Zakres ochrony ubezpieczeniowej OC i AC

Czym jest zakres ochrony ubezpieczeniowej? Gdzie znaleźć informacje na jego temat? Czy jest on taki sam u wszystkich ubezpieczycieli? Przybliżymy dzisiaj to ważne pojęcie, ponieważ może mieć ono decydujące znaczenie przy ewentualnym wypłaceniu odszkodowania.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej – definicja

W pojęciu tym mieści się kilka elementów. Po pierwsze, zakres ochrony ubezpieczeniowej wskazuje szkody i okoliczności, za które ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Po drugie, znaleźć można tam informacje określające terytorium, na którym obowiązuje ubezpieczenie. Ubezpieczyciel wskazuje tam także wysokość odszkodowania. Z zakresem ochrony ubezpieczeniowej związane są ściśle wyłączenia odpowiedzialności. 

Wszystkie powyższe informacje zawarte są w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Dlatego należy szczegółowo zapoznać się z tym dokumentem przed podpisaniem umowy, aby uniknąć zaskoczenia i niepotrzebnych nerwów. Jeśli okaże się, że ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania, może to wynikać z faktu, że dana szkoda jest poza zakres zapisanym w dokumencie.

Ubezpieczenie OC – zakres ochrony

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest jedynym ubezpieczeniem komunikacyjnym, którego zakres jest taki sam we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych. Dodatkowo żadna firma prowadząca działalność ubezpieczeniową nie może odmówić ubezpieczenia pojazdu.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych reguluje wszystkie aspekty związane z OC, w tym również określa zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzone w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

art. 34 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Z powyższego cytatu widać, że zakres OC dotyczy szkód osobowych i w mieniu. Należy także pamiętać, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje również szkody powstałe podczas i w związku z:

 • wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu mechanicznego,
 • załadowywaniem i rozładowywaniem pojazdu mechanicznego,
 • zatrzymaniem, postojem i garażowaniem pojazdu mechanicznego.

Ustawa określa także kwotowy zakres odszkodowania za wyrządzone szkody, ustalając minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC (po kursie średnim ustalonym przez NBP w dniu wyrządzenia szkody).

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte odszkodowaniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte odszkodowaniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

art. 36 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Jaki jest zakres terytorialny ubezpieczenia OC? Obejmuje ono swoim zakresem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 25. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych) oraz na zasadzie wzajemności państwa, które podpisały Porozumienie Wielostronne. W praktyce dotyczy to krajów, które są członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Andory i Serbii. Aby potwierdzić OC w krajach, które nie są sygnatariuszami porozumienia, należy posiadać Zieloną Kartę lub ubezpieczenie graniczne. 

Przykład

Podróżując samochodem po Europie, Zielonej Karty będziesz potrzebował na terenie Albanii, Białorusi, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Mołdawii, Rosji, Turcji i Ukrainy. Po Brexicie warto ją mieć za sobą także w Wielkiej Brytanii. Z kolei Kosowo jest jedynym europejskim krajem, w którym nie obowiązuje ani OC krajowe, ani Zielona Karta. Aby wjechać autem na jego teren, musisz wykupić ubezpieczenie graniczne.

Autocasco – zakres ochrony

Ubezpieczenie AC jest dobrowolne. W związku z tym każdy ubezpieczyciel sam określa jego zakres i wyłączenia odpowiedzialności. Warto więc sprawdzić, jakie zapisy pojawiają się w OWU popularnych towarzystw ubezpieczeniowych w kontekście autocasco.

Uniqa

Zakres ochrony ubezpieczeniowej dotyczy szkód, które związane są z uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą samochodu lub jego części oraz wyposażenia dodatkowego auta lub wyposażenia specjalnego pojazdu specjalnego. Te ostatnie muszą zostać wskazane we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Zakres ochrony nie obejmuje więc dowolnego elementu wyposażenia, ale tylko konkretnie wymieniony!

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy szkód, które powstały w wyniku nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń w czasie trwania umowy, z wyjątkiem tych wskazanych w wyłączeniach. Ubezpieczenie autocasco obejmuje terytorium Polski – aby rozszerzyć zakres na pozostałe kraje europejskie, należy złożyć odpowiedni wniosek. Uniqa nie odpowiada za kradzież auta na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Zajrzyj do OWU Uniqa, by zapoznać się z wyłączeniami i poznać szczegółowe warianty ubezpieczenia AC.

Benefia

W przypadku Benefii wyszczególnione są konkretne zdarzenia, które podlegają ochronie ubezpieczeniowej. Zakres ochrony samochodu obejmuje:

 • zderzenie z pojazdem lub pojazdami;
 • zderzenie z przedmiotami, osobami i zwierzętami;
 • uszkodzenie, zniszczenie pojazdu lub jego części przez osoby trzecie albo zwierzęta;
 • nieprzewidziane działanie sił przyrody, którym nie można było zapobiec (powódź, zatopienie, gradobicie, uderzenie pioruna);
 • pożar lub wybuch pojazdu;
 • działanie zewnętrznego czynnika chemicznego lub termicznego (nie dotyczy opadów radioaktywnych i chemicznych);
 • utrata pojazdu lub jego części wskutek kradzieży lub rozboju.

Benefia określa także liczbę niezbędnych urządzeń zabezpieczających ze względu na wartość pojazdu. Te do 150 tys. zł muszą mieć jedno, te z wartością powyżej 150 tys. zł a poniżej 350 tys. zł powinny mieć dwa różne zabezpieczenia, a te warte więcej niż 350 tys. zł dwa różne zabezpieczenia, w tym jedno urządzenie zabezpieczająco-lokacyjne z funkcją monitoringu.

Ubezpieczający samochód może wybrać sposób rozliczenia szkody w postaci kosztorysu, naprawy z wykorzystaniem części alternatywnych lub kosztorysu oraz naprawy oryginalnymi częściami albo kosztorysu. Szczegółowe informacje na temat wypłaty odszkodowania i wyłączeniach można znaleźć w OWU Benefia.

Benefia posiada szeroki zakres terytorialny ubezpieczenia AC. Obejmuje on terytorium Polski oraz krajów europejskich (obszary znajdujące się na terenie Europy, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu). Terytoria Albanii, Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Białorusi wyłączone są z ochrony od kradzieży i utraty pojazdu w wyniku rozboju.

PZU

Podobnie jak w przypadku innych ubezpieczycieli, zakres AC PZU obejmuje uszkodzenia, zniszczenia i utratę pojazdu, jego części lub dodatkowego wyposażenia na skutek wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego. W OWU PZU zawarte są wyłączenia. 

Udział własny w ubezpieczeniu AC w PZU, czyli część odszkodowania, którą pokrywa ubezpieczający, może wynieść:

 • 500 zł,
 • 20% odszkodowania (ale nie mniej niż 500 zł),
 • 25% odszkodowania dla osób poniżej 26. roku życia.

Ubezpieczony może zdecydować o zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu ubezpieczenia.  W pierwszym przypadku będzie to podpisanie umowy Mini AC, które nie będzie obejmować szkód powstałych wskutek działania sił mechanicznych podczas zetknięcia z innym pojazdem oraz pojazdu w ruchu z przedmiotem (nieruchomości i rzeczy ruchome) – czyli w czasie wypadku drogowego. 

Natomiast rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej, które wiąże się z dodatkową zapłatą składki, pozwala na:

 • zachowanie stałej wartości pojazdu z dnia podpisania umowy (Auto Wartość 100%);
 • rozszerzenie ochrony od kradzieży na Rosję, Białoruś, Ukrainę i Mołdawię;
 • ubezpieczenie pojazdów wykorzystywanych w celach zarobkowych,
 • wsparcie w razie szkody (holowanie, auto zastępcze, zwrot kosztów odbioru pojazdu).

Zakres terytorialny AC w PZU dotyczy ochrony w Polsce, państwach europejskich (wyjątek stanowią szkody kradzieżowe na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii) oraz na terytorium Algierii, Maroka, Izraela, Cypru i Tunezji. 

LINK4

Zakres ochrony ubezpieczeniowej opisuje zdarzenia, za które wypłacane jest odszkodowanie. LINK4 oferuje Auto Casco i Smart Casco. Czym się od siebie różnią i jakie mają zakresy te dwa dobrowolne warianty?

Auto Casco dzieli się na Auto Casco Wypadkowe i Auto Casco Kradzieżowe. Jak same nazwy wskazują, pierwsze dotyczy szkód związanych z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu na skutek nagłych i niespodziewanych zdarzeń. Natomiast Auto Casco Kradzieżowe dotyczy szkody powstałej w wyniku kradzieży pojazdu. Odszkodowanie zostanie wypłacone, jeżeli szkoda zajdzie w czasie trwania ubezpieczenia i jej okoliczności powstania nie zostały wymienione w wyłączeniach w OWU LINK4

Ubezpieczenia Auto Casco chronią przedmiot ubezpieczenia w całej Europie – wyjątek to kradzież pojazdu w Rosji, na Ukrainie, Białorusi czy Mołdawii. 

Z kolei Smart Casco oferuje zróżnicowane warianty, które różnią się zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczający ma do wyboru:

 • Żywioły,
 • Kradzież,
 • Kradzież i Żywioły,
 • Szkoda całkowita i Żywioły,
 • Szkoda całkowita, Kradzież i Żywioły.

Oczywiście ostatni wariant ubezpieczenia ma najpełniejszy zakres. Jak LINK4 precyzuje żywioły i szkodę całkowitą? 

Wariant Żywioły zapewnia ochronę szkód (zniszczenie lub uszkodzenie) powstałych na skutek działania sił przyrody. Zalicza się do nich:

 • pożar (ale nie podpalenie),
 • huragan,
 • grad,
 • uderzenie pioruna,
 • powódź,
 • zapadanie lub osuwanie się ziemi, 
 • lawiny,
 • oraz inne siły przyrody.

Natomiast całkowite zniszczenie pojazdu dotyczy:

 • zderzenia z innymi pojazdami, zwierzętami i przedmiotami;
 • działania osób trzecich;
 • wybuchu;
 • gwałtownego działania czynnika termicznego lub chemicznego, który ma źródła na zewnątrz pojazdu;
 • zatopienia.

Zakres terytorialny dotyczy obszaru Europy. Z ochrony wyłączone są szkody kradzieżowe na terenie Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Aby zapoznać się ze wszystkimi wyłączeniami, należy przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Aviva

Autocasco w Avivie swoim zakresem obejmuje uszkodzenie lub utratę pojazdu, wyposażenia dodatkowego i fotelików dziecięcych (max. 2) w wyniku wypadku, który wydarzył się podczas trwania ubezpieczenia.

Ubezpieczenie może być zawarte w wariancie kosztorysowym – potrzebny jest do tego wniosek. Co do zasady, wariant ten dostępny jest dla pojazdów starszych niż 5 lat.  

Ubezpieczyciel wypłaci także odszkodowanie, jeśli ubezpieczony poniósł uzasadnione koszty związane z ratowaniem przedmiotów ubezpieczenia, próbą zmniejszenia strat lub im zapobieżenia. 

Aviva wypłaci odszkodowanie w zakresie utraty kluczy i sterowników do pojazdu oraz w wypadku zniszczenia dokumentów związanych z pojazdem. Więcej informacji o wyłączeniach, udziale własnym i sumie ubezpieczenia znajdziesz w OWU Aviva

mtu24.pl

Ubezpieczyciel ten wyróżnia kilka wariantów ubezpieczenia autocasco. Są to AC Mini, AC Uszkodzenie i Kradzież, AC Kradzież i AC Żywioły. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zniszczenie, utratę lub uszkodzenie pojazdu w czasie trwania ubezpieczenia.

W przypadku AC Mini oraz AC Uszkodzenie i Kradzież, odszkodowanie zostanie wypłacone, gdy powstaną szkody na skutek:

 • zderzenia z pojazdem;
 • niespodziewanego zetknięcia z osobami, zwierzętami i przedmiotami z zewnątrz pojazdu;
 • wandalizmu;
 • zderzenia się sprzętu sportowego, który jest transportowany na zewnętrznym bagażniku, z przedmiotami z zewnątrz;
 • pożaru;
 • wybuchu;
 • zatonięcia;
 • działania innych sił przyrody;
 • gwałtownego działania czynnika termicznego lub chemicznego, który ma źródła na zewnątrz pojazdu;
 • kradzieży.

W przypadku AC Mini, musi zajść szkoda całkowita. Natomiast dla AC Uszkodzenie i Kradzież określono szkodę minimalną w wysokości 500 zł. Zakres terytorialny dla AC Mini to Polska, a dla AC Uszkodzenie i Kradzież cała Europa, Algieria, Maroko, Tunezja, Izrael i Iran.

Ubezpieczenie AC Kradzież zakresem obejmuje tylko Polskę, a dotyczy kradzieży i uszkodzenia pojazdu w jej trakcie. Odszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli szkoda będzie wyższa niż 500 zł.

AC Żywioły obejmuje ochroną szkody powstałe na skutek działania pożaru, wybuchu, zatopienia, huraganu, gradu, uderzenia piorunów, lawiny, powodzi, trzęsienia ziemi oraz naturalnego zapadnięcia się ziemi. Również tutaj pojawia się nagły czynnik chemiczny i termiczny oraz minimalna wartość szkody 500 zł.

Aby w wariancie Żywioły szkody wyrządzone przez siły przyrody obejmowały swoim zakresem Rosję, Białoruś, Mołdawię i Ukrainę, należy uwzględnić udział własny ubezpieczonego w wysokości 1000 zł. Wyłączenia i szczegóły ubezpieczenia autocasco znajdziesz w OWU mtu24.pl.

Generali

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Generali podaje, że zakres ochrony ubezpieczeniowej autocasco obejmuje uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek wszelkich zdarzeń, które nie zostały wymienione w wyłączeniach. 

Podobnie jak u innych ubezpieczycieli, zakres terytorialny ubezpieczenia ograniczony jest o szkody kradzieżowe powstałe w europejskich częściach Rosji, oraz na Ukrainie i Białorusi. Ochrona obejmuje natomiast terytorium Polski i państw europejskich. 

Proama

Ubezpieczenie AC all risk obejmuje swoim zakresem wszystkie zdarzenia losowe, które nie zostały uwzględnione w wyłączeniach i przyczyniły się do szkody związanej z uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą pojazdu oraz jego wyposażenia. 

Ubezpieczający może złożyć wniosek o obniżenie składki ubezpieczeniowej i ograniczenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej do szkód związanych z kradzieżą pojazdu i tych spowodowanych przez zwierzęta i siły przyrody. AC Proama obejmuje terytorium Polski i państw europejskich z wyłączeniem Rosji, Ukrainy i Białorusi (kradzież samochodu).

Więcej informacji o AC znajdziesz w OWU Proama.  

Allianz

Ochrona ubezpieczeniowa autocasco obejmuje szkody (zniszczenie, uszkodzenie, utrata pojazdu lub jego wyposażenia) wskutek wymienionych poniżej zdarzeń:

 • wypadku;
 • uszkodzenia przez osoby trzecie;
 • kradzieży;
 • wybuchu, pożaru, osmolenia;
 • działania sił przyrody (grad, uderzenie pioruna, powódź, huragan, osuwanie się lub zapadanie ziemi, powódź i inne zdarzenia);
 • niespodziewanego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu;
 • utrata lub uszkodzenia kluczyków lub urządzeń otwierających lub uruchamiających pojazd;
 • uszkodzeń wewnątrz pojazdu spowodowanych przez osoby, których przewóz związany był z niezbędną pomocą medyczną.

Allianz w przypadku ochrony krótkoterminowej wyklucza ochronę przed kradzieżą. Podobnie jak u innych ubezpieczycieli, zakres terytorialny dotyczy Polski oraz europejskich części państw europejskich (w tym Gruzji), a także krajów basenu Morza Śródziemnego bez Libii, Algierii i Syrii. 

Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej Allianz nie zalicza ogumienia – chyba że uległo zniszczeniu razem z innymi częściami samochodu. Ubezpieczyciel zakłada możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia po zapłacie dodatkowej składki o ochronę szyb oraz możliwość utrzymania stałej wartości rynkowej pojazdu. 

W OWU Allianz znajdują się informacje o wyłączeniach i istotne szczegóły. 

PODSUMOWANIE
 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej wskazuje przede wszystkim szkody i okoliczności ich powstania, za które ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie.
 • Zakres ochrony OC jest taki sam u wszystkich ubezpieczycieli.
 • Autocasco ma różne zakresy ochrony zależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego.
 • Najczęściej zakres ochrony AC dotyczy zniszczeń, uszkodzeń lub utraty pojazdu na skutek wypadku, działania sił przyrody i kradzieży.
 • Nieodłącznym elementem zakresu ochrony ubezpieczeniowej są wyłączenia od odpowiedzialności.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zakres ochrony ubezpieczeniowej OC i AC

Jakie są najczęstsze wyłączenia odpowiedzialności w autocasco?

Ubezpieczyciele zwykle nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas zamieszek, działań terrorystycznych i wojennych, trzęsień ziemi, a także spowodowane pod wpływem alkoholu czy w czasie udziału w rajdach lub wyścigach.

Jakie są wyłączenia odpowiedzialności w OC?

Również w OC przewidziane są wyłączenia odpowiedzialności. Dotyczą one między innymi szkód polegających na zanieczyszczeniu środowiska, utracie gotówki, biżuterii czy innych drogocennych przewożonych w aucie przedmiotów lub wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach.

Jak rozszerzyć zakres ochrony AC?

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia można ustalić z ubezpieczycielem szereg kwestii związanych z zakresem ochrony AC. Oprócz autocasco można też kupić na przykład ochronę zniżek z AC lub ubezpieczenie opon. Oba ubezpieczenia pomogą w przyszłości zachować zniżki na autocasco.

Źródła:

 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf
 • https://www.uniqa.pl/dokumenty/OWU_Komunikacyjne_UNIQA_Ubezpieczenia_uchw_zarz_4_04_02_2021.PDF
 • https://benefia.pl/fileadmin/user_upload/OWU_AC_PAKIET_DEALERSKI_od_01.08.2018.pdf
 • https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1530136
 • https://dokumenty.link4.pl/
 • https://www.aviva.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-samochodu/ubezpieczenie-ac/
 • https://mtu24.pl/wp-content/uploads/2021/07/OWU-mtu24.pl-komunikacja.pdf
 • https://www.generali.pl/media/Ogolne_Warunki_Ubezpieczen_Komunikacyjnych_Generali_z_mysla_o_aucie_dla_sieci_agencyjnej_i_direct_obowiazujace_od_19_02_2021_r_pdf_cbaaf6868d.pdf
 • https://www.proama.pl/przydatne_informacje/wazne_dokumenty/aktualne/komunikacyjne_dla_sieci_agencyjnej_i_direct/owu_proama_komunikacyjne_20210219.pdf
 • https://www.allianz.pl/content/dam/onemarketing/cee/azpl/dokumenty/samochod/moj-samochod-od-27-01-21.pdf
zdjęcie autora
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę
15,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!