Regres ubezpieczeniowy to roszczenie zwrotne firmy ubezpieczeniowej lub Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, które polega na żądaniu zwrotu całości lub części wypłaconego ofierze odszkodowania od sprawcy szkody. Możesz uniknąć regresu, przestrzegając zasad umowy ubezpieczenia, oraz pilnując, aby Twój samochód miał zawsze aktualne OC.

Wniosek o anulowanie regresu

Wniosek o umorzenie regresu ubezpieczeniowego, rozłożenie odszkodowania do zwrotu na raty, zastosowanie ulgi lub przesunięcie terminu spłaty jest dostępny w tym dokumencie (załącznik nr 2, s. 7-10).
W poradniku znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci prawidłowo wypełnić dokument.

Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

Art. 43. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych podaje, kiedy zakład ubezpieczeń może żądać od Ciebie zwrotu odszkodowania wypłaconego z OC.

UFG może wysłać wezwanie do zapłaty zarówno sprawcy szkody, jak i właścicielowi samochodu, którym wyrządzono szkodę.

Załóżmy, że jesteś jedynym kierowcą swojego samochodu. Aby uniknąć regresu ubezpieczeniowego:

 • nie uciekaj z miejsca zdarzenia (np. stłuczenia reflektora na parkingu przed marketem, kolizji czy wypadku),
 • nie kieruj samochodem, jeśli nie masz uprawnień do kierowania pojazdem (chyba że Twoim celem jest uratowanie komuś życia, ocalenie mienia albo ścigasz inną osobę, która popełniła przestępstwo),
 • nie prowadź po spożyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych zdefiniowanych przez przepisy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • nie wyrządź szkody z premedytacją (możliwe jest wykrycie, czy przypadkiem wjechałeś/-aś w samochód sąsiada, czy celowo).

Firmie ubezpieczeniowej przysługuje prawo do regresu również wtedy, gdy kierowca spowoduje wypadek samochodem pochodzącym z przestępstwa.

Co zrobić, aby uniknąć wezwania do zapłaty z UFG? To proste – zadbaj o ubezpieczenie OC samochodu bez przerw. Jeśli spowodujesz wypadek pojazdem bez ważnego OC, po pierwsze – UFG będzie wyśle Ci wezwanie do zapłaty odszkodowania, po drugie – naliczy karę za brak ważnego OC.

Jak uniknąć kar za brak OC?

Kara za brak OC 2019 – jak uniknąć i napisać odwołanie?

Kara za brak ciągłości OC jest nakładana nawet za 1 dzień przerwy między kolejnymi umowami ubezpieczenia.

Przejdź do artykułu

Jak odwołać się od regresu ubezpieczeniowego?

Możesz odwołać się od regresu ubezpieczeniowego, składając wniosek o:

 • całkowite umorzenie, czyli rezygnację z roszczenia wobec Ciebie,
 • częściowe umorzenie, czyli zmniejszenie kwoty do zapłaty,
 • rozłożenie należności na raty,
 • odroczenie, czyli przesunięcie terminu spłaty.

Masz na to 30 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. Brak jakiejkolwiek reakcji – czy to odwołania, czy zapłaty, uprawnia zakład ubezpieczeń lub UFG do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. W efekcie zadłużenie zostanie powiększone o odsetki i koszty sądowe.

Jeśli masz trudną:

 • sytuację materialną, np. brakuje Ci wartościowych ruchomości lub nieruchomości, które mogłoby zaspokoić wierzytelność;
 • sytuację majątkową, np. masz niskie wynagrodzenie, a na utrzymaniu osoby bezrobotne lub dzieci do 18. roku życia (uczące się do 25. roku życia), które nie mają własnych dochodów;
 • sytuację życiową, np. cierpisz na ciężką, przewlekłą chorobę lub masz na utrzymaniu osobę z trwałym inwalidztwem;

na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy UFG lub firma ubezpieczeniowa mogą odstąpić od żądania zwrotu odszkodowania w części lub całości. Mogą też zaakceptować prośbę o rozłożenie na raty, biorąc pod uwagę Twój miesięczny dochód netto i sumę wszystkich stałych wydatków.

Jak napisać odwołanie od regresu ubezpieczeniowego UFG?

Wniosek o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności UFG jest dostępny w tym regulaminie (załącznik nr 2, s. 7-10).

Z kolei załącznik nr 1 (s. 6) opisuje kryteria, które są brane pod uwagę przez UFG, kiedy rozpatruje wnioski z prośbami o rezygnację z roszczenia. W tym załączniku znajdziesz również listę przykładowych zaświadczeń, które musisz dołączyć do wniosku w zależności od Twojego powodu odwołania się. Przykładowe dokumenty to:

 • zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z urzędu pracy,
 • zaświadczenie o dochodach,
 • przebieg leczenia szpitalnego,
 • opinia wydana przez ośrodek pomocy społecznej,
 • postanowienia komornicze.

We wniosku jest pytanie o spodziewaną poprawę sytuacji materialnej rodziny. Jeśli nie spodziewasz się ani lepszych warunków zatrudnienia, ani zmniejszenia wydatków (np. w związku z zakończeniem spłacania kredytu), napisz, dlaczego sytuacja pozostanie taka sama.

Jak złożyć wniosek o cofnięcie regresu ubezpieczeniowego?

Wydrukuj dokument, wypełnij i podpisz, a potem wyślij (najlepiej listem poleconym) na poniższy adres.

Dane firmy

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
ul.Płocka 9/11
01-231 Warszawa

Zadzwoń pod numer +48 22 53 96 100 do Centrum Obsługi Klienta, aby się dowiedzieć, jaki jest status Twojej sprawy. Jeśli zalogujesz się tutaj, też uzyskasz informacje o regresie. Możesz też napisać wiadomość na [email protected].

Jak napisać odwołanie od decyzji regresu firmy ubezpieczeniowej?

Jedną z firm ubezpieczeniowych, która udostępnia formularz odwołania od regresu ubezpieczeniowego, jest Link4. Możesz wysłać odwołanie od roszczenia, korzystając z prostego wniosku online.

Niestety w polu na wiadomość nie jest sprecyzowane, jakie informacje musisz w niej zawrzeć, więc możesz:

 • wspomóc się wnioskiem ze strony UFG i podać te same informacje we wniosku do firmy ubezpieczeniowej,
 • skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, aby zapytać, jakie dane powinny być uwzględnione w odwołaniu od regresu i jakie załączniki trzeba dołączyć do wiadomości.

PZU udostępnia tylko formularz reklamacji lub skargi. Teoretycznie można z rozwijanej listy wybrać kategorię pytania “Inne”, praktycznie – napisz na [email protected], aby dowiedzieć się, jakie informacje i załączniki musisz zawrzeć w odwołaniu.

Po jakim czasie ubezpieczyciel i UFG mogą zgłosić regres?

Zakłady ubezpieczeń i UFG mogą skorzystać z prawa do regresu ubezpieczeniowego po wypłacie odszkodowania.

Czy regres ubezpieczeniowy się przedawnia?

Tak, regres ubezpieczeniowy ulega przedawnieniu po upływie 3 lat.

 • Art. 110 ust. 4 ustawy podaje, że roszczenia UFG przedawniają się na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, ale nie wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia wypłacenia odszkodowania przez UFG.
 • Roszczenia regresowe firm ubezpieczeniowych z umów ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków lub umów ubezpieczenia na życie przedawniają się z upływem 3 lat.
 • Przedawnienie regresu w przypadku umów ubezpieczenia OC komunikacyjnego było wielokrotnie przedmiotem sporów. Z sprzecznymi interpretacjami możesz zapoznać się tutaj. Przyjmuje się, że przedawnienie roszczenia zakładu ubezpieczeń w przypadku umowy OC pojazdu mechanicznego określa art. 118 k.c. Zakład ubezpieczeń to podmiot wykonujący działalność gospodarczą, więc roszczenie przedawni się po 3 latach od dnia wypłaty odszkodowania, o ile bieg przedawnienia nie zostanie przerwany np. pozwem ubezpieczyciela.

Kiedy regres ubezpieczeniowy nie ma zastosowania?

Jeśli sprawcą szkody jest osoba, z którą osoba poszkodowana jest związana we wspólnym gospodarstwie domowym (np. wnuk jest winnym szkody dziadka), firma ubezpieczeniowa nie ma prawa do regresu ubezpieczeniowego. W takiej sytuacji ukaranie sprawcy mogłoby się odbić negatywnie na kondycji finansowej osoby poszkodowanej. Wyjątkiem jest tylko sytuacja, w której szkoda została popełniona z premedytacją.

Regres ubezpieczeniowy a zadłużenie

Wszystkie wierzytelności ubezpieczeniowe, również te z tytułu regresu, są wpisywane do rejestrów dłużników i wpływają negatywnie na np. zdolność kredytową. Przykładem może być zadłużenie 46-letniego mężczyzny z powiatu pszczyńskiego w województwie śląskim. Przypadek jest opisany w raporcie KRD pt. Zadłużenie mieszkańców wsi z sierpnia 2017 roku. Rekordowy dług przekroczył 8,38 milionów złotych, a część zaległości to zobowiązania wobec firmy ubezpieczeniowej.

Czy w regresie nalicza się odsetki?

Tak, firma ubezpieczeniowa i UFG mają prawo doliczać do roszczenia odsetki. Do regresu mogą zostać doliczone również koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Czy regres dziedziczy się po zmarłym sprawcy wypadku?

To zależy od daty wypłacenia odszkodowania. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2012 r. (sygn. akt III CZP 61/12) podaje, że regres ubezpieczeniowy nie może być skierowany do spadkobierców osoby ubezpieczonej, która spowodowała wypadek, jeśli odszkodowanie zostało wypłacone po jej śmierci. Spadkobiercy dziedziczą regres w przypadku odszkodowania wypłaconego za życia sprawcy.

Przykład

Sprawa dotyczyła kierowcy, który prowadził Volkswagena Golfa po wypiciu alkoholu i poniósł śmierć na miejscu wypadku 9 maja 2009 roku. W samochodzie osoby poszkodowanej, Citroenie, została uszkodzona przednia część nadwozia. Odszkodowanie w wysokości 8 300 zł wypłacono 27 sierpnia 2009 roku.
Sąd pierwszej instancji na podstawie art. 922 § 1 k.c. uznał, że zobowiązanie powinno przejść na spadkobierców zmarłego, bo nie było ściśle związane ze zmarłym sprawcą, który w dodatku popełnił czyn niedozwolony. W skrócie i uproszczeniu:

 • zwrócono jednak uwagę, że regres ubezpieczeniowy nie wynika z umowy ubezpieczenia OC i powstaje dopiero wraz z wypłatą odszkodowania. Nawet jeśli umowa zawierałaby podobną regulację do art. 43 ustawy, to podstawą roszczenia jest ustawa,
 • w tej historii odszkodowanie zostało wypłacone ponad 2 miesiące po śmierci sprawcy,
 • według Sądu Najwyższego dziedziczeniu podlegają prawa i obowiązki istniejące w chwili śmierci spadkodawcy, więc taki obowiązek powstały po śmierci sprawcy nie wchodzi do spadku,
 • gdyby zakład ubezpieczeń domagał się zwrotu odszkodowania od spadkobierców, celem regresu byłoby wyłącznie zaspokojenie potrzeb finansowych firmy, a sprawca tak nie zostałby ukarany finansowo. Tymczasem regres ubezpieczeniowy ma mieć charakter sankcji represyjnej. W uproszczeniu – kary finansowej za postępowanie danej osoby.

Z pełną historią i sądową argumentacją możesz zapoznać się tutaj.

Czy przez regres ubezpieczeniowy stracę zniżki na ubezpieczenie?

Wypłacenie odszkodowania z Twojego ubezpieczenia powoduje utratę zniżek, ale jeśli firma ubezpieczeniowa zażąda od Ciebie zwrotu odszkodowania i oddasz wymaganą kwotę, możesz wnioskować o cofnięcie utraty zniżki.

Zwrot odszkodowania z AC a utrata zniżek

Jeśli po kolizji zdecydujesz się zgłosić szkodę z własnego autocasco, bo chcesz uniknąć czekania na odszkodowanie z OC sprawcy, o ile jest ubezpieczony, stracisz zniżki na kolejne AC. Jest i dobra wiadomość – jeśli Twój zakład ubezpieczeń zwróci się z regresem do sprawcy szkody i odzyska wypłacone Tobie odszkodowanie, możesz zachować swoje zniżki. Warunkiem jest zgłoszenie korekty w bazie UFG przez ubezpieczyciela. Taką informację podaje chociażby AXA.

Jakie są rodzaje regresu ubezpieczeniowego?

Istnieją 2 rodzaje regresu ubezpieczeniowego: nietypowy i typowy.

Podstawą prawną regresu nietypowego jest wspomniany art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W regresie nietypowym firma ubezpieczeniowa wymaga zwrotu odszkodowania od swojego klienta, czyli ubezpieczonego, ale ma także prawo do roszczenia wobec osoby kierującej ubezpieczonym samochodem, która nie jest stroną umowy ubezpieczenia. W art. 43 ustawy jest wymieniony kierujący pojazdem mechanicznym. W sytuacji, w której Twój pijany znajomy spowoduje wypadek, kierując Twoim samochodem, zakład ubezpieczeń może domagać się zwrotu wypłaconych pieniędzy od was obojga.

Podstawą prawną regresu typowego jest art. 828 k. c. Przykładem regresu typowego jest sytuacja, w której odpadł tynk z sufitu w Twojej łazience, bo mieszkanie sąsiada z góry zostało zalane przez zepsutą pralkę podczas jego nieobecności. Wtedy:

 • możesz otrzymać odszkodowanie z tytułu Twojego ubezpieczenia mieszkania,
 • jeśli Twój ubezpieczyciel pokryje tylko część szkody, możesz domagać się wypłacenia pozostałej kwoty od sąsiada,
 • następnie zakład ubezpieczeń może wezwać Twojego sąsiada do zwrotu wypłaconego Tobie odszkodowania.

Kto zwraca odszkodowanie z OC: kierowca czy właściciel samochodu?

Zarówno firma ubezpieczeniowa, jak i UFG mogą żądać zwrotu odszkodowania z OC nawet od dwóch osób: zarówno osoby ubezpieczonej, jak i osoby kierującej pojazdem, który spowodował wypadek. Jeśli jedna osoba spłaci zadłużenie, druga jest zwolniona z obowiązku zapłaty.

Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
online free course
download coolpad firmware
Premium WordPress Themes Download
download udemy paid course for free
Autor artykułu: Teresa Wrońska

Ubezpieczenia samochodowe są moim konikiem, ponieważ 7 lat pracowałam jako agent ubezpieczeniowy. Miałam okazję sprzedać kilka tysięcy polis OC/AC, dlatego poznałam większość problemów kierowców. Teraz chętnie rozwiązuję je dla użytkowników porównywarki Mubi.

Oceń artykuł
35,00
Loading...

Porównaj teraz najtańsze ubezpieczenia samochodu

Dzięki porównaniu nawet 53 ofert ubezpieczeń zawsze oszczędzasz na polisach OC i AC. Porównaj ceny OC/AC