Co to jest szkoda częściowa?

Czy nasz samochód da się naprawić? To jedno z podstawowych pytań, które pojawiają się po szkodzie. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, mamy do czynienia ze szkodą częściową.

Szkoda częściowa a szkoda całkowita

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych wyróżniamy dwa wykluczające się rodzaje szkód. W zależności od stopnia zniszczenia pojazdu mówimy o szkodzie częściowej lub szkodzie całkowitej. Szkoda całkowita jest inaczej definiowana w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC, a inaczej dobrowolnego AC:

  • ubezpieczenie OC – o szkodzie całkowitej mówimy, gdy naprawa pojazdu jest niemożliwa lub koszt naprawy pojazdu przekracza wartość pojazdu sprzed szkody;
  • ubezpieczenie AC – o szkodzie całkowitej mówimy, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza pewny, określony przez ubezpieczyciela, procentowy udział wartości pojazdu sprzed szkody. Zazwyczaj jest to 70% wartości samochodu (informacja o wysokości progu znajduje się w OWU).

Dokładne zdefiniowanie szkody całkowitej okazuje się ważne, ponieważ o szkodzie częściowej mówimy, gdy stopień uszkodzeń pozwala na opłacalne (ekonomicznie uzasadnione) naprawienie samochodu. W praktyce rozróżnienie szkody częściowej od całkowitej, polega na porównaniu szacunkowych kosztów naprawy z rynkową wartością pojazdu.

W przypadku szkody częściowej, zadaniem ubezpieczyciela jest wypłacenie odszkodowania, które pokryje koszty naprawy pojazdu.

Szkoda częściowa – różnica między OC a AC

W zależności, czy mówimy o OC, czy też autocasco, szkoda częściowa jest inaczej definiowana. W przypadku OC o szkodzie częściowej mówimy, gdy koszt naprawy pojazdu nie przekracza 100% wartości pojazdu sprzed szkody.

Gdy zaś mowa o ubezpieczeniu AC, szkoda częściowa ma miejsce, w momencie, kiedy koszt naprawy pojazdu nie przewyższa pewnego procentowego udziału wartości pojazdu (zazwyczaj 70%). Informacja o tym, ile wynosi próg, powyżej którego ubezpieczyciel uznaje, że pojazd nie nadaje się do naprawy z powodu zbyt wysokich kosztów reperacji (szkoda jest całkowita), znajduje się w OWU ubezpieczenia autocasco.

Odszkodowanie za szkodę częściową z ubezpieczenia OC

Jak wspomniano, obowiązkiem ubezpieczyciela jest pokrycie szkody częściowej, aby poszkodowany kierowca mógł naprawić samochód. Wysokość świadczenia powinna umożliwić doprowadzenie pojazdu do stanu sprzed wypadku lub kolizji. Górny limit odszkodowania określa (ustalona ustawowo) suma gwarancyjna OC i wynosi 1,05 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia drogowego bez względu na liczbę poszkodowanych.

Jeśli kosztorys naprawy nie odpowiada wydatkom, jakie faktycznie poniósł poszkodowany, należy sprawdzić, czy odszkodowanie nie zostało zaniżone. W razie wątpliwości odnośnie kwoty odszkodowania, mamy prawo zweryfikować jej wysokość, a nawet napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Ekspert Mubi radzi:

Ubezpieczyciel wystawiający polisę OC może obniżyć odszkodowanie po szkodzie częściowej, na przykład zakładając, że właściciel pojazdu przyczynił się do powstania uszkodzenia. Może też po prostu przyznać odszkodowanie zbyt niskie, by wystarczało na pokrycie kosztów naprawy auta lub rehabilitacji poszkodowanego. W takiej sytuacji poszkodowany ma prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Ma na to 3 lata od kolizji i 20 lat od wypadku. Nawet jeśli ubezpieczyciel nie uzna odwołania, poszkodowanemu wciąż pozostaje możliwość poproszenia o pomoc Rzecznika Finansowego.

Odszkodowanie za szkodę częściową z ubezpieczenia AC

Likwidacja szkody częściowej z AC uzależniona jest od zapisów w umowie. Treść OWU reguluje procentowy próg, do którego szkoda zostaje uznana za częściową. Jak już wspomniano, zazwyczaj to 70% wartości pojazdu.

UWAGA!

Jeśli chcesz, aby ubezpieczyciel przy wypłacie odszkodowania za szkodę częściową z AC brał pod uwagę wartość pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, to musisz wykupić gwarantowaną sumę ubezpieczenia!

Z kolei wartość pojazdu ustalana jest na dzień szkody lub zawarcia umowy AC. W przypadku pierwszym, wartość pojazdu zostanie pomniejszona ze względu na amortyzację części w AC. W przypadku drugim, gdy poszkodowany ma wykupioną odnawialną sumę ubezpieczenia, wartość pojazdu pozostaje niezmienna od dnia podpisania umowy autocasco. Wysokość odszkodowania zależy również od udziału własnego w likwidacji szkody, czyli rozwiązania, zgodnie z którym część wartości szkody pokrywa ubezpieczony.

Przykład

Marcelina zrozumiała zapisy znajdujące się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia autocasco dopiero wtedy, gdy musiała zlikwidować z niego szkodę częściową. Z tego względu zdziwiła się tym, jak niskie otrzymała odszkodowanie. Zapomniała, że wybrała AC z udziałem własnym wynoszącym 1000 zł w przypadku kolizji, i to w dodatku z redukcyjną sumą ubezpieczenia. Gdy dostała odszkodowanie i uważnie przeczytała OWU, dowiedziała się, że jeśli w przyszłości poważnie uszkodzi auto, kolejne odszkodowanie może być za niskie nie tylko ze względu na udział własny, ale też właśnie z racji zmniejszającej się sumy ubezpieczenia, czyli kwoty, do której ubezpieczyciel udziela pomocy w ramach AC.

Jeśli podejrzewamy, że nasze odszkodowanie z AC zostało zaniżone, mamy prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela.

Musimy pamiętać, że jeśli w ciągu tego samego roku przydarzy nam się kolejna szkoda częściowa, to mamy do dyspozycji mniejszą sumę ubezpieczenia. Sposobem na zabezpieczenie się przed sytuacją, w której suma ubezpieczenia wyczerpie się i okaże się zbyt mała, aby pokryć kolejne szkody, jest doubezpieczenie po szkodzie.

PODSUMOWANIE
  • Szkoda częściowa różni się od szkody całkowitej wymiarem uszkodzeń. W przypadku szkody częściowej, stopień uszkodzeń pozwala na opłacalne (ekonomicznie uzasadnione) naprawienie samochodu.
  • Szkoda częściowa jest inaczej definiowana w przypadku OC i AC. Różnice dotyczą wymiaru uszkodzeń: OC – jeśli koszt naprawy wynosi nie więcej niż 100% wartości pojazdu; AC – jeśli koszt naprawy nie przekracza na ogół 70% wartości auta.
  • Odszkodowanie za szkodę częściową z ubezpieczenia OC powinno umożliwić naprawę uszkodzenia pojazdu. Górny limit odszkodowania to 1,05 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych.
  • Wysokość odszkodowania za szkodę częściową z AC zależy od zapisów umowy autocasco.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o szkodę częściową

Czym różni się szkoda częściowa od całkowitej?

Szkoda częściowa i szkoda całkowita to terminy używane w ubezpieczeniach komunikacyjnych do określenia stopnia uszkodzenia samochodu. O szkodzie całkowitej można mówić, gdy naprawa pojazdu jest niemożliwa, jej koszt przekracza pełną wartość samochodu lub tylko pewien procent tej wartości. W przypadku szkody częściowej naprawa samochodu jest opłacalna.

Kiedy dochodzi do szkody częściowej?

To zależy od rodzaju ubezpieczenia. Oceniając rozmiar uszkodzeń auta przy OC, szkodę całkowitą stwierdza się dopiero wtedy, gdy koszt naprawy auta przewyższa 100% jego wartości – mniejsze uszkodzenia to szkody częściowe. W przypadku AC jest inaczej, bo szkodę częściową orzeka się tylko do ustalonego przez TU poziomu procentowego, jaki stanowi koszt naprawy względem wartości pojazdu (np. 70%).

Jak duże będzie odszkodowanie za szkodę częściową?

W przypadku likwidacji szkody z OC wypłaca się odszkodowanie, które ma pokryć koszty naprawy samochodu. Jego górny limit jest zapisany w ustawie i wynosi 1,05 mln euro na jedno zdarzenie. Wysokość odszkodowania z AC zależy od zapisów w umowie klienta z TU i może być pomniejszona np. o wartość amortyzacji części lub udział własny ubezpieczonego. Górny limit stanowi suma ubezpieczenia autocasco.

zdjęcie autora
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę
15,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!