Zgubiony, uszkodzony lub opóźniony bagaż – poradnik jak uzyskać odszkodowanie

W sytuacji zagubienia, uszkodzenia lub opóźnienia bagażu, pasażer może domagać się od linii lotniczych stosownego odszkodowania. Z poniższego artykułu dowiesz się jakie są przesłanki otrzymania odszkodowania za bagaż. Podpowiadamy również, dlaczego warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie bagażu.

Odpowiedzialność linii lotniczych za bagaż

Na podstawie Konwencji Montrealskiej oraz rozporządzenia 889/2002 przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pasażerów w razie uszkodzenia bagażu, opóźnienia bagażu lub zagubienia bagażu. Przepisy dotyczące odpowiedzialności linii lotniczych wskazują procedurę uzyskiwania odszkodowania, a także maksymalną wysokość odszkodowania jaką podróżny może uzyskać. Odpowiedzialność przewoźnika nie jest nieograniczona. Górna granica kwotowa została zwiększona pod koniec 2019 roku, w związku z wprowadzoną zmianą, linia lotnicza ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą do wysokości 1.288 SDR. SDR (specjalne prawo ciągnienia) to międzynarodowa jednostka rozrachunkowa, w chwili (24.02.2020) obecnej 1 SDR to równowartość  5,40 zł, zatem limit odpowiedzialności przewoźnika to 6.955,20 zł. Górna granica odpowiedzialności oznacza, że jeśli szkoda przekroczy równowartość 6.955,20 zł to przewoźnik nie jest zobowiązany do jej naprawienia.

Porównaj i kup ubezpieczenie turystyczne

Odszkodowanie za opóźniony bagaż

Jeśli dotarłeś na miejsce docelowe i okazało się, że Twój bagaż nie został jeszcze dostarczony do miejsca odbioru walizek, może okazać się że utknął gdzieś na trasie, w wyniku czego otrzymasz go z opóźnieniem. Takie opóźnienie może wiązać się z dodatkowymi niedogodnościami dla pasażera, dlatego opóźnienie bagażu stanowi podstawę do żądania odszkodowania, jeśli podróżny w wyniku tego opóźnienia poniósł szkodę (np. był zmuszony ponieść dodatkowe koszty, ze względu na brak przedmiotów przewożonych w walizce). Oczywiście taką szkodę należy odpowiednio udokumentować, np. przedstawiając rachunki za przedmioty służące do zapewnienia niezbędnych potrzeb.

Odszkodowanie za uszkodzony bagaż

Pasażer ma prawo domagać się odszkodowania od linii lotniczych także w przypadku uszkodzenia bagażu. Odszkodowanie stanowi równowartość poniesionej szkody, dlatego też należy ją dokładnie udokumentować kierując zgłoszenie do przewoźnika.  Warto zadbać o dokumentację zdjęciową, przydadzą się również rachunki potwierdzające wartość poniesionej szkody.

Odpowiedzialność za zgubiony bagaż

Linia lotnicza ponosi również odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pasażera, jeśli zgubi jego bagaż. W takiej sytuacji przewoźnik stara się zminimalizować niedogodności, zapewniając pasażerowi niezbędne przedmioty pierwszej potrzeby. Pasażer ma prawo do odszkodowania stanowiącego równowartość poniesionej szkody. Szkodę najłatwiej wykazać przedstawiając rachunki za rzeczy znajdujące się w walizce, jednak zazwyczaj poszkodowany nie posiada ich. W takiej sytuacji wartość rzeczy zostanie oceniona na podstawie zarejestrowanej wagi bagażu… Dlatego jeśli przewozisz kosztowne przedmioty, warto wykupić ubezpieczenie bagażu. Nawet jeśli posiadasz rachunki za drogie rzeczy, które znajdowały się w bagażu, musisz pamiętać że odpowiedzialność linii lotniczych jest ograniczona kwotowo, dlatego warto pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu.

Jak uzyskać odszkodowanie za uszkodzony, opóźniony lub zagubiony bagaż?

W pierwszej kolejności po stwierdzeniu, że bagaż został opóźniony, zniszczony lub zagubiony należy wypełnić na lotnisku formularz PIR (property irregularity report).  Zachowaj kartę pokładową (lub inny dokument potwierdzający rezerwację), naklejki bagażowe a także rachunki za przedmioty pierwszej potrzeby (jeśli musiałeś je kupić ze względu na opóźnienie/zagubienie bagażu). Jeśli bagaż został uszkodzony, zadbaj również o dokumentację zdjęciową.

Jeśli Twój bagaż został zagubiony lub opóźniony, upewnij się w odpowiednim punkcie (zazwyczaj oznaczony jako Lost Luggage), czy nie przysługuje Ci niezbędnik (tzw. pakiet ratunkowy), niektórzy przewoźnicy zapewniają taki pakiet swoim Klientom, niezależnie jednak od tego, można go również nabyć za własne pieniądze (a następnie domagać się zwrotu od przewoźnika).

Szkodę należy zgłosić bezpośrednio do linii lotniczej, która obsługiwała dany lot. W przypadku uszkodzenia bagażu, szkodę należy zgłosić w ciągu 7 dni od otrzymania bagażu. Jeśli bagaż został zagubiony/opóźniony poszkodowany ma 21 dni na zgłoszenie szkody. Zanim skierujesz zgłoszenie, upewnij się jakie są warunki reklamacji u konkretnego przewodnika, jeśli od razu dostarczysz wszystkie niezbędne dokumenty, zgłoszenie zostanie zapewne rozpatrzone szybciej. Zazwyczaj linie lotnicze proszą o przedstawienie:

 1. Biletu lotniczego/karty pokładowej/lub innego dokumentu potwierdzającego rezerwację
 2. Formularzu PIR
 3. Kwitu bagażowego
 4. Zdjęć uszkodzeń
 5. Rachunków za uszkodzone/zagubione przedmioty
 6. Rachunków za zakupione, niezbędne przedmioty (jeśli bagaż opóźniony lub zagubiony)

Kiedy linia lotnicza nie wypłaci odszkodowania za uszkodzony bagaż?

Konwencja montrealska przewiduje sytuacje, w których odpowiedzialność przewoźnika zostaje wyłączona. Linia lotnicza ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zniszczenie, zgubienie, opóźnienie bagażu tylko gdy do szkody dojdzie w momencie kiedy bagaż znajduje się na pokładzie samolotu lub w momencie kiedy znajdował się pod opieką przewoźnika. Przewoźnik nie ponosi jednak odpowiedzialności jeśli i w takim zakresie w jakim szkoda wynikła w wyniku wrodzonego defektu, jakości lub wady bagażu. W przypadku bagażu nieprzyjętego (w tym rzeczy osobistych) przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeśli szkoda wynikła z jego błędu lub błędu jego pracowników lub agentów.

Ponadto w przypadku opóźnienia, linia lotnicza nie poniesie odpowiedzialności jeżeli udowodni, że ona sama oraz jej pracownicy i agenci podjęli wszystkie rozsądnie konieczne środki, aby uniknąć szkody lub że niemożliwe było podjęcie przez nich takich środków.

Kiedy warto kupić ubezpieczenie bagażu?

Przepisy regulujące odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za uszkodzenie, zgubienie lub opóźnienie bagażu, dotyczą jedynie sytuacji kiedy bagaż znajduje się pod opieką przewoźnika. Co więcej odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona, oznacza to że linia lotnicza odpowiada jedynie do ustalonej granicy kwotowej, jeśli zatem szkoda poniesiona np. w związku z zagubieniem bagażu jest szacowana na większe kwoty, to pasażer nie odzyska od przewoźnika całości. W związku z tym wielu podróżnych decyduje się na rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego o dodatkowe ubezpieczenie bagażu.

Dlaczego warto skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia bagażu? Ubezpieczenie zagwarantuje Ci ochronę podczas całej podróży, nie tylko w trakcie lotu. Ochroną jest objęty bagaż, który pozostaje pod bezpośrednią opieką podróżnego, a także bagaż który został powierzony profesjonalnemu przewoźnikowi, został oddany w przechowanie za pokwitowaniem, został pozostawiony w zamkniętym pomieszczeniu wynajmowanym przez podróżnego lub innym indywidualnym pomieszczeniu, zamykanym na klucz. Szczegółowy zakres ochrony wynika z OWU dołączonego do umowy ubezpieczenia, może się on różnić w zależności od ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w razie:

 • zgubienia bagażu
 • zniszczenia bagażu
 • opóźnienia bagażu

Ubezpieczenie bagażu- na co warto zwrócić uwagę w OWU?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej, wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela to kwestie które mogą się różnić w zależności od zakładu ubezpieczeń, dlatego przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z OWU. Poza sytuacjami w których ubezpieczenie zapewnia ochronę, należy sprawdzić jakie przedmioty nie są objęte ochroną. Zazwyczaj spod ochorny wyłączone są:

 • Srebro, złoto, platyna
 • Środki płatnicze
 • Dokumenty
 • Biżuteria
 • Sprzęt medyczny
 • Broń
 • Żywność
 • Przedmioty o wartości kolekcjonerskiej
 • Artykuły higieniczne, kosmetyki
 • Oprogramowanie

Często wyłączeniu podlega także sprzęt sportowy, choć wielu ubezpieczycieli oferuje dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe, które mogą zapewnić taką ochronę. Jeśli zabierasz ze sobą w podróż sprzęt sportowy warto dopytać o dodatkową opcję ubezpieczenia oraz zakres ochrony tego sprzętu.

Kolejną kwestią, którą warto sprawdzić w OWU jest rozdział traktujący o wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zakłady ubezpieczeń wskazują w OWU sytuacje, w których odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Zapisy mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela. Do najczęstszych włączeń należą:

 • Szkody wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego
 • Szkody wynikające z wad ubezpieczonego przedmiotu
 • Szkody wynikające z zatrzymania, konfiskaty dokonanej przez służby celne
 • Szkody polegające na zniszczeniu walizki, torby, kufra
PODSUMOWANIE
 • Linie lotnicze są zobowiązane do wypłaty odszkodowania pasażerowi, w przypadku zgubienia, zniszczenia lub opóźnienia jego bagażu.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza linii lotniczych jest ograniczona kwotowo. Maksymalna kwota odszkodowania może wynieść 1.288 SDR.
 • W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub opóźnienia bagażu należy zgłosić się na lotnisku po formularz PIR, będzie on potrzebny na dalszych etapach reklamacji.
 • Pasażer powinien zgłosić szkodę w ciągu 7 dni, jeśli bagaż został uszkodzony lub w ciągu 21 jeśli został opóźniony lub zagubiony.
 • Dodatkowym zabezpieczeniem dla podróżnego może być ubezpieczenie bagażu. Ubezpieczenie zapewnia ochronę w razie zniszczenia, zagubienia lub opóźnienia bagażu. Ochrona obejmuje całą podróż, nie tylko przelot samolotem.
 • Przeglądając warunki OWU należy zwrócić szczególną uwagę na zakres ochrony oraz wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!