Limity i ograniczenia w ubezpieczeniu turystycznym

Wybierając ubezpieczenie turystyczne na ostatnią chwilę, bez dokładnego czytania OWU, możesz się porządnie zdziwić, gdy dojdzie do wypłaty odszkodowania. W OWU ubezpieczyciele zawierają zapisy ograniczające ich odpowiedzialność za zdarzenie lub całkowicie wyłączające ją. Z poniższego artykułu dowiesz się, jakie są najpopularniejsze limity odpowiedzialności ubezpieczycieli w odniesieniu do ubezpieczenia turystycznego, a także w jakich sytuacjach odpowiedzialność ubezpieczyciela za zdarzenie jest całkowicie wyłączona.

limity w ubezpieczeniach

Limity i ograniczenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu turystycznym – na co zwrócić uwagę?

Częstą, niestety błędną praktyką jest wybieranie ubezpieczenia na szybko, bez zagłębiania się w warunki przedstawione przez ubezpieczyciela. W konsekwencji, gdy dochodzi do zdarzenia szkodowego, a finalnie do wypłaty odszkodowania, ubezpieczony może przeżyć niemałe zaskoczenie, gdy zobaczy, że ubezpieczyciel nie pokrył wszystkich kosztów leczenia lub w ogóle wydał decyzję odmowną co do wypłaty odszkodowania. Wybierając ubezpieczenie, musisz wiedzieć, że odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest nieograniczona. W OWU ubezpieczyciele zawierają szereg zapisów, które ograniczają ich odpowiedzialność lub w ogóle ją wyłączają.

Ograniczeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest np. suma ubezpieczenia. Jeśli suma ubezpieczenia w zakresie NNW wynosi 30 000 zł, oznacza to, że ubezpieczyciel odpowiada do tej kwoty.

Suma ubezpieczenia będzie takim samym ograniczeniem także w odniesieniu do ubezpieczenia kosztów leczenia, choć w tym przypadku warto doczytać dokładnie OWU, ponieważ w przypadku niektórych usług leczniczych ubezpieczyciel może dodatkowo zastrzec, że odpowiada do niższej kwoty.

Jakie sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, NNW i OC oferują ubezpieczyciele w polisach turystycznych?

Towarzystwo ubezpieczenioweSuma ubezpieczenia kosztów leczeniaSuma ubezpieczenia NNWSuma ubezpieczenia OCCena polisy turystycznej*
mtu24.pl80 000 zł50 000 zł22,00 zł
mtu24.pl80 000 zł20 000 zł24,00 zł
SIGNAL IDUNA86 926 zł15 000 zł25,56 zł
You Can Drive100 000 zł50 000 zł29,00 zł
UNIQA250 000 zł30 000 zł29,40 zł
Proama100 000 zł30,00 zł
AXA Partners200 000 zł20 000 zł31,70 zł
You Can Drive100 000 zł10 000 zł33,00 zł
Wiener173 852 zł10 000 zł108 657 zł35,00 zł
You Can Drive100 000 zł10 000 zł35,00 zł
mtu24.pl150 000 zł30 000 zł50 000 zł37,00 zł
Proama200 000 zł10 000 zł50 000 zł43,00 zł
You Can Drive200 000 zł10 000 zł50 000 zł44,00 zł
Generali300 000 zł15 000 zł50 000 zł46,00 zł
SIGNAL IDUNA173,852 zł15 000 zł130,389 zł48,99 zł
Generali300 000 zł40 000 zł50 000 zł54,00 zł
SIGNAL IDUNA260 778 zł30 000 zł130 389 zł57,50 zł
Proama300 000 zł20 000 zł100 000 zł60,00 zł
Wiener347 704 zł20 000 zł217 315 zł62,00 zł
mtu24.pl300 000 zł30 000 zł100 000 zł62,00 zł
AXA Partners600 000 zł50 000 zł250 000 zł62,27 zł
Generali500 000 zł40 000 zł100 000 zł66,00 zł
SIGNAL IDUNA651 945 zł30 000 zł130 389 zł68,45 zł
UNIQA750 000 zł50 000 zł250 000 zł71,40 zł
SIGNAL IDUNA651 945 zł30 000 zł130 389 zł84,57 zł
Generali800 000 zł60 000 zł200 000 zł89,00 zł
UNIQA1 250 000 zł75 000 zł500 000 zł91,70 zł
AXA Partners40 000 000 zł150 000 zł1 500 000 zł100,69 zł
Wiener651 945 zł40 000 zł434 630 zł113,00 zł
UNIQA2 500 000 zł150 000 zł1 000 000 zł114,10 zł
Wiener651 945 zł50 000 zł434 630 zł123,00 zł
Źródło: Kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi.
*Ceny dotyczą ochrony na tygodniowy wyjazd jednej osoby do Szwecji.

Poniżej wskażę najczęstsze ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności stosowane przez ubezpieczycieli. Podkreślić jednak należy, że warunki mogą różnić się w zależności od konkretnego zakładu ubezpieczeń. Przedstawione w artykule limity, mają na celu wskazać, na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę, podpisując umowę ubezpieczenia turystycznego.

Najpopularniejsze limity ubezpieczenia kosztów leczenia

Standardowym ograniczeniem odpowiedzialności w odniesieniu do kosztów leczenia jest suma ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia jest ustalana przed zawarciem umowy, zazwyczaj zakłady ubezpieczeń oferują kilka pakietów ubezpieczenia turystycznego, pakiety te różnią się m.in. właśnie sumą ubezpieczenia – oferta obejmująca wyższą sumę wiąże się z wyższą składką.  Suma ubezpieczenia ustalana jest, aby w sposób kwotowy zaznaczyć granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

W odniesieniu do ubezpieczenia turystycznego, suma ubezpieczenia jest zazwyczaj ustalana łącznie dla kosztów leczenia i pomocy oferowanej w ramach assistance. Ubezpieczyciel odpowiada do ustalonej w umowie kwoty. Zakłady ubezpieczeń stosują jednak wyjątki od tej zasady. Ubezpieczyciele zazwyczaj wskazują w OWU, że koszty leczenia są pokrywane do wysokości ustalonej sumy z zastrzeżeniem limitów przewidzianych dla poszczególnych usług leczniczych. Najczęściej ubezpieczyciele ustanawiają limit w odniesieniu do:

 • kosztów leczenia stomatologicznego,
 • kosztów pomocy medycznej udzielanej w związku z ciążą lub porodem,
 • kosztów naprawy lub zakupu okularów korekcyjnych, protez czy przedmiotów ortopedycznych.

Limity są ustalane kwotowo lub procentowo, np. w OWU PZU Wojażer ubezpieczyciel wskazuje, że w odniesieniu do leczenia stomatologicznego za granicą:

limit odpowiedzialności z tytułu kosztów leczenia stomatologicznego, w przypadku nagłego zachorowania w postaci ostrych stanów zapalnych i bólowych, wynosi maksymalnie 1 000 zł. Limit ustalany jest na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia.

Limit procentowy może być natomiast określony w ten sposób, że ubezpieczyciel odpowiada np. maksymalnie do kwoty stanowiącej 10% sumy ubezpieczenia.

Kiedy ubezpieczyciel w ogóle nie pokryje kosztów leczenia?

Jak wskazano wyżej, niektóre świadczenia zdrowotne mogą być objęte limitem, np. leczenie stomatologiczne. O tym, jakie dokładnie limity stosuje ubezpieczyciel, dowiesz się, czytając OWU. W OWU ubezpieczyciele wskazują ponadto, w jakich sytuacjach ich odpowiedzialność nie tyle jest limitowana, co całkowicie wyłączona. Jest to katalog sytuacji, w których ubezpieczyciel w ogóle nie wypłaci odszkodowania. Zazwyczaj odpowiedzialność ubezpieczyciela jest całkowicie wyłączona, gdy leczenie:

 • nie jest związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem;
 • przekracza zakres niezbędny do przywrócenia stanu, który umożliwia powrót ubezpieczonego do kraju;
 • jest kontynuowane w Polsce, po zakończeniu podróży (w tym zakresie ubezpieczyciele często oferują rozszerzenie ubezpieczenia o kontynuację leczenia w Polsce, takie rozwiązanie jest dodatkowo płatne);
 • powstało na skutek nieszczęśliwego wypadku, do którego ubezpieczony doprowadził, będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • które jest konieczne ze względu na niezastosowanie się ubezpieczonego do zaleceń lekarskich (w tym także do sytuacji, w których ubezpieczony wiedział, że są przeciwwskazania do odbycia podróży ze względów zdrowotnych, a mimo to na podróż się zdecydował);
 • związane jest z leczeniem zaburzeń psychicznych;
 • powstało na skutek uprawiania sportu wysokiego ryzyka czy też sportu wyczynowego (w tym zakresie ubezpieczyciele oferują możliwość rozszerzenia odpowiedzialności także o zdarzenia powstałe w związku z uprawianiem sportu, zatem jeśli wybierasz się na aktywną wyprawę, pomyśl o wykupieniu szerszego pakietu ubezpieczenia).
jakich kosztów leczenia ubezpieczyciel nie pokryje

Są to oczywiście przykłady. Ubezpieczyciele mają sporo swobody w kreowaniu warunków ubezpieczenia, więc poszczególne postanowienia mogą różnić się w zależności od zakładu ubezpieczeń. Dlatego też przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z OWU.

Assistance w ubezpieczeniu turystycznym – najczęstsze limity odpowiedzialności

Świadczenia w ramach Assistance objęte są zazwyczaj łączną sumą ubezpieczenia wraz z kosztami leczenia. Jeśli jednak chcesz się dowiedzieć, jaka jest maksymalna kwota danego świadczenia assistance, to zapoznaj się dokładnie z OWU, bowiem ubezpieczyciele zazwyczaj ustalają dodatkowo limity kwotowe w odniesieniu do poszczególnych usług assistance. Poniżej wskazano najczęściej występujące limity.

 • Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji – jeśli trafisz do szpitala i lekarz zaleci Ci rekonwalescencję, ubezpieczyciel pokryje koszty wynajęcia hotelu. Jednak pomoc ta zazwyczaj jest ograniczona nie tylko kwotowo, ale też okresowo, np. ubezpieczyciel pokryje koszty zakwaterowania, ale tylko do kwoty 500 zł na dobę i tylko na okres 5 dni.
 • Podobnie sytuacja będzie się kształtować w stosunku do usługi assistance polegającej na pokryciu przez ubezpieczyciela kosztów zakwaterowania rodziny ubezpieczonego. Taka usługa często wchodzi w skład pakietu rodzinnego. Dzięki niej, w razie pobytu ubezpieczonego w szpitalu, rodzina będzie miała zapewniony nocleg (jeśli pierwotnie zakładany pobyt się przedłużył z tego względu), jednak pomoc ta może być ograniczona  – ubezpieczyciele zastrzegają limit co do ceny zakwaterowania za dobę oraz do ilości dni, przez jaką pomoc ma być świadczona.
 • Ubezpieczenie assistance, w zależności od wybranej oferty, może obejmować opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi ubezpieczonego, w sytuacji gdy ubezpieczony trafi do szpitala lub umrze. Ubezpieczyciel w takim wypadku zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie, jeśli jest to konieczne (tutaj zazwyczaj obowiązują limity co do kwoty i okresu takiego zakwaterowania) oraz organizuje powrót dzieci do kraju, jeśli będzie taka potrzeba (tutaj również ubezpieczyciele narzucają zazwyczaj limit kwotowy, taka pomoc nie jest więc nieograniczona).  
 • W ramach assistance możesz wybrać pakiet rozszerzony, który obejmuje pomoc prawną w razie potrzeby. Taka pomoc również jest zazwyczaj ograniczona do ustalonej w OWU kwoty.

NNW w ubezpieczeniu turystycznym – do jakiej kwoty odpowiada ubezpieczyciel?

W ramach ubezpieczenia NNW zakład ubezpieczeń wypłaci stosowne odszkodowanie, jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, którego następstwem będzie trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Wysokość odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku ustalana jest w oparciu o procentową wartość uszczerbku oraz sumę ubezpieczenia. W tabeli dołączonej do umowy ubezpieczyciele przypisują konkretnemu uszczerbkowi daną wartość procentową, po zakończeniu leczenia ustalana jest wartość procentowa uszczerbku, którego doznał ubezpieczony po czym mnożona jest ona przez sumę ubezpieczenia.  Uzyskana w ten sposób wartość to wysokość odszkodowania, które otrzyma ubezpieczony. Górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela w tym zakresie jest suma ubezpieczenia. Ile może wynieść limit odszkodowania z ubezpieczenia NNW? I jak zmienia się koszt polisy w zależności od sumy ubezpieczenia?

Towarzystwo ubezpieczenioweSuma ubezpieczenia NNWCena pakietu zawierającego NNWKomentarz
AXA Partners20 000 zł31,70 złOprócz NNW:
ubezpieczenie kosztów leczenia do 200 000 zł,
assistance.
AXA Partners50 000 zł62,27 złOprócz NNW:
ubezpieczenie kosztów leczenia do 600 000 zł,
assistance
ubezpieczenie bagażu do 3 000 zł,
ubezpieczenie OC w życiu prywatnym do 250 000 zł.
AXA Partners150 000 zł100,69 złOprócz NNW:
ubezpieczenie kosztów leczenia do 40 000 000 zł,
assistance
ubezpieczenie bagażu do 6 000 zł,
ubezpieczenie OC w życiu prywatnym do 1 500 000 zł,
ubezpieczenie ruchomości domowych do 25 000 zł.
Źródło: Kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi.

Nieco inaczej jest w przypadku śmierci ubezpieczonego. Niektórzy ubezpieczyciele wypłacają w takiej sytuacji 100% sumy ubezpieczenia, inni zastrzegają w umowie, że odszkodowanie w przypadku śmierci wynosi np. 60% sumy ubezpieczenia. Warunki zależą od zakładu ubezpieczeń.

PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczyciele pokrywają koszty leczenia w ramach ubezpieczenia turystycznego do ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem że w odniesieniu do niektórych usług leczniczych obowiązują limity kwotowe.
 • Limity kwotowe dotyczą przeważnie: leczenia stomatologicznego, leczenia w związku z ciążą lub porodem, kosztów związanych z naprawą lub zakupem okularów korekcyjnych, protez, sprzętu ortopedycznego.
 • W OWU ubezpieczyciele wskazują również, w jakich sytuacjach ich odpowiedzialność jest całkowicie wyłączona. Ubezpieczyciel zazwyczaj nie pokryje m.in. kosztów leczenia, jeśli nie były one związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, a także leczenia, które przekracza zakres niezbędny do przywrócenia stanu, umożliwiającego powrót ubezpieczonego do kraju.
 • W ramach assistance ubezpieczyciel pokryje koszty noclegu w przypadku konieczności przedłużenia pobytu z powodu choroby – pomoc ta zazwyczaj jest jednak ograniczona do konkretnej stawki za dobę noclegową oraz do konkretnej ilości dni. Podobne limity obowiązują w przypadku zapewnienia przez ubezpieczyciela noclegu osobie towarzyszącej.
 • W ramach NNW ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeśli dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczyciel odpowiada do wskazanej w umowie sumy ubezpieczenia. W przypadku śmierci ubezpieczonego, ubezpieczyciele wypłacają zazwyczaj 100% sumy ubezpieczenia, choć są od tej zasady wyjątki. Niektóre zakłady ubezpieczeń zakładają w tym względzie limity, wypłacając np. 50% sumy ubezpieczenia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o limity i ograniczenia w ubezpieczeniu turystycznym

Czego najczęściej dotyczą limity i ograniczenia w ubezpieczeniu turystycznym?
Gdzie znajdę informacje o limitach i ograniczeniach ubezpieczenia?
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!