Kiedy ubezpieczenie turystyczne nie zadziała?

Urlopowicze chcąc zapewnić sobie spokojne wakacje, decydują się na wykupienie ubezpieczenia turystycznego na czas wyjazdu. Zazwyczaj podróżni nie sprawdzają dokładnie zapisów OWU, co w konsekwencji często skutkuje rozczarowaniem, w sytuacji gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. W poniższym tekście przybliżymy kwestię OWU ubezpieczeń turystycznych. Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się, kiedy ubezpieczenie turystyczne nie zadziała.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkiego, co się wydarzy podczas wyjazdu. Kradzież dokumentów, złamana ręka, konieczność podjęcia leczenia za granicą – te sytuacje potrafią zniszczyć wymarzony urlop. Poza tym, że wymienione sytuacje same w sobie są nieprzyjemnym przeżyciem, to dodatkowo są szczególnie dotkliwe dla portfela urlopowicza. 

Osoby zapobiegawcze, chcąc oszczędzić sobie dodatkowego stresu podczas wakacji, decydują się na ubezpieczenie turystyczne. Ubezpieczenie turystyczne pomoże Ci przebrnąć przez nagłą, niespodziewaną sytuację – w zależności od zakresu, może obejmować ochroną: pokrycie kosztów leczenia za granicą, następstwa nieszczęśliwego wypadku, czy nawet koszty bagażu w przypadku zagubienia lub zniszczenia. 

Ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie turystyczne zarówno w wąskich pakietach, jak i tych bardziej rozbudowanych, które mogą obejmować nawet ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych. Sam zdecyduj, które ubezpieczenie będzie odpowiednie dla Ciebie, pamiętaj, że szerszy zakres ubezpieczenia wiąże się z wyższą składką.

Ubezpieczenie turystyczne – kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty?

Wiele osób wybiera ubezpieczenie turystyczne bez namysłu, nie zdając sobie sprawy, że oferty ubezpieczycieli, w szczególności jeśli chodzi o zakres ubezpieczenia, różnią się między sobą. Ponadto w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) ubezpieczyciele zamieszczają zapisy, wskazujące na sytuacje, w których ubezpieczenie turystyczne nie zadziała.

Klienci zazwyczaj nie zapoznają się z OWU, co może być przyczyną rozczarowania, gdy okaże się, że znaleźli się w okolicznościach, które zostały wyłączone w OWU spod odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Zanim wybierzesz ubezpieczenie turystyczne powinieneś nie tylko dokładnie sprawdzić, co obejmuje zakres ubezpieczenia (chociażby porównując między sobą pakiety oferowane przez konkretnego ubezpieczyciela), ale również zapoznać się z postanowieniami OWU.

Sytuacje, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona, są zazwyczaj podobnie opisywane przez zakłady ubezpieczeń. Do klasycznych zapisów należy zaliczyć wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w sytuacji, gdy szkoda powstała na skutek rażącego niedbalstwa, na skutek złamania prawa lub poszkodowany doprowadził do niej będąc pod wpływem alkoholu.

Szczegóły OWU mogą się jednak od siebie różnić w zależności od ubezpieczyciela, dlatego przed podpisaniem umowy należy każdorazowo zapoznać się z warunkami ubezpieczenia.

Ubezpieczenie turystyczne kupione w trakcie wyjazdu

Urlopowicze często decydują się na wykupienie ubezpieczenia turystycznego tuż przed wyjazdem. Osoby, które podejmują na szybko decyzje zazwyczaj nie zapoznają się dokładnie z umową, wybór samego zakresu ubezpieczenia jest często przypadkowy. Dla zapewnienia pełnej ochrony sugerujemy jednak, aby przemyśleć sprawę wcześniej i wybrać ubezpieczenie adekwatnie do okoliczności.

Kupowanie ubezpieczenia na ostatnią chwilę to nie jedyny błąd, gorszą sytuacją jest kupowanie ubezpieczenia już w trakcie wyjazdu. Jeśli jednak zdecydowałeś się już na taki krok, musisz upewnić się jaki jest okres karencji. Wielu ubezpieczycieli zastrzega w umowach, że ubezpieczenie zacznie działać w określonym czasie od podpisania umowy dla przykładu: zakład ubezpieczeniowy AVIVA oferuje możliwość zakupienia ubezpieczenia turystycznego podczas wyjazdu, ochrona zaczyna być jednak aktywna dopiero po 3 dniach od podpisania umowy i opłacenia składki.

W konsekwencji może się okazać, że ubezpieczenie wykupione podczas wyjazdu, który trwa kilka dni, w ogóle nie obejmie ochroną czasu trwania wycieczki.

Sporty ekstremalne, a ubezpieczenie turystyczne

Podstawowe pakiety ubezpieczenia podróżnego, nie obejmują zazwyczaj szkód powstałych w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka, tym samym może się okazać, że ubezpieczyciel nie pokryje np. kosztów leczenia złamanej nogi, jeśli do złamania doszło podczas uprawiania kolarstwa górskiego. Wiele zakładów ubezpieczeń oferuje również rozszerzone pakiety ochrony, które obejmują także szkody związane z uprawianiem sportów ekstremalnych.

Dla pewności warto sprawdzić w OWU, które konkretnie dyscypliny wpisują się w termin „sporty wysokiego ryzyka”, definicja ta może się różnić w zależności od ubezpieczyciela.

Koszty leczenia – kiedy ubezpieczyciel nie pokryje?

Jedną z głównych przyczyn kupowania ubezpieczenia podróżnego przez wyjazdem, jest właśnie chęć zapewnienia sobie ochrony na wypadek, gdyby zaszła konieczność leczenia za granicą. Koszty leczenia w innych krajach potrafią być naprawdę wysokie, warto więc zapewnić sobie odpowiednią ochronę.

Trzeba jednak podkreślić, że ubezpieczenie turystyczne nie obejmuje bezwzględnie wszelkich powstałych kosztów leczenia. Dowiesz się tego czytając OWU, to właśnie w tych zapisach ubezpieczyciele wskazują w jakich wypadkach odpowiedzialność zakładu jest wyłączona.

Kiedy zazwyczaj ubezpieczyciel nie pokryje kosztów leczenia? Może być to np. sytuacja, gdy leczenie przekracza zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia, który umożliwiłby podróżnemu powrót do kraju. Takim leczeniem będą np. operacje plastyczne. Ubezpieczenie nie obejmuje również kosztów leczenia stomatologicznego lub protetyki.

Spod zakresu ochrony wyłączone są również zabiegi związane z przerwaniem ciąży. Ponadto ubezpieczyciel może wyłączyć swoją odpowiedzialność, jeśli przed wyjazdem istniały lekarskie przeciwwskazania do odbycia podróży, a mimo to podróżny z pełną świadomością konsekwencji zdecydował się na wyjazd.

Ubezpieczenie bagażu – czego nie obejmuje?

Ubezpieczenie bagażu ma na celu ochronę mienia podróżnego, na wypadek gdyby bagaż uległ zniszczeniu lub utracie na skutek sytuacji losowych takich jak: pożar, powódź, trzęsienie ziemi czy podczas wypadku komunikacyjnego.

Ochronie podlega bagaż, który pozostaje pod opieką podróżnego lub np. został oddany w przechowanie. Ubezpieczyciel może więc odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli podróżny zapomniał o bagażu i zostawił go np. w restauracji. Ponadto zapisy OWU odnoszą się nie tylko do sytuacji wyłączających odpowiedzialność, ale również do samego przedmiotu ubezpieczenia.

Najczęściej w OWU znajdziesz informację, że spod ochrony wyłączone są: złoto, srebro, wartości pieniężne, karty płatnicze, rzeczy o wartości naukowej lub artystycznej, broń, biżuteria, dane przechowywane na zewnętrznych nośnikach pamięci, sprzęt sportowy, sprzęt medyczny.

Jeśli chodzi o sprzęt sportowy to wielu ubezpieczycieli oferuje rozszerzony zakres ochrony, który obejmuje niektóre sprzęty. To kolejny dowód na to, że warto dokładnie zapoznać się z zakresem ubezpieczenia i postanowieniami OWU.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – wyłączenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które wchodzi w skład ubezpieczenia turystycznego może być ograniczone kwotowo, np. zakład ubezpieczeń nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody, których równowartość przekracza 250 euro – oczywiście wysokość ochrony jest uzależniona od konkretnego ubezpieczyciela.

Ponadto ubezpieczyciele najczęściej zastrzegają wyłączenie odpowiedzialności co do szkód:

 • wyrządzonych osobom najbliższym,
 • wyrządzonych umyślnie,
 • wyrządzonych w związku z uprawianiem sportów ekstremalnych (chyba że obejmuje ze względu na rozszerzony zakres ochrony),
 • powstałych na skutek przeniesienia choroby na inną osobę,
 • będących następstwem udziału w bójce lub innych aktach przemocy,
 • powstałych na skutek popełnienia przestępstwa.

Kiedy jeszcze ubezpieczenie turystyczne nie zadziała?

Postanowienia OWU obejmują szereg sytuacji, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z ubezpieczenia turystycznego, dlatego warto dokładnie zapoznać się z tymi zapisami. Poza najpopularniejszymi, wymienionymi wyżej przypadkami, należy pamiętać, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli roszczenie nie zostanie udokumentowane.

Oznacza to, że jeśli turysta domaga się zwrotu kosztów leczenia w ramach ubezpieczenia, to powinien udokumentować poniesione koszty. Dlatego ważne jest, aby zachowywać wszelkie dowody (np. w postaci faktur/paragonów czy dokumentacji medycznej), na podstawie których można wykazać, że szkoda faktycznie powstała.

Warto również dodać, że ubezpieczyciel nie pokryje szkody, jeśli powstała ona na skutek złamania przez ubezpieczonego prawa. Taki zapis znajdziesz w każdej umowie lub dołączonych do niej OWU. Ponadto, jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie, musisz pamiętać o przestrzeganiu procedury likwidacji szkody – w tym o terminach na zgłoszenie szkody.

PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie turystyczne ma zapewnić podróżnemu ochronę w razie konieczności podjęcia leczenia za granicą, czy w sytuacji, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku. Zakres ochrony można oczywiście rozszerzyć, choćby o ubezpieczenie bagażu. Należy jednak pamiętać, że każdy ubezpieczyciel dołącza do umowy OWU, w których znajdziesz zapisy wskazujące na ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 • Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z ubezpieczenia turystycznego w sytuacjach wskazanych w OWU.
 • W OWU znajdziesz zapisy wskazujące na ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela np. ubezpieczyciel nie pokryje kosztów operacji plastycznej lub zabiegów kosmetycznych. Wyłączenia należy każdorazowo sprawdzić w OWU.
 • Ubezpieczenie turystyczne w swej podstawowej wersji zazwyczaj nie obejmuje szkód związanych z uprawianiem sportów ekstremalnych. Jeśli wiesz, że będziesz uprawiał sporty wysokiego ryzyka, pomyśl o rozszerzonym zakresie ochrony oraz sprawdź w OWU, co wpisuje się w definicję „sportu ekstremalnego”.
 • W OWU znajdziesz również zapisy dotyczące ubezpieczenia bagażu.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód wyrządzonych na skutek działań umyślnych. W OWU znajdziesz ponadto szereg innych wyłączeń np. ubezpieczyciel nie odpowie za szkody wyrządzone na skutek zarażenia chorobą innej osoby.
 • Zapisy OWU są uzależnione od konkretnego ubezpieczyciela, przypadki wskazane w artykule należą do najczęściej stosowanych wyłączeń. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje ubezpieczenie obejmuje niektóre sytuacje, musisz zapoznać się z OWU dołączonymi do umowy.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!