Poznaj ważne zapisy z OWU NNW, aby trafnie wybrać ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Dowiedz się, gdzie kupić ubezpieczenie NNW, które chroni kierowcę niezależnie od pojazdu, który prowadzi, czym jest trwały uszczerbek na zdrowiu w OWU NNW, jak się zachować po wypadku i do kiedy zgłosić szkodę ubezpieczycielowi.

Sprawdź w OWU NNW, czy ubezpieczenie chroni wyłącznie kierowcę, czy także pasażerów

W artykule 15 pytań o ubezpieczenie NNW komunikacyjne. Kierowcom brakuje tej wiedzy, a Tobie? możesz przeczytać, że w standardowe ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną osoby podróżujące pojazdem w chwili zdarzenia drogowego. Niektóre warianty mogą chronić tylko dowolną osobę kierującą pojazdem albo tylko kierowcę/pasażera wskazanego imiennie w umowie. Nie zawsze musi być to właściciel lub współwłaściciel pojazdu wpisany w dowodzie rejestracyjnym

Przykład

Pożyczasz samochód od siostry na weekend, aby pojechać z kuzynami nad jezioro. Auto ma NNW. W zależności od zapisów w OWU NNW może chronić całą waszą grupę, mimo że w umowie nie ma podanych Waszych danych. Twoja siostra mogłaby mieć jednak kupione takie ubezpieczenie, które chroni wyłącznie kierowcę, czyli dowolną osobę kierującą pojazdem, np. Ciebie lub jednego z kuzynów. Ostatnia opcja to NNW, które chroni tylko Ciebie, niezależnie od fotela, który zajmujesz w samochodzie, ale nie innych podróżników. Wtedy Twoje dane musiałyby być podane w umowie z ubezpieczycielem.

W poniższej tabeli znajdziesz przykładowe oferty NNW, które chronią różne osoby w chwili zdarzenia drogowego.

Allianz

Oferta: NNW w wariancie podstawowym

Chroni tylko kierowcę na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci i zawiera limit do 5000 zł na koszty leczenia poniesione wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Allianz

Oferta: NNW w wariancie rozszerzonym

Chroni kierowcę i każdego pasażera na wypadek śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Limit na koszty leczenia poniesione wskutek nieszczęśliwego wypadku wynosi 5000 zł.

PZU

Oferta: PZU Auto NNW

Chroni kierowcę i pasażerów na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci, a także gwarantuje odszkodowanie za uciążliwe leczenie do 1000 zł i zasiłek za niezdolność do pracy. Ponadto pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji, zakupu przedmiotów ortopedycznych, przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych do 10 000 zł.

PZU

Oferta: PZU Auto NNW Max

Chroni wyłącznie wskazaną w umowie ubezpieczenia osobę, niezależnie od tego, z jakiego środka transportu korzysta, np. taksówki, samochodu, autobusu, i czy jest kierowcą, czy pasażerem. Suma ubezpieczenia wynosi od 100 000 zł do 500 000 zł.

Generali

Oferta: NNW Kierowcy

Chroni tylko wskazanego w umowie NNW właściciela lub współwłaściciela ubezpieczanego pojazdu, zarówno podczas kierowania nim, jak i innym pojazdem. Suma ubezpieczenia jest redukcyjna i wynosi do 100 000 zł, co oznacza, że od tej kwoty jest odejmowane każde świadczenie wypłacone przez Generali. Czyli pierwsze odszkodowanie będzie liczone od 100 000 zł, ale kolejne już od kwoty pomniejszonej o pierwsze świadczenie.

Uniqa

Oferta: NNW kierowców i pasażerów

Chroni kierowcę i pasażerów ubezpieczonego pojazdu. Tabela trwałych uszczerbków na zdrowiu w OWU NNW podaje, że odszkodowanie może wynosić od 40% sumy ubezpieczenia (np. za częściową utratę stopy w wyniku amputacji w stawie skokowym) do 100% sumy (np. za całkowitą głuchotę spowodowaną urazem). W przypadkach niewymienionych w tabeli 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu = 1% sumy ubezpieczenia do wypłaty.

Uniqa

Oferta: NNW dla kierowcy

Chroni wyłącznie kierowcę, dlatego ubezpieczyciel musi mieć dane użytkownika pojazdu – numer PESEL lub numer NIP. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi do 150 000 zł.

Wiener

Oferta: NNW kierowców i pasażerów

Chroni standardowo kierowcę i pasażerów, ale możesz rozszerzyć ochronę o następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i współmałżonka kierowcy w życiu prywatnym w Polsce. Kolejnym atutem tej oferty jest duże świadczenie na wypadek śmierci kierowcy w wyniku zdarzenia drogowego, bo odszkodowanie może być równe nawet czterokrotności sumy ubezpieczenia.

Warta

Oferta: NNW Komunikacyjne

Chroni pasażerów i kierowcę, ale możesz dokupić pakiet NNW Bezpieczna Rodzina, który jest skoncentrowany wyłącznie na kierowcy. Dzięki temu rozszerzeniu rodzina kierowcy zmarłego wskutek wypadku może otrzymać nawet do 300 000 zł odszkodowania.

Aktualizacja danych: 22.01.2021

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Sprawdź w OWU NNW definicję trwałego uszczerbku na zdrowiu i zasady obliczania odszkodowania za uszczerbek

Trwały uszczerbek na zdrowiu to takie uszkodzenie ciała/rozstrój zdrowia, które jest trwałe, nie rokuje poprawy i powstało wskutek nieszczęśliwego wypadku. W ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU możesz przeczytać nieco dokładniejszą definicję: 

nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony niezależnie od swojej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł,

Przykład

Pięcioosobowa rodzina wyjechała na wakacje samochodem osobowym. Niestety doszło do nieszczęśliwego wypadku spowodowanego przez lekkomyślnego kierowcę, który w czasie jazdy rozmawiał przez telefon i pisał SMS-y. Każda osoba podróżująca autem doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu. Dzięki NNW kierowcy i pasażerów rodzina otrzyma odszkodowanie. OWU NNW zawiera tabelę uszczerbków na zdrowiu, wśród których znajdują się doznane przez członków rodziny, np. padaczka pourazowa, utrata fragmentu nosa, zniekształcenie małżowiny usznej wymagającej operacyjnej rekonstrukcji.

miniaturka wpisu
5 sytuacji, w których przydaje się NNW komunikacyjne

W jakich sytuacjach będzie działała ochrona w ramach NNW dla kierowcy i pasażerów?

Przejdź do artykułu

Oczywiście w ramach NNW możesz otrzymać odszkodowanie również za np. złamania: bez przemieszczenia, z przemieszczeniem czy wieloodłamowe, a także rany. Ważne: ubezpieczyciel może zastrzec w OWU NNW, że świadczenie z tytułu odniesionych ran, na które założono szwy lub klamry, nie może przekroczyć sumarycznie kilku procent sumy ubezpieczenia.

Jak się oblicza odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu?

1. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu jest określany przez konsultanta medycznego wyznaczonego przez firmę ubezpieczeniową. Ekspert bierze pod uwagę wyniki badań osób poszkodowanych i inne dokumenty, które zostały przesłane zakładowi ubezpieczeń.

2. Odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu z NNW przysługuje, jeśli powstał w określonym czasie od dnia nieszczęśliwego wypadku (np. do 24 miesięcy) i jest bezpośrednio z nim związany.

3. W OWU NNW znajduje się tabela, która określa, jaki procent sumy ubezpieczenia jest wypłacany za uszczerbek na zdrowiu. 

4. Odszkodowanie dla jednej osoby nie może przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia. Dlatego jeśli najpierw ubezpieczyciel wypłaci świadczenie za uszczerbek na zdrowiu, a później osoba poszkodowana umrze w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, ubezpieczyciel wypłaci ewentualną różnicę między tymi dwoma świadczeniami.

Przykład

Pasażer poszkodowany wskutek wypadku otrzymał 60% sumy ubezpieczenia NNW za trwały uszczerbek na zdrowiu. Niestety stan poszkodowanego pogorszył się i wkrótce ta osoba zmarła. Jej rodzina może otrzymać maksymalnie 40% sumy ubezpieczenia, aby wypłacona kwota wynosiła łącznie 100% sumy. Jeśli odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wyniosłoby 100% sumy NNW, po śmierci pasażera jego rodzina nie otrzymałaby już dodatkowych środków, chyba że ubezpieczenie zawierałoby rozszerzenie gwarantujące taką możliwość.

Sprawdź w OWU NNW, jakie obowiązki po wypadku ma osoba ubezpieczona i ile masz czasu na zgłoszenie szkody z NNW

Każde OWU NNW podaje obowiązki osoby ubezpieczonej po zdarzeniu drogowym. Jak zachować się na miejscu wypadku? Jeśli jesteś w stanie, udziel pierwszej pomocy poszkodowanym i sprawdź, czy nie są unieruchomione, a wręcz zakleszczone w pojazdach. Wtedy musisz wezwać straż, aby z pomocą ciężkiego sprzętu uwolniła te osoby. Zawiadom też policję i pogotowie, przekazując orientacyjne informacje o stanie poszkodowanych. 

miniaturka wpisu
Wypadek a kolizja – różnice, co zrobić po szkodzie i kary

Kolizja i wypadek są używane zamiennie – to błąd! Ma to duży wpływ dla Twojego ubezpieczyciela po zdarzeniu. Sprawdź co je różni!

Przejdź do artykułu

Ubezpieczyciel może zastrzec w OWU NNW, że osoba ubezpieczona ma jak najszybciej oddać się w ręce lekarzy po wypadku i bezwzględnie stosować do zaleceń. Firma ubezpieczeniowa może skontaktować się z lekarzami sprawującymi opiekę nad ofiarami wypadku. Nie może dojść do sytuacji, w której odmawiasz opatrzenia ran i przewiezienia do szpitala, ale w ciągu kolejnych dni Twój stan się pogarsza i wymagasz od ubezpieczyciela wyższego odszkodowania z NNW.

Ekspert Mubi radzi

OWU NNW zawiera rozmaite wyłączenia odpowiedzialności.
Przykładowo: OWU NNW Allianz* podaje, że ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną np.:
leczenia przez lekarza, który jest spokrewniony z poszkodowanym kierowcą w I, II lub III stopniu,
zabiegów i leczenia nieuznawanego przez naukę lub medycynę,
kosztów leczenia, które powstały, bo poszkodowany nie stosował się do lekarskich zaleceń,
kosztów podróży i pobytu w sanatoriach i uzdrowiskach.
*Dane aktualne 22.01.2021.

Kiedy trzeba zgłosić szkodę z NNW? Ubezpieczyciele podają w OWU NNW, że niezwłocznie po wystąpieniu szkody lub niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu zdarzenia i podają maksymalny termin. Przykładowo: Allianz oczekuje zgłoszenia szkody z NNW do 72 godzin, LINK4 do 14 dni. Oczywiście możesz zgłosić szkodę po terminie, ale może to utrudnić ubezpieczycielowi ustalenie przebiegu, okoliczności i skutków zdarzenia.

Dowiedz się, ile masz czasu na zgłoszenie szkody osobowej i materialnej z OC sprawcy po wypadku.

PODSUMOWANIE
  • OWU NNW określa, czy dany wariant ubezpieczenia chroni wyłącznie kierowcę danego samochodu, kierowcę lub pasażera wskazanego z imienia i nazwiska w umowie bądź kierowcę i wszystkich pasażerów, oczywiście do liczby zapisanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Niektóre ubezpieczenia NNW chronią także określoną w umowie osobę, kiedy jest kierowcą bądź pasażerem dowolnego pojazdu, zarówno autobusu, jak i taksówki.
  • OWU NNW kierowców i pasażerów Uniqa podaje, że trwały uszczerbek na zdrowiu to trwałe upośledzenie czynności organizmu, które nie rokuje poprawy i powstało wskutek uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
  • Maksymalne odszkodowanie za kilka uszczerbków na zdrowiu i późniejszą śmierć ofiary wypadku nie może przekroczyć 100% sumy NNW, chyba że ubezpieczenie zawiera rozszerzenie gwarantujące np. dodatkowe wysokie odszkodowanie za śmierć kierowcy.
  • Jeśli nie będziesz przestrzegać lekarskich zaleceń i w związku z tym powstaną dodatkowe koszty leczenia, ubezpieczyciel może odmówić ich sfinansowania w ramach NNW.
  • OWU NNW zawiera informacje o sposobie i terminach zgłoszenia szkody. O ile koszty do sfinansowania w ramach NNW wyklarują się w czasie w związku z np. leczeniem i hospitalizacją osób poszkodowanych, wypadek zgłoś jak najszybciej, aby nie było trudności z ustaleniem przebiegu zdarzenia.

Oceń artykuł:
34,67
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Katarzyna Kupczyk

Tworzę poradniki o ubezpieczeniach samochodowych, ponieważ od 5 lat pracuję jako redaktor w branży ubezpieczeniowej. W tym czasie wnikliwie poznałam zarówno oferty towarzystw ubezpieczeniowych, jak i problemy kierowców. Teraz dbam o użytkowników porównywarki Mubi. W naszej bazie wiedzy możesz znaleźć odpowiedzi na trudne pytania o ubezpieczenia komunikacyjne.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!