Co obejmuje OC w życiu prywatnym w ramach ubezpieczenia turystycznego?

W skład ubezpieczenia turystycznego coraz częściej wchodzi ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Zazwyczaj jest to opcja dodatkowo płatna, która nie wchodzi w skład podstawowego ubezpieczenia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ochroni Cię, jeśli wyrządzisz szkodę osobie trzeciej, bowiem w takim wypadku to ubezpieczyciel pokryje ewentualne koszty. W poniższym tekście wyjaśniamy, jak działa ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Przede wszystkim wskazujemy, w jakich sytuacjach wspomniane ubezpieczenie zapewnia podróżnym ochronę.

Ubezpieczenie OC w polisie turystycznej – dodatkowy koszt

Ubezpieczyciele za odpowiednią opłatą oferują dodatkową ochronę w ramach ubezpieczenia turystycznego. Urlopowicz może dokupić do standardowego pakietu ochronę bagażu, klauzulę alkoholową czy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Niektórzy ubezpieczyciele oferują ochronę OC w podstawowej formie ubezpieczenia turystycznego. Zazwyczaj jednak opcja ta jest dodatkowo płatna.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego. Nie należy mylić tej ochrony z obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem dobrowolnym, obowiązuje na zasadach wskazanych w umowie i załączonym do niej OWU, nie zastępuje w żadnym wypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zdarzenia objęte OC w życiu prywatnym to szkody, które powstały w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności w życiu prywatnym.

Jak wskazano wyżej, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym często jest dodatkowo płatne. Co więcej, ochronę można jeszcze bardziej rozszerzyć za odpowiednią opłatą np. o czynności związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka. Czy warto zdecydować się na dodatkowy koszt? O tym ubezpieczony powinien samodzielnie zadecydować. Warto jednak wziąć pod uwagę, że wyrządzenie szkody na osobie za granicą może wiązać się z ogromnymi kosztami.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewni ubezpieczonemu dodatkową ochronę, jeśli wyrządzi on szkodę osobie trzeciej. Do szkód należy zaliczyć zarówno szkody na mieniu, jak i szkody na osobie. Ubezpieczenie zapewni więc ochronę, jeśli nieumyślnie zniszczysz cudzy sprzęt, mienie hotelowe, a także w przypadku, gdy nieumyślnie spowodujesz u osoby trzeciej uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczenie zadziała oczywiście tylko wtedy, gdy szkoda została wyrządzona w ramach czynności w życiu prywatnym. Czynności w życiu prywatnym poczytuje się jako czynności dotyczące sfery prywatnej ubezpieczonego, a więc niezwiązane z działalnością zawodową i niepozostającą w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

UWAGA!

Przedmiotem ubezpieczenia jest więc odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego. Ochrona zadziała, jeżeli szkoda powstanie w związku z czynnościami podejmowanymi przez ubezpieczonego w życiu prywatnym, jeżeli ubezpieczony na podstawie odpowiedzialności deliktowej jest zobowiązany z mocy prawa do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Chodzi tutaj o odpowiedzialność deliktową w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a więc szkody wyrządzone czynem niedozwolonym.

W skrócie mówiąc: ochroną objęta jest odpowiedzialność deliktowa ubezpieczonego. Szkody spowodowane np. w podróży służbowej, wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy łączącej Cię z kontrahentem nie są objęte taką ochroną.

Jak to wygląda w praktyce?

Ochroną może być np. objęte zdarzenie, podczas którego ubezpieczony zniszczy cudzą rzecz. Osobie, która doznała szkody, przysługuje stosowne roszczenie wobec osoby, która ją wyrządziła. Posiadając ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, możesz liczyć, że ubezpieczyciel pokryje za Ciebie wartość tej szkody.

Ochroną objęte są również szkody osobowe, jeśli więc wyrządzisz osobie trzeciej szkodę, w wyniku której dojdzie np. do uszczerbku na zdrowiu, to ubezpieczyciel również pokryje koszty objęte roszczeniem.

Należy podkreślić, że odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest nieograniczona. Ubezpieczyciel odpowiada do wskazanej w umowie sumy ubezpieczenia. Jeśli więc suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł, a roszczenie osoby trzeciej będzie opiewało na 15 000 zł, ubezpieczyciel pokryje za Ciebie tylko te 10 000 zł, o ile oczywiście zdarzenie spełnia warunki wskazane w OWU.

To, do jakiej sumy ubezpieczyciel będzie odpowiadał w ramach OC w życiu prywatnym, należy wskazać podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka ubezpieczeniowa. Widać to chociażby na przykładzie dwóch pakietów oferowanych w ramach AXA Partners.

Wariant: PodróżnikWariant: Zdobywca
Koszty leczenia i assistance: 600 000 złKoszty leczenia i assistance: 40 000 000 zł
NNW: 50 000 złNNW: 150 000 zł
Ubezpieczenie bagażu: 3 000 złUbezpieczenie bagażu: 6 000 zł
Odpowiedzialność cywilna: 250 000 złOdpowiedzialność cywilna: 1 500 000 zł
Pozostawione mienie: 25 000 zł
Cena ubezpieczenia: 62,27 złCena ubezpieczenia: 100,69 zł
Przykładowa kalkulacja wykonana w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi [lipiec 2023].

Ochronę wynikającą z OC w życiu prywatnym można dodatkowo rozszerzyć

Decydując się na wykupienie OC w życiu prywatnym w ramach ubezpieczenia turystycznego, sprawdź w OWU, jakie zdarzenia są wyłączone spod odpowiedzialności ubezpieczyciela. W OWU zakłady ubezpieczeń wskazują, w jakich sytuacjach ubezpieczenie nie zadziała. Niektóre zapisy obowiązują bezwzględnie, jednak co do niektórych zdarzeń istnieje możliwość rozszerzenia ochrony.

Przykład

W OWU możesz spotkać się z zapisem, że ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie obejmuje szkód wyrządzonych osobie trzeciej w związku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka lub w związku z rekreacyjnym uprawianiem narciarstwa. Zazwyczaj ubezpieczyciele oferują jednak rozszerzenie ochrony. Tym samym za dodatkową opłatą możesz uzyskać ochronę obejmującą również wskazane zdarzenia.

Przykładowo mtu24.pl umożliwia rozszerzenie ochrony w ramach ubezpieczenia turystycznego, np. o uprawianie sportów ekstremalnych, leczenie na wypadek wojny i ataków terrorystycznych czy leczenie skutków zaostrzenia chorób przewlekłych. Ile kosztują?

Opcje rozszerzenia polisy turystycznej w mtu24.plCena dodatkowej polisy
Choroba przewlekła45,00 zł
Sporty ekstremalne45,00 zł
Wyczynowe uprawianie sportu56,00 zł

Mtu24.pl zapewnia OC w życiu prywatnym już w podstawowej wersji polisy turystycznej. W wariancie minimalnym oraz optymalnym suma ubezpieczenia wynosi 50 000 zł, a w wariancie maksymalnym – 100 000 zł.

Kiedy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie zapewni ochrony?

W OWU ubezpieczenia turystycznego znajdziesz informacje dotyczące sytuacji, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona. Choć zakłady ubezpieczeń mają dowolność w ustalaniu tych regulacji, wyglądają one zazwyczaj podobnie. Kiedy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie zadziała? Poniżej wskazujemy najpopularniejsze klauzule wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela.

 • Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z OC, jeśli szkoda została wyrządzona umyślnie.
 • Ubezpieczyciel nie pokryje szkód wyrządzonych ubezpieczonemu lub jego bliskim.
 • Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli odpowiedzialność ubezpieczonego za zdarzenie objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (wynikającym z przepisów prawa). Jeśli więc ubezpieczony wyrządzi szkodę osobie trzeciej, kierując samochodem, to ochronę w tym przypadku zapewnia obowiązkowe ubezpieczenie OC.
 • Ubezpieczyciel nie pokryje szkody wyrządzonej na skutek udziału ubezpieczonego w bójce lub innych aktach przemocy.
 • Ubezpieczyciel nie pokryje szkody wyrządzonej przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Ubezpieczyciel nie odpowie za szkody polegające na zniszczeniu gotówki, papierów wartościowych, bonów towarowych, dzieł sztuki, przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, biżuterii, przedmiotów wytworzonych z metali szlachetnych.

Są to oczywiście przykłady. Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia należy zapoznać się dokładnie z OWU, aby dowiedzieć się, w jakich sytuacjach dany ubezpieczyciel wyłączył swoją odpowiedzialność za szkodę.

Jak należy zgłosić szkodę?

Odszkodowanie wypłacane jest osobie, która doznała szkody. Nie oznacza to jednak, że ubezpieczony nie ma żadnych obowiązków. W sytuacji wystąpienia szkody ubezpieczony powinien postępować zgodnie z uregulowaniami OWU. Zapisy te zazwyczaj zakładają, że ubezpieczony powinien w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia szkody poinformować ubezpieczyciela o zdarzeniu. Ubezpieczony powinien udzielić ubezpieczycielowi wszelkich niezbędnych informacji z perspektywy konieczności ustalenia odpowiedzialności za zdarzenie.

Co więcej ubezpieczony nie powinien samodzielnie podejmować czynności związanych z rozpatrzeniem szkody (o ile chce, aby ubezpieczyciel pokrył szkodę), zatem ubezpieczony nie powinien samodzielnie zawierać żadnych ugód z poszkodowanym ani uznawać jego roszczeń – rozpatrzenie szkody należy pozostawić ubezpieczycielowi.

Jeśli osoba poszkodowana wytoczyła powództwo w sądzie wobec ubezpieczonego, ubezpieczony powinien zawiadomić o tym fakcie ubezpieczyciela, przekazując kopię pozwu oraz innych dokumentów, które otrzymał z sądu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o OC w życiu prywatnym w ubezpieczeniu turystycznym

Czy OC w życiu prywatnym wchodzi w skład polisy turystycznej?

Zazwyczaj nie, ponieważ najczęściej jest to rozszerzenie, które można dokupić do podstawowej polisy ubezpieczenia turystycznego podobnie jak m.in. ubezpieczenie bagażu. Niektórzy ubezpieczyciele oferują jednak OC prywatne już w ramach standardowej polisy dla podróżnych. Tak jest na przykład w mtu24.pl.

Kupiłem ochronę OC w życiu prywatnym. Czy to znaczy, że mogę liczyć na odszkodowanie po wypadku?

Nie, ponieważ ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni Twoją odpowiedzialność cywilną. Innymi słowy, dzięki niemu odszkodowanie zostanie wypłacone poszkodowanemu, któremu Ty wyrządzisz szkodę osobową lub rzeczową. Dzięki temu nie będziesz musiał rekompensować strat poniesionych z Twojej winy przez osobę trzecią z własnej kieszeni.

Czy ochrona OC w życiu prywatnym działa w każdym przypadku?

Nie. Tak jak w każdej innej polisie, ubezpieczyciel przewidział sytuacje, w których ochrona ubezpieczeniowa jest wyłączona lub ograniczona. Należą do nich m.in. szkody spowodowane umyślnie, pod wpływem alkoholu lub związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka. Pełen katalog wyłączeń znajduje się w OWU.

PODSUMOWANIE
 • W ramach ubezpieczenia turystycznego możesz wykupić dodatkową ochronę obejmującą OC w życiu prywatnym. Niektórzy ubezpieczyciele oferują ochronę OC w ramach podstawowego pakietu ubezpieczenia turystycznego.
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego. Oznacza to, że w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej, koszty wynikające z roszczeń tej osoby pokryje ubezpieczyciel.
 • Ubezpieczenie zapewnia ochronę zarówno w odniesieniu do szkód rzeczowych, jak i osobowych.
 • Ubezpieczyciel odpowiada do wskazanej w umowie sumy ubezpieczenia. Jeśli wartość jest wyższa, ubezpieczony będzie musiał samodzielnie pokryć różnicę.
 • W OWU ubezpieczenia turystycznego znajdziesz informację na temat wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. W pewnych sytuacjach, pomimo wykupionej ochrony, ubezpieczyciel nie pokryje szkody, np. gdy ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie.
 • Odszkodowanie z OC w życiu prywatnym wypłacane jest poszkodowanemu, a więc osobie której ubezpieczony wyrządził szkodę.
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!