Pojazd nienormatywny – co to jest i jakie zezwolenia są potrzebne do przejazdu?

Od czasu do czasu na drogach pojawiają się pojazdy, które wielkością i ciężarem wykraczają poza dopuszczalne normy. Ich przejazdy związane są przeważnie z przewozem maszyn budowlanych, górniczych czy wojskowych, a także jednolitych elementów konstrukcyjnych, choćby części wiatraków, mostów czy silosów. Są to właśnie pojazdy nienormatywne, których przejazd wymaga spełnienia określonych warunków!

pojazd nienormatywny

Pojazd nienormatywny – co to jest?

Transport niektórych maszyn budowlanych, wojskowych czy elementów konstrukcyjnych wymaga wykorzystania pojazdów o nietypowym rozmiarach. Na pewno miałeś okazję zobaczyć lub usłyszeć informację o trudnościach w ruchu drogowym w związku z przewozem olbrzymiej maszyny do wiercenia tuneli metra czy gotowej części konstrukcyjnej mostu. 

Podane powyżej przykłady to właśnie jest przewóz nienormatywny, a do jego przeprowadzenia używa się specjalnych pojazdów. W art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym znajdziemy definicję wielu pojęć, w tym definicję pojazdu nienormatywnego, którym jest:

pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku, wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy.

Źródło: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Powyższa definicja odnosi się do dopuszczalnych wymiarów i masy całkowitej. Ich pełną listę można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

W rozporządzeniu między innymi wskazano, że zespół złożony z pojazdu silnikowego i przyczepy nie może mieć więcej niż 18,75 m długości. Wysokość pojazdu nie może przekraczać 4 m (nie dotyczy np. motocykli, których górna wysokość to 2,5 m), a szerokość 2,55 m (są wyjątki). W dokumencie wymienia się również maksymalną DMC – to 44 tony dla pojazdów uczestniczących w transporcie modalnym i z odpowiednia liczbą osi.

Przejazd nienormatywny – konieczne warunki

Ruch pojazdu nienormatywnego związany jest z określonymi warunkami. Nie można go  doraźnie zorganizować i wyjechać na trasę w każdej chwili. Jak wskazują przepisy, przejazd taki związany jest z:

 • uzyskaniem zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego – jest 5 kategorii zezwoleń, które wydawane są na drodze decyzji administracyjnej (na przejazd nienormatywnego pojazdu Sił Zbrojnych RP zezwolenie wydaje właściwy organ wojskowy);
 • przestrzeganiem warunków przejazdu – określone są one w zezwoleniu i zależą między innymi od kategorii zezwolenia;
 • pilotowaniem przejazdu – jego warunki określa ustawa Prawo o ruchu drogowym;
 • zachowaniem szczególnej ostrożności – dotyczy kierującego pojazdem nienormatywnym.

Warto także pamiętać, że jeśli przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga przystosowania infrastruktury, to koszty dostosowania dróg ponosi podmiot wykonujący przejazd.

Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego – obecnie 5 rodzajów

Przepisy prawa wskazują na 5 kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, które zależą od jego wielkości.

Kategoria I

 • pojazd nienormatywny o długości, wysokości, naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie są większe od dopuszczalnych;
 • szerokość pojazdu nie przekracza 3,5 metra;
 • dotyczy przejazdu choćby ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych;
 • zezwolenie wydawane na przejazd drogami publicznymi (bez autostrad i dróg ekspresowych);
 • wydawane jest na 12 miesięcy;
 • wniosek można złożyć w starostwie powiatowym oraz urzędzie miasta na prawach powiatu (właściwy do siedziby lub miejsca rozpoczęcia przejazdu);
 • koszt wniosku – 100 zł.

Kategoria II

 • pojazd nienormatywny o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większej niż dopuszczalna, ale o szerokości do 3,2 metra, długości nie większej niż 15 metrów (pojedynczy) lub 23 metrów (zespół pojazdów) oraz wysokości nieprzekraczającej 4,3 metra;
 • przejazd drogami publicznymi;
 • zezwolenie wydawane na miesiąc, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesiące;
 • sprawę związaną z wnioskiem można załatwić w: starostwie powiatowym (właściwy do siedziby lub miejsca rozpoczęcia przejazd)  lub urzędzie celno-skarbowym przy wjeździe na terytorium Polski (właściwy dla miejsca przekroczenia granicy);
 • koszt w zależności od okresu ważności: 200 zł, 400 zł, 1 200 zł lub 2 000 zł.

Kategoria III

 • pojazd nienormatywny o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większej niż dopuszczalna, o szerokości do 3,4 metra, długości nie większej niż 15 metrów (pojedynczy), 23 metrów (zespół pojazdów) lub 30 metrów (zespół pojazdów o skrętnych osiach) oraz wysokości nieprzekraczającej 4,3 metra;
 • przejazd drogami krajowymi;
 • zezwolenie wydawane na miesiąc, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesiące;
 • sprawę związaną z wnioskiem można załatwić w: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad lub urzędzie celno-skarbowym przy wjeździe na terytorium Polski (właściwy dla miejsca przekroczenia granicy);
 • koszt w zależności od okresu ważności: 500 zł, 1 000 zł, 2 000 zł lub 3 000 zł.

Kategoria IV

 • pojazd nienormatywny o szerokości nie większej niż 3,4 metra (drogi jednojezdniowe), 4 metrów (drogi dwujezdniowe klasy A i S), o długości nie nieprzekraczającej 15 metrów (pojedynczy), 23 metry (zespół pojazdów) lub 30 metrów (zespół pojazdów o skrętnych osiach);
 • wysokość pojazdu to maksymalnie 4,3 metra, a rzeczywista masa całkowita to 60 ton (nacisk na osie nie większy od dopuszczalnych);
 • przejazd drogami publicznymi;
 • zezwolenie wydawane na miesiąc, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesiące;
 • sprawę związaną z wnioskiem można załatwić w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
 • koszt w zależności od okresu ważności: 800 zł, 1 600 zł, 3 200 zł lub 4 800 zł.

Kategoria V

 • dotyczy przejazdów pojazdami o wymiarach i rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I-IV;
 • nacisk osi przekraczający ten dopuszczalny,
 • przejazd wyznaczoną trasą (wskazuje się ją w zezwoleniu);
 • zezwolenie wydawane na jednokrotny lub wielokrotny przejazd;
 • wniosek można złożyć w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad lub urzędzie miasta na prawach powiatu;
 • koszt zezwolenia to 500 zł w przypadku przejazdu jednokrotnego pojazdu, którego wymiary przekraczają wskazane w kategorii II i III, ale nacisk osi i masa nie są większe niż dopuszczalne – w pozostałych przypadkach to 1 600 zł;
 • opłata za zezwolenie na wielokrotny przejazd zależy od liczby przejazdów i stawki opłaty (obliczana jest na podstawie wzoru).

Zgodnie z przepisami podczas przejazdu pojazdu nienormatywnego kierowca musi mieć odpowiednie zezwolenie przy sobie. 

UWAGA!

Za przejazd pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami wskazanymi w zezwoleniu grozi kara pieniężna!

Pilotowanie pojazdu nienormatywnego – nawet 2 pilotów!

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. poz. 629) znajdziemy szczegółowe zapisy dotyczące pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego. W dokumencie wskazano, że jeden pojazd pilotujący powinien brać udział w przejeździe, gdy pojazd nienormatywny przekracza co najmniej jedną z podanych poniżej wielkości:

 • długość – 23,00 metry,
 • szerokość – 3,20 metra,
 • wysokość – 4,50 metra,
 • masa całkowita – 60 ton.

Natomiast dwa pojazdy pilotujące powinny pilotować przejazd, gdy pojazd przekracza jedną z wartości:

 • długość – 30,00 metry,
 • szerokość – 3,60 metra,
 • wysokość – 4,70 metra,
 • masa całkowita – 80 ton.

Pojazdem pilotującym może być pojazd o DMC do 3,5 tony, ale nie dotyczy to motocykli. Musi być on wyposażony w odpowiednie oznakowanie, dwa żółte światła błyskowe, połączenie radiowe z pojazdami pilotowanymi oraz urządzenia nagłaśniające.

CZY WIESZ, ŻE …

Pilot nadzorujący przejazd pojazdu nienormatywnego ma prawo do wydawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu lub innym osobom, które znajdują się na drodze.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o pojazd nienormatywny

Czy przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga zezwolenia?
Na jak długo wydawane jest zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym?
Co to jest pojazd nienormatywny?
PODSUMOWANIE
 • Pojazd nienormatywny to pojazd lub zespół pojazdów, którego wymiary, nacisk na osie lub rzeczywista masa całkowita są większe niż te dopuszczalne – wystarczy, że jedna wielkość będzie większa.
 • Przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia, przestrzegania warunków przejazdu, pilotowania i zachowania szczególnej ostrożności.
 • Obecnie wydaje się 5 kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 • W zależności od przekroczenia określonych wielkości pilotowanie pojazdu nienormatywnego wymaga 1 lub 2 pojazdów pilotujących.
Źródła: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000629/O/D20120629.pdf
https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/675
https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/355
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030320262/O/D20030262.pdf
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC