Umowa najmu miejsca garażowego

Wynajem miejsca parkingowego lub garażu warto potwierdzić stosowną umową. Przepisy nie nakładają żadnego szczególnego obowiązku co do formy, w jakiej taka umowa powinna zostać zawarta. Mając jednak na uwadze ryzyko wystąpienia potencjalnego konfliktu, wskazane jest, aby umowa została zawarta w formie pisemnej. Poniższy artykuł stanowi poradnik zarówno dla osób, które chcą wynająć miejsce postojowe lub garaż, jak i dla osób, które chcą stać się najemcą. Z poniższego tekstu dowiesz się, na co warto zwrócić uwagę, zawierając umowę najmu garażu.

miejsce postojowe - umowa

Co powinna zawierać umowa najmu garażu lub miejsca postojowego?

Osoba wynajmująca miejsce postojowe lub garaż nie musi zawierać z najemcą umowy w formie pisemnej – przepisy nie wymagają tego dla ważności umowy najmu. Podpisanie umowy stanowi jednak zabezpieczenie na wypadek wystąpienia konfliktu pomiędzy stronami umowy. W przypadku braku umowy w formie pisemnej, mogą pojawić się wątpliwości co do okresu trwania umowy, czy do ustaleń w zakresie płatności czynszu. Dlatego też dla celów dowodowych wskazane jest, aby umowa została zawarta na piśmie – w ten sposób unikniesz ewentualnych sporów czy niedomówień.

Co powinna zawierać taka umowa?

 • Dane stron umowy,
 • przedmiot umowy,
 • regulacje dotyczące płatności czynszu,
 • termin obowiązywania umowy,
 • podpisy stron.

Powyższe informacje to elementy podstawowe. W umowie najmu można oczywiście zawrzeć dodatkowe postanowienia w zależności od woli stron, np. dotyczące okresu wypowiedzenia czy zakazu podnajmu.  Należy dodać, że do umowy najmu mają zastosowanie art. 659-679 Kodeksu cywilnego, w zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie znajdą powyższe przepisy.

Elementy umowy najmu garażu/miejsca postojowego

co powinna zawierać umowa - grafika
 • Strony umowy

W umowie należy dokładnie oznaczyć obydwie strony umowy – wynajmującego, czyli właściciela garażu/miejsca postojowego i najemcę, czyli osobę, która używa przedmiotu umowy na określonych warunkach.

 • Przedmiot umowy

W umowie należy dokładnie określić, co jest przedmiotem najmu. Trzeba zatem wskazać lokalizację i metraż garażu. W przypadku naziemnego miejsca parkingowego należy dokładnie określić jego położenie oraz wskazać oznaczenie miejsca – tak aby nie było wątpliwości, które miejsce jest przedmiotem umowy.

 •  Regulacje dotyczące płatności czynszu

W umowie należy określić wysokość czynszu, którą najemca będzie zobowiązany zapłacić na rzecz wynajmującego. Jeśli umowa dotyczy wynajmu garażu, w którym najemca będzie mógł korzystać z dodatkowych mediów, konieczne będzie wskazanie w umowie sposobu ich rozliczenia. Poza samą wysokością czynszu trzeba określić także termin oraz formę płatności – tj. należy wskazać, czy najemca ma uiszczać płatności do rąk wynajmującego lub wskazanej przez niego osoby, czy płatność powinna nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego – dla drugiego rozwiązania należy wskazać nr konta.

W przypadku braku określenia terminu płatności zastosowanie będą miały terminy ustawowe, zgodnie z art. 669 § 2 Kodeksu cywilnego:

Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie określony, czynsz powinien być płacony z góry, a mianowicie: gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc – za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nie oznaczony – miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca.

 • Termin obowiązywania umowy

Umowa może zostać zawarta na czas określony lub nieoznaczony.  Wynajmujący powinien jednak pamiętać, że zgodnie z art. 660 Kodeksu cywilnego – umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia zawarta na czas dłuższy niż rok, powinna zostać zawarta w formie pisemnej. W przypadku niezachowania formy pisemnej umowę poczytuje się jako zawartą na czas nieoznaczony.

 Dodatkowo strony powinny mieć na względzie:

§ 1.
Najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony.
§ 2.
Najem zawarty między przedsiębiorcami na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony.

art. 661 Kodeksu Cywilnego

Należy również zwrócić uwagę na art. 674 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: jeśli najemca po upływie terminu wskazanego w umowie albo w wypowiedzeniu nadal używa rzeczy za zgodą wynajmującego, w razie wątpliwości poczytuje się, że najem został przedłużony na czas nieoznaczony.  Zawarcie umowy na czas określony lub nieoznaczony może też mieć swoje konsekwencje jeśli chodzi o terminy wypowiedzenia, ponieważ w razie braku wskazania terminów w umowie, strony obowiązywać będą terminy ustawowe – co wyjaśniam w dalszej części artykułu.  

 • Podpisy stron

Umowa powinna zostać podpisana przez obie strony umowy.

Czy umowa najmu garażu powinna być zawarta na piśmie?

Umowa najmu dla swej ważności nie wymaga żadnej szczególnej formy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku umowy zawartej na czas określony – trwający dłużej niż rok, umowa powinna zostać zawarta na piśmie. W przypadku niezastosowania tej formy umowę poczytuje się jako zawartą na czas nieoznaczony.

Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje strony umowy najmu?

Strony umowy mogą dowolnie umówić się w kwestii ewentualnych okresów wypowiedzenia. W przypadku braku takich ustaleń obowiązywać będą terminy ustawowe określone w  art. 673 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przywołanym przepisem jeśli umowa najmu została zawarta na czas oznaczony, każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminów w niej wskazanych. Jeśli jednak strony nie określą terminu wypowiedzenia, wtedy będą obowiązywały je terminy ustawowe:

ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

art. 673 § 2 Kodeksu Cywilnego

Jeśli natomiast umowa zawarta jest na czas oznaczony, wtedy strony obowiązuje termin określony w umowie – zgodnie z art. 673§3 Kodeksu Cywilnego. Dlatego też w przypadku zawierania umowy na czas określony, należy pamiętać o doprecyzowaniu terminów wypowiedzenia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o umowę najmu miejsca garażowego

Czy umowę najmu miejsca postojowego trzeba zawrzeć na piśmie?
Czy umowę najmu garażu zawiera się na określony czas?
Jakim okresem wypowiedzenia objęte są strony umowy najmu?
PODSUMOWANIE
 • Umowa najmu garażu lub miejsca postojowego nie wymaga dla swej ważności żadnej szczególnej formy. Celem uniknięcia ewentualnych sporów i niedomówień między stronami zaleca się jednak, żeby taka umowa została zawarta na piśmie.
 • W umowie należy określić strony umowy, przedmiot umowy, wysokość oraz sposób płatności czynszu oraz określić termin obowiązywania umowy. Umowa powinna zostać podpisana przez obydwie strony.
 • W zależności od okoliczności i potrzeb umowa może zawierać również dodatkowe postanowienia, np. w kwestii terminów wypowiedzenia.
 • Jeśli strony nie określą w umowie terminów wypowiedzenia, obowiązują je terminy ustawowe.

 Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf

Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC