Niebieskie tablice rejestracyjne – na który kraj wskazują?

Każdy bez problemów rozpoznaje najpopularniejsze białe tablice rejestracyjne z czarnymi literami i cyframi oraz niebieskim polem z symbolem PL i Unii Europejskiej. Coraz częściej spotyka się także tablice z żółtym kolorem tła przypisane do pojazdów zabytkowych oraz te zielone dla pojazdów elektrycznych i z napędem wodorowym. A co z niebieskimi tablicami? To tablice dyplomatyczne, które znacząco różnią się od pozostałych rodzajów tablic rejestracyjnych!

niebieskie tablice

Niebieskie tablice rejestracyjne – dla kogo?

Tego rodzaju tablice rejestracyjne umieszcza się na pojazdach należących do:

 • przedstawicielstw dyplomatycznych,
 • urzędów konsularnych,
 • misji specjalnych organizacji międzynarodowych,
 • misji specjalnych państw obcych,
 • personelu wyżej wymienionych podmiotów.

W praktyce więc niewielu kierowców będzie miało na co dzień do czynienia z pojazdami poruszającymi z niebieskimi tablicami rejestracyjnymi. Jeśli spotkamy taki pojazd na drodze, to też nie trzeba od razu panikować. Pamiętajmy, że kierowcy prowadzący takie auta muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

Tablice dyplomatyczne – wzór i oznaczenia

Niebieskie tablice rejestracyjne są takiego samego wymiaru jak wszystkie inne tablice rejestracyjne. Jednorzędowe mają 520 mm na 114 mm, a dwurzędowe 305 mm na 214 mm. Oczywiście wyróżnia je kolor tła, a także kolor znaków umieszczonych na tablicy. Wskazuje na to rozporządzenie:

Na tablicy rejestracyjnej dyplomatycznej jest wytłoczony numer rejestracyjny barwy białej na niebieskim tle, składający się z wyróżnika województwa i wyróżnika pojazdu.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Dodatkowo na tablicach dyplomatycznych nie ma wymogu umieszczania znaku “PL” i symbolu Unii Europejskiej. Inne jest także ich oznaczenie. Na niebieskich tablicach rejestracyjnych umieszcza się:

 • wyróżnik województwa – to pierwszy znak, którym w praktyce jest zawsze litera “W”, ponieważ wszystkie tablice dyplomatyczne wydawane są przez wojewodę mazowieckiego (przepisy kodeksu drogowego);
 • wyróżnik pojazdu – 6 cyfr, z których pierwsze 3 wskazują na państwo bądź organizację międzynarodową, a 3 kolejne na przeznaczenie pojazdu.

Dlatego przykładowa tablica rejestracyjna dyplomatyczna może mieć taki zapis W 002502 (to przykład i nie wiem, czy taka tablica w rzeczywistości istnieje). Poniżej znajdziesz kody dla poszczególnych państw z podziałem na kontynenty, a jeszcze niżej oznaczenia związane z przeznaczeniem pojazdu.

Oznaczenia na niebieskich tablicach rejestracyjnych – kody państw, organizacji oraz przeznaczenia pojazdu

Po literze “W” na dyplomatycznej tablicy rejestracyjnej umieszcza się 3-cyfrowy kod państwa. Co jest bardzo ważne, kody nie są przypisane alfabetycznie do państw, a są wystawiane w kolejności nadania wyróżnika. Na przykład kod 001 mają Stany Zjednoczone, a 002 Wielka Brytania. 

CZY WIESZ, ŻE …

Na świecie jest 195 krajów, a kody na tablicach dyplomatycznych w Polsce kończą się na numerze 117. Wynika to z faktu, że nie wszystkie państwa mają swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne w naszym kraju lub nie ubiegały się o wydanie niebieskich tablic rejestracyjnych.

Poniżej przedstawiamy kody państw i organizacji międzynarodowych dla wydawanych w Polsce dyplomatycznych tablic rejestracyjnych.

Kody krajów znajdujące się na tablicach dyplomatycznych – Europa

Państwo w EuropieKod na tablicy dyplomatycznejPaństwo w EuropieKod na tablicy dyplomatycznej
Wielka Brytania002Francja003
Niemcy005Holandia006
Włochy007Austria008
Turcja010Belgia011
Dania012Norwegia013
Grecja014Finlandia023
Hiszpania024Portugalia036
Szwecja039Szwajcaria040
Watykan052Irlandia055
Cypr062Rosja065
Słowacja066Czechy067
Bułgaria068Węgry069
Rumunia070Serbia072
Albania075Ukraina083
Litwa085Białoruś086
Łotwa087Chorwacja088
Słowenia090Estonia092
Macedonia093Mołdawia094
Armenia096Kazachstan098
Gruzja100Azerbejdżan104
Luksemburg108Bośnia i Hercegowina109
Malta112Czarnogóra114
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablice_rejestracyjne_w_Polsce.

Kody krajów znajdujące się na tablicach dyplomatycznych – Ameryka Północna

PaństwoKod na tablicy dyplomatycznejPaństwoKod na tablicy dyplomatycznej
Stany Zjednoczone001Kanada004
Meksyk033Kostaryka047
Nikaragua050Chile051
Kuba074Gwatemala091
Panama110
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablice_rejestracyjne_w_Polsce.

Kody krajów znajdujące się na tablicach dyplomatycznych – Azja

PaństwoKod na tablicy dyplomatycznejPaństwoKod na tablicy dyplomatycznej
Japonia009Afganistan017
Bangladesz020Irak025
Iran026Indie027
Indonezja028Malezja030
Pakistan035Palestyna037
Syria038Tajlandia042
Jemen046Izrael049/095 (wydano jedną)
Korea Południowa053Filipiny058
Kuwejt063Wietnam071
Korea Północna073/076Chiny076
Mongolia077Laos081
Liban089Sri Lanka097
Arabia Saudyjska099Uzbekistan101
Kambodża106Katar111
Zjednoczone Emiraty Arabskie113Bangladesz116
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablice_rejestracyjne_w_Polsce.

Kody krajów znajdujące się na tablicach dyplomatycznych – Ameryka Południowa

PaństwoKod na tablicy dyplomatycznejPaństwoKod na tablicy dyplomatycznej
Argentyna018Brazylia019
Ekwador022Kolumbia029
Wenezuela043Urugwaj044
Peru045
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablice_rejestracyjne_w_Polsce.

Kody krajów znajdujące się na tablicach dyplomatycznych – Afryka

PaństwoKod na tablicy dyplomatycznejPaństwoKod na tablicy dyplomatycznej
Algieria016Egipt021
Libia031Maroko032
Nigeria034Tunezja041
Demokratyczna Republika Konga048RPA060
Angola082Senegal115
Rwanda117
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablice_rejestracyjne_w_Polsce.

Kody krajów znajdujące się na tablicach dyplomatycznych – Australia i Oceania

PaństwoKod na tablicy dyplomatycznejPaństwoKod na tablicy dyplomatycznej
Australia015Nowa Zelandia103
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablice_rejestracyjne_w_Polsce.

Kody organizacji międzynarodowych

Nazwa organizacjiKod na tablicy dyplomatycznejNazwa organizacjiKod na tablicy dyplomatycznej
Przedstawicielstwo Komisji Wspólnot Europejskich054Bank Światowy056
Międzynarodowy Fundusz Walutowy057Międzynarodowa Korporacja Finansowa059
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE061ONZ064
Międzynarodowa Organizacja Pracy078Organizacja Kooperacji ds. Kolei079
Klub Dyplomatyczny080Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju084
MIędzynarodowa Organizacja ds. Migracji102Suwerenny Wojskowy Zakon Maltański105
Frontex107
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablice_rejestracyjne_w_Polsce.
CZY WIESZ, ŻE …

Podane powyżej kody państw dotyczą tablic rejestracyjnych wydawanych w Polsce, a nie są ogólnie przyjętą zasadą na świecie. Na przykład w przypadku tablic dyplomatycznych wydawanych przez Wielką Brytanię Polska ma kod 234, a Stany Zjednoczone od 270 do 274, a nie 001 jak jest w naszym kraju.

Pierwsza trójka cyfr umieszczonych na tablicy dyplomatycznej wskazuje na państwo. Natomiast druga trójka to określenie przeznaczenia pojazdu. I tak to:

 • 001-199 – prywatne pojazdy personelu dyplomatycznego,
 • 200-299 – prywatne pojazdy attaché wojskowego,
 • 300-499 – prywatne pojazdy personelu niedyplomatycznego,
 • 500-501 – służbowy pojazd szefa misji,
 • 502-699 – służbowe pojazdy ambasady,
 • 700-799 – prywatne pojazdy personelu dyplomatycznego konsulatu generalnego,
 • 801 – służbowy pojazd konsula,
 • 800, 802-899 – służbowe pojazdy personelu dyplomatycznego konsulatu generalnego,
 • 900-999 – służbowe pojazdy konsulatu generalnego.

Dodatkowo na pojeździe umieszcza się znak z literami “CD” dla przedstawicielstwa dyplomatycznego i znak z literami “CC” dla urzędu konsularnego.

Niebieskie tablice rejestracyjne dla dyplomatów – kto je wystawia?

Dyplomatyczne tablice rejestracyjne wydawane są tylko przez wojewodę mazowieckiego na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. Wskazują na to przepisy Prawa o ruchu drogowym poprzez art 73. pkt 4:

Rejestracji pojazdu należącego do przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego i misji specjalnej państw obcych lub organizacji międzynarodowej, a także ich personelu korzystającego z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, dokonuje wojewoda mazowiecki na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Źródło: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Kolejny punkt art. 73 ustawy Prawo o ruchu drogowym wskazuje, że jeśli pojazd zostanie powierzony przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną polskiemu podmiotowi, to będzie on zarejestrowany przez organ właściwy do miejsca zamieszkania lub siedziby tej osoby.

Pojazdy z niebieskimi tablicami rejestracyjnymi – jakie mają przywileje?

Wszystkich uczestników ruchu drogowego obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym. Nie inaczej jest z pojazdami z dyplomatycznymi tablicami rejestracyjnymi. Ich kierowcy nie mogą ignorować znaków i ogólnie przyjętych zasad poruszania się po drogach.

Jednak pojazdy ze znakiem CC lub CD mają pierwszeństwo przejazdu na przejściach granicznych oraz mogą parkować na wyznaczonych miejscach parkingowych przed budynkami placówek dyplomatycznych.

Dodatkowo Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wskazuje, że nie wszczyna się postępowania, a te rozpoczęte umarza się dla następujących osób związanych z placówkami dyplomatycznymi:

 • szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego (musi być uwierzytelniony w RP),
 • personelu dyplomatycznego danego przedstawicielstwa,
 • personelu administracyjnego bądź technicznego przedstawicielstwa,
 • członków rodziny powyżej wymienionych osób (muszą być we wspólnocie domowej),
 • posiadających immunitet dyplomatyczny,
 • kierowników urzędu konsularnego lub innych urzędników konsularnych (lub inne osoby zgodnie z umowami, ustawami i zwyczajami międzynarodowymi).

Właśnie dlatego policjanci podczas kontroli drogowej pojazdu z niebieskimi tablicami rejestracyjnymi w większości przypadków nie mogą wystawić mandatu i naliczyć punktów karnych – choćby za stan techniczny pojazdu. 

przywileje samochód z niebieskimi tablicami rejestracyjnymi

Ubezpieczenia samochodów z niebieskimi tablicami rejestracyjnymi – co z obowiązkowym OC?

Wszystkich pojazdy poruszające się po polskich drogach publicznych muszą mieć ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Kolor tablicy rejestracyjnej – biały, niebieski, zielony czy żółty – tego nie zmienia!

Samochody z niebieskimi tablicami rejestracyjnymi z pewnością są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Niestety w wielu przypadkach dla pozostałych kierowców nic to nie zmienia, o czym piszę więcej w kolejnym akapicie.

Natomiast jeśli chodzi o dobrowolne ubezpieczenia, to jak sama ich nazwa wskazuje, są one wybierane indywidualnie przez właściciela lub właścicieli pojazdu. Nie mają także znaczenia dla innych uczestników ruchu w kontekście odszkodowania.

Kolizja z pojazdem z niebieskimi tablicami rejestracyjnymi – możemy mieć problem!

Media nieraz opisywały sytuację, w której został poszkodowany zwykły kierowca po kolizji z samochodem z dyplomatycznymi tablicami i później miał problem z otrzymaniem odszkodowania z OC sprawcy. Niestety do takich zdarzeń dochodzi, ponieważ nie wszystkim dyplomatom lub pracownikom placówek dyplomatycznych policja może wystawić mandat, co jest jednoznaczne z określeniem sprawcy zdarzenia.

Bez wskazania sprawcy przez policję lub przyznania się kierowcy pojazdu z niebieskimi tablicami rejestracyjnymi ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Jednak personel misji niektórych państw mimo posiadania immunitetu może otrzymać mandat, co z pewnością daje szansę na otrzymanie odszkodowania z OC sprawcy.

W ostateczności poszkodowany może zgłosić się do specjalnej komórki protokołu dyplomatycznego. Jednak sprawa otrzymania odszkodowania z pewnością będzie trwała długo, o ile w ogóle skończy się pozytywnie. Myślę, że w przypadku oczywistej winy i braku przyjęcia mandatu przez sprawcę w samochodzie z niebieskimi tablicami rejestracyjnymi rozwiązaniem jest nagłośnienie sprawy w mediach.

Poszkodowanemu kierowcy pozostaje także możliwość otrzymania odszkodowania z własnego AC, jeśli je posiada. To z pewnością przyspieszy proces naprawy pojazdu, a w razie wskazania winnego, to ubezpieczyciel będzie mógł starać się o odzyskanie poniesionych kosztów od ubezpieczyciela sprawcy – gdy to się, poszkodowany nie straci zniżek z autocasco.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o niebieskie tablice rejestracyjne

Czym wyróżnia się dyplomatyczna tablica rejestracyjna?
Czy oznaczenia państw na tablicach dyplomatycznych są takie same na całym świecie?
Dlaczego na wszystkich tablicach dyplomatycznych w Polsce widnieje litera “W”?
PODSUMOWANIE
 • Niebieskie tablice rejestracyjne przeznaczone są dla pojazdów należących do personelu dyplomatycznego, misji specjalnych organizacji międzynarodowych i misji specjalnych państw obcych.
 • Tablice dyplomatyczne mają taki sam wymiar jak standardowe tablice rejestracyjne.
 • Niebieskie tablice rejestracyjne wyróżnia kolor, brak znaku “PL”, symbolu UE oraz inne oznaczenie.
 • Na tablicy dyplomatycznej znajduje się wyróżnik województwa i wyróżnik pojazdu.
 • Wyróżnik pojazdu składa się z 6 cyfr – pierwsze trzy to kod państwa, a kolejne trzy wskazują na przeznaczenie pojazdu.
 • Niebieskie tablice rejestracyjne wystawia wojewoda mazowiecki, więc wszystkie mają ten sam wyróżnik województwa – literę “W”.
 • Pojazdy z niebieskimi tablicami rejestracyjnymi muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego, ale w stosunku do osób związanych z placówkami dyplomatycznymi nie wszczyna się postępowań o wykroczenia.
 • Samochody z niebieskimi tablicami rejestracyjnymi mają OC, jednak w praktyce ich kierowcy z wielu krajów zasłaniają się immunitetem, co utrudnia lub nawet uniemożliwia otrzymanie odszkodowania w przypadku, gdy spowodują kolizję.

Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC