Co obejmuje OC w życiu prywatnym w ramach ubezpieczenia turystycznego?

W skład ubezpieczenia turystycznego coraz częściej wchodzi ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Zazwyczaj jest to opcja dodatkowo płatna, która nie wchodzi w skład podstawowego ubezpieczenia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ochroni Cię jeśli wyrządzisz szkodę osobie trzeciej, bowiem w takim wypadku to ubezpieczyciel pokryje ewentualne koszty. W poniższym tekście wyjaśniamy jak działa ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, przede wszystkim wskazujemy w jakich sytuacjach wspomniane ubezpieczenie zapewnia podróżnym ochronę.

Ubezpieczenie OC w polisie turystycznej – dodatkowy koszt

Ubezpieczyciele za odpowiednią opłatą oferują dodatkową ochronę w ramach ubezpieczenia turystycznego. Urlopowicz może dokupić do standardowego pakietu, ochronę bagażu, klauzulę alkoholową czy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Niektórzy ubezpieczyciele oferują ochronę OC w podstawowej formie ubezpieczenia turystycznego, zazwyczaj jednak opcja ta jest dodatkowo płatna.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego.  Nie należy mylić tej ochrony z obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem dobrowolnym, obowiązuje na zasadach wskazanych w umowie i załączonym do niej OWU, nie zastępuje w żadnym wypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zdarzenia objęte OC w życiu prywatnym, to szkody które powstały w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności w życiu prywatnym.

Jak wskazano wyżej, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym często jest dodatkowo płatne, co więcej ochronę można jeszcze bardziej rozszerzyć za odpowiednią opłatą np. o czynności związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka. Czy warto zdecydować się na dodatkowy koszt? O tym ubezpieczony powinien samodzielnie zadecydować, warto jednak wziąć pod uwagę, że w przypadku wyrządzenia szkody na osobie za granicą, może wiązać się to z ogromnymi kosztami.

Porównaj i kup ubezpieczenie turystyczne

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewni ubezpieczonemu dodatkową ochronę, jeśli wyrządzi szkodę osobie trzeciej. Do szkód należy zaliczyć zarówno szkody na mieniu jak i szkody na osobie. Ubezpieczenie zapewni więc ochronę jeśli nieumyślnie zniszczysz cudzy sprzęt, mienie hotelowe, a także w przypadku gdy nieumyślnie spowodujesz u osoby trzeciej uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczenie zadziała oczywiście tylko wtedy, gdy szkoda została wyrządzona w ramach czynności w życiu prywatnym. Czynności w życiu prywatnym poczytuje się jako czynności dotyczące sfery prywatnej ubezpieczonego, a więc niezwiązane z działalnością zawodową i niepozostającą w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

UWAGA!

Przedmiotem ubezpieczenia jest więc odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego. Ochrona zadziała jeżeli szkoda powstanie w związku z czynnościami podejmowanymi przez ubezpieczonego w życiu prywatnym, jeżeli ubezpieczony na podstawie odpowiedzialności deliktowej jest zobowiązany z mocy prawa do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Chodzi tutaj o odpowiedzialność deliktową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a więc szkody wyrządzone czynem niedozwolonym.

W skrócie mówiąc: ochroną objęta jest odpowiedzialność deliktowa ubezpieczonego. Szkody spowodowane np. w podróży służbowej, wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy łączącej Cię z kontrahentem, nie są objęte taką ochroną.

Jak to wygląda w praktyce?

Ochroną może być np. objęte zdarzenie, podczas którego ubezpieczony zniszczy cudzą rzecz. Osobie która doznała szkody, przysługuje stosowne roszczenie wobec osoby, która ją wyrządziła. Posiadając ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, ubezpieczyciel pokryje za Ciebie wartość tej szkody.

Ochroną objęte są również szkody osobowe, jeśli więc wyrządzisz osobie trzeciej szkodę, w wyniku której dojdzie np. do uszczerbku na zdrowiu, to ubezpieczyciel również pokryje koszty objęte roszczeniem.

Należy podkreślić, że odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest nieograniczona. Ubezpieczyciel odpowiada do wskazanej w umowie sumy ubezpieczenia. Jeśli więc suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł, a roszczenie osoby trzeciej będzie opiewało na 15 000 zł, ubezpieczyciel pokryje za Ciebie tylko te 10 000 zł, o ile oczywiście zdarzenie spełnia warunki wskazane w OWU.

Ochronę wynikającą z OC w życiu prywatnym można dodatkowo rozszerzyć.

Decydując się na wykupienie OC w życiu prywatnym w ramach ubezpieczenia turystycznego, sprawdź w OWU jakie zdarzenia są wyłączone spod odpowiedzialności ubezpieczyciela. W OWU zakłady ubezpieczeń wskazują w jakich sytuacjach, ubezpieczenie nie zadziała. Niektóre zapisy obowiązują bezwzględnie, jednak co do niektórych zdarzeń istnieje możliwość rozszerzenia ochrony

Przykład

W OWU możesz spotkać się z zapisem, że ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie obejmuje szkód wyrządzonych osobie trzeciej w związku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka lub w związku z rekreacyjnym uprawianiem narciarstwa. Zazwyczaj ubezpieczyciele oferują jednak rozszerzenie ochrony, tym samym za dodatkową opłatą możesz uzyskać ochronę obejmującą również wskazane zdarzenia.

Kiedy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie zapewni ochrony?

W OWU ubezpieczenia turystycznego znajdziesz informacje dotyczące sytuacji, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona. Choć zakłady ubezpieczeń mają dowolność w ustalaniu tych regulacji, wyglądają one zazwyczaj podobnie. Kiedy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie zadziała? Poniżej wskazujemy najpopularniejsze klauzule, wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela:

 • Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z OC, jeśli szkoda została wyrządzona umyślnie.
 • Ubezpieczyciel nie pokryje szkód wyrządzonych ubezpieczonemu lub jego osobom bliskim
 • Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli odpowiedzialność ubezpieczonego za zdarzenie objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (wynikającym z przepisów prawa). Jeśli więc ubezpieczony wyrządzi szkodę osobie trzeciej kierując samochodem, to ochronę w tym przypadku zapewnia obowiązkowe ubezpieczenie OC.
 • Ubezpieczyciel nie pokryje szkody wyrządzonej na skutek udziału ubezpieczonego w bójce lub innych aktach przemocy.
 • Ubezpieczyciel nie pokryje szkody wyrządzonej prze ubezpieczonego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Ubezpieczyciel nie odpowie za szkody polegające na zniszczeniu gotówki, papierów wartościowych, bonów towarowych, dzieł sztuki, przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, biżuterii, przedmiotów wytworzonych z metali szlachetnych.

Są to oczywiście przykłady, przed podpisaniem umowy ubezpieczenia należy zapoznać się dokładnie z OWU, aby dowiedzieć się w jakich sytuacjach dany ubezpieczyciel wyłączył swoją odpowiedzialność za szkodę.

Jak należy zgłosić szkodę?

Odszkodowanie wypłacane jest osobie, która doznała szkody. Nie oznacza to jednak, że ubezpieczony nie ma żadnych obowiązków. W sytuacji wystąpienia szkody, ubezpieczony powinien postępować zgodnie z uregulowaniami OWU. Zapisy te zazwyczaj zakładają, że ubezpieczony powinien w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia szkody, poinformować ubezpieczyciela o zdarzeniu.  Ubezpieczony powinien udzielić ubezpieczycielowi wszelkich niezbędnych informacji, z perspektywy konieczności ustalenia odpowiedzialności za zdarzenie.

Co więcej ubezpieczony nie powinien samodzielnie podejmować czynności związanych z rozpatrzeniem szkody (o ile chce, aby ubezpieczyciel pokrył szkodę), zatem ubezpieczony nie powinien samodzielnie zawierać żadnych ugód z poszkodowanym, ani uznawać jego roszczeń – rozpatrzenie szkody należy pozostawić ubezpieczycielowi.

Jeśli osoba poszkodowana wytoczyła powództwo w sądzie wobec ubezpieczonego, ubezpieczony powinien zawiadomić o tym fakcie ubezpieczyciela, przekazując kopię pozwu oraz innych dokumentów, które otrzymał z sądu.

PODSUMOWANIE
 • W ramach ubezpieczenia turystycznego, możesz wykupić dodatkową ochronę obejmującą OC w życiu prywatnym. Niektórzy ubezpieczyciele oferują ochronę OC w ramach podstawowego pakietu ubezpieczenia turystycznego.
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego. Oznacza to, że w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej, koszty wynikające z roszczeń tej osoby pokryje ubezpieczyciel.
 • Ubezpieczenie zapewnia ochronę zarówno w odniesieniu do szkód rzeczowych, jak i osobowych.
 • Ubezpieczyciel odpowiada do wskazanej w umowie sumy ubezpieczenia, jeśli wartość jest wyższa, ubezpieczony będzie musiał samodzielnie pokryć różnicę.
 • W OWU ubezpieczenia turystycznego znajdziesz informację na temat wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. W pewnych sytuacjach, pomimo wykupionej ochrony, ubezpieczyciel nie pokryje szkody np. gdy ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie.
 • Odszkodowanie z OC w życiu prywatnym wypłacane jest poszkodowanemu, a więc osobie której ubezpieczony wyrządził szkodę.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!