Limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu mieszkania

W ostatnich latach wiele osób zdecydowało się na inwestycję w nieruchomości. Niektórzy kupili mieszkanie, aby w nim zamieszkać, inni zdecydowali się na zakup lokalu z myślą o wynajmie. Bez względu na to, czy sami zamieszkamy w zakupionym mieszkaniu, czy wynajmiemy je komuś innemu, rozsądnym krokiem będzie ubezpieczenie go. Wybierając firmę ubezpieczeniową i ofertę, warto zwrócić uwagę nie tylko na zakres ochrony, ale także na wyłączenia i limity odpowiedzialności.

limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu mieszkania

Kwestia zakupu ubezpieczenia nie zawsze będzie naszym wyborem. W przypadku finansowania mieszkania z kredytu bank prawdopodobnie zażąda wykupienia polisy, która będzie stanowiła zabezpieczenie na wypadek szkody zmniejszającej wartość lokalu. Wówczas prawdopodobnie otrzymamy ofertę ubezpieczenia od towarzystwa współpracującego z bankiem, jednak możemy zdecydować się na wykupienie polisy na własną rękę, np. w kalkulatorze ubezpieczeń mieszkaniowych, i przedstawić ją bankowi.

Jaki zakres ma ubezpieczenie mieszkania?

Przede wszystkim w mieszkaniu ubezpieczamy mury i elementy stałe od zdarzeń losowych. Wówczas ochroną objęte są ściany, podłogi, sufit, a także elementy zamontowane na stałe, jak kafle czy zabudowa kuchenna. Podstawowy zakres ubezpieczenia nieruchomości chroni od zdarzeń losowych, tj m.in. od:

 • pożaru,
 • zalania,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • uderzenia pojazdu,
 • upadku drzewa,
 • przepięcia.
CZY WIESZ, ŻE …

Listę zdarzeń losowych, na wypadek których można się ubezpieczyć w ramach polisy mieszkaniowej, ubezpieczyciele zwykle umieszczają w OWU.

Sporą część zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową stanowią gwałtowne zjawiska atmosferyczne, jak grad, huragan, ulewny deszcz, powódź, napór śniegu itp. O ile powódź zagraża przede wszystkim właścicielom mieszkań ulokowanych na parterze, to grad, ulewny deszcz czy napór śniegu zagrażają przede wszystkim mieszkańcom ostatniej kondygnacji.

Oprócz ubezpieczenia murów i elementów stałych od zdarzeń losowych możemy zakupić dodatkową polisę chroniącą ruchomości domowe nie tylko na wypadek zalania czy pożaru, ale także na wypadek włamania i kradzieży. Takim rozszerzeniem objęte mogą być meble i wyposażenie mieszkania, a także takie rzeczy osobiste, jak biżuteria czy ubrania.

To jednak nie wszystko, co oferują ubezpieczyciele w ramach ubezpieczenia nieruchomości. Przydatnym elementem pakietu ubezpieczeniowego jest:

 • ubezpieczenie na wypadek stłuczenia elementów szklanych i ceramicznych, w ramach którego można objąć ochroną m.in. kabinę prysznicową czy płytę kuchenną,
 • assistance, dzięki któremu możemy liczyć na usługi specjalistów w razie awarii, np. elektryka czy hydraulika,
 • OC w życiu prywatnym, które zapewni odszkodowanie sąsiadom, gdy wyrządzimy im szkodę, np. zalewając ich mieszkanie.

Czy ubezpieczenie mieszkania zadziała w każdej sytuacji?

Jak każde ubezpieczenie, również ubezpieczenie mieszkania ma pewne ograniczenia i nie zawsze zapewni nam odszkodowanie. Istnieją sytuacje, które wykluczają odpowiedzialność ubezpieczyciela. Lista tych sytuacji znajduje się w dokumencie OWU, w dziale wyłączenia odpowiedzialności. W jakich sytuacjach polisa mieszkaniowa nie zapewni odszkodowania? Oto kilka z nich:

 • szkoda wyrządzona umyślnie,
 • szkoda wyrządzona wskutek rażącego niedbalstwa,
 • szkoda powstała w wyposażeniu znajdującym się na balkonie,
 • szkoda spowodowana osiadaniem gruntu (z wyjątkiem osiadania gruntu spowodowanego powodzią),
 • naruszenie konstrukcji nośnych budynku,
 • szkody powstałe w związku z prowadzeniem działań wojennych.

Czym różnią się wyłączenia odpowiedzialności od limitów odpowiedzialności?

Wyłączenia odpowiedzialności to nie jedyne ograniczenia w ubezpieczeniu mieszkania. W OWU ubezpieczycieli możemy znaleźć także informacje o limitach odpowiedzialności. O ile wyłączenia odpowiedzialności zwalniają ubezpieczyciela z konieczności wypłaty odszkodowania, o tyle limity odpowiedzialności wprowadzają pewne ograniczenia w wypłacanych kwotach lub liczbie usług przysługujących w okresie ochrony lub przy zaistnieniu jednego zdarzenia. Ubezpieczający wskazuje, na jaką kwotę chce ubezpieczyć poszczególne elementy mieszkania. Jest to górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jednak poszczególne usługi mogą być dodatkowo ograniczone do niższej kwoty.

Jakie limity odpowiedzialności obowiązują w LINK4?

LINK4 wprowadza limity odpowiedzialności szczególnie w ubezpieczeniu ruchomości domowych. Ograniczenia dotyczą przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową na wypadek pożaru i pozostałych zdarzeń losowych, a także kradzieży z włamaniem i rabunku. Ograniczenia są stosowane także w opcji ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka. Jakie to ograniczenia?

 • Ruchomości domowe, które przechowujemy w pomieszczeniach przynależnych lub budynkach gospodarczych – do 15% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych (ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych lub od kradzieży z włamaniem lub od rabunku), a także do 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych (ubezpieczenie od wszystkich ryzyk).
 • Gotówka, przedmioty ze srebra, złota, platyny, biżuteria, przedmioty wartościowe – do 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych (ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych lub od kradzieży z włamaniem lub od rabunku) oraz do 25% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych (ubezpieczenie od wszystkich ryzyk).
 • Sprzęt firmowy – do 25% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych (ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych lub od kradzieży z włamaniem lub od rabunku, ubezpieczenie od wszystkich ryzyk).
 • Szkody powstałe w elementach stałych w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku – do 10% sumy ubezpieczenia domu jednorodzinnego lub mieszkania, nie więcej jednak niż 50 000 zł (ubezpieczenie od wszystkich ryzyk).
 • Szkody powstałe w ruchomościach domowych w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku – do 70% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych od wszelkiego ryzyka (ubezpieczenie od wszystkich ryzyk).
 • Szkody powstałe w ruchomościach domowych wskutek przepięcia – do 50 000 zł (ubezpieczenie od wszystkich ryzyk).
 • Szkody powstałe w wyniku rozmrożenia produktów spożywczych – do 500 zł (ubezpieczenie od wszystkich ryzyk).
 • Szkody powstałe w wyniku wykonania graffiti – do 20 000 zł (ubezpieczenie od wszystkich ryzyk).
 • Szkody powstałe w wyniku działania zwierząt – do 20 000 zł (ubezpieczenie od wszystkich ryzyk).
 • Szkody w sprzęcie audiowizualnym, fotograficznym, elektronicznym, komputerowym, w telefonach komórkowych, w urządzeniach gospodarstwa domowego, w instrumentach muzycznych – powstałe w wyniku upadku, potrącenia, przewrócenia oraz wywołane zdarzeniami innymi niż zdarzenia losowe wskazane w pkt. 41. OWU – 50% kwoty wyliczonej zgodnie z pkt. 216. i 217. OWU.

Limity odpowiedzialność zostały wprowadzone w LINK4 także w stosunku do kosztów dodatkowych, jakie ubezpieczony będzie musiał ponieść w związku ze szkodą. Warunkiem otrzymania zwrotu tych kosztów jest jednak posiadanie odpowiednich dokumentów, które potwierdzają poniesienie dodatkowych strat. Przykładowo można otrzymać rekompensatę za poniesienie kosztów ratownictwa do kwoty faktycznie zapłaconej za tę usługę, a także zwrot kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie objętej ubezpieczeniem do 10% wysokości odszkodowania.

CZY WIESZ, ŻE …

W LINK4 suma ubezpieczenia jest sumą redukcyjną. Oznacza to, że po każdej wypłacie odszkodowania zostaje zmniejszona o wypłaconą kwotę. Na wniosek ubezpieczonego ubezpieczyciel – jeśli wyrazi na to zgodę – może podnieść sumę do dawnej wysokości lub ją podwyższyć po opłaceniu przez klienta dodatkowej składki.

Jakie limity odpowiedzialności obowiązują w mtu24.pl?

Mtu24.pl wprowadza limity odpowiedzialności przede wszystkim w ubezpieczeniach typu assistance: Home Assistance i Medical Assistance. W tym towarzystwie ubezpieczeniowym limity sprowadzają się do umożliwienia skorzystania z danej usługi określoną ilość razy lub do korzystania z niej przez określony czas.

Limity w Home Assistance:

 • Pomoc interwencyjna ślusarza po uszkodzeniu, zatrzaśnięciu, kradzieży lub zgubieniu kluczy albo uszkodzeniu zamków w drzwiach zewnętrznych do domu lub mieszkania – 2 razy.
 • Naprawa sprzętu komputerowego, biurowego, AGD, RTV w razie awarii, w tym powstałej na skutek błędów oprogramowania – 1 raz.
 • Dozór mienia – do 3 dni.
 • Transport mienia – 1 raz.
 • Lokal zastępczy – do 30 dni.
 • Opieka nad zwierzętami domowymi – do 3 dni lub jednorazowy przewóz.

Limity w Medical Assistance:

 • Wizyta pielęgniarki w przypadku nagłego zachorowania lub po nieszczęśliwym wypadku – 2 razy.
 • Dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego w przypadku nagłego zachorowania lub po nieszczęśliwym wypadku – 2 razy.
 • Transport medyczny w przypadku nagłego zachorowania lub po nieszczęśliwym wypadku – 2 razy.
 • Pomoc w organizacji pogrzebu po nieszczęśliwym wypadku – 1 raz.
 • Pomoc domowa w przypadku nagłego zachorowania lub po nieszczęśliwym wypadku – 2 razy.

Jakie limity odpowiedzialności obowiązują w PZU?

W PZU limity odpowiedzialności obowiązują w każdym z dostępnych wariantów ubezpieczenia mieszkania. Dotyczą ubezpieczenia ruchomości domowych, m.in. kosztowności i pieniędzy, przedmiotów znajdujących się na zewnątrz, a także zwierząt domowych.

limity odpowiedzialności w pzu

Źródło: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Dom [dostęp na: 27.02.2024].

Warto zwrócić uwagę na ustęp 2 w §12 OWU PZU, który informuje, że:

Jeśli dany przedmiot ubezpieczenia kwalifikuje się do więcej niż jednej pozycji spośród wymienionych w ust. 1 (tabela powyżej), górną granicą odpowiedzialności PZU jest najniższy limit spośród limitów, do których kwalifikuje się ten przedmiot ubezpieczenia.

Cytat. Źródło: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Dom, §12, ust. 2

Ponadto PZU wskazuje limity dodatkowych usług zapewnionych przez ubezpieczenie mieszkania.

grafika

Źródło: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Dom [dostęp na: 27.02.2024].

FAQ – najczęściej zadawane pytania o limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu mieszkania

Czym są limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu mieszkania?
Czy limity dotyczą wszystkich rodzajów ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia mieszkania?
Na wypadek jakich zdarzeń losowych zabezpiecza nas ubezpieczenie mieszkania?
PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie mieszkania składa się przede wszystkim z ubezpieczenia murów i elementów stałych od zdarzeń losowych, ale może być też rozszerzone o ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży, assistance, ubezpieczenie od stłuczenia lub OC w życiu prywatnym.
 • W ubezpieczeniu mieszkania towarzystwa stosują wyłączenia odpowiedzialności, czyli listę sytuacji, w których odszkodowanie nie zostanie wypłacone.
 • Oprócz wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciele stosują także limity odpowiedzialności, czyli ograniczenia do kwoty lub liczby usług przysługujących na dane zdarzenie lub w czasie ochrony ubezpieczeniowej.
Źródła:
 • https://mtu24.pl/wp-content/uploads/2021/07/OWU-mtu24.pl-nieruchomosc.pdf
 • https://dokumenty.link4.pl/
 • https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1533511
Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC