Omawiamy 5 najważniejszych kwestii z OWU OC. Sprawdź, czy znasz wszystkie!

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych zawiera aż 89 stron! Oczywiście nie wszystkie dotyczą wyłącznie kierowców pojazdów, ale oprócz wiedzy o zasadach wypłaty odszkodowań warto mieć pojęcie o działalności UFG czy regresie ubezpieczeniowym. Skomplikowane? Na szczęście firmy ubezpieczeniowe mają przygotowany skrót najważniejszych przepisów w ogólnych warunkach ubezpieczenia dla klientów. Sprawdź, czy znasz OWU OC na wylot.

owu-oc

Co obejmuje ubezpieczenie OC według OWU?

OWU OC You Can Drive na podstawie art. 34 i 35 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych podaje, że ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych obejmuje ochroną osobę, która kieruje ubezpieczonym pojazdem (np. samochodem osobowym) i w związku z jego ruchem wyrządzi:

 • szkodę osobową – obrażenia ciała, rozstrój zdrowia, śmierć,
 • szkodę materialną – utratę, zniszczenie, uszkodzenie mienia.

Co ciekawe, pojęcie „ruchu pojazdu mechanicznego” obejmuje nie tylko przemieszczanie się pojazdu na drodze, ale także:

 • wsiadanie do pojazdu lub wysiadanie z niego,
 • bezpośrednie załadowywanie lub rozładowywanie pojazdu,
 • zatrzymanie lub postój pojazdu.

Dziwi Cię, dlaczego mówi się o ruchu pojazdu w kontekście postoju?

Nie mówi się o ruchu pojazdu od chwili, gdy kierowca i pasażerowie go opuszczą, a silnik zostanie wyłączony w celu dłuższego parkowania. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 lipca 1976 r. (sygn. akt IV CR 241/76) orzekł, że nawet samochód pozostawiony z powodu awarii na szosie, powinien być uważany za będący w ruchu. Dlaczego? Mimo że fizycznie się nie przemieszcza, stanowi zagrożenie dla innych użytkowników drogi i nie można traktować go inaczej.

W każdym OWU OC znajdziesz informację o aktualnych sumach gwarancyjnych. Chociażby OWU OC LINK4 podaje, że poszkodowani mogą otrzymać maksymalnie 5 210 000 euro za szkody osobowe i 1 050 000 euro za szkody w mieniu. To kwoty na jedno zdarzenie bez względu na liczbę osób poszkodowanych.

Wyjątek: jeśli szkoda została spowodowana za granicą, a w kraju zdarzenia suma gwarancyjna jest wyższa od przewidzianej w Polsce, to ona zostaje górną granicą odszkodowania.

Czego nie obejmuje OC komunikacyjne?

OWU OC Wiener na podstawie art. 38 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych podaje, że ubezpieczenie OC komunikacyjne nie obejmuje:

 • szkód w odpłatnie przewożonych ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że osobą odpowiedzialną za szkodę jest posiadacz innego pojazdu,
 • utraty gotówki, papierów wartościowych, dokumentów i zbiorów filatelistycznych, biżuterii, kolekcji numizmatycznych i innych,
 • zanieczyszczenia lub skażenia środowiska,
 • utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia, które należy do właściciela ubezpieczonego pojazdu, gdy winny jest jego kierowca.

Odszkodowanie nie należy się także w sytuacji, w której jedna osoba jest właścicielem lub współwłaścicielem dwóch pojazdów i jednym z nich została wyrządzona szkoda drugiemu.

Wyjątek: to ograniczenie nie dotyczy szkód w mieniu, jeśli oba pojazdy uczestniczące w stłuczce:

 • są leasingowane przez tego samego finansującego,
 • są własnością tego samego wierzyciela,
 • są objęte zastrzeżeniem prawa własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela.

Ekspert Mubi radzi:

Osoba, która wykupiła ubezpieczenie samochodu, nie musi wykupywać dodatkowej ochrony przed wyjazdem za granicę, bo OC komunikacyjne działa nie tylko na terenie Polski. Kraje będące sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego również uznają polską polisę OC i nie wymaga się w nich okazania potwierdzającej ubezpieczenie Zielonej Karty ani wykupienia ubezpieczenia granicznego. Sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego są: Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. Od początku 2021 roku zaleca się jednak zabranie Zielonej Karty na wyjazd do Wielkiej Brytanii.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej zawarte w OWU OC?

Firma ubezpieczeniowa ma prawo żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania od klienta. Taką sytuację nazywa się regresem ubezpieczeniowym. W artykule Regres ubezpieczeniowy – jak go uniknąć? Instrukcja odwołania się od zwrotu odszkodowania znajdziesz wszystkie praktyczne informacje. Art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych określa, kiedy zakładowi ubezpieczeń i UFG przysługuje prawo dochodzenia od sprawcy szkody zwrotu wypłaconych pieniędzy.

 • Jeśli sprawca wyrządził szkodę celowo, w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, po zażyciu środków psychotropowych, środków odurzających i innych.
 • Gdy sprawca szkody popełnił przestępstwo, aby zdobyć samochód (np. go ukradł), a potem spowodował nim wypadek.
 • Jeżeli sprawca nie miał ważnego prawa jazdy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której w grę wchodzi ratowanie czyjegoś życia lub własności albo pościg za przestępcą podjęty zaraz po zdarzeniu.
 • Po ucieczce sprawcy z miejsca zdarzenia. Według artykułu Nieznany sprawca a odszkodowanie z OC i AC. Zasady wypłacania świadczeń przez UFG sprawca wypadku może oddalić się z miejsca zdarzenia tylko w celu wezwania pomocy (np. pogotowia, policji), po czym musi jak najszybciej wrócić.
Przykład

Jakub był na kolacji firmowej, w czasie której wypił kilka kieliszków wina. Miał wracać do domu taksówką, ale pomyślał, że nocą ulice będą już puste, więc zdoła spokojnie dojechać własnym samochodem. Przeliczył się i potrącił na pasach pieszego. Spanikowany szybko się oddalił, co jednak wyłapały kamery monitoringu miejskiego. Policjanci zidentyfikowali Jakuba i postawili mu zarzuty jazdy w stanie nietrzeźwości oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Na tej podstawie z regresem ubezpieczeniowym wystąpił do Jakuba jego ubezpieczyciel, który wcześniej wypłacił poszkodowanemu pieszemu odszkodowanie z OC kierowcy. Sprawca złamał warunki ubezpieczenia, więc towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo żądać od niego zwrotu poniesionych kosztów.

Jakie warunki zakończenia umowy ubezpieczenia podaje OWU OC?

Masz prawo zmienić ubezpieczyciela, ale firmy ubezpieczeniowe podkreślają, że klient powinien wypowiedzieć umowę najpóźniej w przedostatnim dniu trwania ochrony. OWU OC LINK4 podaje, że jeśli tego nie zrobi, umowa automatycznie się przedłuży. Co prawda odnowioną umowę można wypowiedzieć po kupieniu OC w innej firmie, ale wtedy i tak trzeba zapłacić pierwszej firmie za zrealizowaną ochronę, chociażby tylko dwudniową.

Wyjątkiem od automatycznego przedłużenia się umowy OC jest sytuacja, w której ktoś kupuje samochód z drugiej ręki z aktualnym ubezpieczeniem. Wówczas, po zakończeniu umowy zawartej przez dotychczasowego właściciela pojazdu, polisa wygasa. Szczegóły są opisane w artykule o przepisaniu OC na nowego właściciela samochodu.

Jakie są zasady płatności według OWU OC?

OWU OC Proama podaje, że osoba ubezpieczająca powinna zapłacić za OC najpóźniej w dniu ustalonym przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Można opłacić składkę jednorazowo lub umówić się na płatność ratalną i przelać pieniądze tylko za pierwszą ratę. Niestety, z kalkulacji przeprowadzonych na mubi.pl wynika, że OC na raty może być droższe nawet o 30%. Im więcej rat, tym większa ostateczna kwota. A niektórzy ubezpieczyciele pozwalają rozłożyć składkę nawet na 10 rat.

Płatność ratalna ma też poważną wadę z punktu widzenia firmy ubezpieczeniowej. Jaką? Towarzystwo, które zaproponowało klientowi taką umowę, musi ochraniać go finansowo aż do końca umowy, nawet jeśli ten nie płaci rat za składkę. Oczywiście jeśli klient nie ureguluje długów, umowa OC nie zostanie automatycznie przedłużona. Przez cały rok będą też rosły odsetki, a ostatecznie sprawę można przekazać do egzekucji komorniczej.

Nawet po opłaceniu składki za rok z góry, ubezpieczyciel może ją przeliczyć na nowo i domagać się od Ciebie uregulowania kwoty. Jak to możliwe? Na rekalkulację składki może wpłynąć np.:

 • zmiana miejsca zamieszkania,
 • dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • zmiana sposobu użytkowania pojazdu, itp.

Jako właściciel pojazdu masz obowiązek zgłaszać wszystkie zmiany ubezpieczycielowi, aby ten mógł sprawdzić, czy zmieniło się ryzyko ubezpieczeniowe. Jeśli się zwiększyło – trzeba będzie dopłacić odpowiednią kwotę.

Kończy Ci się OC i chcesz już podpisać umowę na kolejny rok? Niektórzy ubezpieczyciele zastrzegają w OWU, że nową umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć najwcześniej na 30 dni przed planowanym początkiem okresu ochrony.

PODSUMOWANIE
 • Wszelkie zasady OC komunikacyjnego określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, ale firmy ubezpieczeniowe mają dla klientów skrót najważniejszych informacji w OWU OC.
 • Ogólne warunki ubezpieczenia OC podają m.in. zakres jego ochrony, który obejmuje szkody na osobach i mieniu wyrządzone w związku z ruchem pojazdu.
 • W OWU OC można też znaleźć ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej – dotyczą one m.in. spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości lub ucieczki z miejsca zdarzenia.
 • Według OWU umowę OC można wypowiedzieć najpóźniej na dzień przed zakończeniem jej obowiązywania. W przeciwnym razie ulegnie automatycznemu przedłużeniu.
 • Opłata składki za ubezpieczenie może być jednorazowa lub podzielona na raty. OWU OC zastrzega też, że ubezpieczyciel może dokonać przeliczenia składki w trakcie trwania umowy, jeśli w sytuacji ubezpieczonego zaszły zmiany istotne dla oceny wysokości ryzyka ubezpieczeniowego.
 • Chociaż zapisy w OWU OC poszczególnych firm mogą brzmieć nieco inaczej, warunki OC w każdej firmie są identyczne.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o OWU OC

Jaką ochronę zapewnia OC?
W jakich przypadkach ochrona OC nie działa?
Czy opłaca się kupować OC na raty?
Piotr Wojciechowski
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC