Ubezpieczenie mieszkania – obowiązki ubezpieczającego i właściciela

Obowiązki związane z ubezpieczeniem nieruchomości zaczynają się już na etapie wypełniania wniosku o umowę ubezpieczenia. Następnie trzeba pamiętać o prawidłowym użytkowaniu mienia, jego zabezpieczeniu przed kradzieżą oraz działaniach, gdy dojdzie do powstania szkody. Brzmi skomplikowanie? Na szczęście takie nie jest! Wystarczy podawać prawdziwe dane ubezpieczycielowi, przestrzegać przepisów prawa budowlanego i przeciwpożarowego, a także stosować się do obowiązków wskazanych przez ubezpieczyciela!

obowiązki ubezpieczającego mieszkanie

Obowiązki ubezpieczającego nieruchomość – czego dotyczą?

Ubezpieczenie mieszkania i domu chroni finansowo ubezpieczającego przed szkodami spowodowanymi na mieniu przez ogień, powódź, zalanie oraz inne zdarzenia losowe, a także w przypadku kradzieży z włamaniem i rabunkiem. W ramach ubezpieczenia mieszkania można rozszerzyć ochronę o OC w życiu prywatnym, assistance domowe, NNW czy ubezpieczenie wartościowych przedmiotów (np. dzieł sztuki, biżuterii).

Aby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie lub zrealizował zapisane w umowie ubezpieczeniowej inne świadczenia ubezpieczający (lub ubezpieczony – nie zawsze to ta sama osoba) musi spełnić określone obowiązki, które wskazane są w OWU. Jakich kwestii one dotyczą?

Obowiązki spoczywające na ubezpieczającym nieruchomość związane są z:

 • przekazywaniem informacji ubezpieczycielowi,
 • utrzymaniem i użytkowaniem nieruchomości i mienia,
 • zabezpieczeniem mienia,
 • postępowaniem po wystąpieniu szkody.

Na podstawie zapisów z ogólnych warunków ubezpieczenia mieszkaniowego wybranych ubezpieczycieli sprawdzimy, jakich dokładnie obowiązków powinni przestrzegać ubezpieczający nieruchomości i ruchomości.

obowiązki ubezpieczającego nieruchomość - infografika

Obowiązek informacyjny – jaką wiedzą trzeba podzielić się z ubezpieczycielem?

Podstawą zawarcia umowy ubezpieczenia jest podanie wiarygodnych informacji dotyczących mienia. Dlatego już na etapie wypełniania wniosku pojawia się obowiązek informacyjny. Jak wskazuje Generali, ubezpieczający powinien podać:

[…] wszystkie znane sobie okoliczności, o które Generali zapytywało w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach.

Źródło: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów, Mieszkań oraz Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym „Generali, z myślą o domu i rodzinie”.

Podobne zapisy znajdziemy także w innych OWU. Brak podania wszystkich wymaganych okoliczności będzie wiązał się z odmową wypłaty odszkodowania. Wskazuje na to Allianz:

Nie odpowiadamy za skutki okoliczności, o których nie wiedzieliśmy, pomimo że miałeś obowiązek (na podstawie punktu 109) nas o nich poinformować. Jeśli Ty lub Ubezpieczony umyślnie nie ujawniliście nam tych okoliczności, w razie wątpliwości przyjmiemy, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, których nam nie ujawniono.

Źródło: Przewodnik po ubezpieczeniu Mój dom Allianz.

Jeśli podane we wniosku okoliczności zmienią się w czasie trwania umowy, to mamy także obowiązek o nich poinformować ubezpieczyciela. Chodzi tutaj choćby na przykład o przebudowę domu lub zmianę liczby zabezpieczeń nieruchomości.

Podsumowując, jako ubezpieczający dom lub mieszkanie, mamy następujące obowiązki informacyjne:

 • ujawnienie wszystkich znanych okoliczności (informacji), o które pyta ubezpieczyciel we wniosku,
 • przekazanie wszystkich okoliczności (informacji), które zmienią się w czasie trwania umowy ubezpieczenia,
 • poinformować ubezpieczonego, jeśli zawieramy umowę na cudzy rachunek.

Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji podanych informacji, dlatego ubezpieczający ma również obowiązek udostępnienia mienia w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego i sprawdzenia prawdziwości podanych danych w umowie.

UWAGA!

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, obowiązki ubezpieczającego stosuje się także wobec ubezpieczonego (nie dotyczy opłacania składki)!

Utrzymanie i użytkowanie mienia – jakie obowiązki spoczywają na właścicielu nieruchomości?

O każde mienie powinno się dbać. Okresowe przeglądy i prawidłowe utrzymanie poprawiają komfort użytkowania, zwiększają bezpieczeństwo, a także są warunkiem otrzymania odszkodowania w przypadku powstania szkody. Jakie obowiązki utrzymania mienia spoczywają na ubezpieczającym budynek właścicielu?

Warto tutaj dodać, że przytoczone poniżej obowiązki utrzymania mienia dotyczą głównie właścicieli domów. W przypadku mieszkań przeglądami i stanem budynków zajmuje się administracja. Dlatego raz w roku do drzwi puka kominiarz, który w blokach sprawdza drożność wentylacji czy osoba, która kontroluje szczelność instalacji gazowej.

Obowiązki związane z utrzymaniem mienia to:

 • utrzymanie i użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
 • przestrzeganie zasad montażu, eksploatacji, obsługi czy konserwacji mienia (np. sprzętu AGD),
 • dbanie o stan techniczny zabezpieczeń przeciwkradzieżowych,
 • niezwłoczne usuwanie usterek, uszkodzeń i awarii, czyli dbanie o stan techniczny mienia,
 • ogrzewania budynku zimą,
 • odcięcie dopływu wody bieżącej i nadzór nad budynkiem, gdy jest on niezamieszkały lub nieużytkowany nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 90 dni.

Właściciele domów muszą pamiętać o kontrolach technicznych, które powinny być przeprowadzana w terminie przez specjalistów z uprawnieniami. Po przeglądzie powinniśmy otrzymać protokół – trzeba go zachować, by mieć potwierdzenie sprawności technicznej w razie powstania wypadku objętego ochroną.

Kontrole i przeglądy reguluje Prawo budowlane, a dokładnie Rozdział 6 – Utrzymanie obiektów budowlanych, a także rozporządzenia. Obowiązkowe kontrole stanu technicznego:

Przedmiot kontroli technicznejCzęstotliwość kontroli
Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska (np. szamba, pompy ciepła, kolektory słoneczne)Co najmniej raz na 12 miesięcy
Instalacja gazowa i przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)Co najmniej raz na 12 miesięcy
Kotły opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym – powyżej 100 kW efektywnej nominalnej wydajnościCo najmniej raz na 2 lata
Kotły opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym – do 100 kW efektywnej nominalnej wydajnościCo najmniej raz na 4 lata
Kotły opalane gazemCo najmniej raz na 4 lata
Instalacja grzewczaW ciągu roku po upływie 15 lat użytkowania
Instalacja elektryczna i piorunochronnaRaz na 5 lat
Stan techniczny budynku (np. ściany, dach, balustrady, fundamenty)Raz na 5 lat
Źródło: Prawo budowlane i PZU Mój dom jak z obrazka.

Dodatkowo należy pamiętać o czyszczeniu przewodów kominowych, które polega na wybraniu zanieczyszczeń (sadzy):

Rodzaj paleniskaCzęstotliwość
Opalane paliwem stałym (np. węgiel, drewno)Co najmniej raz na 3 miesiące
Opalane paliwem ciekłym lub gazowymCo najmniej raz na 6 miesiące
Źródło: Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Obowiązki związane z zabezpieczeniem mienia – wymagania dotyczące ochrony przed kradzieżą z włamaniem

Ubezpieczenie mieszkania i domu zapewnia także ochronę od kradzieży z włamaniem. Aby otrzymać odszkodowanie, gdy dojdzie do takiego zdarzenia, nieruchomość musi być odpowiednio zabezpieczona. W OWU ubezpieczyciele wskazują, jakich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych wymagają oraz zachowań, o których należy pamiętać w kontekście ochrony mienia.

Obowiązki związane z zabezpieczeniem mienia dotyczą:

 • wyposażenia i budowy drzwi zewnętrznych,
 • specyfikacji zamków w drzwiach zewnętrznych,
 • zachowania odpowiedniego stanu drzwi zewnętrznych, okien oraz drzwi tarasowych i balkonowych,
 • zabezpieczenia otworów w ścianach, suficie, dachu i podłodze,
 • posiadania kluczy (powinien je mieć jedynie ubezpieczający i upoważnione osoby)

Szczegółowe wytyczne dotyczące zabezpieczeń znajdziemy w OWU poszczególnych ubezpieczycieli. Na przykład Generali wskazuje, że:

W przypadku, gdy łączna suma ubezpieczenia ruchomości domowych, przedmiotów do działalności i przedmiotów wartościowych od kradzieży z włamaniem jest równa lub przekracza 200 000 zł, dom lub mieszkanie, które znajduje się na parterze, musi być dodatkowo wyposażone w alarm lokalny lub alarm z powiadomieniem.

Źródło: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów, Mieszkań oraz Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym „Generali, z myślą o domu i rodzinie”.

Obowiązki po powstaniu szkody – o czym powinien pamiętać ubezpieczający?

Jeśli ogólne warunki ubezpieczeń nieruchomości zawierają zapisy o obowiązkach dotyczących zawarcia umowy, utrzymywania mienia i dbania o jego bezpieczeństwo, to nie powinno nas dziwić, że w tych dokumentach znalazły się również wskazania co do postępowania w razie powstania szkody. O jaki zachowania chodzi?

Ubezpieczający (ubezpieczony) mieszkanie lub dom ma obowiązki, gdy dojdzie do wypadku ubezpieczeniowego:

 • użyć dostępnych środków, by ratować ubezpieczone mienie, zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej rozmiar,
 • powiadomić niezwłocznie ubezpieczyciela o zdarzeniu w określonym w umowie terminie – najczęściej do 3 lub 7 dni,
 • powiadomić niezwłocznie policję, gdy doszło do szkody w wyniku przestępstwa lub innego zabronionego czynu – np. kradzież z włamaniem, wandalizm, rabunek,
 • powiadomić niezwłocznie straż pożarną w przypadku pożaru,
 • powiadomić o zdarzeniu administratora budynku, gdy źródło wypadku jest poza ubezpieczonym lokalem,
 • pozostawić bez zmiany miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela ubezpieczyciela w celu (wyjątek, gdy ochrona mienia wymaga zmiany),
 • udostępnić mieszkanie lub dom rzeczoznawcy,
 • dostarczyć wymaganych przez ubezpieczyciela dokumentów – dlatego warto przechowywać faktury, rachunki, protokoły itp.,
 • współpracować z ubezpieczycielem.

Pamiętajmy, że w ramach ubezpieczenia nieruchomości można rozszerzyć ochronę o OC w życiu prywatnym, assistance domowe, NNW, ubezpieczenie roweru, domku letniskowego i wielu innych rzeczy. Do wszystkich tych dodatkowych ochron przewidziane są szczególne obowiązki – informacje na ich temat można znaleźć w OWU.

Zaniedbanie obowiązków – jakie mogą być konsekwencje?

Dopełnienie obowiązków wskazanych przez ubezpieczyciela powinno być ważne dla każdego ubezpieczającego mienie. Zignorowanie ich może skończyć się zmniejszeniem lub odmową wypłaty odszkodowania. Pamiętajmy, że umieszczone w OWU obowiązki nie są poradami i zapisy wprost wskazują, że w razie niedopełnienia niektórych z nich ubezpieczyciele są wolni od odpowiedzialności.

Oczywiście nie jest też tak, że jeśli przykładowo nie przeprowadzimy w terminie przeglądu technicznego komina, a dojdzie do pożaru, którego przyczyną będzie zwarcie w lodówce, to ubezpieczyciel nie będzie mógł nam odmówić wypłaty odszkodowania – w takiej sytuacji przyczyna wypadku ubezpieczeniowego nie ma związku z naszym zaniedbaniem.

Jeśli zależy nam na ochronie naszego mienia, to powinniśmy także dbać o nie i przestrzegać obowiązujących przepisów – w końcu to nie ubezpieczyciele tworzą prawo budowlane czy przeciwpożarowe.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o obowiązki w ubezpieczeniu mieszkania i domu

Czego dotyczą obowiązki związane z ubezpieczeniem mieszkania?
Kto odpowiada za przeglądy i kontrole techniczne budynku?
Co się stanie, jeżeli szkoda powstanie w wyniku mojego zaniedbania obowiązków?
PODSUMOWANIE
 • Obowiązki związane z ubezpieczeniem mieszkania i domu dotyczą przekazywania informacji, utrzymania i zabezpieczenia mienia oraz działania po powstaniu szkody.
 • Ubezpieczyciele wymagają podania wszystkich znanych okoliczności podczas wypełniania wniosku o ubezpieczenie.
 • Prawidłowe utrzymanie mienia wymaga między innymi przestrzegania Prawa budowlanego i przepisów dotyczący ochrony przeciwpożarowej.
 • Obowiązkiem ubezpieczającego jest odpowiednie zabezpieczenie mienia przed kradzieżą (odpowiednie drzwi, zamki).
 • Ubezpieczyciele wskazują również obowiązki związane ze zgłoszeniem szkody.
 • Nieprzestrzeganie obowiązków może spowodować zmniejszenie, a nawet odmowę wypłaty odszkodowania.
Źródła:
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940890414/U/D19940414Lj.pdf
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101090719/O/D20100719.pdf
 • https://www.uniqa.pl/dokumenty/1715_OWU_Ubezpieczenie_mieszkaniowe_Twoje_miejsce.pdf
 • https://www.generali.pl/media/230508_OWU_Z_mysla_o_domu_i_rodzinie_473b1b951e.pdf
 • https://www.allianz.pl/content/dam/onemarketing/cee/azpl/dokumenty/dom/OWU_przewodnik-moj-dom.pdf
 • https://dokumenty.link4.pl/
 • https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1515873
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC