Stacja kontroli pojazdów – wyposażenie, przebieg badania i działalność

Raz do roku większość właścicieli samochodów musi udać się na stację kontroli pojazdów. Na miejscu auto wjeżdża na stanowisko kontrolne, gdzie wykwalifikowany pracownik dokonuje badania. W tym artykule skupimy się na kwestiach technicznych związanych z SKP, czyli wyposażeniem, uprawnieniami i wymaganiami, które musi spełnić przedsiębiorca, by prowadzić stację kontroli pojazdów.

które części samochodu są najbardziej awaryjne

Stacja kontroli pojazdów – co zastaniesz na miejscu?

Wymagania dotyczące działania stacji zajmujących się przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 roku. To w tym dokumencie wskazano między innymi, że stacja kontroli pojazdów powinna:

 • być oznaczona zewnętrznie w sposób widoczny – na niebieskim szyldzie z białymi napisami powinien być wskazany kod rozpoznawczy, rodzaj stacji oraz jej godziny otwarcia,
 • zawierać minimum jedno stanowisko kontrolne przeznaczone do wykonywania badań,
 • zapewniać miejsce parkingowe dla pojazdów oczekujących na badanie techniczne – 4 miejsca dla pojazdów do 3,5 tony i 2 miejsca dla pozostałych,
 • nawierzchnia wjazdu na stanowisko kontrolne powinna być bitumiczna, betonowa, kostkowa, klinkierowa lub z płyt o długości co najmniej 3 metrów dla stacji przeprowadzającej badania pojazdów do 3,5 tony lub 6,0 metrów dla stacji przeprowadzającej badania pojazdów powyżej 3,5 tony.

Oczywiście dojazd do stacji kontroli pojazdów znajdującej się na terenie zamkniętym powinien być wyraźnie oznaczony, by kierowcy nie mieli problemu z dotarciem na miejsce. W wymaganiach ogólnych zapisano także, że na terenie obiektu powinny być:

 • instrukcja obsługi urządzeń i przyrządów,
 • informacje wskazujące kryteria oceny pojazdów, które są badane,
 • aktualne przepisy prawne dotyczące warunków technicznych i badań technicznych pojazdów,
 • decyzja w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu (kopia),
 • niezbędne dokumenty i pieczątki.

Wiemy już, że stacja kontroli pojazdów musi być odpowiednio oznaczona, mieć miejsca parkingowe i odpowiedni wjazd. Jednak najważniejsze jest stanowisko kontrolne. Jak powinno być ono zorganizowane i co tam powinno się znajdować?

Stanowisko kontrolne – wyposażenie kontrolno-pomiarowe i technologiczne

Na stacji kontroli pojazdów możemy mieć do czynienia ze stanowiskiem kontroli przelotowym lub nieprzelotowym. Zazwyczaj występuje to pierwsze. Wtedy budynek wyposażony jest w odpowiedniej wielkości bramę wjazdową i wyjazdową. Natomiast stanowisko nieprzelotowe może znajdować się wyłącznie na stacjach, które przeprowadzają badania pojazdów o DMC do 3,5 tony (także wraz z przyczepami). 

W skład stanowiska kontrolnego stacji kontroli pojazdów wchodzi:

 • powierzchnia pozioma, tak zwana “ława pomiarowa”,
 • powierzchnia robocza,
 • powierzchnia pomocnicza z urządzeniami i przyrządami,
 • kanał przeglądowy lub urządzenie przeznaczone do podnoszenia całego pojazdu,
 • wyposażenie kontrolno-pomiarowe,
 • wyposażenie technologiczne.

Kanał przeglądowy, ława pomiarowa i bramy mają określone w rozporządzeniu wymiary. Dodatkowo z kanału musi być możliwość odprowadzenia ścieków do studzienki bezodpływowej lub do instalacji technologicznej. Jednocześnie powinna się w nim znajdować minimum wentylacja nawiewna oraz odpowiednie oświetlenie. 

Jakie urządzenia i przyrządy są wymagane na stanowisku kontrolnym? Wyposażenie kontrolno-pomiarowe na stacji powinno składać się co najmniej z:

 • urządzenia płytowego lub rolkowego – kontrola hamulców,
 • urządzenia przeznaczonego do oceny prawidłowego ustawienia kół jezdnych pojazdu,
 • przyrządu do regulacji i pomiaru ciśnienia powietrza w oponach,
 • przyrządu do pomiaru ustawienia i światłości świateł,
 • przyrządu umożliwiającego dokonanie pomiaru przepuszczalności światła w szybach,
 • miernika poziomu dźwięku,
 • dymomierza,
 • przyrządu do sprawdzenia złącza elektrycznego pojazdu z przyczepą,
 • przyrządu, który wymusza kontrolowany nacisk na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy,
 • urządzenia służącego do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi,
 • czytnika informacji diagnostycznych do układu OBD II/EOBD,
 • wieloskładnikowego analizatora spalin (dla silników o zapłonie iskrowym),
 • opóźnieniomierza – kontrola hamulców,
 • zestawu narzędzi monterskich
 • podstawowego zestawu przyrządów mierniczych.

Co ważniejsze, wymienione powyżej wyposażenie może być dzielone na kilka stanowisk kontrolnych, jeśli pozwala to na wykonywanie badań kontrolnych. Dodatkowo w skład wyposażenia stacji przeprowadzających większy zakres badań powinny wchodzić:

 • przyrządy do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi,
 • elektroniczny detektor gazów – pomiar nieszczelności instalacji gazowej,
 • urządzenie służące do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszenia (dla pojazdów do 3,5 t),
 • komplet kluczy dynamometrycznych (od 20 do 400 Nm).

Na stacji kontroli pojazdów mogą znajdować się także inne dodatkowe urządzenia, o ile spełniają one określone w przepisach wymagania. Natomiast w skład wyposażenia technologicznego stanowiska kontrolnego wchodzą (co najmniej):

 • oświetlenie elektryczne i punkty odbioru energii elektrycznej,
 • instalacja sprężonego powietrza,
 • odpływ ścieków,
 • wentylacja naturalna oraz mechaniczna (nawiew-wywiew),
 • indywidualne wyciągi spalin,
 • ogrzewanie,
 • czujniki poziomu gazu płynnego i ziemnego.
CZY WIESZ, ŻE …

To starosta sprawuje nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, choć może on powierzyć je także Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego. 

Badania techniczne pojazdu – jakie są ich rodzaje?

Obowiązek stawienia się z pojazdem na stacji kontroli w celu przeprowadzenia badania technicznego mają właściciele pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep, motorowerów, a także pojazdów wolnobieżnych, które wchodzą w skład kolejki turystycznej. Czy wszystkie badania wyglądają tak samo? Nie, dzieli się je na:

 • badania okresowe,
 • badania dodatkowe,
 • badania sprawdzające zgodność z warunkami technicznymi.

Więcej na ten temat przeczytasz w naszym poradniku: “Ile kosztuje przegląd samochodu? Przegląd samochodu 2024 – wszystko, co musisz wiedzieć. Znajdziesz tam informacje o cenach badań technicznych oraz ich zakresie.

Przeczytaj też: Ile kosztuje przegląd samochodu na gaz? Wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Podstawowa a okręgowa stacja kontroli pojazdów – różnice

Badania techniczne pojazdów przeprowadza się w podstawowych stacjach kontroli pojazdów lub okręgowych stacjach kontroli pojazdów. Czym się one różnią? W tej pierwszej diagnosta wykonuje badania okresowe i dodatkowe pojazdów o DMC do 3,5 tony oraz przyczep, które można łączyć z takimi pojazdami. Natomiast w OSKP przeprowadza się badania wszystkich pojazdów, w tym te dotyczące zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych. 

Podstawowa stacja kontroli pojazdówOkręgowa stacja kontroli pojazdów
Badane pojazdy pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony,
przyczepy przeznaczone do pojazdów o DMC do 3,5 tony.
wszystkie pojazdy
Rodzaj badania kontrolnego okresowe,
dodatkowe.
okresowe,
dodatkowe,
zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.
Źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/badania-techniczne-pojazdow.

Stacje kontroli pojazdów – jak ją znaleźć?

Badania techniczne właściciel pojazdu może przeprowadzić w dowolnym miejscu. Nawet jeśli mieszka w Katowicach, a akurat spędza wakacje w Gdańsku, to w każdej chwili może udać się na badania do jednej z leżących na Pomorzu stacji kontroli pojazdów. Oczywiście większość kierowców szuka placówek leżących w pobliżu miejsca zamieszkania. Jak więc takie miejsce znaleźć?

Najprościej jest skorzystać z wyszukiwarki internetowej. Wystarczy wpisać na przykład hasło “stacja kontroli pojazdów Warszawa”, “stacja kontroli pojazdów Kraków” czy “stacja kontroli pojazdów Wrocław”. Po wpisaniu hasła z odpowiednią nazwą miejscowości powinny wyświetlić się reklamy i strony poszczególnych stacji kontroli pojazdów, a także rejestr przedsiębiorców prowadzących taką działalność.

CZY WIESZ, ŻE …

Stacje kontroli pojazdów mogą prowadzić także szkoły i centra kształcenia (jeśli kształcą w zakresie naprawy i eksploatacji pojazdów), jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez MSWiA, MON, MZ, MNiSW, Ministra Infrastruktury, ochrony przeciwpożarowej i systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Prowadzenie stacji kontroli pojazdów – wymagania dla przedsiębiorcy

Aby otworzyć stację kontroli pojazdów należy uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru, który prowadzi starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu. To konieczne, ponieważ taka działalność gospodarcza jest działalnością regulowaną. W związku z tym przedsiębiorca, który planuje otworzyć stację kontroli pojazdów, musi spełnić określone warunki, takie jak:

 • mieć siedzibę bądź miejsce zamieszkania w Polsce,
 • nie prowadzi się przeciw niemu postępowania likwidacyjnego lub nie ogłosił upadłości,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo związane z osiągnięciem korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko dokumentom,
 • posiada odpowiednie wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz lokal spełniające warunki rozporządzenia,
 • otrzymał poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych,
 • zatrudnia uprawnionych diagnostów,
 • na 3 lata przed złożeniem wniosku nie wykreślono go z rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP w związku z naruszeniem warunków prowadzenia działalności,
 • na 3 lata przed złożeniem wniosku nie prowadził działalności w zakresie kontroli pojazdów bez wpisu do rejestru (z wyjątkiem braku odpowiedzi starosty przez 14 dni po złożeniu wniosku).

Stację kontroli pojazdów można prowadzić dopiero po uzyskaniu wpisu w rejestrze. Formalności związane z otwarciem takiej działalności załatwia się w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub gminy. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o stacje kontroli pojazdów

Jak znaleźć najbliższą stację kontroli pojazdów?
Czy wszystkie stacje kontroli pojazdów przeprowadzają te same badania techniczne?
Czy przepisy regulują wyposażenie stacji kontroli pojazdów?
PODSUMOWANIE
 • Stacja kontroli pojazdów musi spełnić wymagania określone przez Ministra Transportu i Budownictwa w rozporządzeniu z dnia 10 lutego 2006 roku.
 • Stanowisko kontrolne musi posiadać odpowiednie wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz technologiczne.
 • Na stacji kontroli pojazdów przeprowadza się badania okresowe, dodatkowe oraz sprawdzające zgodność z warunkami technicznymi.
 • Wszystkie rodzaje pojazdów bada się tylko w okręgowych stacjach kontroli pojazdów.
 • Najłatwiej znaleźć stację kontroli pojazdów w internecie.
 • Prowadzenie stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną.
Źródła:
 • http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20060400275/O/D20060275.pdf
 • https://www.gov.pl/web/infrastruktura/badania-techniczne-pojazdow
 • https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/115
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC