Co obejmuje OC w życiu prywatnym w ramach ubezpieczenia turystycznego?

W skład ubezpieczenia turystycznego coraz częściej wchodzi ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Zazwyczaj jest to opcja dodatkowo płatna, która nie wchodzi w skład podstawowego ubezpieczenia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ochroni Cię, jeśli wyrządzisz szkodę osobie trzeciej, bowiem w takim wypadku to ubezpieczyciel pokryje ewentualne koszty. W poniższym tekście wyjaśniamy, jak działa ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Przede wszystkim wskazujemy, w jakich sytuacjach wspomniane ubezpieczenie zapewnia podróżnym ochronę.

Ubezpieczenie OC w polisie turystycznej – dodatkowy koszt

Ubezpieczyciele za odpowiednią opłatą oferują dodatkową ochronę w ramach ubezpieczenia turystycznego. Urlopowicz może dokupić do standardowego pakietu ochronę bagażu, klauzulę alkoholową czy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Niektórzy ubezpieczyciele oferują ochronę OC w podstawowej formie ubezpieczenia turystycznego. Zazwyczaj jednak opcja ta jest dodatkowo płatna.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego. Nie należy mylić tej ochrony z obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem dobrowolnym, obowiązuje na zasadach wskazanych w umowie i załączonym do niej OWU, nie zastępuje w żadnym wypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zdarzenia objęte OC w życiu prywatnym to szkody, które powstały w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności w życiu prywatnym.

Jak wskazano wyżej, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym często jest dodatkowo płatne. Co więcej, ochronę można jeszcze bardziej rozszerzyć za odpowiednią opłatą np. o czynności związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka. Czy warto zdecydować się na dodatkowy koszt? O tym ubezpieczony powinien samodzielnie zadecydować. Warto jednak wziąć pod uwagę, że wyrządzenie szkody na osobie za granicą może wiązać się z ogromnymi kosztami.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewni ubezpieczonemu dodatkową ochronę, jeśli wyrządzi on szkodę osobie trzeciej. Do szkód należy zaliczyć zarówno szkody na mieniu, jak i szkody na osobie. Ubezpieczenie zapewni więc ochronę, jeśli nieumyślnie zniszczysz cudzy sprzęt, mienie hotelowe, a także w przypadku, gdy nieumyślnie spowodujesz u osoby trzeciej uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczenie zadziała oczywiście tylko wtedy, gdy szkoda została wyrządzona w ramach czynności w życiu prywatnym. Czynności w życiu prywatnym poczytuje się jako czynności dotyczące sfery prywatnej ubezpieczonego, a więc niezwiązane z działalnością zawodową i niepozostającą w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

UWAGA!

Przedmiotem ubezpieczenia jest więc odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego. Ochrona zadziała, jeżeli szkoda powstanie w związku z czynnościami podejmowanymi przez ubezpieczonego w życiu prywatnym, jeżeli ubezpieczony na podstawie odpowiedzialności deliktowej jest zobowiązany z mocy prawa do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Chodzi tutaj o odpowiedzialność deliktową w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a więc szkody wyrządzone czynem niedozwolonym.

W skrócie mówiąc: ochroną objęta jest odpowiedzialność deliktowa ubezpieczonego. Szkody spowodowane np. w podróży służbowej, wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy łączącej Cię z kontrahentem nie są objęte taką ochroną.

Jak to wygląda w praktyce?

Ochroną może być np. objęte zdarzenie, podczas którego ubezpieczony zniszczy cudzą rzecz. Osobie, która doznała szkody, przysługuje stosowne roszczenie wobec osoby, która ją wyrządziła. Posiadając ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, możesz liczyć, że ubezpieczyciel pokryje za Ciebie wartość tej szkody.

Ochroną objęte są również szkody osobowe, jeśli więc wyrządzisz osobie trzeciej szkodę, w wyniku której dojdzie np. do uszczerbku na zdrowiu, to ubezpieczyciel również pokryje koszty objęte roszczeniem.

Należy podkreślić, że odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest nieograniczona. Ubezpieczyciel odpowiada do wskazanej w umowie sumy ubezpieczenia. Jeśli więc suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł, a roszczenie osoby trzeciej będzie opiewało na 15 000 zł, ubezpieczyciel pokryje za Ciebie tylko te 10 000 zł, o ile oczywiście zdarzenie spełnia warunki wskazane w OWU.

To, do jakiej sumy ubezpieczyciel będzie odpowiadał w ramach OC w życiu prywatnym, należy wskazać podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka ubezpieczeniowa. Widać to chociażby na przykładzie dwóch pakietów oferowanych w ramach AXA Partners.

Wariant: PodróżnikWariant: Zdobywca
Koszty leczenia i assistance: 600 000 złKoszty leczenia i assistance: 40 000 000 zł
NNW: 50 000 złNNW: 150 000 zł
Ubezpieczenie bagażu: 3 000 złUbezpieczenie bagażu: 6 000 zł
Odpowiedzialność cywilna: 250 000 złOdpowiedzialność cywilna: 1 500 000 zł
Pozostawione mienie: 25 000 zł
Cena ubezpieczenia: 79,20 złCena ubezpieczenia: 128,08 zł
Przykładowa kalkulacja wykonana w kalkulatorze ubezpieczenia turystycznego AXA Partners [sierpień 2021].

Ochronę wynikającą z OC w życiu prywatnym można dodatkowo rozszerzyć

Decydując się na wykupienie OC w życiu prywatnym w ramach ubezpieczenia turystycznego, sprawdź w OWU, jakie zdarzenia są wyłączone spod odpowiedzialności ubezpieczyciela. W OWU zakłady ubezpieczeń wskazują, w jakich sytuacjach ubezpieczenie nie zadziała. Niektóre zapisy obowiązują bezwzględnie, jednak co do niektórych zdarzeń istnieje możliwość rozszerzenia ochrony.

Przykład

W OWU możesz spotkać się z zapisem, że ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie obejmuje szkód wyrządzonych osobie trzeciej w związku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka lub w związku z rekreacyjnym uprawianiem narciarstwa. Zazwyczaj ubezpieczyciele oferują jednak rozszerzenie ochrony. Tym samym za dodatkową opłatą możesz uzyskać ochronę obejmującą również wskazane zdarzenia.

Przykładowo mtu24.pl umożliwia rozszerzenie ochrony w ramach ubezpieczenia turystycznego, np. o uprawianie sportów ekstremalnych, leczenie na wypadek wojny i ataków terrorystycznych czy leczenie skutków zaostrzenia chorób przewlekłych. Ile kosztują?

Opcje rozszerzenia polisy turystycznej w mtu24.plCena dodatkowej polisy
Choroba przewlekła23 zł
Sporty ryzykowne23 zł
Wyczynowe uprawianie sportu lub praca wysokiego ryzyka34 zł
Ubezpieczenie bagażu4-7 zł (w zależności od sumy ubezpieczenia: 2 000 zł lub 4 000 zł)

Mtu24.pl zapewnia OC w życiu prywatnym już w podstawowej wersji polisy turystycznej. W wariancie minimalnym oraz optymalnym suma ubezpieczenia wynosi 50 000 zł, a w wariancie maksymalnym – 100 000 zł.

Kiedy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie zapewni ochrony?

W OWU ubezpieczenia turystycznego znajdziesz informacje dotyczące sytuacji, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona. Choć zakłady ubezpieczeń mają dowolność w ustalaniu tych regulacji, wyglądają one zazwyczaj podobnie. Kiedy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie zadziała? Poniżej wskazujemy najpopularniejsze klauzule wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela.

 • Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z OC, jeśli szkoda została wyrządzona umyślnie.
 • Ubezpieczyciel nie pokryje szkód wyrządzonych ubezpieczonemu lub jego bliskim.
 • Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli odpowiedzialność ubezpieczonego za zdarzenie objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (wynikającym z przepisów prawa). Jeśli więc ubezpieczony wyrządzi szkodę osobie trzeciej, kierując samochodem, to ochronę w tym przypadku zapewnia obowiązkowe ubezpieczenie OC.
 • Ubezpieczyciel nie pokryje szkody wyrządzonej na skutek udziału ubezpieczonego w bójce lub innych aktach przemocy.
 • Ubezpieczyciel nie pokryje szkody wyrządzonej przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Ubezpieczyciel nie odpowie za szkody polegające na zniszczeniu gotówki, papierów wartościowych, bonów towarowych, dzieł sztuki, przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, biżuterii, przedmiotów wytworzonych z metali szlachetnych.

Są to oczywiście przykłady. Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia należy zapoznać się dokładnie z OWU, aby dowiedzieć się, w jakich sytuacjach dany ubezpieczyciel wyłączył swoją odpowiedzialność za szkodę.

Jak należy zgłosić szkodę?

Odszkodowanie wypłacane jest osobie, która doznała szkody. Nie oznacza to jednak, że ubezpieczony nie ma żadnych obowiązków. W sytuacji wystąpienia szkody ubezpieczony powinien postępować zgodnie z uregulowaniami OWU. Zapisy te zazwyczaj zakładają, że ubezpieczony powinien w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia szkody poinformować ubezpieczyciela o zdarzeniu.  Ubezpieczony powinien udzielić ubezpieczycielowi wszelkich niezbędnych informacji z perspektywy konieczności ustalenia odpowiedzialności za zdarzenie.

Co więcej ubezpieczony nie powinien samodzielnie podejmować czynności związanych z rozpatrzeniem szkody (o ile chce, aby ubezpieczyciel pokrył szkodę), zatem ubezpieczony nie powinien samodzielnie zawierać żadnych ugód z poszkodowanym ani uznawać jego roszczeń – rozpatrzenie szkody należy pozostawić ubezpieczycielowi.

Jeśli osoba poszkodowana wytoczyła powództwo w sądzie wobec ubezpieczonego, ubezpieczony powinien zawiadomić o tym fakcie ubezpieczyciela, przekazując kopię pozwu oraz innych dokumentów, które otrzymał z sądu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o OC w życiu prywatnym w ubezpieczeniu turystycznym

Czy OC w życiu prywatnym wchodzi w skład polisy turystycznej?

Zazwyczaj nie, ponieważ najczęściej jest to rozszerzenie, które można dokupić do podstawowej polisy ubezpieczenia turystycznego podobnie jak m.in. ubezpieczenie bagażu. Niektórzy ubezpieczyciele oferują jednak OC prywatne już ramach standardowej polisy dla podróżnych. Tak jest na przykład w mtu24.pl.

Kupiłem ochronę OC w życiu prywatnym. Czy to znaczy, że mogę liczyć na odszkodowanie po wypadku?

Nie, ponieważ ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni Twoją odpowiedzialność cywilną. Innymi słowy, dzięki niemu odszkodowanie zostanie wypłacone poszkodowanemu, któremu Ty wyrządzisz szkodę osobową lub rzeczową. Dzięki temu nie będziesz musiał rekompensować strat poniesionych z Twojej winy przez osobę trzecią z własnej kieszeni.

Czy ochrona OC w życiu prywatnym działa w każdym przypadku?

Nie. Tak jak w każdej innej polisie, ubezpieczyciel przewidział sytuacje, w których ochrona ubezpieczeniowa jest wyłączona lub ograniczona. Należą do nich m.in. szkody spowodowane umyślnie, pod wpływem alkoholu lub związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka. Pełen katalog wyłączeń znajduje się w OWU.

PODSUMOWANIE
 • W ramach ubezpieczenia turystycznego możesz wykupić dodatkową ochronę obejmującą OC w życiu prywatnym. Niektórzy ubezpieczyciele oferują ochronę OC w ramach podstawowego pakietu ubezpieczenia turystycznego.
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego. Oznacza to, że w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej, koszty wynikające z roszczeń tej osoby pokryje ubezpieczyciel.
 • Ubezpieczenie zapewnia ochronę zarówno w odniesieniu do szkód rzeczowych, jak i osobowych.
 • Ubezpieczyciel odpowiada do wskazanej w umowie sumy ubezpieczenia. Jeśli wartość jest wyższa, ubezpieczony będzie musiał samodzielnie pokryć różnicę.
 • W OWU ubezpieczenia turystycznego znajdziesz informację na temat wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. W pewnych sytuacjach, pomimo wykupionej ochrony, ubezpieczyciel nie pokryje szkody, np. gdy ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie.
 • Odszkodowanie z OC w życiu prywatnym wypłacane jest poszkodowanemu, a więc osobie której ubezpieczony wyrządził szkodę.
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!