Lokal zastępczy z ubezpieczenia mieszkania i domu – kiedy i na jakich warunkach?

Gdy mieszkania lub dom zostaną poważnie uszkodzone bądź zniszczone, to w ramach ubezpieczenia poszkodowany może liczyć na pokrycie kosztów wynajęcia mieszkania zastępczego lub pobytu w hotelu. W jakich sytuacjach można liczyć na takie świadczenia? Jakie są limity odpowiedzialności ubezpieczycieli? Zajrzyjmy do OWU!

lokal zastępczy z ubezpieczenia mieszkania

Lokal zastępczy – co to jest?

Zasady działania ubezpieczenie mieszkania i domu opisane są w ogólnych warunkach ubezpieczeń przygotowanych przez poszczególnych ubezpieczycieli. To w tych dokumentach powinniśmy szukać definicji lokalu zastępczego oraz zasad i warunków jego przyznawania. Czy rzeczywiście znajdziemy je w OWU?

Jak się okazuje bez problemu w ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdziemy informacje o warunkach przyznania lokalu zastępczego. Jednak w OWU ubezpieczyciele nie zamieszczają definicji lokalu zastępczego. Możemy jednak wnioskować z kontekstu, że lokal zastępczy to:

 • lokum, którego koszty pokrywa ubezpieczyciel, gdy dom jednorodzinny lub mieszkania ubezpieczonego w związku ze szkodą nie nadaje się do zamieszkania przez dłuższy czas,
 • wynajęte mieszkanie zastępcze.

Ubezpieczyciele oferują także pokrycie kosztów pobytu w hotelu. Dotyczy to sytuacji, gdy nieruchomość nie nadaje się do zamieszkania przez krótki czas – na przykład LINK4 opłaca maksymalnie 8 dób hotelowych.

W ramach usług związanych z assistance domowych, a dokładniej assistance technicznym, ubezpieczyciele opłacają do określonej w limitach odpowiedzialności kwoty transport mienia do i z lokalu zastępczego.

Lokal zastępczy – kiedy przysługuje ubezpieczonemu?

Aby ubezpieczony mógł skorzystać z lokalu zastępczego, ubezpieczona nieruchomość musi być zniszczona lub uszkodzona tak, że nie nadaje się do dalszego zamieszkania. Jednym słowem doszło do szkody całkowitej lub tak poważnych uszkodzeń, że najpierw trzeba przeprowadzić remont bądź odbudowę mieszkania lub domu, by móc ponownie w nim przebywać i z niego korzystać.

Pokrycie kosztu lokalu zastępczego oferowane jest często w ramach assistance domowego. Dlatego przy wyborze ubezpieczenia mieszkania i domu powinniśmy sprawdzić, czy ubezpieczenie to wchodzi w skład wybranego przez nas pakietu, czy trzeba je dokupić osobno. 

Inne podejście do tej kwestii mają choćby Generali i LINK4, które traktują uzasadniony wynajem lokalu zastępczego jako koszty dodatkowe w ramach umowy ubezpieczenia mienia – a w ramach assistance domowego oferują transport czy pobyt w hotelu. 

UWAGA!

Aby ubezpieczyciel pokrył koszty lokalu zastępczego, zdarzenie, które sprawiło, że nieruchomość nie nadaje się czasowo do zamieszkania, musi być objęte ochroną w ramach umowy ubezpieczenia!

Czy istnieją jeszcze jakieś inne warunki, które musi spełnić ubezpieczony, aby skorzystać z lokalu zastępczego na koszt ubezpieczyciela? Tak, ubezpieczona nieruchomość musi nie nadawać się do zamieszkania przez okres dłuższy niż wskazano to w OWU. W Generali są to co najmniej 3 dni, a w PZU 5 dni.

Pobyt zastępczy a ubezpieczenie mieszkania i domu – na jak długo?

W przypadku usługi pokrycia kosztu lokalu zastępczego wszyscy ubezpieczyciele wprowadzają limity odpowiedzialności. Oznacza to, że ubezpieczony otrzyma zwrot poniesionych kosztów wynajmu do określonej kwoty lub za określony czas.

Pamiętajmy, że z lokalu zastępczego ubezpieczony może korzystać do dnia zakończenia remontu. Czyli do kiedy? Jasno wskazuje to choćby PZU, które stwierdza, że stan umożliwiający ponowne zamieszkanie ubezpieczonej nieruchomości, to taki:

[…], gdy ukończone zostaną w nim prace malarskie, tapeciarskie, parkieciarskie lub glazurnicze, będzie działała w nim instalacja wodna, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania oraz zostanie podłączona kuchnia gazowa lub elektryczna […]

Źródło: § 71 ust. 5 Ogólnych warunków ubezpieczenia PZU Dom.

Z kolei Generali podkreśla, że okres wynajmu mieszkania zastępczego kończy się w dniu zakończenia remontu, odbudowy domu lub mieszkania bądź wypłaty odszkodowania w przypadku szkody całkowitej.

Limity odpowiedzialności ubezpieczycieli związane z lokalem zastępczym:

Ubezpieczyciel (świadczenie)Limity odpowiedzialności
Generali (wynajem lokalu)Maksymalnie 25 000 zł za cały okres wynajmu,
nie więcej niż 500 zł za dobę wynajmu.
PZU (pobyt w mieszkaniu zastępczym)Okres wynajmu – do 6 miesięcy,
nie więcej niż 15 000 zł.
PZU (pobyt w hotelu)Okres pobytu – usługa jest realizowana do czasu przywrócenia mieszkania lub domu jednorodzinnego do stanu umożliwiającego dalsze zamieszkanie,
do 3000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy.
LINK4 (wynajęcie lokalu)Do 10% sumy ubezpieczenia domu jednorodzinnego lub mieszkania,
ale nie więcej niż 15 000 zł.
LINK4 (pobyt w hotelu)Maksymalnie 8 dób,
do 200 zł za osobę na dobę.
mtu24.pl (wynajem lokalu)Do 30 dni.
UNIQA (pobyt w hotelu, innym miejscu)W wariancie Premium – hotel lub miejsce tymczasowego pobytu do 1 000 zł na jedną ubezpieczoną osobę na każde 12 kolejnych miesięcy okresu ubezpieczenia.
Źródła: OWU poszczególnych ubezpieczycieli.

Warunki świadczenia związanego z lokalem zastępczym – przykłady

Ubezpieczenie mieszkania i domu jest dobrowolne. Dlatego ubezpieczyciele sami określają warunki świadczeń oferowanych w ramach tego ubezpieczenia. Przyjrzymy się, co oferują wybrani ubezpieczyciela w ramach pokrycia kosztów lokalu zastępczego.

Generali

Ubezpieczyciel ten pokrywa koszty transportu mienia w ramach assistance technicznego. Jednak wynajem lokalu wliczony jest w koszty dodatkowe w ramach ubezpieczenia mienia. Na jakie wsparcie ubezpieczyciela może liczyć ubezpieczony? 

Gdy po wypadku nieruchomość nie nadaje się do zamieszkania, to Generali zwraca uzasadnione koszty wynajmu poniesione przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub inne osoby objęte ubezpieczeniem:

 • nie więcej niż 25 000 zł za cały okres wynajmu,
 • do 500 zł za dobę wynajmu.

Generali pokrywa koszty wynajmu lokalu zastępczego za pisemną zgodą, gdy: 

 • ubezpieczony dom lub mieszkanie zamieszkane było przez osoby objęte ubezpieczeniem na podstawie prawa własności, współwłasności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • ubezpieczona nieruchomość oraz jej elementy nie nadają się do zamieszkiwania po wypadku przez okres dłuższy niż 3 dni,
 • okres wynajmu lokalu zastępczego jest dłuższy niż 3 dni,
 • zakończenie okresu wynajmu następuje z dniem zakończenia remontu, odbudowy domu jednorodzinnego lub mieszkania bądź wypłaty odszkodowania w przypadku szkody całkowitej,
 • lokal zastępczy musi mieć standard porównywalny do ubezpieczonego domu lub mieszkania – koszty jego wynajęcia nie przekracza stawek rynkowych obowiązujących w obrębie 50 km od ubezpieczonego domu lub mieszkania.
UWAGA!

Generali nie pokryje kosztów lokalu zastępczego, gdy ubezpieczona nieruchomość jest wynajmowana, najmowana lub użyczana!

Jednocześnie w ramach assistance technicznego Generali oferuje usługę transportu mienia 2 raz w ciągu 12 miesięcy obowiązywania ubezpieczenia w limitach:

 • 1 000 zł – dla ryzyk nazwanych,
 • 1 500 zł – dla All Risk.

UNIQA

W zakres assistance domowego UNIQI wchodzi zorganizowanie i pokrycie kosztów pobytu ubezpieczonego w tymczasowym miejscu lub w hotelu. Usługa ta realizowana jest wyłącznie w wariancie Premium. Jej limit to 1 000 zł na jedną ubezpieczoną osobę na każde 12 miesięcy trwania ubezpieczenia. 

Dodatkowo UNIQA w wariancie Premium zapewnia organizację i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego wraz z podręcznym bagażem do miejsca czasowego pobytu lub hotelu – 200 zł na osobę na każde 12 miesięcy ubezpieczenia.

Jednocześnie poszkodowany może skorzystać z transportu mienia do wskazanego miejsca na terenie Polski – świadczenie to dostępne jest w wariancie Standard i Premium do kwoty 1 500 zł na każde 12 miesięcy okresu ubezpieczenia.

LINK4

Gdy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, które sprawi, że nieruchomość nie będzie nadawać się do zamieszkania, to w ramach assistance technicznego LINK4 zorganizuje i pokryje koszty:

 • transportu ubezpieczającego i domowników wraz z bagażem podręcznym do najbliższego hotelu (maksymalnie do 100 km od domu) – bilet kolejowy lub bilet autobusowy,
 • pobytu w hotelu – maksymalnie 200 zł na jedną osobę za dobę, do 8 dób hotelowych,
 • transport powrotny do miejsca ubezpieczenia od osoby wyznaczonej (jeśli transport do tej osoby także był organizowany przez przedstawiciela LINK4),
 • transportu mienia (z miejsca wypadku i z powrotem) – pojazdem do 3,5 t oraz w limicie do 1 000 zł za całkowity koszt transportu za zdarzenie.

W dodatkowych kosztach ubezpieczenia mienia LINK4 zwróci pieniądze za wynajem lokalu zastępczego – limity to 10% sumy ubezpieczenia do kwoty 15 000 zł. Okres świadczenia liczony jest od dnia powstania szkody do odremontowania lub odbudowy domu. Dodatkowo standard lokalu zastępczego nie może być wyższy niż ubezpieczonej nieruchomości, a koszty wynajęcia nie mogą być wyższe niż okoliczne rynkowe stawki.

PZU

Ubezpieczyciel w ramach assistance domowego zapewnia zarówno pobyt w hotelu, jak i pobyt w mieszkaniu zastępczym. Ten drugi przysługuje, gdy przywrócenie uszkodzonej lub zniszczonej nieruchomości zajmie więcej niż 5 dni. 

Jak wskazuje PZU, ukończone muszą zostać prace: malarskie, tapeciarskie, parkieciarskie lub glazurnicze, a także sprawna będzie instalacja wodna, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania oraz zostanie podłączona kuchnia gazowa lub elektryczna.

UWAGA!

To odpowiednie służby (np. straż pożarna, nadzór budowlany lub administracja budynku) powinny stwierdzić, że ubezpieczona nieruchomość po wypadku nie nadaje się do zamieszkania!

Usługa assistance związana z pobytem w hotelu dostępna jest w każdym z trzech wariantów ubezpieczenia – Super Plus, Super i Komfort. PZU pokryje koszty pobytu do 3 000 zł na każdy wypadek oraz transportu do 500 zł (jeden wypadek).

Z kolei usługa dotycząca pobytu w mieszkaniu zastępczym oferowana jest w wariancie Super Plus i Super do kwoty 15 000 zł za jeden wypadek. Maksymalny okres udostępniania mieszkania zastępczego to 6 miesięcy. PZU na wniosek ubezpieczonego pokryje koszty kaucji, która po zakończeniu najmu trzeba zwrócić w ciągu 14 dni ubezpieczycielowi.

Obie usługi assistance dostępne są w przypadku, gdy dojdzie do jednego z następujących wypadków ubezpieczeniowych: awaria instalacji, zdarzenie losowe, przepięcie, dewastacja czy kradzież z włamaniem.

grafika

Koszty wynajmu lokalu zastępczego – za co nie zapłaci ubezpieczyciel?

Wcześniej pisaliśmy o warunkach, które muszą być spełnione, by lokal zastępczy został przyznany ubezpieczeniu. Przede wszystkim szkoda musi być na tyle poważna, że przez dłuższy czas nie będzie możliwe zamieszkanie w ubezpieczonej nieruchomości. Dodatkowo wypadek, który spowodował zniszczenia lub uszkodzenia, musi być objęty ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczyciele nie pokrywają następujących kosztów związanych z lokalem zastępczym:

 • eksploatacyjnych;
 • wyżywienia, Internetu, telefonu;
 • bieżącego transportu i dojazdów.

Pamiętajmy także, że lokal nie może mieć wyższego standardu niż mieszkanie, w którym zdarzył się wypadek ubezpieczeniowy. Należy się raczej spodziewać, że w ramach limitów (oczywiście zależy to od choćby długości wynajmu) jego standard będzie raczej niższy niż ubezpieczona nieruchomość.

jakich kosztów nie pokryją ubezpieczyciele - infografika

FAQ – najczęściej zadawane pytania o lokal zastępczy z ubezpieczenia mieszkania i domu

Kiedy poszkodowany może skorzystać z usługi lokalu zastępczego?
Czy ubezpieczyciel pokryje także koszt transportu mienia do lokalu zastępczego?
Czy w ramach assistance domowego ubezpieczyciel pokryje koszty eksploatacyjne mieszkania zastępczego?
PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty lokalu zastępczego, gdy ubezpieczona nieruchomość po szkodzie nie nadaje się do zamieszkania i wymaga remontu lub odbudowy.
 • Lokal zastępczy opłacany jest przez ubezpieczycieli do wysokości limitów ubezpieczenia (bądź przez określony czas) do chwili zakończenia remontu lub odbudowy nieruchomości.
 • W ramach assistance domowego ubezpieczony może liczyć także na transport osób i mienia.
 • Ubezpieczyciele nie pokrywają kosztów eksploatacyjnych, Internetu, telefonów czy transportu bieżącego.
Źródła:
 • https://mtu24.pl/wp-content/uploads/2023/01/Ogolne-Warunki-Ubezpieczen-Mieszkaj-z-mtu24.pl_.pdf
 • https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1547349
 • https://www.uniqa.pl/dokumenty/1715_OWU_Ubezpieczenie_mieszkaniowe_Twoje_miejsce.pdf
 • https://www.generali.pl/media/230508_OWU_Z_mysla_o_domu_i_rodzinie_473b1b951e.pdf
 • https://dokumenty.link4.pl/dokument/dca25128f499e618014c523b6c26704f82d46d9d8b24af1c03b9db65cbbbdba2/szczegoly
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC