Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna OC. Ile otrzymasz w ramach odszkodowania?

Ile wynosi maksymalna kwota odszkodowania? O tym decydują suma ubezpieczenia oraz suma gwarancyjna. Sprawdź, czym są te limity kwotowe!

Samochody na ulicy

Suma ubezpieczenia a suma gwarancyjna OC

Zarówno suma ubezpieczenia, jak i suma gwarancyjna z OC są limitami kwotowymi, do których wysokości odpowiedzialność ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe.

Suma ubezpieczenia jest maksymalną kwotą, jaką możemy otrzymać w ramach odszkodowania z tytułu ochrony ubezpieczeniowej. Jej wysokość ustala się w trakcie zawierania umowy między klientem a ubezpieczycielem.

Suma gwarancyjna z OC jest natomiast maksymalną kwotą, jaką może otrzymać osoba poszkodowana w zdarzeniu ubezpieczeniowym, które spowodowaliśmy.

Suma gwarancyjna OC – ile wynosi?

Wysokość sumy gwarancyjnej z OC jest uregulowana prawnie i nie różni się w żadnym z towarzystw ubezpieczeniowych. Kwoty reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 36 ust. 1):

  • suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych 5 210 000 euro w przypadku szkód na osobie,
  • w przypadku szkód w mieniu 1 050 000 euro.

Wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC wynika z konieczności pokrywania przez ubezpieczycieli nie tylko szkód materialnych, ale także wysokich kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki czy wypłaty renty.

CZY WIESZ, ŻE …

Sumy gwarancyjne podane powyżej za szkody na osobie (osobach) i na mieniu dotyczą jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkową ochroną ubezpieczeniową dla każdego kierowcy. Skoro suma gwarancyjna z OC nie różni się u poszczególnych ubezpieczycieli, rozsądne wydaje się znalezienie najtańszego ubezpieczenia OC. Niezależnie bowiem, ile wynosi nasza składka OC, limity kwotowe, do których ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową, pozostają takie same.

Suma ubezpieczenia AC – ile wynosi?

W przypadku dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych, suma ubezpieczenia uzgadniana jest między klientem a ubezpieczycielem. Suma ubezpieczenia AC powinna być dostosowana do wartości pojazdu. Dzięki dostosowaniu sumy ubezpieczenia, możemy otrzymać odszkodowanie, które będzie odpowiadać poniesionym szkodom.

Istnieją dwa główne sposoby wyceny samochodu: oceny samodzielnie dokonuje właściciel lub zdaje się na rzeczoznawcę i informacje zawarte w specjalnych katalogach. Katalogi te powstają na podstawie baz danych o pojazdach, które znajdują się na rynku, a ich twórcami są wyspecjalizowane firmy takie jak na przykład InfoExpert czy Audatex.

Przykład

Nawet po szkodzie całkowitej można nie otrzymać odszkodowania w wysokości sumy ubezpieczenia. Stanisław, którego samochód został uznany za tak zniszczony, że jego naprawa miała być nieopłacalna, uzyskał odszkodowanie o wiele niższe niż się spodziewał. Suma ubezpieczenia została obniżona o wartość wraku samochodu i udział własny w likwidacji szkody.

Suma ubezpieczenia a wysokość świadczenia

Czy można w ramach odszkodowania otrzymać całą sumę ubezpieczenia autocasco? Wysokość odszkodowania z AC zależy od wielu czynników, między innymi od rozmiaru szkody, wariantu rozliczenia, uwzględnienia amortyzacji i udziału własnego. Odszkodowanie w wysokości sumy ubezpieczenia możemy otrzymać jedynie w sytuacji szkody całkowitej lub kradzieży.

Kiedy zniszczony samochód nie nadaje się do naprawy albo koszty reperacji przekroczyłyby 70% wartości auta w dniu szkody, wówczas ubezpieczyciel wypłaca kwotę, na jaką pojazd został ubezpieczony (pomniejszając ją ewentualne o wartość nieuszkodzonych pozostałości). Odszkodowanie w wysokości sumy ubezpieczenia AC możemy również otrzymać, gdy auto skradziono.

Istnieją pewne mechanizmy, które wpływają na wysokość odszkodowania. Podstawą do określenia wymiaru rekompensaty jest wycena wartości rynkowej pojazdu na dzień zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciele uwzględniają eksploatację pojazdu – w ramach amortyzacji potrącają procentowy ubytek wartości części. Dlatego też wysokość odszkodowania może odnosić się do wartości samochodu w chwili szkody, nie zaś bezpośrednio do wartości auta, która widnieje na umowie ubezpieczenia AC. Sposobem na uniknięcie potrąceń amortyzacyjnych jest dodatkowe zapłacenie za brak amortyzacji części.

Należy również pamiętać o konsumpcji ubezpieczenia. Konsumpcją ubezpieczenia nazywamy zmniejszanie się sumy ubezpieczenia po szkodzie. Innymi słowy, suma ubezpieczeniowa maleje w momencie wypłacania odszkodowania. Jeśli więc w tym samym roku przydarzy nam się kolejna szkoda, to maksymalna kwota, którą możemy otrzymać w ramach odszkodowania, będzie mniejsza. Sposobem na uniknięcie sytuacji, w której suma ubezpieczenia wyczerpie się, jest doubezpieczenie samochodu po szkodzie bądź wybranie ubezpieczenia AC ze stałą sumą ubezpieczenia.

Doubezpieczenie polega na wyrównaniu uszczuplonej sumy ubezpieczenia. Z kolei wykupienie stałej sumy ubezpieczenia sprawia, że kwota, którą możemy otrzymać w ramach AC, nie będzie malała po szkodzie. Jeśli wykupimy stałą sumę ubezpieczenia AC, ubezpieczyciel uzna, że nasz pojazd nie zmienia wartości z upływem okresu trwania ubezpieczenia, czyli przez rok.

Ekspert Mubi radzi:

Sposobem na uniknięcie konsumpcji sumy ubezpieczenia jest wykupienie tak zwanej sumy odnawialnej, czyli zniesienia konsumpcji przez specjalne adnotacje w umowie ubezpieczenia. Dzięki tej opcji klient towarzystwa ubezpieczeniowego może otrzymać zawsze odszkodowanie do pełnej sumy ubezpieczenia, a nie do jej kwoty pomniejszonej o wypłacone już odszkodowania. Wykupienie takiej możliwości jest droższe, niż zdecydowanie się na redukcyjną, czyli uwzględniającą konsumpcję, sumę ubezpieczenia, ale może okazać się przydatne w razie wystąpienia kilku poważnych szkód w jednym roku polisowym.

PODSUMOWANIE
  • Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna z OC to limity kwotowe, do których ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową.
  • Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, jaka przysługuje nam z tytułu odszkodowania.
  • Suma gwarancyjna to maksymalna kwota, jaką może otrzymać poszkodowany z naszego ubezpieczenia OC.
  • Wysokość suma ubezpieczenia AC jest uzgadniana między klientem a ubezpieczycielem. Jej wysokość zależy od wartości pojazdu.
  • W momencie zdarzenia ubezpieczeniowego otrzymamy odszkodowanie do wysokości sumy ubezpieczenia. Jedynie w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży możemy otrzymać całość sumy ubezpieczenia.
  • Suma ubezpieczenia zmniejsza się po szkodzie. Przed jej wyczerpaniem chroni doubezpieczenie lub wykupienie stałej sumy ubezpieczenia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o sumę ubezpieczenia i gwarancyjną

Czy suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna OC są tym samym?
Czy sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC mogą się różnić?
Czy sumy ubezpieczenia AC mogą się różnić?
Czy w ramach odszkodowania można otrzymać całą sumę ubezpieczenia?
Źródła:
Piotr Wojciechowski
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

1 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Czy ubezpieczyciel pokrywa cały remont- samochód honda a lexus.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC