Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna OC. Sprawdź, ile można otrzymać w ramach odszkodowania!

Ile wynosi maksymalna kwota odszkodowania? O tym decydują suma ubezpieczenia oraz suma gwarancyjna. Sprawdź, czym są te limity kwotowe!

Suma ubezpieczenia a suma gwarancyjna OC

Zarówno suma ubezpieczenia, jak i suma gwarancyjna z OC są limitami kwotowymi, do których odpowiedzialność ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe.

Suma ubezpieczenia jest maksymalną kwotą, jaką możemy otrzymać w ramach odszkodowania z tytułu ochrony ubezpieczeniowej. Jej wysokość ustala się w trakcie zawierania umowy między klientem a ubezpieczycielem.

Suma gwarancyjna z OC jest natomiast maksymalną kwotą, jaką może otrzymać osoba poszkodowana w zdarzeniu ubezpieczeniowym, które spowodowaliśmy.

Suma gwarancyjna OC – ile wynosi?

Wysokość sumy gwarancyjnej z OC jest uregulowana prawnie i nie różni się w żadnym z towarzystw ubezpieczeniowych. Kwoty reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

  • w przypadku szkód na osobie to 1,22 mln euro na jednego poszkodowanego oraz 6,07 mln euro na jedno zdarzenie drogowe;
  • w przypadku szkód w mieniu to 1,22 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC wynika z konieczności pokrywania nie tylko szkód materialnych, ale także kosztów leczenia i renty, a nawet ewentualnych zwrotów za utracone korzyści.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkową ochroną ubezpieczeniową dla każdego kierowcy. Skoro suma gwarancyjna z OC nie różni się u poszczególnych ubezpieczycieli, rozsądne wydaje się znalezienie najtańszej oferty OC. Niezależnie bowiem, ile wynosi nasza składka OC, limity kwotowe, do których ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową pozostają takie same.

Suma ubezpieczenia AC – ile wynosi?

W przypadku dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych, suma ubezpieczenia uzgadniana jest między klientem a ubezpieczycielem. Suma ubezpieczenia AC powinna być dostosowana do wartości pojazdu. Dzięki dostosowaniu sumy ubezpieczenia, możemy otrzymać odszkodowanie, które będzie odpowiadać poniesionym szkodom. Istnieją dwa główne sposoby wyceny samochodu: oceny samodzielnie dokonuje właściciel lub zdaje się na rzeczoznawcę i informacje zawarte w specjalnych katalogach. Katalogi te powstają na podstawie baz danych o pojazdach, które znajdują się na rynku, a ich twórcami są wyspecjalizowane firmy takie, jak na przykład InfoExpert czy Audatex.

Suma ubezpieczenia a wysokość świadczenia

Czy można w ramach odszkodowania otrzymać całą sumę ubezpieczenia autocasco? Wysokość odszkodowania z AC zależy od wielu czynników, między innymi od rozmiaru szkody, wariantu rozliczenia, uwzględnienia amortyzacji i udziału własnego. Odszkodowanie w wysokości sumy ubezpieczenia możemy otrzymać jedynie w sytuacji szkody całkowitej lub kradzieży.

Kiedy zniszczony samochód nie nadaje się do naprawy albo koszty reperacji przekroczyłyby 70% wartości auta w dniu szkody, wówczas ubezpieczyciel wypłaca kwotę, na jaką pojazd został ubezpieczony (pomniejszając ją ewentualne o wartość nieuszkodzonych pozostałości). Odszkodowanie w wysokości sumy ubezpieczenia AC możemy również otrzymać, gdy auto skradziono.

Istnieją pewne mechanizmy, które wpływają na wysokość odszkodowania. Podstawą do określenia wymiaru rekompensaty jest wycena wartości rynkowej pojazdu na dzień zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciele uwzględniają zużycie się pojazdu – w ramach amortyzacji potrącają procentowy ubytek wartości części. Dlatego też wysokość odszkodowania może odnosić się do wartości samochodu w chwili szkody, nie zaś bezpośrednio do wartości auta, która widnieje na umowie ubezpieczenia AC. Sposobem na uniknięcie potrąceń amortyzacyjnych jest dodatkowe zapłacenie za brak amortyzacji części.

Należy również pamiętać o konsumpcji ubezpieczenia. Konsumpcją ubezpieczenia nazywamy zmniejszanie się sumy ubezpieczenia po szkodzie. Innymi słowy, suma ubezpieczeniowa maleje w momencie wypłacania odszkodowania. Jeśli więc w tym samym roku przydarzy nam się kolejna szkoda, to maksymalna kwota, którą możemy otrzymać w ramach odszkodowania będzie mniejsza. Sposobem na uniknięcie sytuacji, w której suma ubezpieczenia wyczerpie się, jest doubezpieczenie samochodu po szkodzie bądź stała suma ubezpieczenia.

Doubezpieczenie polega na wyrównaniu uszczuplonej sumy ubezpieczenia. Z kolei wykupienie stałej sumy ubezpieczenia sprawia, że kwota, którą możemy otrzymać w ramach AC nie będzie malała po szkodzie. Jeśli wykupimy stałą sumę ubezpieczenia AC, ubezpieczyciel uzna, że nasz pojazd nie zmienia wartości z upływem lat.

PODSUMOWANIE
  • Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna z OC to limity kwotowe, do których ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową.
  • Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, jaka przysługuje nam z tytułu odszkodowania.
  • Suma gwarancyjna to maksymalna kwota, jaką może otrzymać poszkodowany z naszego ubezpieczenia OC.
  • Wysokość sumy gwarancyjnej z OC jest uregulowana przez stosowną ustawę i wynosi 1,22 mln euro na jednego poszkodowanego.
  • Wysokość suma ubezpieczenia AC jest uzgadniana między klientem a ubezpieczycielem. Jej wysokość zależy od wartości pojazdu.
  • W momencie zdarzenia ubezpieczeniowego otrzymamy odszkodowanie do wysokości sumy ubezpieczenia. Jedynie w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży możemy otrzymać całość sumy ubezpieczenia.
  • Suma ubezpieczenia zmniejsza się po szkodzie. Przed jej wyczerpaniem chroni doubezpieczenie lub wykupienie stałej sumy ubezpieczenia.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!