Odszkodowanie za odwołany lot

Odwołanie lotu może spowodować szereg problemów pasażerom. W poniższym artykule przedstawiamy poradnik, z którego dowiesz się, jakie prawa przysługują Ci w przypadku odwołania lotu, a także jak należy się zachować w takim przypadku. Podpowiadamy również, jak uzyskać odszkodowanie za odwołany lot.

Odwołany lot- co zrobić?

Odwołany lot potrafi pokrzyżować plany pasażerów, jednak w tej sytuacji należy przede wszystkim zachować spokój. Linia lotnicza powinna w takim przypadku zapewnić pasażerom stosowną opiekę. Ponadto pasażerowi przysługuje kilka praw związanych z odwołaniem lotu. Przede wszystkim możesz zrezygnować z podróży, wnosząc tym samym o zwrot pełnego kosztu biletu. Co istotne, jeśli w ramach jednej rezerwacji przewidziana jest przesiadka i odwołanie lotu nastąpi po przebyciu już części podróży, przewoźnik powinien zwrócić Ci całość poniesionych kosztów oraz zapewnić bezpłatny powrót do miejsca z którego wylatywałeś.

Porównaj i kup ubezpieczenie turystyczne

Rezygnacja z podróży to tylko jedna z opcji. W przypadku odwołania lotu przewoźnik powinien przede wszystkim zapewnić podróżnym lot zastępczy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku skorzystania z tej opcji, roszczenie o zwrot kosztu biletu nie będzie Ci przysługiwało.

Dodatkowo pasażer odwołanego lotu może ubiegać się o odszkodowanie. Jeśli Twój lot został odwołany, postaraj się zebrać dokumenty/informacje, które ułatwią Ci w późniejszym czasie uzyskać odszkodowanie. Zachowaj potwierdzenie rezerwacji lub kartę pokładową, spróbuj również dowiedzieć się, jaka jest przyczyna odwołania lotu.

Jakie przepisy regulują prawa pasażera w przypadku odwołania lotu?

W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo do odszkodowania oraz do otrzymania pomocy ze strony przewoźnika. Prawa pasażerów zostały uregulowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. nr 261/2004. Przepisy rozporządzenia są stosowane wprost na terenie całej Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że prawo do odszkodowania dotyczy jedynie lotów odbywających się w Europie. Pasażer może ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lot w przypadku gdy:

 • lot był w całości realizowany na terenie UE;
 • lot zaczynał się na terenie UE;
 • lot zaczynał się poza Unią Europejską, ale kończył się w Unii – pod warunkiem, że był obsługiwany przez unijnego przewoźnika.

Odwołany lot – kiedy przepisy rozporządzenia mają zastosowanie?

Warto wspomnieć jak należy rozumieć pojęcie odwołanego lotu. Odwołany lot to taki, który w ogóle się nie rozpoczął, ale również taki, który wystartował, jednak ze względu na pewne okoliczności zawrócił do miejsca wylotu. Pod pojęciem odwołanego lotu kryje się również sytuacja, w której lot został przekierowany na inne lotnisko, w tej sposób, że start nastąpi z innego lotniska, znajdującego się w innym mieście

Prawa pasażera w przypadku odwołanego lotu

Poza prawem do odszkodowania, pasażerom przysługuje również prawo do otrzymania pomocy od przewoźnika, jeśli lot został odwołany.

Przede wszystkim przewoźnik powinien zapewnić pasażerom napoje i pożywienie. Jeśli linia lotnicza nie zapewniła Ci posiłku i poniosłeś koszty z własnej kieszeni, zachowaj paragony.

Pasażer powinien mieć zapewnione również prawo do kontaktu (2 telefony, możliwość wysłania maili lub faxu). Dodatkowo, jeśli odwołanie lotu spowodowało konieczność znalezienia noclegu, to linia lotnicza powinna go zapewnić, a także w jej gestii leży załatwienie pasażerom transportu między lotniskiem, a miejscem noclegu.

Pasażerom odwołanego lotu przysługuje także prawo do żądania zwrotu kosztów biletu – jeśli całkowicie zrezygnują z podróży, a także prawo do żądania lotu alternatywnego.

prawa pasażera w przypadku odwołanego lotu - infografika

Odszkodowanie za odwołany lot

Musisz mieć świadomość, że aby móc dochodzić odszkodowania za odwołany lot, muszą być spełnione pewne przesłanki. Oznacza to, że nie każdy lot będzie się kwalifikował do uzyskania odszkodowania.

Jak już wyżej wspomniano rozporządzenie wyznacza pewien zasięg terytorialny. O odszkodowanie za odwołany lot mogą starać się pasażerowie lotów, które odbywały się na terytorium Unii Europejskiej, zaczynały się w niej lub kończyły (pod warunkiem, że przewoźnikiem była linia unijna). O odszkodowanie na zasadach określonych w rozporządzeniu nie może się więc ubiegać osoba, której lot zaczynał się i kończył poza UE, a także osoba, która wracała na terytorium UE samolotem nienależącym do unijnego przewoźnika.

Są jednak dodatkowe okoliczności, które wyłączają możliwość dochodzenia odszkodowania, nawet jeśli lot spełnił powyższe warunki. Jeśli przewoźnik poinformował pasażerów o odwołaniu lotu na 2 tygodnie przed planowanym wylotem, prawo do odszkodowania nie będzie przysługiwało. Pasażer nie będzie mógł się ponadto starać o odszkodowanie, jeśli uzyskał informację o zmianie planu podróży na 14-7 dni przed planowaną datą – w sytuacji gdy zmiana obejmuje przełożenie lotu na wcześniejszą godzinę (do 2 godzin), a przylot do miejsca docelowego do 4 godzin później niż planowano. Jeśli z kolei plan podróży został zmieniony w taki sposób, że planowana data odlotu została przesunięta na 1 godzinę wcześniej, a przylot opóźni się o maksymalnie 2 godziny, to wystarczy że przewoźnik przekaże taką informację nawet tego samego dnia.

UWAGA!

Liczy się to, kiedy wiadomość dotarła do pasażera. Jeśli przewoźnik przekazał informację przez biuro podróży, a biuro podróży zwlekało z podaniem informacji dalej, to na linii lotniczej ciąży ryzyko. Zatem: jeśli przewoźnik przekazał informację do biura podróży miesiąc przed planowanym wylotem, a biuro podróży przekazało informację pasażerom dopiero dzień przed wylotem – prawo do odszkodowania za odwołany lot w dalszym ciągu przysługuje (jeśli oczywiście nie zapewniono lotu alternatywnego).

Podsumowując: pasażer nie uzyska odszkodowania, jeśli:

 • Linia lotnicza poinformowała o odwołaniu lotu na 2 tygodnie przed planowanym wylotem.
 • Linia lotnicza na 14 do 7 dni przed planowanym wylotem zaproponowała alternatywny lot, którego wylot jest planowany nie więcej niż 2 godziny wcześniej w stosunku do lotu pierwotnego, a lądowanie nastąpi z opóźnieniem nie większym niż 4 godziny od pierwotnie planowanego.
 • Linia lotnicza w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym wylotem poinformowała o odwołaniu lotu i zaproponowała lot alternatywny. Proponowany lot odbędzie się nie więcej niż godzinę przed planowanym wcześniej czasem wylotu i dotrze do celu z maksymalnie 2 godzinnym opóźnieniem (w stosunku do planowanego pierwotnie).

Wysokość odszkodowania za odwołany lot.

Wysokość odszkodowania za odwołany lot uzależniona jest od dwóch czynników: od tego jaka jest długość trasy oraz od tego czy jest to lot wewnątrzwspólnotowy.

Pasażer może starać się o 250 euro odszkodowania, jeżeli lot nie przekraczał 1500 km. Jeśli natomiast lot na terenie Unii przekroczył 1500 km lub lot obejmujący trasę poza UE wynosił od 1500 do 3500 km, to pasażer może starać się o 400 euro odszkodowania. Loty, które nie zaczynają lub nie kończą się w UE i wynosiły ponad 3500 km kwalifikują się na 600 euro odszkodowania, w przypadku odwołania.

TrasaWysokość
odszkodowania
Odległość
Lot zaczyna się w UE
i kończy w UE
250 €Do 1500 km
Lot zaczyna się w UE
i kończy w UE
400 €Powyżej 1500 km
Lot kończy się lub
zaczyna poza UE
400 €Od 1500 km
do 3500 km
Lot kończy się lub
zaczyna poza UE
600 €Ponad 3500 km

W jakiej walucie otrzymasz odszkodowanie za odwołany lot?

Pasażer może ubiegać się o odszkodowanie w walucie wskazanej w rozporządzeniu, czyli w euro. Są jednak linie lotnicze, które przyjmując reklamację pasażera pozwalają na wybór waluty, w której odszkodowanie ma zostać wypłacone. Jeśli natomiast pasażer dochodzi swoich praw przed sądem polskim, to w pozwie jako wartość przedmiotu sporu powinien podać równowartość dochodzonej kwoty w przeliczeniu na walutę polską (biorąc pod uwagę kurs NBP z dnia wniesienia powództwa).

Odwołany lot – ile czasu na uzyskanie odszkodowania?

Roszczenia pasażera są ograniczone tzw. terminem przedawnienia. Zgodnie z polskim prawem, pasażer może dochodzić odszkodowania w ciągu roku od dnia, w którym nastąpiło odwołanie lotu. Co istotne, zgłoszenie reklamacji przewoźnikowi nie przerywa biegu terminu przedawnienia, warto więc jak najszybciej zgłosić swoje roszczenia przewoźnikowi tak, aby mieć ewentualnie czas na wniesienie pozwu do sądu.

Jak uzyskać odszkodowanie za odwołany lot?

W pierwszej kolejności zgłoś się do przewoźnika. Wyślij pismo, w którym:

 • podasz swoje dane,
 • opiszesz jakiego lotu dotyczy Twoje roszczenie,
 • wskażesz czego żądasz,
 • uzasadnisz swój wniosek,
 • podasz dane do przelewu.

Do pisma załącz dokument potwierdzający rezerwację lotu. Linie lotnicze często na swoich stronach zamieszczają specjalne formularze reklamacji, dzięki którym będzie Ci łatwiej zgłosić się po odszkodowanie.

Linie lotnicze często próbują uniknąć wypłaty odszkodowania, zwłaszcza gdy pasażer samodzielnie się kontaktuje, nie korzystając z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Niemniej jednak zawsze warto w pierwszej kolejności zwrócić się do przewoźnika. Pamiętaj, że wniesienie sprawy do sądu wiąże się z dodatkowymi kosztami (oczywiście możesz żądać zwrotu kosztów, jednak sąd ewentualnie je zasądzi dopiero na koniec postępowania). Nie zwlekaj ze zgłoszeniem swoich roszczeń. Samo wezwanie do zapłaty nie przerywa biegu terminu przedawnienia, a należy wziąć pod uwagę, że postępowanie reklamacyjne trwa. Dlatego najlepiej zgłosić się po odszkodowanie niezwłocznie po podróży. Dzięki temu będziesz miał czas na przemyślenie drogi sądowej, w przypadku gdy linia lotnicza odmówi Ci wypłaty odszkodowania.

Kiedy lot może zostać odwołany?

Jak już wspomniano wyżej są pewne sytuacje, kiedy przewoźnik może uwolnić się od odpowiedzialności i pasażer nie otrzyma odszkodowania pomimo odwołania lotu. Poza przekazaniem informacji o odwołaniu z odpowiednim wyprzedzeniem, przewoźnik może uwolnić się od odpowiedzialności, także gdy odwołanie lotu nastąpi na skutek nadzwyczajnych okoliczności.

Pod pojęciem nadzwyczajnych okoliczności należy rozumieć sytuacje, które doprowadziły do konieczności odwołania lotu, były niezależne od przewoźnika i nie mógł on im w żaden sposób zapobiec. Jako nadzwyczajne okoliczności wyróżnia się: strajk, zagrożenie bezpieczeństwa, złe warunki pogodowe czy destabilizacja polityczna. Wskazane okoliczności mogą zostać uznane za przesłankę wyłączającą odpowiedzialność linii lotniczej, ale tylko wtedy, gdy pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków przez przewoźnika, odwołanie lotu było konieczne.

PODSUMOWANIE
 • W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo do otrzymania odszkodowania od linii lotniczej.
 • Prawo do odszkodowania obejmuje loty odbywające się wewnątrz UE, zaczynające się w UE lub kończące się w UE (jeśli były obsługiwane przez unijnego przewoźnika).
 • Pasażer może starać się o odszkodowanie w wysokości od 250 euro do 600 euro.
 • Przewoźnik lotniczy nie wypłaci odszkodowania, jeśli przekazał informację o odwołaniu lotu na 2 tygodnie przed planowaną podróżą. Linia lotnicza uniknie również odpowiedzialności, jeżeli zaproponowała lot alternatywny (przy spełnieniu dodatkowych warunków czasowych).
 • Poza prawem do odszkodowania pasażerowi przysługuje również prawo do opieki. Linia lotnicza powinna zapewnić napoje i posiłek, możliwość kontaktu (telefonicznego, mailowego czy za pomocą faxu), a także nocleg i transport do hotelu, jeśli zaistniała taka konieczność.
Oceń artykuł:
12,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!