Co to jest umowa zawarta na odległość? Czy jest bezpieczna? Sprawdź, jak ją wypowiedzieć.

Przy zakupie ubezpieczenia samochodu kierowcy coraz częściej dokonuja wyboru przez tzw. kanał direct czyli kanał sprzedaży bezpośredniej za pomocą telefonu oraz internetu. Pozwala to zdecydowanie ograniczyć czas dokonania zakupu przede wszystkim ze względu na brak oczekiwania w kolejce. Porównywarki ubezpieczeń dodatkowo pozwalają sprawdzić oferty wielu towarzystw, a więc dają większą możliwość doboru odpowiedniej oferty. Co jednak się wiąże z umową zawartą na odległość? Jakie są obowiązki przedsiębiorcy, np. firmy ubezpieczeniowej, i o czym powinniśmy pamiętać dokonując zakupu?

Czym jest umowa zawierana na odległość i czym się różni od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa?

Definicje umowy zawieranej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz 827)

Według art.2 ustawy umowa zawierana na odległość to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizyczności obu stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa oznacza umowę z konsumentem zawartą

  • przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy (np. w domu konsumenta, na prezentacji organizowanej w hotelu),
  • w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa powyżej,
  • w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron (np. po zaproszeniu konsumenta z ulicy na pokaz w lokalu przedsiębiorcy)
  • podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami.

Oznacza to, że kupując ubezpieczenie w kanale direct, masz do czynienia z umową zawieraną na odległość. Główną różnicą jest brak obecnej fizyczności – warunki zakupu są prezentowane na ekranie np. laptopa, smartfona, tabletu lub omawiane są przez telefon wraz z specjalistą. Warto zwrócić też uwagę na ostatnie słowa definicji – „do chwili zawarcia umowy włącznie”. Więc  dopóki nie nastąpi wyraźna i udokumentowana akceptacja obu stron, a przede wszystkim Twoja jako konsumenta, nie dojdzie do zawarcia umowy.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Na co należy zwrócić uwagę zawierając umowę na odległość?

Przede wszystkim zwróć uwagę na dane firmy oferującej interesującą Cię usługę. W przypadku porównywarek ubezpieczeniowych informację o uprawnieniach agencyjnych możesz znaleźć w Krajowym Rejestrze Finansowym. Bezpłatnych porad w zakresie umów ubezpieczeniowych mogą udzielić powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów oraz Rzecznik Finansowy. 

Następnie zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, które mają zastosowanie do umowy. Na naszej stronie możesz znaleźć wszystkie dokumenty w zakładce https://mubi.pl/wazne-dokumenty/, a także w szczegółach wybranej przez Ciebie oferty.  OWU zawierają definicje pojęć, wyłączenia w umowie (czyli sytuacje, których nie obejmuje ubezpieczenie) , sposób likwidacji szkody, czy warunki korzystania z dodatkowych świadczeń. 

W przypadku niektórych ubezpieczeń obowiązkowych ogólne warunki są określone nie w regulaminach, a w aktach prawnych. W przypadku OC samochodu ubezpieczyciel może zawrzeć w OWU skrót najważniejszych informacji i jako źródło podać ustawę – tak robi np. Link4.  

W jakim terminie można odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość?

Zakup polisy w kanale direct w przeciwieństwie do polis wykupionych bezpośrednio u stacjonarnego agenta daje Ci możliwość odstąpienia od umowy. Możesz to zrobić składając pisemne oświadczenie najpóźniej do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Niektóre towarzystwa umożliwiają też inne metody powiadomienia (np. przez formularz na stronie bądź osobiste dostarczenie pisemnego wniosku). 

Pamiętaj, że jeśli odstąpisz od umowy po dniu, w którym umowa została zawarta Ubezpieczyciel może zwrócić składkę proporcjonalnie do okresu niewykorzystanej ochrony. Takie pomniejszenie zwracanej składki jest możliwe tylko wtedy, gdy podczas zawierania umowy poinformowano Cię o warunkach wybranego ubezpieczenia.

Kiedy prawo odstąpienia nie przysługuje?

W ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. zawarta jest informacja, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje osobie mającej ubezpieczenie podróży czy bagażu lub innych podobnych, jeśli zostały zawarte na okres krótszy niż 30 dni.

O czym przedsiębiorca ma obowiązek poinformować przy zawieraniu umowy?

W momencie gdy decydujesz się na zakup ubezpieczenia w kanale direct, np. w formie rozmowy telefonicznej, najpóźniej w momencie wyrażenia przez nas woli zawarcia umowy ubezpieczenia przedsiębiorca ma obowiązek poinformować w sposób jasny i rzetelny o: 

a) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany, a w przypadku gdy działalność przedsiębiorcy wymaga uzyskania zezwolenia – danych dotyczących instytucji udzielającej zezwolenia;

b) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela przedsiębiorcy, o ile taki występuje;

c) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) podmiotu innego niż przedsiębiorca świadczący usługi finansowe na odległość, w tym operatora środków porozumiewania się na odległość, oraz charakterze, w jakim podmiot ten występuje wobec konsumenta i tego przedsiębiorcy;

d) istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu;

e) cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, w tym opłaty i podatki, a w przypadku niemożności określenia dokładnej ceny lub wynagrodzenia – podstawie obliczenia ceny lub wynagrodzenia umożliwiającej konsumentowi dokonanie ich weryfikacji;

f) prawie oraz sposobie odstąpienia od umowy albo wskazaniu, że prawo takie nie przysługuje, oraz wysokości ceny lub wynagrodzenia, które konsument jest obowiązany zapłacić w przypadku rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy; (DzU 2014, poz. 827).

Przedsiębiorca jest zobowiązany do zamieszczenia w komunikacie informacji o prawie konsumenta do żądania przedstawienia pozostałych informacji zgodnie z wymogami ustawy oraz sposobie ich uzyskania.

Warto przy tym zwrócić uwagę na wymagania dotyczące sposobu przekazania konsumentowi powyższych informacji. Mianowicie przedsiębiorca powinien przekazać je w formie utrwalonej na papierze lub innym trwałym nośniku dostępnym dla konsumenta (np. e-mailem, na pendrivie), przed zawarciem umowy, a gdy umowa jest na życzenie konsumenta zawierana z zastosowaniem środka porozumiewania się na odległość, który na to nie pozwala – niezwłocznie po jej zawarciu.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Umowa na odległość w pigułce – dlaczego warto?

Zakup ubezpieczenia przez internet wymaga większej samodzielności niż zakup bezpośrednio u agenta stacjonarnego. Po Twojej stronie należy upewnienie się, że wszystkie dane we wniosku podane są prawidłowo i zgodnie z stanem faktycznym – zatajenie prawdy może się wiązać nawet z odmową wypłaty odszkodowania. Na szczęście możemy liczyć na pomoc specjalisty, który podczas nagrywanej rozmowy telefonicznej przedstawi i wyjaśni Ci dokładnie warunki.

Dodatkowo przy zawieraniu umowy na odległość zawsze możesz skorzystać z prawa do odstąpienia – masz na to 30 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia.

Oceń artykuł:
15,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Teresa Wrońska

Ubezpieczenia samochodowe są moim konikiem, ponieważ 7 lat pracowałam jako agent ubezpieczeniowy. Miałam okazję sprzedać kilka tysięcy polis OC/AC, dlatego poznałam większość problemów kierowców. Teraz chętnie rozwiązuję je dla użytkowników porównywarki Mubi.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!