Zakres ochrony ubezpieczeniowej OC i AC

Czym jest zakres ochrony ubezpieczeniowej? Gdzie znaleźć informacje na jego temat? Czy jest on taki sam u wszystkich ubezpieczycieli? Przybliżymy dzisiaj to ważne pojęcie, ponieważ może mieć ono decydujące znaczenie przy ewentualnym wypłaceniu odszkodowania.

umowa ubezpieczenia

Zakres ochrony ubezpieczeniowej – definicja

W pojęciu tym mieści się kilka elementów. Po pierwsze, zakres ochrony ubezpieczeniowej wskazuje szkody i okoliczności, za które ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Po drugie, znaleźć można tam informacje określające terytorium, na którym obowiązuje ubezpieczenie. Ubezpieczyciel wskazuje tam także wysokość odszkodowania. Z zakresem ochrony ubezpieczeniowej związane są ściśle wyłączenia odpowiedzialności. 

Wszystkie powyższe informacje zawarte są w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dlatego należy szczegółowo zapoznać się z tym dokumentem przed podpisaniem umowy, aby uniknąć zaskoczenia i niepotrzebnych nerwów. Jeśli okaże się, że ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania, może to wynikać z faktu, że dana szkoda jest poza zakresem opisanym w dokumencie.

Ubezpieczenie OC – zakres ochrony

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest jedynym ubezpieczeniem komunikacyjnym, którego zakres jest taki sam we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych. Dodatkowo żadna firma prowadząca działalność ubezpieczeniową nie może odmówić ubezpieczenia pojazdu.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych reguluje wszystkie aspekty związane z OC, w tym również określa zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzone w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

art. 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Z powyższego cytatu widać, że zakres OC dotyczy szkód osobowych i w mieniu. Należy także pamiętać, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje również szkody powstałe podczas i w związku z:

 • wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu mechanicznego,
 • załadowywaniem i rozładowywaniem pojazdu mechanicznego,
 • zatrzymaniem, postojem i garażowaniem pojazdu mechanicznego.

Ustawa określa także kwotowy zakres odszkodowania za wyrządzone szkody, ustalając minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC (po kursie średnim ustalonym przez NBP w dniu wyrządzenia szkody).

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte odszkodowaniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte odszkodowaniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

art. 36 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Jaki jest zakres terytorialny ubezpieczenia OC? Obejmuje ono swoim zakresem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 25. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych) oraz na zasadzie wzajemności państwa, które podpisały Porozumienie Wielostronne. W praktyce dotyczy to krajów, które są członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Andory, Bośni i Hercegowiny, Wielkiej Brytanii, Czarnogóry i Serbii. Aby potwierdzić OC w krajach, które nie są sygnatariuszami porozumienia, należy posiadać Zieloną Kartę lub ubezpieczenie graniczne. 

Przykład

Podróżując samochodem po Europie, Zielonej Karty będziesz potrzebował na terenie Albanii, Macedonii Północnej, Mołdawii, Turcji i Ukrainy. Po Brexicie warto ją mieć za sobą także w Wielkiej Brytanii. Z kolei w Kosowie, na Białorusi i w Rosji nie obowiązuje ani OC krajowe, ani Zielona Karta. Aby wjechać autem na terytorium tych krajów, musisz wykupić ubezpieczenie graniczne.

UWAGA!

Od 1 czerwca 2023 roku Zielone Karty nie obowiązują już w Rosji i Białorusi, a od 1 stycznia 2024 roku w Iranie!

Autocasco – zakres ochrony

Ubezpieczenie AC jest dobrowolne. W związku z tym każdy ubezpieczyciel sam określa jego zakres i wyłączenia odpowiedzialności. Warto więc sprawdzić, jakie zapisy pojawiają się w OWU popularnych towarzystw ubezpieczeniowych w kontekście autocasco.

UNIQA

Zakres ochrony ubezpieczeniowej dotyczy szkód, które związane są z uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą samochodu lub jego części oraz wyposażenia dodatkowego auta lub wyposażenia specjalnego pojazdu. Te ostatnie muszą zostać wskazane we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Zakres ochrony nie obejmuje więc dowolnego elementu wyposażenia, ale tylko konkretnie wymienionego!

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy szkód, które powstały w wyniku nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń w czasie trwania umowy, z wyjątkiem tych wskazanych w wyłączeniach. Ubezpieczenie autocasco występuje w wariancie mini i pełnym. Polisa obejmuje terytorium Polski – aby rozszerzyć zakres AC pełnego na pozostałe kraje europejskie, należy złożyć odpowiedni wniosek. UNIQA nie odpowiada za kradzież auta na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Zajrzyj do OWU UNIQA, by zapoznać się z wyłączeniami i poznać szczegółowe warianty ubezpieczenia AC.

Benefia

Ubezpieczyciel ten oferuje dwa warianty AC: “Mini” oraz “Pełny”. Przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd wraz z wyposażeniem – elementy pojazdu, sprzęt i urządzenia fabrycznie trwale zamontowane. Za dodatkową opłatą można rozszerzyć ochronę o wyposażenie dodatkowe.

Wariant “Pełny” zapewnia ochronę w zakresie następstw uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu. Natomiast w wariancie “Mini” zakres ubezpieczenia to uszkodzenia, zniszczenia lub utrata pojazdu na skutek:

 • działania deszczu nawalnego,
 • huraganu,
 • gradu,
 • lawiny,
 • osunięcia się zmieni,
 • powodzi,
 • pożaru,
 • trzęsienia ziemi, 
 • trąby powietrznej,
 • uderzenia pioruna,
 • zapadania się ziemi,
 • zatopienia,
 • zderzenia pojazdu ze zwierzęciem,
 • kradzieży.

Benefia określa także liczbę niezbędnych urządzeń zabezpieczających ze względu na wartość pojazdu. Te do 180 tys. zł muszą mieć jedno, te z wartością powyżej 180 tys. zł a poniżej 350 tys. zł powinny mieć dwa różne zabezpieczenia, a te warte więcej niż 350 tys. zł dwa różne zabezpieczenia, w tym jedno urządzenie zabezpieczająco-lokacyjne z funkcją monitoringu.

Ubezpieczający samochód może wybrać sposób rozliczenia szkody w postaci kosztorysu, naprawy z wykorzystaniem części alternatywnych – serwis lub kosztorys oraz naprawy oryginalnymi częściami  – serwis albo kosztorys. Szczegółowe informacje na temat wypłaty odszkodowania i wyłączeniach można znaleźć w OWU Benefia.

Benefia posiada szeroki zakres terytorialny ubezpieczenia AC. Obejmuje on terytorium Polski oraz krajów UE, a także Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (europejska część), San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (Tracja), Ukrainy, Watykanu, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Terytoria Albanii, Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Białorusi wyłączone są z ochrony od kradzieży.

PZU

Podobnie jak w przypadku innych ubezpieczycieli, zakres AC PZU obejmuje uszkodzenia, zniszczenia i utratę pojazdu, jego części lub dodatkowego wyposażenia na skutek wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego. W OWU PZU zawarte są wyłączenia. 

Udział własny w ubezpieczeniu AC w PZU, czyli część odszkodowania, którą pokrywa ubezpieczający, może wynieść:

 • 500 zł,
 • 20% odszkodowania (ale nie mniej niż 500 zł),
 • 25% odszkodowania dla osób poniżej 26. roku życia.

Ubezpieczony może zdecydować o zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu ubezpieczenia. W pierwszym przypadku będzie to podpisanie umowy Mini AC, które nie będzie obejmować szkód powstałych wskutek działania sił mechanicznych podczas zetknięcia z innym pojazdem oraz pojazdu w ruchu z przedmiotem (nieruchomości i rzeczy ruchome) – czyli w czasie wypadku drogowego. 

Natomiast rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej, które wiąże się z dodatkową zapłatą składki, pozwala na:

 • zachowanie stałej wartości pojazdu z dnia podpisania umowy (Auto Wartość 100%),
 • rozszerzenie ochrony od kradzieży na Rosję, Białoruś, Ukrainę i Mołdawię,
 • ubezpieczenie pojazdów wykorzystywanych w celach zarobkowych,
 • wsparcie w razie szkody (holowanie, auto zastępcze, zwrot kosztów odbioru pojazdu).

Zakres terytorialny AC w PZU dotyczy ochrony w Polsce, państwach europejskich (wyjątek stanowią szkody kradzieżowe na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii) oraz na terytorium Algierii, Maroka, Izraela i Tunezji. 

LINK4

Zakres ochrony ubezpieczeniowej opisuje zdarzenia, za które wypłacane jest odszkodowanie. LINK4 oferuje Auto Casco i Smart Casco. Czym się od siebie różnią i jakie mają zakresy te dwa dobrowolne warianty?

Auto Casco dzieli się na Auto Casco Wypadkowe i Auto Casco Kradzieżowe. Jak same nazwy wskazują, pierwsze dotyczy szkód związanych z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu na skutek nagłych i niespodziewanych zdarzeń. Natomiast Auto Casco Kradzieżowe dotyczy szkody powstałej w wyniku kradzieży pojazdu. Odszkodowanie zostanie wypłacone, jeżeli szkoda zajdzie w czasie trwania ubezpieczenia i jej okoliczności powstania nie zostały wymienione w wyłączeniach w OWU LINK4. 

Ubezpieczenia Auto Casco chronią przedmiot ubezpieczenia w całej Europie – wyjątek to kradzież pojazdu w Rosji, na Ukrainie, Białorusi czy Mołdawii. 

Z kolei Smart Casco oferuje zróżnicowane warianty, które różnią się zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczający ma do wyboru:

 • Żywioły,
 • Kradzież,
 • Kradzież i Żywioły,
 • Szkoda całkowita i Żywioły,
 • Szkoda całkowita, Kradzież i Żywioły.

Oczywiście ostatni wariant ubezpieczenia ma najpełniejszy zakres. Jak LINK4 precyzuje żywioły i szkodę całkowitą? 

Wariant Żywioły zapewnia ochronę szkód (zniszczenie lub uszkodzenie) powstałych na skutek działania sił przyrody. Zalicza się do nich:

 • pożar (ale nie podpalenie),
 • huragan,
 • grad,
 • uderzenie pioruna,
 • powódź,
 • zapadanie lub osuwanie się ziemi, 
 • lawiny,
 • oraz inne siły przyrody.

Natomiast całkowite zniszczenie pojazdu dotyczy:

 • zderzenia z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami i przedmiotami,
 • działania osób trzecich,
 • wybuchu,
 • gwałtownego działania czynnika termicznego lub chemicznego, który ma źródła na zewnątrz pojazdu,
 • zatopienia.

Zakres terytorialny dotyczy obszaru Europy. Z ochrony wyłączone są szkody kradzieżowe na terenie Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Aby zapoznać się ze wszystkimi wyłączeniami, należy przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Beesafe

Przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd oraz jego wyposażenie podstawowe, czyli elementy, sprzęt oraz urządzenia trwale zamontowane w maszynie podczas produkcji lub podczas przygotowania fabrycznie nowego pojazdu do sprzedaży. Beesafe umożliwia do 6 miesięcy przed zakończeniem AC na dokupienie ubezpieczenia dodatkowego wyposażenia, takiego jak fotelik dziecięcy, panel radiowy, telefon komórkowy z osprzętem czy bagażnik zewnętrzny. 

Ubezpieczyciel oferuje AC w dwóch zakresach:

 • pełnym (all risks) – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa uszkodzeń, zniszczenia lub utraty pojazdu bez względu na przyczynę,
 • “Mini” – ochrona ubezpieczeniowa dotyczy uszkodzeń, zniszczenia bądź utraty pojazdu, których przyczyną były: deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osunięcie ziemi, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, trąba powietrzna, uderzenie pioruna, zapadnięcie ziemi, zatopienie, jak i kradzież.

W Beesafe właściciel pojazdu może wybrać spośród 3 wariantów likwidacji szkody: ASO, warsztat partnerski i kosztorys. Zakres terytorialny AC to kraje UE i pozostałe kraje europejskie oraz europejska część Rosji i Turcji (ochrona przed kradzieżą nie dotyczy Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy). Więcej informacji znajdziesz w OWU Beesafe.

mtu24.pl

Ubezpieczyciel ten wyróżnia kilka wariantów ubezpieczenia autocasco. Są to AC Mini, AC Uszkodzenie i Kradzież, AC Kradzież i AC Żywioły. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zniszczenie, utratę lub uszkodzenie pojazdu w czasie trwania ubezpieczenia.

W przypadku AC Mini oraz AC Uszkodzenie i Kradzież, odszkodowanie zostanie wypłacone, gdy powstaną szkody na skutek:

 • zderzenia z pojazdem;
 • niespodziewanego zetknięcia z osobami, zwierzętami i przedmiotami z zewnątrz pojazdu;
 • wandalizmu;
 • zderzenia się sprzętu sportowego, który jest transportowany na zewnętrznym bagażniku, z przedmiotami z zewnątrz;
 • pożaru;
 • wybuchu;
 • zatonięcia;
 • działania innych sił przyrody;
 • gwałtownego działania czynnika termicznego lub chemicznego, który ma źródła na zewnątrz pojazdu;
 • kradzieży.

W przypadku AC Mini musi zajść szkoda całkowita. Natomiast dla AC Uszkodzenie i Kradzież określono szkodę minimalną w wysokości 500 zł. Zakres terytorialny dla AC Mini to Polska, a dla AC Uszkodzenie i Kradzież cała Europa, Algieria, Maroko, Tunezja, Izrael i Iran.

Ubezpieczenie AC Kradzież zakresem obejmuje tylko Polskę, a dotyczy kradzieży i uszkodzenia pojazdu w jej trakcie. Odszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli szkoda będzie wyższa niż 500 zł.

AC Żywioły obejmuje ochroną szkody powstałe na skutek działania pożaru, wybuchu, zatopienia, huraganu, gradu, uderzenia piorunów, lawiny, powodzi, trzęsienia ziemi oraz naturalnego zapadnięcia się ziemi. Również tutaj pojawia się nagły czynnik chemiczny i termiczny oraz minimalna wartość szkody 500 zł.

Aby w wariancie Żywioły szkody wyrządzone przez siły przyrody obejmowały swoim zakresem Rosję, Białoruś, Mołdawię i Ukrainę, należy uwzględnić udział własny ubezpieczonego w wysokości 1000 zł. Wyłączenia i szczegóły ubezpieczenia autocasco znajdziesz w OWU mtu24.pl.

Generali

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Generali podaje, że zakres ochrony ubezpieczeniowej autocasco obejmuje uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek wszelkich zdarzeń, które nie zostały wymienione w wyłączeniach.

Pojazd nie może być starszy niż 13 lat, musi podlegać rejestracji i być zarejestrowany i dopuszczony do ruchu w Polsce. Ograniczenie wieku nie dotyczy ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy.

Podobnie jak u innych ubezpieczycieli, zakres terytorialny ubezpieczenia ograniczony jest o szkody kradzieżowe powstałe w europejskich częściach Rosji, oraz na Ukrainie i Białorusi. Ochrona obejmuje natomiast terytorium Polski i państw europejskich. 

Proama

Ubezpieczyciel oferuje Autocasco Mini, którego przedmiotem są pojazdy, które mają mniej niż 15 lat. Ochrona obejmuje szkody, które powstały w wyniku:

 • kradzieży pojazdu,
 • uszkodzenia, zniszczenia (pojazdu, wyposażenia) wskutek działania żywiołów oraz zwierząt.

Zakres terytorialny Autocasco Mini obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji o AC znajdziesz w OWU Proama.  

Allianz

Ubezpieczany pojazd nie może mieć więcej niż 18 lat (nie dotyczy pakietu PLUS). Ochrona ubezpieczeniowa autocasco obejmuje szkody (zniszczenie, uszkodzenie, utrata pojazdu lub jego wyposażenia). Allianz przygotował kilka rodzajów AC, które przypisane są do wybranego pakietu ochrony (Komfort, Plus, Extra, Max). Ochrona ubezpieczeniowa autocasco obejmuje szkody (zniszczenie, uszkodzenie, utrata pojazdu lub jego wyposażenia) wskutek wymienionych poniżej zdarzeń:

 • Autocasco – Ryzyka katastroficzne;
 • Autocasco – Pożar, implozja, eksplozja;
 • Autocasco – Kolizja ze zwierzęciem;
 • Autocasco – Kradzież;
 • Autocasco – Wandalizm;
 • Autocasco – Inne uszkodzenia pojazdu;
 • Autocasco – Stała suma ubezpieczenia.

Ubezpieczenie AC obejmuje ochroną zdarzenia, do których doszło w Polsce oraz europejskich częściach europejskich krajów, w tym Gruzji (nie dotyczy Kazachstanu). Za to obejmuje europejską część Rosji oraz kraje baseny Morza Śródziemnego bez Algierii, Libii i Syrii.

W OWU Allianz znajdują się informacje o wyłączeniach i istotne szczegóły. 

PODSUMOWANIE
 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej wskazuje przede wszystkim szkody i okoliczności ich powstania, za które ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie.
 • Zakres ochrony OC jest taki sam u wszystkich ubezpieczycieli.
 • Autocasco ma różne zakresy ochrony zależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego.
 • Najczęściej zakres ochrony AC dotyczy zniszczeń, uszkodzeń lub utraty pojazdu na skutek wypadku, działania sił przyrody i kradzieży.
 • Nieodłącznym elementem zakresu ochrony ubezpieczeniowej są wyłączenia od odpowiedzialności.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zakres ochrony ubezpieczeniowej OC i AC

Jakie są najczęstsze wyłączenia odpowiedzialności w autocasco?
Jakie są wyłączenia odpowiedzialności w OC?
Jak rozszerzyć zakres ochrony AC?
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC