Choroba przewlekła, a odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego

Osoby, które chorują przewlekle powinny zapoznać się dokładnie z OWU przed zakupem ubezpieczenia turystycznego. Ubezpieczyciele nie pokrywają kosztów leczenia za granicą, jeśli przyczyną podjęcia leczenia była choroba przewlekła. W poniższym artykule wyjaśniamy jak skonstruowane są zapisy ubezpieczeń turystycznych w zakresie pokrycia kosztów leczenia, wskazujemy również w jakich przypadkach odpowiedzialność ubezpieczyciela jest rozszerzona i kiedy można uzyskać odszkodowanie pomimo leczenia skutków choroby przewlekłej.

Standardowe ubezpieczenie turystyczne, a choroba przewlekła.

Choroby przewlekłe charakteryzują się tym, że ich objawy utrzymują się przez okres co najmniej trzech miesięcy (lub nawracają po czasie), z czasem mogą się nasilać, a całkowite wyleczenie jest praktycznie niemożliwe. Leczenie w większości przypadków polega na leczeniu objawowym. Za choroby przewlekłe uznaje się przede wszystkim:

 • Choroby nowotworowe
 • Choroby układu krążenia
 • Astmę
 • Cukrzycę
 • Nadciśnienie
 • Stwardnienie rozsiane
 • Choroby autoimmunologiczne
 • Choroba Parkinsona

Podczas zagranicznej podróży może dojść do nasilenia objawów lub do konieczności podjęcia leczenia w związku z chorobą. Osoba u której zdiagnozowano chorobę, a więc ma świadomość możliwości pogorszenia stanu zdrowia, nie jest objęta ochroną wynikającą z podstawowego ubezpieczenia turystycznego.  Standardowe ubezpieczenie podróźne nie obejmuje ochroną ryzyka związanego z wystąpieniem skutków wywołanych chorobą przewlekłą.

Porównaj i kup ubezpieczenie turystyczne

Osoba znajdująca się pod stałą opieką lekarską lub przyjmująca leki powinna skonsultować się przed wyjazdem z lekarzem w celu ustalenia czy nie ma przeciwwskazań do podróży. Jeśli chce być z kolei objęta ochroną ubezpieczeniową, musi skorzystać z rozszerzonego pakietu ochrony, który wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Choroba przewlekła – jak definiują ją ubezpieczyciele.

Ubezpieczyciele w OWU ubezpieczenia turystycznego, zawierają zapis zgodnie z którym ochrona w zakresie kosztów leczenia, assistance oraz skutków nieszczęśliwych wypadków, jest wyłączona jeśli szkoda powstała w związku z chorobą przewlekłą ubezpieczonego – chyba że została w tym zakresie wykupiona dodatkowa ochrona.

W celu doprecyzowania, kiedy odpowiedzialność zakładu jest wyłączona, ubezpieczyciele definiują w słowniczku OWU chorobę przewlekłą.

Choroba przewlekła to choroba zdiagnozowana przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o długotrwałym przebiegu, trwającą zwykle miesiącami lub latami, na którą chorował ubezpieczony w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i posiadał o tym wiedzę, niezależnie od tego czy choroba przewlekła wymagała interwencji medycznej czy też nie.

OWU do ubezpieczenia PZU wojażer

Dodatkowo zdefiniowano dokładnie jakie koszty związane z chorobą przewlekłą nie są objęte podstawowym pakietem ubezpieczenia, przede wszystkim wskazano, że są to koszty leczenia związane z zaostrzeniem lub powikłaniami choroby przewlekłej lub choroby będącej przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Zatem osoby, które były hospitalizowane w związku z chorobą na 12 miesięcy przed zawarciem umowy, również mogą nie uzyskać ochrony jeśli w czasie podróży wystąpią powikłania związane z odbytą wcześniej hospitalizacją.

Podobnie definicje wyglądają u innych ubezpieczycieli, dla przykładu AXA w ubezpieczeniu turystycznym definiuje chorobę przewlekłą jako chorobę mającą długotrwały przebieg, trwającą zwykle miesiącami lub latami, leczona w sposób stały lub okresowy. Dodatkowo AXA definiuje również chorobę nowotworową, wskazując że jest to schorzenie polegające na niekontrolowanym rozroście tkanki danego narządu schorzenie może mieć charakter przewlekły, może również uzewnętrznić się objawami ostrymi, pojawiającymi się nagle.

W OWU ubezpieczycieli turystycznych powinno być wskazane, że podstawowa ochrona ubezpieczeniowa nie zadziała w odniesieniu do szkody związanej z chorobą przewlekłą, jeśli została ona zdiagnozowana przed wykupieniem ubezpieczenia turystycznego. Chodzi o to, aby chory faktycznie był świadomy tego, że występuje u niego choroba przewlekła. Jeśli nie zdiagnozowano choroby (mogła np. nie dawać jeszcze objawów), a więc ubezpieczony nie wiedział o niej, to ubezpieczyciel nie powinien uchylać się od odpowiedzialności, jeśli podczas podróży zaistnieje konieczność podjęcia leczenia i przy okazji, ubezpieczony dowie się o chorobie.

Definicje zawarte w OWU są istotne, dzięki nim jesteś w stanie w prawidłowy sposób zinterpretować pozostałe regulacje OWU. Osoba chorująca przewlekle powinna przede wszystkim zapoznać się z rozdziałami traktującymi o wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela. W OWU zakłady ubezpieczeń wskazują dokładnie, kiedy ochrona ubezpieczeniowa nie przysługuje. W odniesieniu do kosztów związanych z koniecznością podjęcia leczenia na skutek powikłań wynikających z przewlekłej choroby, ubezpieczyciele wskazują że są one wyłączone spod podstawowej ochrony, zaznaczając jednocześnie że ochronę można w tym zakresie rozszerzyć.

Kiedy ubezpieczenie turystyczne nie obejmie kosztów leczenia?

Ubezpieczenie turystyczne obejmuje różne ryzyka, w standardowej opcji ubezpieczenie obejmuje zazwyczaj: koszty leczenia, assistance oraz NNW.

 • Koszty leczenia

Ubezpieczenie turystyczne nie obejmie kosztów leczenia, jeśli leczenie podjęte było w związku z powikłaniami, które wystąpiły u osoby chorującej przewlekle. Konieczność leczenia może powstać np. na skutek nasilenia objawów choroby przewlekłej lub innych powikłań związanych z dotychczasowym leczeniem. Co ciekawe ubezpieczyciele w OWU wychodzą często poza definicję choroby przewlekłej wskazując, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia, których przyczyną są powikłania wynikające z odbytej przed wyjazdem hospitalizacji, czy też odbytą operacją. Chodzi tutaj o zdarzenia, które wystąpiły w niedługim czasie przed zawarciem umowy ubezpieczenia (zazwyczaj wskazuje się okres 6 miesięcy lub roku).

 • Assistance

Usługi assistance, a więc organizacja transportu ubezpieczonego do kraju w razie konieczności, organizacja transportu zwłok ubezpieczonego lub pokrycie kosztów ratownictwa nie są objęte ochroną ubezpieczeniową, jeśli konieczność ich zastosowania powstanie w związku z chorobą przewlekłą ubezpieczonego. Oczywiście i w tym zakresie ubezpieczyciele proponują rozszerzenie ubezpieczenia, dzięki czemu osoby przewlekle chore mogą liczyć na pokrycie ewentualnych kosztów, w razie gdyby usługi assistance były konieczne ze względu np. na powikłania wynikające z choroby przewlekłej.

 • NNW

NNW obejmuje ochronę na wypadek wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, który skutkuje trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. W zakresie NNW ubezpieczyciele również zamieszczają w OWU ograniczenie, zgodnie z którym ochrona nie przysługuje jeżeli nieszczęśliwy wypadek związany był chorowaniem na chorobę przewlekłą. Niektórzy ubezpieczyciele dodatkowo wskazują, że ubezpieczenie obejmuje uszczerbek spowodowany omdleniem lub atakiem epilepsji – o ile nie doszło do nich z powodu choroby przewlekłej. W zakresie NNW również można rozszerzyć ubezpieczenie o ryzyko związane z przewlekłym chorowaniem, choć nie wszyscy ubezpieczyciele oferują taką opcję. Najczęściej rozszerzenie dotyczy kosztów leczenia i usługi assistance.

Rozszerzenie ubezpieczenia – jak to działa?

Jak już wspomniano wyżej, ubezpieczenie turystyczne w podstawowej formie zawiera spore ograniczenia, jeśli chodzi o zdarzenia związane z chorobą przewlekłą ubezpieczonego. Osoba chorująca może skorzystać jednak z rozszerzonej formy ubezpieczenia. Zakłady ubezpieczeń oferują możliwość wykupienia dodatkowej ochrony w zakresie kosztów leczenia i assistance, która gwarantuje wypłatę środków nawet jeśli szkoda powstała w związku z chorobą przewlekłą lub odbytą przed wyjazdem hospitalizacją. Takie rozwiązanie jest oczywiście dodatkowo płatne.

Ubezpieczenie z rozszerzoną ochroną może być nawet o 150% droższe. Dla przykładu ubezpieczenie na 7 dniowy wyjazd do Chorwacji, kosztuje w Allianz ok. 25 zł w pakiecie podstawowym, w ofercie rozszerzonej wynosi już ponad 60 zł.  

Dodatkowa składka kosztuje sporo w porównaniu do składki w podstawowej wersji ubezpieczenia, jednak te koszty są naprawdę nikłe w porównaniu do kosztów leczenia za granicą. Koszty leczenia w szczególnych wypadkach mogą sięgnąć kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych. Warto więc zdecydować się na dodatkową składkę, której kosztów praktycznie nie odczujesz w porównaniu do rachunku wystawionego za leczenie.

Czy rozszerzenie ubezpieczenia zawsze zapewni ochronę osobie chorej przewlekle?

Decydując się na wykupienie dodatkowej ochrony, należy dokładnie zapoznać się z warunkami umowy. Wielu ubezpieczycieli wyłącza zakres dodatkowej ochrony, jeśli szkoda związana jest chorobą psychiczną, depresją lub nerwicą, na którą choruje ubezpieczony.

Ponadto w OWU często znajdziesz zapis zgodnie z którym, rozszerzona ochrona w zakresie kosztów leczenia i assistance nie zadziała, jeśli w odniesieniu do ubezpieczonego, istniały przed wyjazdem udokumentowane przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży zagranicznej.

PODSUMOWANIE
 • Podstawowe ubezpieczenie turystyczne nie zawiera ochrony na wypadek konieczności podjęcia leczenia w związku z chorobą przewlekłą.
 • W OWU ubezpieczenia turystycznego znajdziesz definicję choroby przewlekłej oraz informację dotyczące wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej w związku z chorobą przewlekłą.
 • Osoby chorujące przewlekle mogą wykupić droższą opcję ubezpieczenia, która rozszerza odpowiedzialność ubezpieczyciela, także o zdarzenia obejmujące konieczność podjęcia leczenia w związku z chorobą przewlekłą.
 • Rozszerzenie ubezpieczenia o ryzyko związane z chorobą przewlekłą jest dodatkowo płatne, wysokość składki może być nawet o 150% wyższa w porównaniu do podstawowej wersji ubezpieczenia, jest to jednak niewielka cena biorąc pod uwagę koszty leczenia za granicą.
 • Dodatkowa ochrona nie zadziała, jeśli ubezpieczony przed wyjazdem uzyskał od lekarza przeciwwskazania co do podróży. Większość ubezpieczycieli nie obejmuje ponadto dodatkową ochroną, szkód związanych z chorobami ubezpieczonego na tle psychicznym.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!