Wyłączenia w ubezpieczeniu mieszkania i domu

Ubezpieczenie nieruchomości zapewnia szeroki zakres ochrony, zwłaszcza jak jest w wariancie All risk. Jednak nawet wtedy musi on pamiętać o wyłączeniach, które dotyczą niektórych zdarzeń oraz mienia. Czym są wyłączenia ogólne i szczególne oraz czego dotyczą? Sprawdźmy to!

wyłączenia w ubezpieczeniu mieszkania

Ogólne wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach mieszkaniowych – działania umyślne, alkohol czy wojna

Ubezpieczenie mieszkania i domu zapewnia ochronę w przypadku takich zdarzeń jak pożar, zdarzenia losowe, powódź, zalanie czy kradzież. Przedmiotem ochrony jest nieruchomość, a także ruchomości znajdujące się w niej. Istnieją jednak zdarzenia, które są wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela i dotyczą wszystkich ochron oferowanych w pakiecie ubezpieczenia mieszkaniowego. O jakich wyłączeniach odpowiedzialności mowa?

Ogólne wyłączenia odpowiedzialności dotyczą szkód:

 • wyrządzonych umyślnie,
 • powstałych na skutek działań wojennych, rewolucji, strajków, terroryzmu itp.,
 • wynikających z nacjonalizacji, zarekwirowania, decyzji administracyjnych lub sądowych,
 • spowodowanych przez energię jądrową, promieniowanie, zanieczyszczenie bądź skażenie radioaktywne, promienie laserowe oraz pola magnetyczne i elektromagnetyczne,
 • wyrządzonych w stanie nietrzeźwości i po spożyciu narkotyków przez osoby objęte ubezpieczeniem,
 • powstałych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia,
 • polegające na utracie wartości handlowej.

Powyższe wyłączenia są tymi ogólnymi. Pamiętajmy, że oprócz nich w OWU znajdziemy wyłączenia szczególne dla konkretnych zakresów ochrony – na przykład będą one inne dla kradzieży z włamaniem, a inne dla pożaru.

Wyłączenia z odpowiedzialności ubezpieczenia mienia – za jakie zdarzenia nie otrzymasz odszkodowania?

Ubezpieczenie mieszkania i domu kupujemy przede wszystkim, by zapewnić sobie ochronę finansową, gdy dojdzie do zniszczenia, uszkodzenia czy kradzieży mienia. Towarzystwa ubezpieczeniowe w OWU wymieniają zarówno zdarzenia objęte ochroną, jak i te, które są z niej wyłączone. 

Ubezpieczenie mieszkania i domu nie obejmuje szkód powstałych między innymi na skutek:

 • eksploatacji górniczej, prowadzenia robót ziemnych, obniżenia się zwierciadła wody,
 • zapadnięcia i osunięcia ziemi spowodowanych przez człowieka (roboty ziemne, wykopy),
 • naturalnego zużycia i starzenia się mienia,
 • braku bieżącej konserwacji mienia,
 • długotrwałego oddziaływania wody, wilgoci, temperatury, czynnika chemicznego itp.,
 • działania pleśni, grzybów czy fermentacji,
 • korozji i utleniania,
 • działania wirusów komputerowych,
 • braku dostawy lub dostawy o niewłaściwych parametrach wody, gazu elektryczności, paliwa bądź energii,
 • kradzieży zwykłej,
 • szantażu, wymuszenia, defraudacji czy zaginięcia mienia,
 • kradzieży z włamaniem, gdy mienie nie zostało zabezpieczone zgodnie z obowiązkiem ubezpieczającego,
 • pęknięcia rury z powodu zamarznięcia wody lub cieczy, gdy ubezpieczający nie zadbał o prawidłową temperaturę w pomieszczeniach,
 • zalania wodą z opadów atmosferycznych przez otwarte lub niezabezpieczone okna, drzwi lub otwory w budynku,
 • nieprawidłowej pielęgnacji roślin objętych ochroną.

Powyższe zestawienie to tylko przykłady – listy wyłączonych zdarzeń w poszczególnych ubezpieczeniach mieszkania i domu są o wiele dłuższe, dlatego zawsze warto zajrzeć do ogólnych warunków ubezpieczenia, którym jesteśmy zainteresowania lub już posiadamy. 

Dodatkowo powinniśmy pamiętać, że zakres ochrony ubezpieczenia zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia mieszkania i domu. Część wyłączeń obowiązuje wyłącznie w ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych i są one objęte ochroną w ubezpieczeniu All Risk (od wszystkich ryzyk).

Wyłączenia odpowiedzialności – czego nie można ubezpieczyć?

Nie tylko niektóre zdarzenia, ale także niektóre mienie objęte jest wyłączeniami odpowiedzialności. Dotyczy to w szczególności ruchomości domowych. Na przykład UNIQA w OWU Ubezpieczenia mieszkaniowego “Twoje miejsce” wskazuje ruchomości domowe, które nie są objęte ochroną ubezpieczeniową:

 • rękopisy i dokumenty (nie dotyczy dowodów osobistych, legitymacji, paszportów itp.),
 • metale szlachetne (sztaby i złom),
 • nieoprawione kamienie szlachetne i syntetyczne, które nie są wyrobem użytkowym,
 • dane znajdujące się na nośnikach cyfrowych,
 • ruchomości znajdujące się w domu jednorodzinnym i letniskowym w stanie budowy,
 • pojazdy silnikowe (bez elektrycznych wózków inwalidzkich i rowerów z pomocniczym napędem elektrycznym do 250 W),
 • zwierzęta i rośliny trzymane w celach handlowych,
 • żywność i leki, które zepsuły się z powodu braku prądu, złego przechowywania lub awarii urządzenia AGD,
 • sprzęt elektroniczny, elektryczny, audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, optyczny, nośniki danych i urządzenia gospodarstwa domowego, biżuteria instrumenty muzyczne, okulary, artykuły piśmiennicze, kamienie szlachetne, zastawy kuchenne i stołowe, szyby, przedmioty szklane, płyty kamienne niebędące elementami stały, urządzenia ceramiczne.

Z kolei Generali w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Domów, Mieszkań oraz Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym “Generali, z myślą o domu i rodzinie” wymienia również mienie, które nie jest objęte ochroną:

 • ruchomości domowe i przedmioty do działalności, które znajdują się poza miejscem ubezpieczenia z wyjątkiem mebli i akcesoriów ogrodowych (trzeba na nie wykupić dodatkową ochronę),
 • mienie znajdujące się na niezabudowanych balkonach, tarasach, loggiach (wyjątek meble i akcesoria ogrodowe za dodatkową składkę),
 • dane z nośników danych, akta, dokumenty itp.,
 • złoto, srebro (złom i sztaby) oraz nieoprawione kamienie szlachetne, półszlachetne i syntetyczne,
 • sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, optyczny, medyczny, a także biżuteria, pieniądze, futra, odzież skórzana, rzeczy biurowe i inne wartościowe przedmioty, które znajdują się poza właściwym domem.

Powyższe przykładowe listy to tylko część wyłączeń. U innych ubezpieczycieli mogą być nieco inne, dlatego zawsze warto zajrzeć do OWU. Dodatkowo ubezpieczyciele wyłączają z odpowiedzialności budynki, mieszkania czy domy, w których w więcej niż 50% powierzchni użytkowej prowadzi się działalność gospodarczą oraz te, które w momencie powstania szkody były niezamieszkane lub nieużytkowane przez co najmniej 3 miesiące.

jakich ruchomości nie ubezpieczysz - infografika

Szczególne wyłączenia odpowiedzialności dla dodatkowych zakresów ochrony ubezpieczeniowej – przykłady

W ramach ubezpieczenia mieszkania i domu ubezpieczyciele oferują szereg dodatkowych ochron, w tym ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, OC w życiu prywatnym czy assistance domowy. Oczywiście to tylko przykłady, a dokładną listę możliwych opcji znajdziemy w ofercie ubezpieczycieli oraz w OWU.

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia

LINK4 oferuje możliwość wykupienia dodatkowej ochrony na znajdujące się w domu czy mieszkaniu zamontowane na stałe lub zainstalowane szyby okienne i drzwiowe, szklane elementy balkonów, oszklenia ścian, płyty szklane, szklane i ceramiczne płyty grzewcze, szklane elementy kabin prysznicowych oraz akwaria o pojemności powyżej 100 litrów. Jednak ta dodatkowa ochrona zawiera także wyłączenia, do których należą szkody powstałe:

 • podczas wymiany, demontażu, montażu i transportu,
 • wskutek poplamienia, odprysku kawałku szkła, zarysowania czy zadrapania,
 • w wyniku wadliwego wykonania i produkcji,
 • na skutek zużycia czy prawidłowej konserwacji,
 • w szybach zamontowanych w domach letniskowych.

Wyłączenia w ubezpieczeniu od stłuczenia szyby mogą się różnić u innych ubezpieczycieli.

OC w życiu prywatnym

Dzięki tej dodatkowej ochronie ubezpieczony będzie chroniony finansowo, gdy to on będzie sprawcą szkody – na przykład zaleje mieszkanie sąsiada poniżej. Generali wskazuje, że do wyłączeń tej ochrony zalicza między innymi szkody:

 • wyrządzone bliskim,
 • powstałe w związku z wypadkiem przy pracy,
 • związane z naruszeniem praw autorskich czy patentów,
 • powstałe podczas zawodów sportowych lub przygotowań do nich,
 • powstałe podczas uprawiania sportu zawodowo, sportów wysokiego ryzyka czy wyczynowego uprawianiu sportu,
 • powstałe w związku z używaniem broni palnej, pneumatycznej czy gazowej,
 • powstałe podczas polowania,
 • powstałe podczas wypuszczania lampionów,
 • związane ze skażeniem lub zanieczyszczeniem środowiska,
 • wyrządzone przez zwierzęta inne niż konie, pszczoły i zwierzęta domowe.

To tylko przykłady wyłączeń odpowiedzialności, które są związane z OC w życiu prywatnym – pełną listę znajdziemy w OWU.

Assistance domowe

Ubezpieczenie to zapewnia ochronę w kilku obszarach, dlatego dzieli się je na assistance techniczny, AGD/RTV/PC, medyczny i rowerowy. LINK4 w OWU Dom wskazuje, że wyłączenia w assistance domowym dotyczą między innymi:

 • zdarzeń, które miały miejsce przed objęciem ochroną ubezpieczeniową,
 • usług wykonywanych poza terytorium Polski,
 • usług, za które odpowiadają właściwe służby (pogotowie techniczne, energetyczne, wodnokanalizacyjne czy gazowe),
 • usług elektryka związanych z uszkodzeniami żarówek, lampek kontrolnych czy przedłużaczy,
 • szkód powstałych w wyniku celowego samookaleczenia,
 • rodzajów leczenia i zabiegów (np. stomatologiczne),
 • zakupu leków,
 • szkód podczas jazdy rowerem (np. w ogumieniu, uczestnictwo w rajdach).

Pełną listę wyłączeń znajdziemy w OWU.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mieszkania i domu

Czy są jakieś podstawowe, ogólne wyłączenia w polisie mieszkaniowej?
Czy wyłączenia u wszystkich ubezpieczycieli są takie same?
Gdzie szukać listy wyłączeń odpowiedzialności?
PODSUMOWANIE
 • Do wyłączeń ogólnych zaliczamy szkody wyrządzone umyślnie, w stanie po spożyciu alkoholu lub narkotyków, a także powstałe w wyniku wojny aktu terrorystycznego czy działania broni jądrowej.
 • Zdarzenia, które nie są objęte ochroną, to między innymi szkody powstałe w wyniku prac górniczych, robót ziemnych, starzenia się mienia czy kradzieży zwykłej.
 • Ubezpieczyciele wyłączają z odpowiedzialności rękopisy, część dokumentów, dane cyfrowe, metale szlachetne w sztabach i złomie oraz kamienie szlachetne czy syntetyczne, które nie są wyrobem użytkowym.
 • Dodatkowe opcje ochrony takie jak ubezpieczenie szyb, OC w życiu prywatnym czy assistance domowe również mają szczególne wyłączenia odpowiedzialności.
Źródła:
 • https://www.uniqa.pl/dokumenty/1715_OWU_Ubezpieczenie_mieszkaniowe_Twoje_miejsce.pdf
 • https://www.generali.pl/media/230508_OWU_Z_mysla_o_domu_i_rodzinie_473b1b951e.pdf
 • https://www.allianz.pl/content/dam/onemarketing/cee/azpl/dokumenty/dom/OWU_przewodnik-moj-dom.pdf
 • https://dokumenty.link4.pl/
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC