia, spisując wspólnie ze sprawcą oświadczenie. W oświadczeniu wskaż:

 • Datę, godzinę oraz miejsce zdarzenia;
 • Dane uczestników zdarzenia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL);
 • Dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu (w tym nr polisy ze wskazaniem na właściwy zakład ubezpieczeń);
 • Informacje na temat przebiegu zdarzenia;
 • Opis uszkodzenia pojazdu;
 • Wskazanie sprawcy zdarzenia;
 • Oświadczenie sprawcy dotyczące odpowiedzialności za zdarzenie;
 • Dane ewentualnych świadków;

Wymagane są również czytelne podpisy obu stron.

Jeśli podejrzewasz, że sprawca może podać fałszywe dane, możesz sprawdzić informacje w bazie UFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi specjalną bazę ubezpieczeń OC, dzięki której znając nr rejestracyjny pojazdu, możesz sprawdzić, czy samochód jest ubezpieczony i jaki jest numer polisy.

Jeśli pojazd sprawcy wypadku nie miał ważnej polisy OC, nadal możesz skutecznie walczyć o odszkodowanie. W takim wypadku zgłoś szkodę do UFG za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek wypłacić odszkodowanie osobom poszkodowanym w sytuacji, gdy sprawca wypadku nie miał ubezpieczenia OC. Roszczenia kieruj do UFG również w sytuacji, gdy sprawca jest nieznany (zbiegł z miejsca wypadku).

W jaki sposób zgłosić szkodę?

Zgłoszenie skieruj bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń. Szkodę zgłoś pisemnie (tradycyjną drogą listowną), mailowo lub telefonicznie. Wielu ubezpieczycieli na swoich stronach internetowych ma specjalne formularze zgłoszenia, które krok po kroku wskazują, które informacje należy podać.

W przypadku niewielkich szkód rzeczowych możesz skorzystać z systemu BLS (bezpośredniej likwidacji szkody). System działa w ten sposób, że osoba poszkodowana zgłasza szkodę do swojego zakładu ubezpieczeń, który wypłaca odszkodowanie. Zakład ubezpieczeń poszkodowanego samodzielnie rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy, bez angażowania osoby poszkodowanej. Pamiętaj jednak, że z systemu można skorzystać tylko, gdy zarówno ubezpieczyciel sprawcy, jak i ubezpieczyciel poszkodowanego przystąpili do programu. Możliwość skorzystania z systemu BLS jest ograniczona wartością powstałej szkody. Sprawdź na stronie ubezpieczyciela, ile wynosi górna granica wartości szkody, zazwyczaj są to kwoty nieprzekraczające 5 000 zł.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

W zgłoszeniu powinny być zawarte podstawowe informacje dotyczące zdarzenia, a więc: data i miejsce zdarzenia, okoliczności, dane uczestników zdarzenia oraz dane uczestniczących pojazdów. Dlatego ważne jest, aby na miejscu zdarzenia spisać oświadczenie. Zawiera ono wszystkie potrzebne informacje, więc dołącz je do zgłoszenia. Jeśli po kolizji sprawca zacznie się kłócić z Tobą i odmówi spisania oświadczenia lub dojdzie do wypadku, postaraj się uzyskać notatkę policyjną z miejsca zdarzenia, którą dołączysz do zgłoszenia.

Poszkodowany powinien również sprecyzować swoje roszczenia

Jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie na zniszczone auto wskaż uszkodzenia, ale również wartość poniesionych strat. Dołącz do zgłoszenia faktury na poparcie swoich twierdzeń. Dołącz zdjęcia uszkodzeń, przydatne będą również zdjęcia ukazujące stan samochodu sprzed zdarzenia.

Jeśli dochodzisz odszkodowania w związku z doznanymi obrażeniami, powinieneś opisać nie tylko okoliczności wypadku, ale również jego następstwa. Opisz dokładnie obrażenia, wskaż na konieczność leczenia, rehabilitacji. Do zgłoszenia dołącz dokumentację medyczną. Pamiętaj, że każde Twoje roszczenie powinno zostać udokumentowanie. Jeśli domagasz się zwrotu utraconego zarobku, załącz dokumenty wskazujące na niemożność pracy, ale i wykazujące Twoją sytuację finansową sprzed i po wypadku. Chcesz uzyskać zwrot kosztów leczenia? Dołącz rachunki lub faktury wykazujące poniesione koszty.

Ile czasu ma ubezpieczyciel, aby wypłacić odszkodowanie?

W ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia ubezpieczyciel powinien poinformować poszkodowanego o zarejestrowaniu szkody, wskazując jednocześnie, jakie informacje będą niezbędne do likwidacji szkody.

Ubezpieczyciel jest związany terminami ustawowymi, w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia powinien wypłacić odszkodowanie. Jeśli jednak w tym terminie nie udało się ustalić okoliczności potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości szkody, okres ten może się przedłużyć. W takim wypadku ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 14 dni od momentu, kiedy niezbędne okoliczności zostały ustalone, okres ten nie powinien przekraczać jednak 90 dni od momentu zgłoszenia.

Ważne! Jeśli ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela jest uzależnione od toczącego się postępowania karnego, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie dopiero, gdy wszelkie niezbędne okoliczności zostaną ustalone w ramach toczącego się postępowania.

Nie zgadzam się z decyzją ubezpieczyciela, co zrobić?

Decyzja ubezpieczyciela nie kończy dochodzenia odszkodowania. Poszkodowany może napisać odwołanie lub wystąpić na drogę sądową, zachowując ustawowe terminy przedawnienia.
Droga sądowa wiąże się z dodatkowymi kosztami, a nierzadko z długim i żmudnym procesem, dlatego zanim sporządzisz pozew, rozważ możliwości uzyskania odszkodowania na drodze przedsądowej. Przede wszystkim odwołaj się od decyzji. Jeśli nie wiesz, jak napisać odwołanie, skorzystaj z naszego poradnika:

Jak napisać odwołanie od odszkodowania? [instrukcja prawnika + wzór]

Czy na miejsce kolizji trzeba wezwać policję? W większości przypadków do kolizji nie trzeba wzywać policji. Jeśli od razu wiadomo, kto jest sprawcą i nie ma co, do tego wątpliwości, a w stłuczce nikt nie ucierpiał, nie ma konieczności interwencji policji. Wezwij policję zawsze wtedy, gdy: są ranni lub zabici w wypadku, jest podejrzenie, że…

Przejdź do artykułu

który zawiera darmowy wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Jeśli odwołanie nie przyniosło zamierzonego skutku, możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego.

Zanim wystąpisz na drogę sądową, spróbuj polubownie rozwiązać spór. Pamiętaj jednak, aby nie podpisywać pochopnie ugody. Podpisanie takiego dokumentu wiąże się ze zrzeczeniem dalszych roszczeń.

Jeśli masz wątpliwości i nie wiesz, czy przyznana kwota odszkodowania jest słuszna lub po prostu zamierzasz wystąpić na drogę sądową, skontaktuj się z prawnikiem. Zakłady ubezpieczeń to wyspecjalizowane podmioty, korzystające z prawnej pomocy profesjonalistów, dlatego warto mieć wsparcie kancelarii, gdy chcesz walczyć o satysfakcjonujące odszkodowanie.

Autor artykułu: Agnieszka Nowak

Absolwentka prawa, obecnie odbywa aplikację radcowską przy OIRP Wrocław. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń.
Zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
Jest to dla niej codzienność, dlatego chętnie doradza klientom naszej porównywarki OC AC.

Oceń artykuł
74,43
Loading...

Porównaj teraz najtańsze ubezpieczenia samochodu

Dzięki porównaniu nawet 53 ofert ubezpieczeń zawsze oszczędzasz na polisach OC i AC. Porównaj ceny OC/AC