Ubezpieczenie od utraty pracy – jak działa zabezpieczenie stałego źródła dochodu?

Co można z pewnością powiedzieć o przyszłości? To, że jest nieprzewidywalna. Nikt z nas nie wie, co będzie robił za 2 czy 3 lata, a co dopiero za 10 lat! Jak więc nie obawiać się wzięcia kredytu hipotecznego na wiele lat i utraty pracy w międzyczasie? Wsparciem w takiej sytuacji jest ubezpieczenie od utraty pracy. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu!

ubezpieczenie od utraty pracy

Ubezpieczenie od utraty pracy – czym jest?

Prognozy wskazują, że w ciągu życia będziemy zmieniać pracę 7, a może nawet więcej razy. Dane te dotyczą szczególnie obecnie młodych osób, które od początku wejścia na rynek pracy zdają sobie sprawę, że będą pracować w różnych miejscach i mieć różne obowiązki. W świecie częstych zmian i niepewności wsparciem w postaci ubezpieczenia od utraty pracy wydaje się dobrym rozwiązaniem.

Ubezpieczenie od utraty pracy zapewnia ochronę dla pracowników, którzy wykonywali swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę. Polisę taką oferują banki we współpracy z ubezpieczycielami (np. Bank Millennium – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa). Najczęściej świadczenie to oferowane jest:

 • w ramach ubezpieczenia na życie,
 • przy braniu kredytu (w szczególności hipotecznego),
 • samodzielnie.
grafika

Zadaniem ubezpieczenia od utraty pracy jest pomoc ubezpieczonemu po utracie stałego źródła dochodu – muszą być spełnione określone w OWU warunki. Gdy dojdzie do takiej sytuacji, to ubezpieczony otrzyma finansowe wsparcie na spłatę określonej liczby rat kredytu, a nawet środki na opłaty eksploatacyjne mieszkania. Dzięki temu taka osoba nie wpadnie w poważne kłopoty finansowe w okresie bezrobocia i szukania nowej pracy.

CZY WIESZ, ŻE …

Średni czas szukania pracy w Polsce to 7,6 miesiąca (źródło: GUS).

Oprócz ubezpieczenia od utraty pracy lub nazywanego także od utraty stałego źródła dochodu oferowane są także ubezpieczenia na życie oraz niezdolności do wykonywania pracy, czyli trwałego inwalidztwa lub choroby. 

Ubezpieczenie stałego źródła dochodu – czy to obowiązek?

Banki przy udzielaniu kredytu nie mogą zmusić klienta do wzięcia dodatkowego ubezpieczenia od utraty pracy. Jednak od tych, którzy nie spełniają wszystkich warunków przyznania kredytu, wymagają dodatkowej ochrony. Tacy klienci postawienie są więc w sytuacji – godzisz się na ubezpieczenie albo kredyt nie zostanie Ci przyznany.

Może zdarzyć się także sytuacja, w której brak wzięcia ubezpieczenia będzie oznaczał gorsze warunki kredytu – na przykład wyższą prowizję banku. Z drugiej strony dla własnego bezpieczeństwa warto rozważyć ubezpieczenie się przy braniu kredytu hipotecznego na wiele lat. 

Warunki otrzymania odszkodowania – zapisy z OWU

Aby ubezpieczenie od utraty pracy zadziałało, trzeba spełnić określone przez ubezpieczyciela warunki. To nie jest tak, że każda utrata źródła utrzymania będzie automatycznie oznaczać wsparcie z polisy. W OWU Benefii, która oferuje ubezpieczenie we współpracy z mBankiem, znajdziemy informację, że utrata pracy rozumiana jest jako:

 • dla osób fizycznych będących w stosunku pracy lub stosunku służbowym – rozwiązanie stosunku pracy w myśl przepisów prawa pracy z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego bądź takie rozwiązanie i uzyskanie statusu bezrobotnego,
 • dla osób fizycznych będących w stosunku pracy w przedsiębiorstwie prowadzonym przez osobę bliską lub w spółce osobowej – ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa bądź zaprzestanie prowadzenia działalności przez pracodawcę i wyrejestrowanie firmy,
 • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaprzestanie działalności i jej wyrejestrowanie z ewidencji.

Ubezpieczyciele wymagają, aby osoba, która utraciła stałe źródło dochodów, otrzymała status osoby bezrobotnej. Pamiętajmy, że w OWU znajdują się także dodatkowe zastrzeżenia dotyczące wypłaty odszkodowania i zawsze warto je poznać. 

UWAGA!

Ubezpieczenie od utraty pracy może zawrzeć osoba, która ma co najmniej 18 lat i nie ukończyła określonego wieku – często jest to 65 lat!

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela – brak odszkodowania

Aby otrzymać odszkodowanie od utraty pracy trzeba spełnić wiele warunków. Przede wszystkim należy pamiętać o okresie karencji. Ktoś, kto liczy, że wykupi takie ubezpieczenie, a za 2 tygodnie zgłosi się po odszkodowanie, mocno się zawiedzie. Dlaczego? Ubezpieczyciele wprowadzają okres karencji, w którym ubezpieczenie nie zapewnia ochrony – na przykład w Benefii wynosi on 90 dni. U innych jest to zwykle od 30 do 90 dni. 

UWAGA!

Ubezpieczenie od utraty pracy nie dotyczy osób, które wykonują swoje obowiązki w oparciu o umowę o dzieło lub umowę zlecenie!

W Ogólnych warunkach ubezpieczenia od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy Benefii znajdziemy sekcję poświęconą wyłączeniom odpowiedzialności. Ubezpieczyciel wskazuje tam, że nie ponosi on odpowiedzialności, gdy:

 • wypowiedzenie umowy nastąpiło w okresie karencji (dotyczy także zaprzestania działalności i wyrejestrowania firmy),
 • rozwiązanie umowy nastąpiło na wniosek ubezpieczonego,
 • umowa o pracę zakończyła się za porozumieniem stron,
 • rozwiązanie umowy nastąpiło z winy ubezpieczonego,
 • stosunek pracy wygasł i nie został przedłużony (czasowa umowa o pracę),
 • ubezpieczony utracił prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
 • ubezpieczony wiedział lub mógł zakładać, że zostanie zwolniony (w ciągu ostatnich 6 miesięcy pracodawca zawiadomił o planowanych zwolnieniach grupowych),
 • utrata pracy wynika z działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek, rewolucji itp.,
 • utrata pracy wynikła z działania energii jądrowej.

Lista wyłączeń jest więc długa. Ubezpieczony otrzyma odszkodowanie, kiedy nie będzie się spodziewał utraty pracy i zostanie zwolniony przez pracodawcę z przyczyn niezależnych od siebie. Pozostaje pytanie – na jakie wsparcie ubezpieczyciela może wtedy liczyć?

Warunki ubezpieczenia od utraty pracy – co oferują banki?

Ubezpieczenie od utraty pracy oferowane jest przez banki. Większość ofert skierowana jest do klientów, którzy decydują się na wzięcie kredytu – w szczególności tego hipotecznego. Jak wyglądają szczegóły tego ubezpieczenia w wybranych instytucjach?

Santander Consumer Bank – CNP Santander Insurance Europe DAC

Ubezpieczenie Bezpieczne Finanse ma szeroki zakres i dotyczy różnych zdarzeń losowych:

 • zmiany sytuacji życiowej (śmierć, nieszczęśliwy wypadek, poważna choroba),
 • czasowej niezdolności do pracy,
 • utraty pracy,
 • hospitalizacji.

W przypadku czasowej niezdolności do pracy ubezpieczyciel wypłaci maksymalnie 12 świadczeń za każde 30 dni, w których ubezpieczony nie mógł pracować. Jedno świadczenie może mieć wysokość od 200 do 3 000 złotych. 

W przypadku utraty pracy świadczenia wypłacane są również przez maksymalnie 12 miesięcy za każde 30 dni bez pracy w kwocie od 200 do 3 000 zł. Co ważne, świadczenie otrzyma także ubezpieczony, który rozwiązał umowę za porozumieniem stron bez wskazywania przyczyny takiej decyzji.

Bank Millennium – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa

Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu działa, kiedy ubezpieczony otrzyma status osoby bezrobotnej. W ramach ochrony ubezpieczyciel:

 • spłaci 12 kolejnych rat kredytu,
 • zwraca koszty opłat eksploatacyjnych nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu (czynsz, prąd, gaz, centralne ogrzewanie, woda, fundusz remontowy, wywóz śmieci – maksymalnie 500 zł miesięcznie).

Towarzystwo ubezpieczeniowe Europa oferuje 2 warianty ochrony:

 • Wariant I – utrata stałego źródła dochodu,
 • Wariant II – utrata stałego źródła dochodu + czasowa niezdolność do pracy.

Więcej informacji o ofercie warto szukać na stronach banku, ubezpieczyciela i w OWU ubezpieczenia. 

PKO Bank Polski – PKO T.U. S.A.

Bank ten oferuje kredytobiorcom i pożyczkobiorcom kredytu hipotecznego i pożyczki hipotecznej ubezpieczenie utraty źródła dochodu, inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz leczenia szpitalnego. Nas w ramach tego artykułu interesuje wyłącznie pierwsza część ochrony. 

Gdy dojdzie do utraty pracy i ubezpieczony będzie miał status bezrobotnego, to ubezpieczyciel wypłaci świadczenie miesięczne, które wyliczane jest jako:

 • iloczyn 1,5% kwoty kredytu udziału procentowego – świadczenie nie może być wyższe niż 30 tys. złotych,
 • maksymalnie można otrzymać 6 świadczeń.

Przez cały czas wypłacania świadczeń ubezpieczony musi mieć status bezrobotnego. 

Koszt ubezpieczenia od utraty pracy

Ubezpieczyciele w różny sposób obliczają wysokość składki. Część z nich pobiera miesięczną opłatę, a inni wymagają dokonania opłaty jednorazowej – na przykład przy udzielaniu kredytu hipotecznego PKO wymaga dokonania jednej opłaty za 48-miesięczną ochronę w wysokości 3,25% kwoty przyznanego kredytu.

Z kolei w Santander Consumer Banku ubezpieczenie Bezpieczne finanse ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz wzięcia pod uwagę zakresu ochrony, wieku ubezpieczonego, okresu ubezpieczenia i kosztów zawarcia i obsługi umowy – płatna jest jednorazowo. A ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie od utraty pracy w innych bankach?

To zależy od kwoty ubezpieczenia i jego zakresu. Przeważnie jest to procent od wartości przyznanego kredytu i może wynieść od jednego do kilku procent. Jednak niektórzy ubezpieczyciele w inny sposób naliczają opłaty. W ubezpieczeniu utraty stałego źródła dochodu w Banku Millennium opłata za ubezpieczenie wynosi 7 lub 9% – zależnie od wybranego wariantu.

Przykładowe opłaty za ubezpieczenie od utraty pracy:

UbezpieczeniePrzykładowy miesięczny koszt
Wariant I (Bank Millennium – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa)70 zł (przy ostatniej racie kredytu 1000 zł)
Wariant I (Bank Millennium – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa)28 zł (przy ostatniej racie kredytu 400 zł)
Wariant I (Bank Millennium – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa)90 zł (przy ostatniej racie kredytu 1000 zł)
Wariant I (Bank Millennium – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa)36 zł (przy ostatniej racie kredytu 400 zł)
Źródło: Obliczenia własne.

FAQ – najważniejsze pytania o ubezpieczenie od utraty pracy

Czy muszę mieć umowę o pracę, by nabyć ubezpieczenie od utraty pracy?
Jakie wsparcie może zapewnić ubezpieczenie od utraty pracy?
Od jakich ryzyk chroni ubezpieczenie od utraty pracy?
PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie od utraty pracy zapewnia wsparcie po stracie stałego źródła dochodu.
 • Polisa oferowana jest przez banki do kredytów gotówkowych, a przede wszystkim hipotecznych.
 • Aby otrzymać wsparcie, należy mieć status bezrobotnego.
 • Ubezpieczenie to dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę, a także prowadzących działalność gospodarczą.
 • Koszt ubezpieczenia przeważnie obliczany jest od wartości kredytu.
Źródła:
 • https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/ubezpieczenie-od-utraty-pracy
 • https://www.pkobp.pl/media_files/561ef320-bfdb-4905-9861-a08ec828c117.pdf
 • https://www.santanderconsumer.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-bezpieczne-finanse,14.html
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC