Co obejmuje NNW oferowane w ramach ubezpieczeń turystycznych?

W ubezpieczeniach turystycznych jednym z przewidzianych rodzajów ochrony jest ochrona NNW. NNW oznacza następstwa nieszczęśliwego wypadku. W poniższym artykule wyjaśniamy czym jest ochrona NNW w ubezpieczeniu turystycznym, w jakich przypadkach zapewni ubezpieczonemu możliwość otrzymania odszkodowania i przede wszystkim jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać odszkodowanie. Z artykułu dowiesz się również jakie są najpopularniejsze klauzule wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku ubezpieczenia NNW.

Wybierając ubezpieczenie turystyczne, zwróć uwagę czy obejmuje ono NNW, a jeśli tak to jakie są warunki uzyskania odszkodowania. Ubezpieczenie turystyczne z reguły zawiera ochronę przed NNW w swojej podstawowej formie, jednak ubezpieczyciele często oferują możliwość wykupienia droższego pakietu, w którym suma ubezpieczenia jest większa. Jakie to ma znaczenie? Ubezpieczenie NNW gwarantuje uzyskanie odszkodowania, w sytuacji gdy na skutek nieszczęśliwego wypadku dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub śmierci. Wysokość odszkodowania zależy nie tylko od stopnia uszczerbku, ale też od sumy ubezpieczenia.

Zacznijmy jednak od początku. Czym tak naprawdę jest ochrona NNW i czym różni się od ubezpieczenia kosztów leczenia? Skrót NNW oznacza następstwa nieszczęśliwego wypadku. Następstwa objęte ochroną ubezpieczeniową to trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Nieszczęśliwy wypadek należy z kolei zdefiniować jako:

UWAGA!

Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, którego następstwem jest trwały uszczerbek na zdrowiu, rozstrój zdrowia lub śmierć ubezpieczonego.

Odszkodowanie z NNW zależy od stopnia uszczerbku i sumy ubezpieczenia, nie ma więc nic wspólnego z kosztami leczenia poniesionymi w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. W tym zakresie ochronę zapewnia ubezpieczenie kosztów leczenia. Celem ubezpieczenia NNW nie jest pokrycie poniesionych kosztów, a zapewnienie wsparcia materialnego osobie poszkodowanej lub jego rodzinie, jeśli skutkiem nieszczęśliwego wypadku jest śmierć.

Niektórzy ubezpieczyciele w ramach NNW zapewniają również dodatkową ochronę, dla przykładu Generali  poza odszkodowaniem z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub inwalidztwa, oferuje ponadto pokrycie kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidy, jeśli odpowiedni organ rentowy orzekł celowość przekwalifikowania. Ponadto ubezpieczony, który stał się inwalidą może liczyć na zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego.

Kto otrzyma odszkodowanie z NNW?

Ubezpieczenie NNW gwarantuje więc ubezpieczonemu uzyskanie odszkodowania, jeśli na skutek nieszczęśliwego wypadku dojdzie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub śmierci. W przypadku śmierci ubezpieczonego, odszkodowanie wypłacane jest uposażonemu (osobie wskazanej przez ubezpieczonego), a w razie braku wskazania uposażonego – najbliższej rodzinie. Tu należy sprawdzić w OWU ubezpieczenia, na jakich zasadach wybierana jest osoba której wypłacone będzie świadczenie, najczęściej wygląda to w ten sposób, że odszkodowanie wypłacane jest w całości małżonkowi, a w przypadku jego braku dzieciom w częściach równych.  Gdy brak tych osób, ustalane są kolejni uprawnieni na zasadach wskazanych w OWU.

Jak ustalana jest wysokość odszkodowania z NNW?

Ubezpieczony, który doznał uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku uzyska odszkodowanie, które będzie iloczynem procentowego uszczerbku na zdrowiu oraz sumy ubezpieczenia. Do OWU ubezpieczyciele dołączają wykaz procentowego uszczerbku na zdrowiu, wymienione są w nim bardzo dokładnie rodzaje uszkodzeń ciała, do każdego z rodzajów uszkodzeń przypisana jest dana wartość procentowa. Wartość procentowa wyrażona jest w całej wartości lub w widełkach (w zależności od uszkodzenia) np. utrata zęba będzie równoznaczna z 1% uszczerbkiem na zdrowiu (za każdego zęba), natomiast złamanie szczęki lub żuchwy będzie wahało się w granicach od 1 do 10% w zależności od tego, czy doszło do zaburzenia czynności stawu żuchwowo-skroniowego, a także innych wskazanych czynników.

Ubezpieczony starając się o odszkodowanie nie wskazuje jakiego uszczerbku doznał. To jaki procent uszczerbku dotyczy ubezpieczonego, może stwierdzić jedynie lekarz. Ubezpieczony z kolei powinien dostarczyć dokumentację medyczną oraz stawić się na wyznaczone badania.

W przypadku śmierci ubezpieczonego, osoby uprawnione otrzymają wskazaną w OWU kwotę, zazwyczaj jest to 100% sumy ubezpieczenia.

Jak uzyskać odszkodowanie z NNW?

Przede wszystkim podróżny, który doznał uszczerbku na skutek nieszczęśliwego wypadku, powinien zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi. Ubezpieczony powinien w sposób należyty udokumentować swoje roszczenie, w tym celu można przedłożyć dokumentację medyczną. Dokumentacja medyczna często nie jest wystarczająca, dlatego ubezpieczyciel może zobowiązać poszkodowanego do stawienia się na komisji lekarskiej, na której lekarz będzie w stanie ustalić jaki procent uszczerbku doznał poszkodowany. Badanie w celu ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu, odbywa się po zakończeniu leczenia. Ubezpieczony otrzyma więc odszkodowanie dopiero po zakończeniu leczenia. Dlaczego tak się dzieje? W trakcie leczenia ciężko stwierdzić, czy doszło np. do trwałego uszkodzenia czynności organu, czy zmiany są trwałe czy odwracalne, czy kość dobrze się zrosła. Wszystko zależy oczywiście od rodzaju i rozmiaru uszczerbku.

W przypadku śmierci ubezpieczonego, uposażony lub członek rodziny któremu odszkodowanie przysługuje powinien przedłożyć ubezpieczycielowi kopię aktu zgonu oraz dokument wykazujący przyczynę śmierci (dokumentacja medyczna, karta statystyczna zgonu). Ponadto należy przedstawić szczegółowy opis przyczyn i przebiegu wypadku.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z NNW turystycznego?

Każdy ubezpieczyciel może w sposób dowolny uregulować swoją odpowiedzialność w ramach NNW, zazwyczaj klauzule wyłączające odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wyglądają jednak podobnie. Poniżej przedstawiam listę najczęściej używanych klauzul wyłączających odpowiedzialność:

 • Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z NNW jeśli ubezpieczony był pod wpływem środków odurzających lub innych zakazanych substancji w momencie nieszczęśliwego wypadku
 • Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z NNW jeśli ubezpieczony był pod wpływem alkoholu w momencie nieszczęśliwego wypadku. Od tej zasady istnieją wyjątki, niektórzy ubezpieczyciele za dodatkową opłatą oferują tzw. klauzulę alkoholową, dzięki której ubezpieczony otrzyma odszkodowanie, nawet jeśli był pod wpływem alkoholu.
 • Nieszczęśliwy wypadek powstał na skutek świadomego samookaleczania się lub próby samobójczej.
 • Odszkodowanie z NNW nie przysługuje, jeśli ubezpieczony aktywnie uczestniczył w aktach terroryzmu lub wojnie.
 • Odszkodowanie z NNW nie przysługuje, jeśli nieszczęśliwy wypadek jest skutkiem prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • Odszkodowanie z NNW nie przysługuje jeśli do nieszczęśliwego wypadku doszło na skutek próby popełnienia przestępstwa.
 • Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z NNW, jeśli do nieszczęśliwego wypadku doszło na skutek uprawiania wyczynowo sportu, uprawiania sportów ekstremalnych (wysokiego ryzyka) – w tym wypadku ubezpieczyciele dopuszczają jednak zazwyczaj możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o wskazane ryzyka, za dodatkową opłatą.
 • Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli nieszczęśliwy wypadek jest następstwem umyślnych działań poszkodowanego.

Wymienione klauzule należą do najczęściej stosowanych przez ubezpieczycieli, jednak to jak dokładnie zostaną ukształtowane powyższe zapisy i czy wyłączenie odpowiedzialności nastąpi także w innych sytuacjach, uzależnione jest od konkretnego ubezpieczyciela. Przed wyborem ubezpieczenia należy każdorazowo zapoznać się dokładnie z regulacjami OWU, dotyczącymi wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

PODSUMOWANIE
 • Dobre ubezpieczenie turystyczne powinno zawierać w sobie ochronę NNW.
 • Ubezpieczenie NNW chroni ubezpieczonego lub jego rodzinę, jeśli dojdzie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, którego następstwem jest trwały uszczerbek na zdrowiu, rozstrój zdrowia lub śmierć ubezpieczonego.
 • Wysokość odszkodowania z NNW w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu, uzależniona jest od wysokości tego uszczerbku oraz sumy ubezpieczenia.
 • Lekarz wyznaczony przez ubezpieczyciela stwierdza na podstawie dokumentacji medycznej lub przeprowadzonego badania, jaka jest procentowa wysokość uszczerbku na zdrowiu.
 • Ustalenie wysokości uszczerbku następuje zazwyczaj po zakończeniu leczenia.
 • W przypadku śmierci ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku, odszkodowanie otrzyma uposażony (wskazana przez niego osoba) lub najbliższa rodzina (na zasadach wskazanych w OWU).
 • Odszkodowanie z NNW nie zawsze przysługuje poszkodowanemu, ubezpieczyciele w OWU wskazują w jakich sytuacjach ich odpowiedzialność jest wyłączona. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania np. w sytuacji w której poszkodowany świadomie doprowadził do nieszczęśliwego wypadku, podjął się próby samobójczej lub był pod wpływem środków odurzających w trakcie zdarzenia.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!