Likwidacja szkody z OC sprawcy. Jak zgłosić szkodę auta?

Gdy dojdzie do kolizji lub wypadku, najważniejsze to w pierwszej chwili sprawdzić, czy nikt nie ucierpiał. Jeśli są ranni, to oczywiście konieczne jest wezwanie pogotowia. Drugą ważną kwestią jest zabezpieczenie auta, tak by nie zagrażało ruchowi drogowemu – o ile jest to możliwe. Jeśli auto uległo znacznemu uszkodzeniu i nie da się nim kierować, pozostaw je tak, jak stało w chwili kolizji.

Likwidacja szkody z OC poszkodowanych kierowców

Osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym mogą ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy.
Jednak niewiele osób wie, czego mogą domagać się od ubezpieczyciela sprawcy i w jaki sposób wnioskować o rekompensatę za straty. Z naszego przewodnika dla poszkodowanych dowiesz się, czego możesz domagać się od ubezpieczyciela i co musisz zrobić, aby uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy.

Ubezpieczenie OC jest przypisane do pojazdu, nie do osoby

Pytanie do prawnika:

Pożyczyłem samochód. Znajomy spowodował wypadek, kierując moim autem. Czy w takim przypadku odszkodowanie wypłacane jest z mojego OC?

Prawnik radzi

Ubezpieczenie OC jest przypisane do danego pojazdu, ubezpieczyciel ma więc obowiązek wypłacić odszkodowanie niezależnie od tego, kto kierował pojazdem. Nie ma więc znaczenia, czy sprawca wypadku jest właścicielem samochodu, którym kierował. Odszkodowanie i tak zostanie pokryte z ubezpieczenia OC tego pojazdu.

Likwidacja szkody: komu przysługuje odszkodowanie z OC samochodu sprawcy?

Ubezpieczenie OC obejmuje szkody spowodowane w związku z ruchem pojazdu, a więc:

 • szkody rzeczowe (związane z uszkodzeniem pojazdu),
 • szkody osobowe (związane z doznanymi obrażeniami).

Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę osobom poszkodowanym w wypadku lub kolizji, zatem przysługuje:

 • poszkodowanym pasażerom (również tym, którzy podróżowali ze sprawcą wypadku),
 • potrąconemu pieszemu lub rowerzyście,
 • jak i również kierowcy pojazdu, który brał udział w zdarzeniu i nie jest sprawcą.

Jeśli uczestnik wypadku poniósł śmierć, jego najbliższym przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Rodzaj szkody a zakres odszkodowania z OC samochodu sprawcy

Szkoda rzeczowa

Jeśli doszło do kolizji, poszkodowany może domagać się od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczenie pojazdu. W zależności od wielkości uszkodzeń istnieją dwa sposoby likwidacji szkody. Jeśli samochód nadaje się do naprawy, ubezpieczyciel powinien pokryć koszty naprawy. Czasem zdarza się jednak, że pojazd jest tak mocno uszkodzony, że naprawa jest nieopłacalna lub w ogóle niemożliwa. W takim wypadku ubezpieczyciel stwierdza szkodę całkowitą, a poszkodowanemu należy się odszkodowanie, które będzie stanowiło różnicę pomiędzy wartością pojazdu na dzień szkody a wartością wraku.

Ubezpieczyciel jest zobowiązany pokryć wszelkie szkody, które są wynikiem stłuczki, zatem poszkodowany może domagać się również:

 • zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego,
 • zwrotu kosztów holowania samochodu,
 • zwrotu kosztów rzeczy uszkodzonych na skutek kolizji.

Szkoda na osobie

Jeśli poszkodowany doznał obrażeń ciała, to przede wszystkim przysługuje mu zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie. Zadośćuczynienie ma na celu wyrównanie uszczerbku o charakterze niemajątkowym, ma więc łagodzić doznane cierpienia fizyczne i psychiczne związane z doznaną krzywdą. Poszkodowanemu przysługuje również zwrot kosztów, które powstały w związku z doznanymi obrażeniami, może więc domagać się:

 • zwrotu kosztów leczenia;
 • zwrotu kosztów dojazdów (do szpitala, na rehabilitację);
 • zwrotu kosztów rehabilitacji;
 • zwrotu utraconego zarobku;
 • renty.

Wypadek śmiertelny

Gdy na skutek wypadku któryś z uczestników poniósł śmierć, jego najbliższym przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie zostało uregulowane w art. 446 § 4 Kodeksu Cywilnego. Osobom najbliższym przysługuje również zwrot kosztów pogrzebu. Ponadto najbliższym członkom rodziny przysługuje również odszkodowanie, jeśli wskutek śmierci uczestnika wypadku znacznie pogorszyła się sytuacja życiowa rodziny.

Likwidacja szkody: jak zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Pamiętaj o terminach przedawnienia

Poszkodowany nie musi zgłaszać szkody bezpośrednio po wypadku, może to zrobić w dowolnym momencie, mając jednak na uwadze terminy przedawnienia roszczeń. Mówiąc o zdarzeniach drogowych, możemy mówić o dwóch terminach przedawnienia: osobno dla kolizji i wypadku. Kolizja to zdarzenie, w którym nikt nie ucierpiał. Z kolei o wypadku będziemy mówić, gdy chociażby jeden z uczestników zdarzenia doznał obrażeń ciała lub poniósł śmierć. Więcej na temat różnic między kolizją a wypadkiem możesz przeczytać w artykule:

Wypadek a kolizja – różnice, co zrobić po szkodzie i kary

Kolizja i wypadek są używane zamiennie – to błąd! Ma to duży wpływ dla Twojego ubezpieczyciela po zdarzeniu. Sprawdź co je różni!

Czytaj dalej

Jeśli dochodzisz odszkodowania w związku ze stłuczką, a więc domagasz się naprawienia szkody rzeczowej, okres przedawnienia wynosi 3 lata od momentu, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jednak ten termin nie może przekroczyć 10 lat od zdarzenia wywołującego szkodę. Natomiast w przypadku roszczeń związanych z wypadkiem okres przedawnienia wynosi 20 lat od dnia zdarzenia, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Ustal właściwy zakład ubezpieczeń

Zgłoszenie szkody spoczywa na osobie poszkodowanej. Szkodę zgłasza się do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca miał w dniu wypadku ważną polisę OC. Dlatego warto zabezpieczyć swoje interesy już na miejscu zdarzenia, spisując wspólnie ze sprawcą oświadczenie. W oświadczeniu wskaż:

 • datę, godzinę oraz miejsce zdarzenia,
 • dane uczestników zdarzenia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL),
 • dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu (w tym numer polisy ze wskazaniem na właściwy zakład ubezpieczeń),
 • informacje na temat przebiegu zdarzenia,
 • opis uszkodzenia pojazdu,
 • wskazanie sprawcy zdarzenia,
 • oświadczenie sprawcy dotyczące odpowiedzialności za zdarzenie,
 • dane ewentualnych świadków.

Wymagane są również czytelne podpisy obu stron.

Jeśli podejrzewasz, że sprawca może podać fałszywe dane, możesz sprawdzić informacje w bazie UFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi specjalną bazę ubezpieczeń OC, dzięki której, znając numer rejestracyjny pojazdu, możesz sprawdzić, czy samochód jest ubezpieczony i jaki jest numer polisy.

Jeśli pojazd sprawcy wypadku nie miał ważnej polisy OC, nadal możesz skutecznie walczyć o odszkodowanie. W takim wypadku zgłoś szkodę do UFG za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek wypłacić odszkodowanie osobom poszkodowanym, w sytuacji gdy sprawca wypadku nie miał ubezpieczenia OC. Roszczenia kieruj do UFG również w sytuacji, gdy sprawca jest nieznany (zbiegł z miejsca wypadku)

W jaki sposób zgłosić szkodę?

Zgłoszenie skieruj bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń. Szkodę zgłoś pisemnie (tradycyjną drogą listowną), mailowo lub telefonicznie. Wielu ubezpieczycieli na swoich stronach internetowych ma specjalne formularze zgłoszenia, które krok po kroku wskazują, jakie informacje należy podać.

W przypadku niewielkich szkód rzeczowych możesz skorzystać z systemu BLS (bezpośredniej likwidacji szkody). System działa w ten sposób, że osoba poszkodowana zgłasza szkodę do swojego zakładu ubezpieczeń, który wypłaca odszkodowanie. Zakład ubezpieczeń poszkodowanego samodzielnie rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy, bez angażowania osoby poszkodowanej. Pamiętaj jednak, że z systemu można skorzystać tylko, gdy zarówno ubezpieczyciel sprawcy, jak i ubezpieczyciel poszkodowanego przystąpili do programu. Możliwość skorzystania z systemu BLS jest ograniczona wartością powstałej szkody. Sprawdź na stronie ubezpieczyciela, ile wynosi górna granica wartości szkody, zazwyczaj są to kwoty nieprzekraczające 5000 zł.

Przykład

Piotr wykupił nie tylko OC, ale i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Po udziale w wypadku drogowym, w którym został poszkodowany, uzyskał odszkodowania i z OC sprawcy, i z wykupionego przez siebie NNW. Jego jedynymi obowiązkami było odpowiednio wczesne poinformowanie o zdarzeniu ubezpieczyciela sprawcy oraz swojego ubezpieczyciela, a także powiadomienie policji i pogotowia o osobach poszkodowanych w wypadku. Żeby uzyskać odszkodowanie z NNW musiał jeszcze dostarczyć towarzystwu ubezpieczeniowemu wymagane dokumenty i umożliwić jego pracownikom zasięgnięcie informacji o swoim stanie zdrowia u lekarza prowadzącego.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Wniosek dotyczący likwidacji szkody z OC sprawcy w LINK4 pokazuje, że w zgłoszeniu powinny być zawarte podstawowe informacje dotyczące zdarzenia, a więc: data i miejsce zdarzenia, okoliczności, dane uczestników zdarzenia oraz dane uczestniczących pojazdów. Dlatego ważne jest, aby na miejscu zdarzenia spisać oświadczenie. Zawiera ono wszystkie potrzebne informacje, więc dołącz je do zgłoszenia. Jeśli po kolizji sprawca zacznie się kłócić z Tobą i odmówi spisania oświadczenia lub dojdzie do wypadku, postaraj się uzyskać notatkę policyjną z miejsca zdarzenia, którą dołączysz do zgłoszenia.

Poszkodowany powinien również sprecyzować swoje roszczenia

Jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie na zniszczone auto, wskaż uszkodzenia, ale również wartość poniesionych strat. Dołącz do zgłoszenia faktury na poparcie swoich twierdzeń. Dołącz zdjęcia uszkodzeń, przydatne będą również zdjęcia ukazujące stan samochodu sprzed zdarzenia.

Jeśli dochodzisz odszkodowania w związku z doznanymi obrażeniami, powinieneś opisać nie tylko okoliczności wypadku, ale również jego następstwa. Opisz dokładnie obrażenia, wskaż na konieczność leczenia, rehabilitacji. Do zgłoszenia dołącz dokumentację medyczną. Pamiętaj, że każde Twoje roszczenie powinno zostać udokumentowanie. Jeśli domagasz się zwrotu utraconego zarobku, załącz dokumenty wskazujące na niemożność pracy, ale i wykazujące Twoją sytuację finansową sprzed i po wypadku. Chcesz uzyskać zwrot kosztów leczenia? Dołącz rachunki lub faktury wykazujące poniesione koszty.

Jak wygląda likwidacja szkody z OC sprawcy? Ile czasu ma ubezpieczyciel, aby wypłacić odszkodowanie?

W ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia ubezpieczyciel powinien poinformować poszkodowanego o zarejestrowaniu szkody, wskazując jednocześnie, jakie informacje będą niezbędne do likwidacji szkody.

Ubezpieczyciel jest związany terminami ustawowymi, w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia powinien wypłacić odszkodowanie. Jeśli jednak w tym terminie nie udało się ustalić okoliczności potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości szkody, okres ten może się przedłużyć. W takim wypadku ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 14 dni od momentu, kiedy niezbędne okoliczności zostały ustalone, okres ten nie powinien przekraczać jednak 90 dni od momentu zgłoszenia.

Ważne! Jeśli ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela jest uzależnione od toczącego się postępowania karnego, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie dopiero, gdy wszelkie niezbędne okoliczności zostaną ustalone w ramach toczącego się postępowania.

Nie ma większego znaczenia, czy szkoda jest zgłaszana w LINK4, You Can Drive czy PZU. Likwidacja szkody z OC sprawcy w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym powinna trwać tyle samo, bo wszystkie firmy obowiązują te same przepisy regulowane przez Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Czy oględziny pojazdu są niezbędne do wypłaty odszkodowania z OC sprawcy?

Zazwyczaj po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel wysyła rzeczoznawcę, którego zadaniem jest oszacowanie jej wartości. Jego praca polega na ocenie technicznej pojazdu, sporządzeniu raportu i wykonaniu dokumentacji fotograficznej – na ten podstawie szacuje się wysokość odszkodowania.

Jednak nie zawsze ubezpieczyciel wysyła rzeczoznawcę. Na przykład UNIQA wskazuje, że ocena szkód może zostać wykonana w warsztacie współpracującym z ubezpieczycielem lub poprzez aplikację AudaSmart. W części przypadków możliwa jest także szybka likwidacja szkody.

UWAGA!

Każdy przypadek zgłoszenia szkody analizowany jest oddzielnie i to ubezpieczyciel podejmuje decyzje o wysłaniu rzeczoznawcy!

Nie zgadzam się z decyzją ubezpieczyciela, co zrobić?

Decyzja ubezpieczyciela nie kończy dochodzenia odszkodowania. Poszkodowany może napisać odwołanie lub wystąpić na drogę sądową, zachowując ustawowe terminy przedawnienia.
Droga sądowa wiąże się z dodatkowymi kosztami, a nierzadko z długim i żmudnym procesem, dlatego zanim sporządzisz pozew, rozważ możliwości uzyskania odszkodowania na drodze przedsądowej. Przede wszystkim odwołaj się od decyzji. Jeśli nie wiesz, jak napisać odwołanie, skorzystaj z naszego poradnika:

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela [instrukcja prawnika + wzór]

Jesteś po kolizji lub wypadku? Złożyłeś wszystkie dokumenty, ale decyzja ubezpieczyciela Cię nie satysfakcjonuje? Sprawdź co zrobić!

Czytaj dalej

Poradnik zawiera darmowy wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Jeśli odwołanie nie przyniosło zamierzonego skutku, możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego.

Zanim wystąpisz na drogę sądową, spróbuj polubownie rozwiązać spór. Pamiętaj jednak, aby nie podpisywać pochopnie ugody. Podpisanie takiego dokumentu wiąże się ze zrzeczeniem dalszych roszczeń.

Jeśli masz wątpliwości i nie wiesz, czy przyznana kwota odszkodowania jest słuszna lub po prostu zamierzasz wystąpić na drogę sądową, skontaktuj się z prawnikiem. Zakłady ubezpieczeń to wyspecjalizowane podmioty, korzystające z prawnej pomocy profesjonalistów, dlatego warto mieć wsparcie kancelarii, gdy chcesz walczyć o satysfakcjonujące odszkodowanie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o likwidację szkody z OC sprawcy

Jak wysokie odszkodowanie można otrzymać z OC sprawcy?
Do kogo poszkodowany powinien zgłosić się z roszczeniem, aby otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy?
Jak uzyskać odszkodowanie, gdy sprawca nie ma ważnego OC?
Czy procedura likwidacji szkody z OC jest długa?
PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie OC jest przypisane do pojazdu, nie do kierowcy. Zatem odszkodowanie z tego tytułu zostanie wypłacone nie tylko wtedy, gdy szkodę spowodował właściciel ubezpieczonego auta, ale także wtedy, gdy sprawcą jest inny kierowca korzystający z tego pojazdu.
 • W ramach OC poszkodowani mogą uzyskać odszkodowanie za szkody rzeczowe oraz za uszkodzenia ciała.
 • W przypadku śmierci poszkodowanej w wypadku osoby odszkodowania z OC sprawcy zostanie wypłacone rodzinie ofiary.
 • Szkodę z OC powstałą w wyniku kolizji trzeba zgłosić w ciągu 3 lat od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o zajściu zdarzenia (ale nie później niż 10 lat od jego zajścia). Jeśli doszło do wypadku, poszkodowany ma na zgłoszenie szkody nawet 20 lat.
 • Do zgłoszenia szkody będzie potrzebne oświadczenie sprawcy wypadku lub notatka policyjna ze zdarzenia.
 • Drobne szkody rzeczowe można zgłosić swojemu ubezpieczycielowi, jeśli zarówno towarzystwo ubezpieczeniowe poszkodowanego, jak i sprawcy kolizji należy do systemu BLS.
 • Szkodę można zgłosić ubezpieczycielowi mailowo, telefonicznie, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie ubezpieczyciela lub wysyłając wniosek tradycyjną pocztą. Każdy ubezpieczyciel sam reguluje tę kwestię.
 • Odszkodowanie z OC sprawcy powinno zostać wypłacone w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. Czas ten może zostać wydłużony, jeśli okoliczności zdarzenia nie zostały jeszcze wyjaśnione.
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

12 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
ja już w swoim życiu trochę przypadków miałem i likwidacja szkody dość jest mi znana. co mogę dodać od siebie to że walczcie o swoje bo ubezpieczyciele kombinują by wyjść na swoje, pamietajcie że macie 3 lata na staranie się o odszkodowanie wiec wszystko ze spokojem róbcie
avatar autora komentarza
Dobrze, że są takie artykuły. Teraz już wiem co ubezpieczalnia musi i do kiedy jeżeli chodzi o likwidację szkody z OC. U mnie czekam za wypłatą ubezpieczenia już 22 dni. Zgodnie z tym co piszecie ubezpieczalnia ma 30 dni na wypłatę , mam nadzieję, ze dotrzymają i nie będę musiała interweniować.
avatar autora komentarza
O, teraz przynajmniej wiem, co powinno zawierać zgłoszenie jeżeli chodzi o likwidację szkody z OC sprawcy. Przynajmniej nie będą mnie odsyłać z punktu do punkty. Wszystko już wiem jak pozałatwiać.
avatar autora komentarza
Moja rada taka, żeby zbierać całą dokumentacje, robić zdjęcia - generalnie wszystko mieć udokumentowane, wtedy likwidacja szkody jest łatwiejsza do wyegzekwowania
avatar autora komentarza
Nie wiem co mam robić ergo Hestia 9 lat temu naliczyła mi 29 tysięcy zwrotu odszkodowania.Wypłacili poszkodowanemu a odemnie żądają zwrotu.Zwracałem się do sądu i to samo mi przyznali i dali komornika.Chcieli żeby płacić na raty po 700 zł ja nie pracuję to jest dużo oddać 29 tysięcy moja szkoda nikt nie wycenił mi samochodu uznali mnie sprawcą kolizji wypadku za dużo ergo Hestia wypłaciła ten samochód nie był było lekkie stuknięcie nic nie zostało stuczone
Jak uzasadniono żądanie zwrotu odszkodowania wypłaconego z Pana OC?
avatar autora komentarza
Czy sprawca kolizji dowie się ile mi wypłacili z jego OC?
avatar autora komentarza
dzień dobry, dostałem wycenę naprawy ( szkoda z oc sprawcy) nie dosyć że zaniżona to : osobie prywatnej podali kwotę netto...a na końcu odjęli " rabat" 20% samochód z 2009r. Jakie są tego podstawy?
avatar autora komentarza
Czy ważne jest czy autem poszkodowanego kierował właściciel czy ktoś inny?
Nie. Odszkodowanie z OC sprawcy wypłacane jest za szkody na mieniu i na osobach bez względu, czy uszkodzony pojazd prowadził jego właściciel, czy inna osoba.
avatar autora komentarza
Dzień dobry, Żyje na stałe zagranicą, w czasie krótkiego urlopu u rodziny miałem niezawinioną kolizję. Ubezpieczalnia oceniła szkodę totalną. Wraku nie udało im się sprzedać i muszę przyjechać do Polski auto ze złomować. Wiąże się to oczywiście z kosztami przejazdu, kosztami absencji w pracy. I stratą czasu. Ubezpieczalni zgłosiłem, że auto zezłomuje i będę się domagał wyrównania. Najpierw na infolini twierdzili, że to mój problem za ile sprzedam auto. Kiedy im po raz kolejny powtórzyłem, że sami wycenili auto i chce wyrównania szkody, stwierdzili ze mam przynieść dokumenty, ze złomu a oni to wyliczą. Pytałem również o koszty które będę musiał ponieść w związku z przejazdem do Polski i koniecznością wzięcia w pracy niepłaconego dnia wolnego, usłyszałem odpowiedź, że te koszty będę musiał pokryć we własnym zakresie. Jak ta cała sytuacja wygląda w świetle prawa? Za co muszą zwrócić pieniądze a za co nie? Dziękuję Mariusz
Wysokość odszkodowania po szkodzie całkowitej powinna być równa wartości pojazdu sprzed wypadku pomniejszonej o wartość wraku. Wątpliwe aby ubezpieczyciel pokrył inne koszty, jednak warto się w tym temacie skonsultować z prawnikiem. Więcej informacji na temat szkody całkowitej, przejęcia wraku przez ubezpieczyciela i złomowania pojazdu znajdzie Pan w artykułach "Szkoda całkowita samochodu z OC i AC", "Jak zezłomować samochód" i "Przejęcie wraku samochodu przez ubezpieczyciela".

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC