Wypadek a kolizja – różnice, co zrobić po szkodzie i kary

Pojęcia wypadek i kolizja używane są zamiennie przez osoby mówiące o zdarzeniu drogowym. Używane błędnie, bo nie są synonimami. O ile w języku potocznym ta pomyłka nie ma większego znaczenia, kiedy rozmawiasz ze znajomym, o tyle może zrodzić poważne nieporozumienie, kiedy kupujesz ubezpieczenie samochodowe lub zgłaszasz szkodę ubezpieczycielowi.

Oczekujesz odszkodowania… a okazuje się, że Twoje ubezpieczenie o wąskim zakresie ochrony, np. assistance, obejmuje szkody powstałe wyłącznie w wyniku kolizji, ale nie wypadku. Dowiedz się zatem, jakie są różnice między wypadkiem a kolizją i jak duże znaczenie mają definicje, kiedy chcesz dochodzić odszkodowania.

Wypadek drogowy a kolizja – czym się różnią?

Masz do czynienia z kolizją, jeśli żaden z uczestników zdarzenia nie doznał obrażeń ciała, a jedynym skutkiem zderzenia pojazdów są ich uszkodzenia. Kolizja jest więc mniej dramatycznym, groźnym w skutkach zdarzeniem w porównaniu do wypadku. Obejmuje swym znaczeniem głównie stłuczki.

Wypadek drogowy jest zdarzeniem poważniejszym. Masz do czynienia z wypadkiem drogowym, kiedy w wyniku zderzenia pojazdów chociaż jeden z uczestników zdarzenia doznał obrażeń lub zmarł, przy czym śmierć nie musi nastąpić na miejscu wypadku.

kolizja-a-wypadek

Wypadek drogowy a kolizja drogowa – różnice pod względem odpowiedzialności karnej

Odróżnienie kolizji od wypadku jest istotne dla samego określenia odpowiedzialności karnej sprawcy zdarzenia. Sprawca wypadku odpowiada za przestępstwo określone w art. 177 Kodeksu karnego.

Prawnik radzi

Co mówi Kodeks karny o skutkach wypadku drogowego?
Osoba, która choćby nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowała tym samym wypadek, w którym inna osoba odniosła średni lub lekki uszczerbek na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Odpowiedzialność ta zaostrza się w momencie, gdy uczestnik wypadku poniósł poważne obrażenia lub śmierć. Jeżeli osoba poszkodowana w wypadku umrze, sprawca zdarzenia podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Kodeks karny nie zawiera definicji kolizji. Jej sprawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń, art. 86 § 1 stanowi: Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. Kara będzie bardziej restrykcyjna, jeśli sprawca kolizji był nietrzeźwy lub pod wpływem środków odurzających.

Wezwanie Policji na miejsce zdarzenia – czy jest konieczne?

Czy na miejsce kolizji trzeba wezwać policję?

W przypadku kolizji wezwanie policji jest zazwyczaj zbędne. Jeśli żaden uczestnik kolizji drogowej nie doznał obrażeń oraz jeśli można zidentyfikować sprawcę, należy jedynie spisać oświadczenie o zdarzeniu, które będzie pomocne w procesie uzyskiwania odszkodowania.

Czy na miejsce wypadku trzeba wezwać policję?

Jeśli doszło do wypadku i w wyniku zdarzenia któryś z uczestników doznał obrażeń lub poniósł śmierć, wezwanie policji jest obowiązkowe. Wypadek jest dużo poważniejszym zdarzeniem. W tym przypadku mamy do czynienia z przestępstwem, konieczne jest więc zabezpieczenie śladów przez organy ścigania.

Co powinno zawierać oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

Oświadczenie powinno zawierać niezbędne informacje dotyczące uczestników kolizji oraz opis okoliczności. Na wszelki wypadek warto mieć w skrytce samochodowej gotowy formularz, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby odręcznie spisać oświadczenie. Jego sporządzenie ułatwiają nawet aplikacje na smartfona.

Co powinno zawierać oświadczenie spisane po kolizji?

 • Datę, godzinę oraz miejsce zdarzenia;
 • dane kierowców (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL);
 • numery rejestracyjne samochodów uczestniczących w zdarzeniu;
 • numer polisy sprawcy i dane firmy ubezpieczeniowej, w której ma OC;
 • opis okoliczności (im więcej szczegółów, tym lepiej);
 • opis uszkodzenia pojazdu;
 • wskazanie sprawcy zdarzenia;
 • oświadczenie sprawcy dotyczące odpowiedzialności za kolizję;
 • dane ewentualnych świadków;
 • czytelne podpisy kierowców.

Szczegółowy opis okoliczności pozwoli na szybką weryfikację zasadności zgłoszenia przez zakład ubezpieczeń. Warto więc sprecyzować, w jakim zakresie sprawca naruszył zasady ruchu drogowego, przede wszystkim należy wskazać na znaki obowiązujące w miejscu zdarzenia. Z kolei dla udokumentowania uszkodzeń pomocne będą zdjęcia pojazdu.

Prawnik radzi

Co zrobić, jeśli sprawca kolizji odmawia spisania oświadczenia?
Czasem dochodzi do sytuacji, kiedy żaden z kierowców nie poczuwa się do odpowiedzialności za zdarzenie. Jeśli sprawca wypiera się winy, niezwłocznie wezwij policję. Policja po przyjeździe na miejsce kolizji ustali okoliczności i sporządzi odpowiednią notatkę, która będzie ważnym dowodem podczas ubiegania się o odszkodowanie. Pamiętaj, aby nie opuszczać miejsca zdarzenia, jeśli sprawca odjechał. Poczekaj na policję, a następnie opisz zaistniałą sytuację. Jeśli widzisz, że sprawca nie ma zamiaru się dogadać i chce odjechać, zanotuj chociażby numer rejestracyjny jego samochodu. Po samym numerze jesteś w stanie ustalić, w jakim zakładzie ubezpieczeń sprawca ma ubezpieczenie, o ile w ogóle ma aktualne OC.

Jak zachować się po wypadku/kolizji?

Co należy zrobić po kolizji?

Jeśli nikt nie doznał obrażeń, które będą wymagały leczenia powyżej 7 dni, nie musisz wzywać policji. W pierwszej kolejności należy niezwłocznie usunąć pojazdy z jezdni, aby nie stwarzać zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu. Następnie spisz wraz ze sprawcą oświadczenie. Jeśli masz wątpliwości co do stanu trzeźwości sprawcy lub okazuje się, że nie ma on uprawnień do prowadzenia pojazdu, wezwij policję. Jeśli sprawca odmawia przyznania się do winy, a nawet próbuje zrzucić ją na Ciebie, również wezwij policję, która rozwiąże spór.

Co robić po wypadku, gdy jeden z pasażerów jest ranny?

Jeśli którykolwiek z uczestników zdarzenia (czy kierowca, czy pasażer) został ranny lub zmarł, konieczne jest powiadomienie organów ścigania oraz pogotowia. Należy przede wszystkim określić liczbę rannych, ich obrażenia po czym wezwać służby ratownicze. Jeśli nie wiesz, jak masz postępować z rannymi, kieruj się wskazówkami uzyskanymi od pogotowia. Policja po przyjeździe na miejsce wypadku będzie musiała przeprowadzić szereg czynności, przede wszystkim zabezpieczyć ślady. Nie przestawiaj aut! Zabezpiecz miejsce wypadku w miarę możliwości: włącz światła awaryjne, rozstaw trójkąty.

Jak i gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy po kolizji?

W przypadku mniejszych stłuczek, kiedy wartość zniszczeń nie przekracza 5 000 zł, możesz skorzystać z BLS – bezpośredniej likwidacji szkody. Dzięki BLS możesz zgłosić szkodę do firmy ubezpieczeniowej, w której Ty masz OC. Zakład ubezpieczeń wypłaci Ci odszkodowanie, a potem samodzielnie rozliczy się z ubezpieczycielem sprawcy kolizji. Ta droga zgłoszenia szkody po kolizji na pewno ułatwia i przyspiesza uzyskanie odszkodowania, ale nie zawsze jest dostępna. Zależy m.in. od maksymalnej wartości szkody i liczby pojazdów biorących udział w stłuczce.
Jeśli wartość zniszczeń pojazdu znacznie przekracza 5 000 zł, zgłoś szkodę bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy. Dlatego ważne jest, aby już na etapie zdarzenia pozyskać od niego informacje o ubezpieczycielu. Przed zgłoszeniem możesz sprawdzić w UFG, czy sprawca ma aktualne OC.

Przykład

Marcin wziął udział w zdarzeniu drogowym, w którym nikt nie doznał obrażeń. W trakcie rozmowy ze sprawcą stłuczki odniósł wrażenie, że ten może być pod wpływem alkoholu. Mimo, że nie doszło do wypadku, Marcin musiał zadzwonić na policję ze względu na swoje podejrzenia.
Gdy funkcjonariusz zbadał sprawcę kolizji z użyciem alkomatu, okazało się, że mężczyzna rzeczywiście spowodował stłuczkę, będąc pod wpływem alkoholu. Marcin uzyskał odszkodowanie z OC sprawcy. Dowiedział się, że w tej sytuacji ubezpieczyciel mężczyzny będącego pod wpływem alkoholu miał prawo zażądać od niego zwrotu tego odszkodowania, ponieważ ubezpieczający spowodował kolizję, łamiąc przy tym przepisy ruchu drogowego.

Jak i gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy po wypadku?

Ścieżka zgłoszenia szkody po wypadku jest podobna. Nie możesz jednak skorzystać z systemu BLS. Szkodę możesz zgłosić zarówno telefonicznie, elektronicznie jak i pocztą tradycyjną. Pamiętaj, że jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie, to obowiązek zgłoszenia roszczenia leży na Tobie. Sprawca wypadku oczywiście powinien zgłosić fakt zaistnienia zdarzenia swojemu ubezpieczycielowi, jednak Ty masz prawo do odszkodowania i tylko Ty lub osoba przez Ciebie upoważniona możecie zgłosić roszczenie.

Pamiętaj! Odszkodowanie przysługuje wszystkim poszkodowanym uczestnikom wypadku. Niezależnie od tego czy byłeś pasażerem podróżującym ze sprawcą wypadku, czy podróżowałeś z niewinnym kierowcą, jako pasażerowi przysługuje Ci stosowne odszkodowanie, jeśli doznałeś obrażeń ciała. Roszczenia nie przysługują sprawcy wypadku, chyba że ma NNW kierowcy i ubezpieczenie AC własnego samochodu – z tych ubezpieczeń może domagać się odszkodowania dla siebie.

Ile mam czasu na zgłoszenie szkody?

W przypadku kolizji roszczenia związane z uszkodzeniem auta przedawniają się z upływem 3 lat. Warto jednak jak najszybciej zgłosić szkodę, łatwiej wtedy wykazać zniszczenia pojazdu oraz koszty naprawy. Jeśli doszło do wypadku, okres ten znacznie się wydłuża. W tej sytuacji poszkodowany ma aż 20 lat na zgłoszenie szkody.

PODSUMOWANIE
 • Pojęcie kolizji nie jest tożsame z pojęciem wypadku drogowego.
 • O kolizji mówi się, gdy w zdarzeniu drogowym nikt nie ucierpiał, natomiast o wypadku, gdy są poszkodowani.
 • Gdy dojdzie do kolizji, nie trzeba wzywać policji na miejsce zdarzenia, a wystarczy spisać oświadczenie ze sprawcą, aby móc ubiegać się o odszkodowanie z jego OC.
 • Gdy dojdzie do kolizji, czasem wezwanie policji jest konieczne, np. wtedy, gdy żadna ze stron nie przyznaje się do spowodowania zdarzenia, lub gdy sprawca jest pod wpływem alkoholu.
 • Gdy dojdzie do wypadku, konieczne jest wezwanie policji i karetki.
 • Kolizje powodują zwykle niewielkie szkody na pojeździe, dlatego możliwe jest zastosowanie bezpośredniej lub uproszczonej likwidacji szkody.
 • Wniosek o odszkodowanie po wypadku należy złożyć w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wypadek i kolizję

Czym różni się kolizja od wypadku?

Kolizja to zdarzenie drogowe, w którym żaden z jego uczestników nie odniósł obrażeń, a uszkodzeń doznały jedynie ich pojazdy. Sprawca kolizji podlega karze grzywny. Wypadek ma znacznie gorsze konsekwencje, bo dochodzi do niego wtedy, gdy przynajmniej jeden z uczestników zderzenia doznał w jego następstwie uszczerbku na zdrowiu lub zmarł. Sprawcy wypadku grozi kara pozbawienia wolności.

Co trzeba zrobić po kolizji?

Przede wszystkim należy usunąć uszkodzone pojazdy z jezdni. Następnie wystarczy, że uczestnicy kolizji spiszą oświadczenie zawierające informacje na swój temat oraz jak najbardziej szczegółowy opis zdarzenia, po czym obydwaj je podpiszą. Nie ma potrzeby wzywania policji, chyba że żaden z uczestników nie chce wziąć na siebie winy lub sprawca wypiera się odpowiedzialności.

Jak zachować się po wypadku na drodze?

Określ liczbę rannych i ich obrażenia. Koniecznie powiadom policję i pogotowie, a poszkodowanym udziel pierwszej pomocy – jeśli nie wiesz jak, postępuj zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ratowników. Zabezpiecz miejsce zdarzenia, używając trójkątów i włączając światła awaryjne. Absolutnie nie przestawiaj przy tym samochodów, bo zniszczysz ślady, zanim zbierze je policja.

Co z odszkodowaniem z OC po kolizji i wypadku?

Aby otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy kolizji lub wypadku, musisz zgłosić szkodę do jego zakładu ubezpieczeń. Jeśli uszkodzenia nie są duże, masz szansę na skorzystanie z bezpośredniej likwidacji szkody u własnego ubezpieczyciela, w przeciwnym razie konieczne jest zgłoszenie roszczenia do TU sprawcy. Możesz to zrobić np. telefonicznie lub mailowo – im szybciej po zdarzeniu, tym lepiej.

zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę
74,14
Loading...

Dołącz do dyskusji

3 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


avatar autora komentarza
W sumie zawsze zamiennie uzywałam tych dwóch pojęć co jak widze było dużym błędem, bo konsekwencje prawne bardzo różne
avatar autora komentarza
o, w końcu ktoś wyjaśnił po ludzku czym się różni wypadek od kolizji. Słowa wypadek a kolizja często są używane zamiennie co jak widać jest dużym błędem. Artykuł naprawdę dobrze napisany!
avatar autora komentarza
Bardzo ważny temat, dobrze że o tym piszecie. Nawet jeśli jest to o ile można powiedzieć tylko kolizja, to i tak jest to dla uczestników takiego zdarzenia duży stres i nie zawsze wiemy jak się zachować i co w tym momencie zrobić. Nie mówiąc już o wypadku. Oby nigdy nie być w takiej sytuacji, ale wiedzę trzeba mieć.