Choroba przewlekła a odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego

Osoby, które chorują przewlekle, powinny zapoznać się dokładnie z OWU przed zakupem ubezpieczenia turystycznego. Ubezpieczyciele nie pokrywają kosztów leczenia za granicą, jeśli przyczyną podjęcia leczenia była choroba przewlekła. W poniższym artykule wyjaśniamy, jak skonstruowane są zapisy ubezpieczeń turystycznych w zakresie pokrycia kosztów leczenia. Wskazujemy również, w jakich przypadkach odpowiedzialność ubezpieczyciela jest rozszerzona i kiedy można uzyskać odszkodowanie pomimo leczenia skutków choroby przewlekłej.

choroba przewlekła - ubezpieczenie

Standardowe ubezpieczenie turystyczne a choroba przewlekła

Choroby przewlekłe charakteryzują się tym, że ich objawy utrzymują się przez okres co najmniej trzech miesięcy (lub nawracają po czasie), z czasem mogą się nasilać, a całkowite wyleczenie jest praktycznie niemożliwe. Leczenie w większości przypadków polega na leczeniu objawowym. Za choroby przewlekłe uznaje się przede wszystkim:

 • choroby nowotworowe,
 • choroby układu krążenia,
 • astmę,
 • cukrzycę,
 • nadciśnienie,
 • stwardnienie rozsiane,
 • choroby autoimmunologiczne,
 • chorobę Parkinsona.

Podczas zagranicznej podróży może dojść do nasilenia objawów lub do konieczności podjęcia leczenia w związku z chorobą. Osoba, u której zdiagnozowano chorobę, a więc ma świadomość możliwości pogorszenia stanu zdrowia, nie jest objęta ochroną wynikającą z podstawowego ubezpieczenia turystycznego. Standardowe ubezpieczenie podróżne nie obejmuje ochroną ryzyka związanego z wystąpieniem skutków wywołanych chorobą przewlekłą.

Osoba znajdująca się pod stałą opieką lekarską lub przyjmująca leki powinna skonsultować się przed wyjazdem z lekarzem w celu ustalenia, czy nie ma przeciwwskazań do podróży. Jeśli chce być z kolei objęta ochroną ubezpieczeniową, musi skorzystać z rozszerzonego pakietu ochrony, który wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Choroba przewlekła – jak definiują ją ubezpieczyciele?

Ubezpieczyciele w OWU ubezpieczenia turystycznego zawierają zapis, zgodnie z którym ochrona w zakresie kosztów leczenia, assistance oraz skutków nieszczęśliwych wypadków jest wyłączona, jeśli szkoda powstała w związku z chorobą przewlekłą ubezpieczonego – chyba że została w tym zakresie wykupiona dodatkowa ochrona.

W celu doprecyzowania, kiedy odpowiedzialność zakładu jest wyłączona, ubezpieczyciele definiują w słowniczku OWU chorobę przewlekłą. PZU przez chorobę przewlekłą rozumie:

chorobę zdiagnozowaną przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o długotrwałym przebiegu, trwającą zwykle miesiącami lub latami, na którą chorował ubezpieczony w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i posiadał o tym wiedzę, niezależnie od tego czy choroba przewlekła wymagała interwencji medycznej czy też nie;

OWU do ubezpieczenia PZU Wojażer

Dodatkowo zdefiniowano dokładnie, jakie koszty związane z chorobą przewlekłą nie są objęte podstawowym pakietem ubezpieczenia. Przede wszystkim wskazano, że są to koszty leczenia związane z zaostrzeniem lub powikłaniami choroby przewlekłej lub choroby będącej przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Zatem osoby, które były hospitalizowane w związku z chorobą na 12 miesięcy przed zawarciem umowy, również mogą nie uzyskać ochrony, jeśli w czasie podróży wystąpią powikłania związane z odbytą wcześniej hospitalizacją.

W OWU ubezpieczycieli turystycznych powinno być wskazane, że podstawowa ochrona ubezpieczeniowa nie zadziała w odniesieniu do szkody związanej z chorobą przewlekłą, jeśli została ona zdiagnozowana przed wykupieniem ubezpieczenia turystycznego. Chodzi o to, aby chory faktycznie był świadomy tego, że występuje u niego choroba przewlekła. Jeśli nie zdiagnozowano choroby (mogła np. nie dawać jeszcze objawów), a więc ubezpieczony nie wiedział o niej, to ubezpieczyciel nie powinien uchylać się od odpowiedzialności, jeśli podczas podróży zaistnieje konieczność podjęcia leczenia i przy okazji ubezpieczony dowie się o chorobie.

Definicje zawarte w OWU są istotne. Dzięki nim jesteś w stanie w prawidłowy sposób zinterpretować pozostałe regulacje OWU. Osoba chorująca przewlekle powinna przede wszystkim zapoznać się z rozdziałami traktującymi o wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela. W OWU zakłady ubezpieczeń wskazują dokładnie, kiedy ochrona ubezpieczeniowa nie przysługuje. W odniesieniu do kosztów związanych z koniecznością podjęcia leczenia na skutek powikłań wynikających z przewlekłej choroby ubezpieczyciele wskazują, że są one wyłączone spod podstawowej ochrony, zaznaczając jednocześnie, że ochronę można w tym zakresie rozszerzyć.

Kiedy ubezpieczenie turystyczne nie obejmie kosztów leczenia?

Ubezpieczenie turystyczne obejmuje różne ryzyka. W standardowej opcji znajdują się zazwyczaj: koszty leczenia, assistance oraz NNW.

 • Koszty leczenia

Ubezpieczenie turystyczne nie obejmie kosztów leczenia, jeśli leczenie podjęte było w związku z powikłaniami, które wystąpiły u osoby chorującej przewlekle. Konieczność leczenia może powstać np. na skutek nasilenia objawów choroby przewlekłej lub innych powikłań związanych z dotychczasowym leczeniem. Co ciekawe, ubezpieczyciele w OWU wychodzą często poza definicję choroby przewlekłej, wskazując, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia, których przyczyną są powikłania wynikające z odbytej przed wyjazdem hospitalizacji czy też odbytą operacją. Chodzi tutaj o zdarzenia, które wystąpiły w niedługim czasie przed zawarciem umowy ubezpieczenia (zazwyczaj wskazuje się okres 6 miesięcy lub roku).

 • Assistance

Usługi assistance, a więc organizacja transportu ubezpieczonego do kraju w razie konieczności, organizacja transportu zwłok ubezpieczonego lub pokrycie kosztów ratownictwa, nie są objęte ochroną ubezpieczeniową, jeśli konieczność ich zastosowania powstanie w związku z chorobą przewlekłą ubezpieczonego. Oczywiście i w tym zakresie ubezpieczyciele proponują rozszerzenie ubezpieczenia, dzięki czemu osoby przewlekle chore mogą liczyć na pokrycie ewentualnych kosztów, w razie gdyby usługi assistance były konieczne ze względu np. na powikłania wynikające z choroby przewlekłej.

 • NNW

NNW obejmuje ochronę na wypadek wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, który skutkuje trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. W zakresie NNW ubezpieczyciele również zamieszczają w OWU ograniczenie, zgodnie z którym ochrona nie przysługuje jeżeli nieszczęśliwy wypadek związany był z chorowaniem na chorobę przewlekłą. Niektórzy ubezpieczyciele dodatkowo wskazują, że ubezpieczenie obejmuje uszczerbek spowodowany omdleniem lub atakiem epilepsji – o ile nie doszło do nich z powodu choroby przewlekłej. W zakresie NNW również można rozszerzyć ubezpieczenie o ryzyko związane z przewlekłym chorowaniem, choć nie wszyscy ubezpieczyciele oferują taką opcję. Najczęściej rozszerzenie dotyczy kosztów leczenia i usługi assistance.

Rozszerzenie ubezpieczenia – jak to działa?

Jak już wspomniano wyżej, ubezpieczenie turystyczne w podstawowej formie zawiera spore ograniczenia, jeśli chodzi o zdarzenia związane z chorobą przewlekłą ubezpieczonego. Osoba chorująca może skorzystać jednak z rozszerzonej formy ubezpieczenia. Zakłady ubezpieczeń oferują możliwość wykupienia dodatkowej ochrony w zakresie kosztów leczenia i assistance, która gwarantuje wypłatę środków, nawet jeśli szkoda powstała w związku z chorobą przewlekłą lub odbytą przed wyjazdem hospitalizacją. Takie rozwiązanie jest oczywiście dodatkowo płatne.

Ubezpieczenie z rozszerzoną ochroną może być nawet o prawie 50% droższe. Dla przykładu ubezpieczenie na 7 dniowy wyjazd do Bułgarii kosztuje w mtu24.pl 24 zł w pakiecie podstawowym. W ofercie rozszerzonej wynosi już 47 zł.  

Dodatkowa składka kosztuje sporo w porównaniu do składki w podstawowej wersji ubezpieczenia, jednak te koszty są naprawdę nikłe w porównaniu do kosztów leczenia za granicą. Koszty leczenia w szczególnych wypadkach mogą sięgnąć kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych. Warto więc zdecydować się na dodatkową składkę, której kosztów praktycznie nie odczujesz w porównaniu do rachunku wystawionego za leczenie.

Czy rozszerzenie ubezpieczenia zawsze zapewni ochronę osobie chorej przewlekle?

Decydując się na wykupienie dodatkowej ochrony, należy dokładnie zapoznać się z warunkami umowy. Wielu ubezpieczycieli wyłącza zakres dodatkowej ochrony, jeśli szkoda związana jest z chorobą psychiczną, depresją lub nerwicą, na którą choruje ubezpieczony.

Ponadto w OWU często znajdziesz zapis, zgodnie z którym rozszerzona ochrona w zakresie kosztów leczenia i assistance nie zadziała, jeśli w odniesieniu do ubezpieczonego istniały przed wyjazdem udokumentowane przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży zagranicznej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o chorobę przewlekłą w ubezpieczeniu turystycznym

Czy ubezpieczenie turystyczne obejmuje skutki chorób przewlekłych?
Co z ubezpieczeniem, jeśli choroba przewlekła zostanie zdiagnozowana podczas wyjazdu?
Czy rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego o skutki choroby przewlekłej jest drogie?
PODSUMOWANIE
 • Podstawowe ubezpieczenie turystyczne nie zawiera ochrony na wypadek konieczności podjęcia leczenia w związku z chorobą przewlekłą.
 • W OWU ubezpieczenia turystycznego znajdziesz definicję choroby przewlekłej oraz informacje dotyczące wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej w związku z chorobą przewlekłą.
 • Osoby chorujące przewlekle mogą wykupić droższą opcję ubezpieczenia, która rozszerza odpowiedzialność ubezpieczyciela także o zdarzenia obejmujące konieczność podjęcia leczenia w związku z chorobą przewlekłą.
 • Rozszerzenie ubezpieczenia o ryzyko związane z chorobą przewlekłą jest dodatkowo płatne. Wysokość składki może być nawet o 50% wyższa w porównaniu do podstawowej wersji ubezpieczenia. Jest to jednak niewielka cena, biorąc pod uwagę koszty leczenia za granicą.
 • Dodatkowa ochrona nie zadziała, jeśli ubezpieczony przed wyjazdem uzyskał od lekarza przeciwwskazania co do podróży. Większość ubezpieczycieli nie obejmuje ponadto dodatkową ochroną szkód związanych z chorobami ubezpieczonego na tle psychicznym.

Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!