Poznaj ważne zapisy z OWU NNW, aby trafnie wybrać ubezpieczenie!

Dowiedz się, gdzie kupić ubezpieczenie NNW, które chroni kierowcę niezależnie od pojazdu, który prowadzi, czym jest trwały uszczerbek na zdrowiu w OWU NNW, jak się zachować po wypadku i do kiedy zgłosić szkodę ubezpieczycielowi.

nnw komunikacyjne

Sprawdź w OWU NNW, czy ubezpieczenie chroni wyłącznie kierowcę, czy także pasażerów

W artykule NNW komunikacyjne – co warto wiedzieć? możesz przeczytać, że standardowe ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną osoby podróżujące pojazdem w chwili zdarzenia drogowego. Niektóre warianty mogą chronić tylko dowolną osobę kierującą pojazdem albo tylko kierowcę/pasażera wskazanego imiennie w umowie. Nie zawsze musi być to właściciel lub współwłaściciel pojazdu wpisany w dowodzie rejestracyjnym

Przykład

Pożyczasz samochód od siostry na weekend, aby pojechać z kuzynami nad jezioro. Auto ma NNW. W zależności od zapisów w OWU NNW może chronić całą waszą grupę, mimo że w umowie nie ma podanych Waszych danych. Twoja siostra mogłaby mieć jednak kupione takie ubezpieczenie, które chroni wyłącznie kierowcę, czyli dowolną osobę kierującą pojazdem, np. Ciebie lub jednego z kuzynów. Ostatnia opcja to NNW, które chroni tylko Ciebie, niezależnie od fotela, który zajmujesz w samochodzie, ale nie innych podróżników. Wtedy Twoje dane musiałyby być podane w umowie z ubezpieczycielem.

W poniższej tabeli znajdziesz przykładowe oferty NNW, które chronią różne osoby w chwili zdarzenia drogowego.

Allianz
Allianz

Oferta: NNW w wariancie podstawowym

Chroni kierowcę i pasażerów na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu i śmierci. Suma ubezpieczenia w tym wariancie wynosi 10 000 zł i zawiera limit do 5000 zł na koszty leczenia poniesione wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Allianz
Allianz

Oferta: NNW w wariancie rozszerzonym

Chroni kierowcę i każdego pasażera na wypadek śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Sumy ubezpieczenia w tym wariancie wynoszą 150 000 zł (w razie śmierci kierowcy), 50 000 zł (w razie śmierci pasażera) i 50 000 zł (w razie uszczerbku na zdrowiu kierowcy lub pasażera). Limit na koszty leczenia poniesione wskutek nieszczęśliwego wypadku wynosi 5000 zł.

PZU Logo
PZU

Oferta: PZU Auto NNW

Chroni kierowcę i pasażerów na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci, a także gwarantuje odszkodowanie za uciążliwe leczenie do 1000 zł i zasiłek za niezdolność do pracy. Ponadto pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji (do 5000 zł), zakupu przedmiotów ortopedycznych czy przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych do 10 000 zł. Suma ubezpieczenia wynosi od 5000 zł do 100 000 zł.

PZU Logo
PZU

Oferta: PZU Auto NNW Max

Chroni wyłącznie wskazaną w umowie ubezpieczenia osobę, niezależnie od tego, z jakiego środka transportu korzysta, np. taksówki, samochodu, autobusu, i czy jest kierowcą, czy pasażerem. Suma ubezpieczenia wynosi od 100 000 zł do 500 000 zł.

logo generali
Generali

Oferta: NNW Kierowcy

Chroni tylko wskazanego w umowie NNW właściciela lub współwłaściciela ubezpieczanego pojazdu, zarówno podczas kierowania nim, jak i innym pojazdem. Suma ubezpieczenia jest redukcyjna i wynosi 100 000 zł, co oznacza, że od tej kwoty jest odejmowane każde świadczenie wypłacone przez Generali. Czyli pierwsze odszkodowanie będzie liczone od kwoty podstawowej (100 000 zł), ale kolejne już od kwoty pomniejszonej o pierwsze świadczenie.

logo generali
Generali

Oferta: NNW w pojeździe

Dotyczy kierowcy i pasażerów. Obejmuje zdarzenia powstałe w pojeździe określonym w polisie. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 3000 zł i wyższa niż 100 000 zł. Wartość ta dotyczy jednej osoby i jest taka sama dla wszystkich ubezpieczonych.

Logo Uniqa
UNIQA

Oferta: NNW kierowcy i pasażerów

Chroni kierowcę i pasażerów ubezpieczonego pojazdu. OWU NNW podaje, że odszkodowanie może wynosić do 100% sumy ubezpieczenia (np. za całkowitą ślepotę spowodowaną urazem lub śmierć ubezpieczonego). W przypadku mniejszych uszczerbków na zdrowiu świadczenie odpowiada wskazanemu w OWU procentowi sumy ubezpieczenia.

logo wiener
Wiener

Oferta: NNW kierowców i pasażerów

Chroni standardowo kierowcę i pasażerów, ale możesz rozszerzyć ochronę o następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i współmałżonka kierowcy w życiu prywatnym w Polsce. Kolejnym atutem rozszerzonej oferty jest duże świadczenie na wypadek śmierci kierowcy w wyniku zdarzenia drogowego, bo odszkodowanie może być równe nawet czterokrotności sumy ubezpieczenia.

logo Warta
Warta

Oferta: NNW Komunikacyjne

Chroni pasażerów i kierowcę, ale możesz dokupić pakiet NNW Bezpieczna Rodzina, który jest skoncentrowany wyłącznie na kierowcy. Dzięki temu rozszerzeniu rodzina kierowcy zmarłego wskutek wypadku może otrzymać od 100 000 zł do nawet do 300 000 zł odszkodowania.

Aktualizacja danych: 08.01.2024

Sprawdź w OWU NNW definicję trwałego uszczerbku na zdrowiu i zasady obliczania odszkodowania za uszczerbek

Trwały uszczerbek na zdrowiu to takie uszkodzenie ciała / rozstrój zdrowia, które jest trwałe, nie rokuje poprawy i powstało wskutek nieszczęśliwego wypadku. W ogólnych warunkach ubezpieczenia Generali możesz przeczytać nieco dokładniejszą definicję: 

Trwały uszczerbek na zdrowiu – powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku trwałe, to jest nierokujące poprawy, uszkodzenie danego organu, narządu albo układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu albo układu albo fizycznym upośledzeniu ich funkcji.

Przykład

Pięcioosobowa rodzina wyjechała na wakacje samochodem osobowym. Niestety doszło do nieszczęśliwego wypadku spowodowanego przez lekkomyślnego kierowcę, który w czasie jazdy rozmawiał przez telefon i pisał SMS-y. Każda osoba podróżująca autem doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu. Dzięki NNW kierowcy i pasażerów rodzina otrzyma odszkodowanie. OWU NNW zawiera tabelę uszczerbków na zdrowiu, wśród których znajdują się doznane przez członków rodziny, np. padaczka pourazowa, utrata fragmentu nosa, zniekształcenie małżowiny usznej wymagające operacyjnej rekonstrukcji.

Oczywiście w ramach NNW możesz otrzymać odszkodowanie również za np. złamania: bez przemieszczenia, z przemieszczeniem czy wieloodłamowe, a także rany. Ważne: ubezpieczyciel może zastrzec w OWU NNW, że świadczenie z tytułu odniesionych ran, na które założono szwy lub klamry, nie może przekroczyć sumarycznie kilku procent sumy ubezpieczenia.

Jak się oblicza odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu?

1. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu jest określany przez konsultanta medycznego wyznaczonego przez firmę ubezpieczeniową. Ekspert bierze pod uwagę wyniki badań osób poszkodowanych i inne dokumenty, które zostały przesłane zakładowi ubezpieczeń.

2. Odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu z NNW przysługuje, jeśli powstał on w określonym czasie od dnia nieszczęśliwego wypadku (np. do 24 miesięcy) i jest bezpośrednio z nim związany.

3. W OWU NNW znajduje się tabela, która określa, jaki procent sumy ubezpieczenia jest wypłacany za uszczerbek na zdrowiu. 

4. Odszkodowanie dla jednej osoby nie może przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia. Dlatego jeśli najpierw firma wypłaci świadczenie za uszczerbek na zdrowiu, a później osoba poszkodowana umrze w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, ubezpieczyciel wypłaci ewentualną różnicę między tymi dwoma świadczeniami.

Przykład

Pasażer poszkodowany wskutek wypadku otrzymał 60% sumy ubezpieczenia NNW za trwały uszczerbek na zdrowiu. Niestety jego stan wkrótce się pogorszył i osoba ta zmarła. Jej rodzina może otrzymać maksymalnie 40% sumy ubezpieczenia, aby wypłacona kwota wynosiła łącznie 100% wartości polisy. Jeśli odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wyniosłoby 100% sumy NNW, po śmierci pasażera jego rodzina nie otrzymałaby już dodatkowych środków, chyba że ubezpieczenie zawierałoby rozszerzenie gwarantujące taką możliwość.

Sprawdź w OWU NNW, jakie obowiązki po wypadku ma osoba ubezpieczona i ile masz czasu na zgłoszenie szkody z NNW

Każde OWU NNW podaje obowiązki osoby ubezpieczonej po zdarzeniu drogowym. Jak zachować się na miejscu wypadku? Jeśli jesteś w stanie, udziel pierwszej pomocy poszkodowanym i sprawdź, czy nie są unieruchomieni, a wręcz zakleszczeni w pojazdach. Wtedy musisz wezwać straż, aby z pomocą ciężkiego sprzętu uwolniła te osoby. Zawiadom też policję i pogotowie, przekazując orientacyjne informacje o stanie poszkodowanych. 

Ubezpieczyciel może zastrzec w OWU NNW, że osoba ubezpieczona ma jak najszybciej oddać się w ręce lekarzy po wypadku i bezwzględnie stosować do zaleceń. Firma może skontaktować się z lekarzami sprawującymi opiekę nad ofiarami wypadku. Nie może dojść do sytuacji, w której odmawiasz opatrzenia ran i przewiezienia do szpitala, ale w ciągu kolejnych dni Twój stan się pogarsza i wymagasz od ubezpieczyciela wyższego odszkodowania z NNW.

Ekspert Mubi radzi:

OWU NNW zawiera rozmaite wyłączenia odpowiedzialności, z którymi należy się zapoznać przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem. Przykładowo: OWU NNW Allianz* podaje, że ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną m.in.: leczenia o charakterze zachowawczym lub zabiegowym, skutków wypadków spowodowanych energią jądrową, promieniowaniem radioaktywnym lub polem magnetycznym, pourazowych psychoz, zabiegów i leczenia nieuznawanego przez naukę lub medycynę, kosztów leczenia powstałych z powodu niestosowania się do lekarskich zaleceń czy kosztów podróży i pobytu w sanatoriach lub uzdrowiskach.

Kiedy trzeba zgłosić szkodę z NNW? Ubezpieczyciele podają w OWU NNW, że niezwłocznie po wystąpieniu szkody lub niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu zdarzenia i podają maksymalny termin. Przykładowo: UNIQA oczekuje zgłoszenia szkody z NNW do 7 dni, LINK4 do 14 dni. Oczywiście możesz zgłosić szkodę po terminie, ale może to utrudnić ubezpieczycielowi ustalenie przebiegu, okoliczności i skutków zdarzenia.

Dowiedz się, ile masz czasu na zgłoszenie szkody osobowej i materialnej z OC sprawcy po wypadku.

PODSUMOWANIE
  • OWU NNW określa, czy dany wariant ubezpieczenia chroni wyłącznie kierowcę danego samochodu, kierowcę lub pasażera wskazanego z imienia i nazwiska w umowie bądź kierowcę i wszystkich pasażerów, oczywiście do liczby zapisanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Niektóre ubezpieczenia NNW chronią także określoną w umowie osobę, kiedy jest kierowcą bądź pasażerem dowolnego pojazdu, zarówno autobusu, jak i taksówki.
  • OWU NNW kierowców i pasażerów różnych towarzystw ubezpieczeniowych podają, że trwały uszczerbek na zdrowiu to trwałe uszkodzenie narządu, organu lub układu spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, a także ich powikłania.
  • Maksymalne odszkodowanie za kilka uszczerbków na zdrowiu i późniejszą śmierć ofiary wypadku nie może przekroczyć 100% sumy NNW, chyba że ubezpieczenie zawiera rozszerzenie gwarantujące np. dodatkowe wysokie odszkodowanie za śmierć kierowcy.
  • Jeśli nie będziesz przestrzegać lekarskich zaleceń i w związku z tym powstaną dodatkowe koszty leczenia, ubezpieczyciel może odmówić ich sfinansowania w ramach NNW.
  • OWU NNW zawiera informacje o sposobie i terminach zgłoszenia szkody. O ile koszty do sfinansowania w ramach NNW wyklarują się po tym czasie w związku z np. leczeniem i hospitalizacją osób poszkodowanych, wypadek zgłoś jak najszybciej, aby nie było trudności z ustaleniem przebiegu zdarzenia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania na temat OWU NNW

Czy ubezpieczenie NNW chroni tylko kierowcę?
Ile wynosi odszkodowanie z NNW za trwały uszczerbek na zdrowiu?
Jak uzyskać odszkodowanie z NNW?
Piotr Wojciechowski
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC