Jak zorganizować transport zwłok z zagranicy? Procedury i koszty

Śmierć bliskiej osoby to tragedia, z którą nikt nie chciałby mieć do czynienia. Dzisiaj, w czasach gdy powszechne jest podróżowanie, dodatkowego stresu w tej dramatycznej sytuacji może przysporzyć konieczność sprowadzenia zwłok do Polski, jeśli do zgonu doszło za granicą. Co zrobić w takiej sytuacji? Jakie są formalności? Kto poniesie koszty? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.

transport zwłok

Śmierć za granicą – kto może sprowadzić zwłoki do kraju?

Po śmierci obywatela RP za granicą konieczne będzie załatwienie kilku formalności i zorganizowanie transportu jego ciała do kraju. Obowiązek ten spoczywa na bliskich zmarłego:

 • małżonku;
 • krewnych zstępnych w linii prostej (dzieci, wnuki, prawnuki);
 • krewnych wstępnych w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie);
 • krewnych bocznych do czwartego stopnia pokrewieństwa;
 • powinowatych w linii prostej do pierwszego stopnia;
 • osobach dobrowolnie do tego zobowiązujących się.
CZY WIESZ, ŻE …

Na rynku funkcjonuje wiele firm i zakładów pogrzebowych zajmujących się transportem zwłok osoby zmarłej za granicą do Polski. W ramach swoich usług oferują one sprowadzenie ciała do kraju, załatwienie wszystkich niezbędnych formalności, a nawet przygotowanie do ceremonii pogrzebowej.

Sprowadzanie zwłok z zagranicy – niezbędne formalności

Procedury związane z transportem zwłok do Polski reguluje ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Czytamy w niej:

Przewóz zwłok i szczątków:
1. koleją, samolotami i statkami w granicach Rzeczypospolitej Polskiej,
2. poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy zgon nastąpił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Art. 14 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Głównym organem wydającym decyzję w sprawie sprowadzenia zwłok do kraju jest starosta właściwy do miejsca, w którym ma być pochowany zmarły. Na sprowadzenie zwłok i szczątków trzeba uzyskać:

 • pozwolenie starosty wydane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym,
 • zaświadczenie polskiego konsula wydane po przedstawieniu pozwolenia stwierdzającego, że zwłoki/szczątki mogą być pochowane na terytorium RP.

W jaki sposób uzyskać stosowne pozwolenie? Prześledźmy procedurę krok po kroku.

Wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok

Przykładowy wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok/szczątków znajdziesz tutaj. Jakie informacje trzeba w nim wpisać?

 • Dane osoby uprawnionej do pochowania zwłok/szczątków.
 • Dane wnioskodawcy (jeśli jest nim zakład pogrzebowy, należy dołączyć upoważnienie).
 • Dane osoby zmarłej wraz z datą i miejscem zgonu.
 • Miejsce, z którego zostaną przewiezione zwłoki/szczątki.
 • Miejsce pochówku.
 • Środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki/szczątki (nie dotyczy urny z prochami).
 • Datę przewozu zwłok/szczątków.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 • akt zgonu;
 • dokument potwierdzający, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej (w przypadku braku przyczyny zgonu w akcie zgonu);
 • zaświadczenie ze spopielenia (dotyczy urny z prochami);
 • wymagane dokumenty władz państwa, na którego terytorium mają być pochowane lub przez które mają być przewożone zwłoki/szczątki (dotyczy przewozu poza granice RP).

Ekspert Mubi radzi:

Akt zgonu sporządzony za granicą można odtworzyć w Polsce. Wniosek należy wówczas złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeżeli chcemy to zrobić za granicą, należy udać się do konsula kraju, w którym doszło do zgonu. W razie gdyby w kraju tym nie sporządzono aktu zgonu, można to zrobić w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego, przedstawiając przetłumaczony dokument potwierdzający zgon.

Zezwolenie na transport zwłok od starosty

Wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok/szczątków składa się bezpłatnie (ewentualna opłata dotyczy tylko pełnomocnictwa). Decyzja wydawana jest niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni od złożenia wniosku.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeśli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej takiej jak: cholera, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne. Wówczas pozwolenie na przewóz zwłok/szczątków może zostać wydane dopiero po 2 latach od dnia zgonu.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji starosty, pozwolenie jest przesyłane do urzędu konsularnego w państwie, z którego zwłoki mają być sprowadzone do Polski.

Zaświadczenie od konsula

Uzyskawszy pozwolenie wydane przez starostę, polski konsul w kraju, z którego mają być przetransportowane wnioski, wydaje stosowne zaświadczenie stwierdzające brak przeszkód do wywiezienia zwłok/szczątków na terytorium innego państwa. Jest ono płatne – opłata konsularna w krajach UE wynosi 50 euro, w Wielkiej Brytanii 40 funtów, a w Stanach Zjednoczonych 54 dolary.

UWAGA!

Przepisy dotyczące wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok/szczątków stosuje się odpowiednio do przewozu szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.

Transport zwłok do kraju – wymogi techniczne i sanitarne

Po uzyskaniu stosownych zezwoleń można przejść do kwestii technicznych dotyczących transportu zwłok/szczątków. Środek transportu, którym zwłoki mają być przewożone, musi bowiem spełniać szereg warunków ze względu na konieczność ochrony życia i zdrowia ludzi oraz poszanowania zwłok i szczątków:

 • musi być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie,
 • kabina kierowcy musi być odizolowana od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok,
 • trumna lub pojemnik na zwłoki/szczątki musi być odpowiednio zabezpieczony przed przesuwaniem się,
 • podłoga w części przeznaczonej na przechowywanie zwłok musi być wykonana z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na środki dezynfekujące,
 • musi posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjącego i jednorazowych rękawic ochronnych.

Ponadto w środku transportu drogowego przeznaczonego do transportu zwłok/szczątków nie dopuszcza się montażu miejsc siedzących w części przeznaczonej na przechowywanie zwłok i przeprowadza się dezynfekcję po każdorazowym przewiezieniu zwłok. Pojazd ten musi być również zarejestrowany jako pojazd specjalny.

UWAGA!

Po przewiezieniu zwłok/szczątków do Polski muszą być one niezwłocznie pochowane bez otwierania trumny.

Sprowadzenie zwłok z zagranicy – cena

Koszt sprowadzenia zwłok/szczątków do kraju z zagranicy nie należy niestety do najtańszych. Jest on w największej mierze zależny od odległości dzielącej kraj, w którym doszło do zgonu od Polski, a także od oferty zajmującej się przewozem firmy. W grę wchodzą też m.in. opłaty pobierane przez zagraniczne kostnice czy zakłady pogrzebowe za przechowywanie lub kremację ciała. Dlatego też w każdym przypadku koszt transportu do Polski może być inny.

W koszty sprowadzenia ciała do Polski zaliczają się m.in.:

 • trumna,
 • zabezpieczenie i przygotowanie zwłok do transportu,
 • załatwienie formalności w Polsce i za granicą,
 • przewóz karawanem do miejsca docelowego w Polsce.

Jak przykładowo mogą kształtować się koszty? W przypadku krajów europejskich mogą one wynieść od ok. 4-10 tys. zł (transport zwłok np. z Niemiec, Belgii, Holandii), do kwot rzędu kilkunastu tysięcy złotych i wyższych (transport zwłok np. z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Skandynawii). Jeszcze więcej trzeba będzie zapłacić w przypadku transportu zwłok drogą lotniczą – tu koszty zakupu metalowej trumny i transportu mogą wynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Przykład

W 2020 roku głośno było o przypadku 23-letniego mieszkańca Krakowa, który zmarł na malarię podczas pobytu w Sierra Leone. Niestety nie posiadał ubezpieczenia obejmującego sprowadzenie zwłok do kraju, a jego rodziny nie było stać na zorganizowanie transportu, który wyceniono na 60 tys. zł.

Transport zwłok z zagranicy a ubezpieczenie turystyczne

Aby śmierć osoby bliskiej za granicą nie okazała się źródłem poważnych problemów finansowych, trzeba wcześniej zadbać o odpowiednie zabezpieczenie się na wszelkie możliwe okoliczności, także te najbardziej tragiczne. Opcję taką daje ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie turystyczne na zagraniczny wyjazd obejmujące koszty transportu zwłok do Polski.

Wybierając się za granicę, trzeba koniecznie pamiętać o tym, że zarówno koszty pomocy medycznej, jak i transportu medycznego czy transportu zwłok są tam zwykle wyższe niż w Polsce. Niezbędny będzie zatem wybór polisy o odpowiednio wysokiej sumie ubezpieczenia kosztów leczenia. W zależności od kraju naszego pobytu koszty mogą być inne, bezpiecznie będzie jednak założyć, że rozsądne minimum to sumy rzędu 150-200 tys. zł. Pamiętajmy, że jeżeli koszt transportu zwłok okaże się wyższy od posiadanej sumy ubezpieczenia, to bliscy zmarłego będą musieli pokryć różnicę.

UWAGA!

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) nie pokrywa kosztów transportu zwłok do kraju z zagranicy.

Koszty transportu zwłok do kraju w razie śmierci osoby ubezpieczonej są pokrywane w ramach ubezpieczenia kosztów repatriacji, czyli kosztów pokrycia transportu z zagranicy do Polski, jeżeli nie jest możliwy powrót ubezpieczonego o własnych siłach publicznymi środkami transportu. Koszty repatriacji wchodzą natomiast w skład ubezpieczenia kosztów leczenia, dlatego to właśnie na jego sumę powinniśmy zwracać największą uwagę przy wyborze polisy.

Sprawdźmy, ile za ubezpieczenie podróżne na tygodniowy wyjazd do Hiszpanii musiałby zapłacić 53-letni turysta, który nie choruje przewlekle i planuje wypoczynek oraz zwiedzanie. Czy w każdym przypadku ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu zwłok do kraju?

Firma ubezpieczeniowaWarunki ubezpieczeniaTransport zwłok do krajuCena polisy
UNIQAKL: 250 000 zł,
NNW: 30 000 zł
TAK29,40 zł
WienerKL: 172 912 zł,
NNW: 10 000 zł,
OC: 108 070 zł
TAK35,00 zł
mtu24.plKL: 150 000 zł,
NNW: 30 000 zł,
OC: 50 000 zł
TAK37,00 zł
ProamaKL: 200 000 zł,
NNW: 10 000 zł,
OC: 50 000 zł
TAK47,00 zł
SIGNAL IDUNAKL: 172 912 zł,
NNW: 15 000 zł,
OC: 129 684 zł
TAK48,73 zł
GeneraliKL: 300 000 zł,
NNW: 15 000 zł,
OC: 50 000 zł
TAK50,00 zł
mtu24.plKL: 300 000 zł,
NNW: 30 000 zł,
OC: 100 000 zł
TAK62,00 zł
AXA PartnersKL: 600 000 zł,
NNW: 50 000 zł,
OC: 250 000 zł
TAK62,27 zł
ProamaKL: 300 000 zł,
NNW: 20 000 zł,
OC: 100 000 zł
TAK64,00 zł
SIGNAL IDUNAKL: 648 420 zł,
NNW: 30 000 zł,
OC: 129 684 zł
TAK68,08 zł
UNIQAKL: 750 000 zł,
NNW: 50 000 zł,
OC: 250 000 zł
TAK71,40 zł
GeneraliKL: 800 000 zł,
NNW: 60 000 zł,
OC: 200 000 zł
TAK94,00 zł
AXA PartnersKL: 40 000 000 zł,
NNW: 150 000 zł,
OC: 1 500 000 zł
TAK100,69 zł
Dane na podstawie obliczeń w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi (06.03.2024).

Okazuje się, że niezależnie od wybranego wariantu polisy, wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe zaoferowałyby podróżnemu ubezpieczenie kosztów leczenia obejmujące koszty repatriacji, w tym transportu zwłok do kraju. Ceny oferowane przez poszczególne firmy różnią się w zależności od sumy ubezpieczenia KL i ubezpieczeń dodatkowych.

CZY WIESZ, ŻE …

Ubezpieczyciel może ustalić osobne limity kwotowe na transport zwłok i zakup trumny. Szczegóły znajdują się w OWU poszczególnych firm.

PODSUMOWANIE
 • Przewóz zwłok lub szczątków do Polski jest możliwy tylko za pomocą wyspecjalizowanej firmy lub zakładu pogrzebowego.
 • Wniosek o pozwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy do Polski mogą złożyć bliscy osoby zmarłej (np. małżonek, zstępni lub wstępni).
 • Wniosek składa się u starosty właściwego ze względu na planowane miejsce pochówku zmarłego.
 • Po uzyskaniu zgody na transport od starosty, konieczne jest jeszcze zdobycie zaświadczenia o braku przeciwwskazań ze strony polskiego konsula w kraju, w którym znajdują się zwłoki.
 • Pojazd, którym transportowane są zwłoki lub szczątki musi spełniać szczegółowe wymogi techniczne i sanitarne.
 • W przypadku transportu spopielonych szczątków zmarłego z zagranicy, po uzyskaniu stosownych zezwoleń możliwe jest sprowadzenie urny z prochami na własną rękę.
 • Koszty transportu zwłok z zagranicy mogą wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.
 • Koszty sprowadzenia zwłok lub szczątków z zagranicy może pokryć ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia turystycznego.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o transport zwłok do kraju z zagranicy

Jakie dokumenty są potrzebne do sprowadzenia ciała z zagranicy?
Co się stanie, jeśli rodzina nie zdecyduje się na sprowadzenie zwłok do Polski?
Czy można przewieźć urnę z prochami w bagażu podręcznym?
Czy można przewieźć zwłoki samolotem?
Źródła:
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19590110062/U/D19590062Lj.pdf
 • https://www.gov.pl/
grafika
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

2 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Ceny chyba nie są z tego roku, sprowadzaliśmy wujka z niemiec w tamtym miesiącu i zostałem oddelegowany, jako jeden z trzeźwo myślących członków rodziny do wyboru firmy, która ma zająć się sprowadzeniem zwłok. W większości firm, które obdzwoniłem ceny były w granicach 8-10 tysięcy złotych, dodatkowo niektóre oferowały cenę 8 tysięcy, plus "kwity" za opłaty w urzędach, co podejrzewam, wyniosłoby znacznie więcej. Finalnie, z polecenia znajomego trafiłem na firmę, która zorganizowała wszystko w cenie 8500 zł brutto i to była jedna z najlepszych ofert na rynku. Proszę o zweryfikowanie artykułu i nie wprowadzanie ludzi w błąd.
Artykuł został poprawiony, dziękujemy za uwagę.
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!