W jakim terminie ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie?

Czas, w jakim towarzystwo ma obowiązek wypłacić Ci odszkodowanie, jest ściśle określony. Terminy dotyczą zarówno ochrony OC, jak i AC. Niekiedy okres ten może zostać wydłużony. W jakich sytuacjach i o ile? Na jaką karę za zwłokę naraża się ubezpieczyciel? Czy za opóźnienie wydania decyzji dotyczącej wypłaty odszkodowania naliczają się odsetki?

odszkodowanie

W jakim czasie ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie?

Według Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w przypadku OC towarzystwo ma obowiązek wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni. Okres ten liczy się od momentu złożenia przez pokrzywdzonego zawiadomienia o szkodzie.

W wyjątkowych sytuacjach termin na wypłatę odszkodowania zostaje wydłużony. Dzieje się tak, kiedy:

 • 30 dni to zbyt krótki okres na wyjaśnienie skomplikowanych okoliczności – wówczas wypłata odszkodowania następuje po kolejnych 14 dniach,
 • w trakcie likwidacji szkód pojawiły się problemy w związku z wydaniem decyzji przez ubezpieczyciela – wówczas wypłata odszkodowania następuje w terminie maksymalnie 90 dni,
 • toczy się postępowanie karne lub cywilne, np. w sytuacji gdy ubezpieczyciel nie może ustalić swojej odpowiedzialności – wówczas termin na wypłatę odszkodowania to więcej niż 90 dni

W przypadku terminu wypłaty odszkodowania z AC sytuacja wygląda nieco inaczej. Ubezpieczyciele są objęci przepisami Kodeksu cywilnego, które mówią o tym, że mają 30 dni na wypłatę zadośćuczynienia od momentu zgłoszenia szkody. Termin ten nie jest jednak tak bezwzględnie obowiązujący, jak w przypadku OC. Towarzystwa w swoich ogólnych warunkach ubezpieczenia mogą uwzględnić nawet krótszy czas.

Przeczytaj też: Jak uzyskać odszkodowanie za stłuczkę?

Co jeśli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w terminie?

Aby towarzystwo mogło wydłużyć termin na wypłatę odszkodowania, musi mieć co do tego konkretne powody. Rozwiązanie to nie może być nadużywane. Dotyczy tylko skomplikowanych sytuacji. To znaczy, jeśli doszło do standardowej kolizji np. w związku z nieudzieleniem pierwszeństwa, a uczestnicy zdarzenia spisali stosowne oświadczenie, w którym jeden z nich przyznaje się do winy, ubezpieczyciel powinien wypłacić zadośćuczynienie w terminie maksymalnie 30 dni. 

Jeśli sprawa wymaga wyjaśnień, a towarzystwo nie jest w stanie zbadać okoliczności i podjąć decyzji w okresie 30 dni, firma może przedłużyć termin na wypłatę odszkodowania. Musi jednak kierować się pewnymi wytycznymi:

 • w ciągu maksymalnie 30 dni ubezpieczyciel powinien pisemnie poinformować poszkodowanego o wydłużeniu terminu wypłaty świadczenia, 
UWAGA!

Na dokumencie sporządzonym przez towarzystwo powinno znaleźć się wyjaśnienie tego, dlaczego ubezpieczyciel nie jest w stanie wypłacić odszkodowania w terminie, jaki jest przewidywany czas wypłaty świadczenia oraz ile wynosi bezsporna część odszkodowania.

 • ubezpieczyciel powinien wypłacić pokrzywdzonemu bezsporną część odszkodowania,
 • w zależności od sytuacji, ubezpieczyciel powinien podjąć decyzję dotyczącą zadośćuczynienia w terminie maksymalnie 14–90 dni.
UWAGA!

Wyjątkiem są sytuacje, kiedy toczy się postępowanie karne lub cywilne. Termin na wypłatę odszkodowania może wynosić wówczas więcej niż 90 dni.

Jaka kara może zostać nałożona na ubezpieczyciela, jeśli nie wypłaci on odszkodowania w terminie?

Jeżeli firma nie dotrzyma terminu dotyczącego wypłaty odszkodowania, naraża się na konsekwencje. Wówczas Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na ubezpieczyciela karę finansową. W jakiej wysokości?

 • Firmie ubezpieczeniowej grozi kara do 20 mln zł lub w wysokości 0,5% wszystkich składek ubezpieczeniowych brutto zakupionych w ostatnim roku przez klientów. 
 • Członkowi zarządu firmy ubezpieczeniowej grozi kara do 3 mln zł.

Zwłoka za wypłatę odszkodowania wiąże się także z naliczeniem odsetek. Jeśli towarzystwo nie wypłaci Ci świadczenia w terminie, masz wówczas prawo do zadośćuczynienia powiększonego o odsetki ustawowe. Aby uzyskać większe odszkodowanie, sporządź pismo do ubezpieczyciela z opisem sytuacji. Zamieść w nim informacje o tym, że termin na wypłatę świadczenia minął oraz zażądaj naliczenia i wypłaty odsetek. Dodatek za zwłokę należy Ci się już od pierwszego dnia spóźnienia – o czym warto wspomnieć w sporządzonym dokumencie. 

UWAGA!

Od 5 października 2023 roku wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 11,25% w stosunku rocznym.

Jeśli ubezpieczyciel nie zareaguje na wysłane przez Ciebie pismo, masz prawo skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego. Może on pośredniczyć w rozmowach z towarzystwem. Na rynku dostępnych jest także wiele kancelarii prawnych, które oferują pomoc w sprawach odszkodowawczych i związanych z zadośćuczynieniem. 

Co z odszkodowaniem w przypadku nieznanego sprawcy?

Jeśli sprawca wypadku, w którym brałeś udział, nie posiada ubezpieczenia OC lub uciekł z miejsca zdarzenia, nie musisz przejmować się tym, że nie otrzymasz zadośćuczynienia. W takich sytuacjach wypłatą odszkodowania zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zgromadzoną dokumentację przekaż swojemu ubezpieczycielowi. Firma dopełni formalności za Ciebie i udostępni dane dla UFG. Instytucję tę również obejmują przepisy związane z terminem wypłaty świadczenia. 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowanie w terminie maksymalnie:

 • 30 dni od daty otrzymania dokumentów, które przekażesz ubezpieczycielowi,
 • 14 dni od dnia wyjaśnienia okoliczności, jeśli występują problemy w związku z podjęciem decyzji dotyczącej świadczenia,
 • 30 dni, jeśli chodzi o bezsporną część zadośćuczynienia.
UWAGA!

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie jest objęty przedłużonym 90-dniowym terminem na wypłatę odszkodowania, tak jak towarzystwa ubezpieczeniowe, jeśli sprawa wymaga większej analizy.

Czym jest bezsporna kwota odszkodowania?

Bezsporna suma odszkodowania to kwota, którą otrzymasz jako osoba pokrzywdzona, niezależnie od dalszych kroków poczynionych przez ubezpieczyciela. Zwykle stanowi ona niewielką część pełnego świadczenia.

Jeśli towarzystwo przyzna Ci bezsporną kwotę odszkodowania, nie możesz odmówić jej przyjęcia. Świadczenie to nie blokuje Ci możliwości uzyskania pełnej sumy zadośćuczynienia.

UWAGA!

Rzecznik Finansowy radzi, abyś w sytuacji, kiedy ubezpieczyciel wypłaci Ci bezsporną sumę odszkodowania, potwierdził jej otrzymanie na piśmie. Na oświadczeniu uwzględnij także informację, że nie jest to pełna kwota zadośćuczynienia.

Co to jest Bezpośrednia Likwidacja Szkody?

BLS to skrócony proces likwidacji szkody. Dzięki niemu wypłata odszkodowania przebiega prościej od strony formalnej. Możesz szybciej przejść do naprawy swojego pojazdu. Nie musisz także kontaktować się z zupełnie nieznaną Ci firmą, w której ubezpieczony jest sprawca. Po prostu informujesz swoje towarzystwo o zaistniałej sytuacji. Zwykle wypłata świadczenia odbywa się w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody.

System BLS polega na tym, że to towarzystwo, w którym jesteś ubezpieczony, wypłaca Ci należne odszkodowanie. Musisz jedynie dostarczyć odpowiednie dokumenty. Między innymi te potwierdzające wystąpienie szkody i opisujące zdarzenie. Firma samodzielnie rozliczy się z ubezpieczycielem sprawcy.

Program Bezpośredniej Likwidacji Szkody dotyczy wyłącznie tak zwanych drobnych szkód o wartości do 30 000 zł. Obejmuje szkody w mieniu, do których doszło na terenie Polski, z udziałem maksymalnie dwóch pojazdów. Pamiętaj jednak, że nie każde towarzystwo uczestniczy w programie BLS. Skorzystać z niego mogą jedynie ci, którzy posiadają ubezpieczenie OC między innymi w firmie:

 • LINK4,
 • PZU,
 • Warta,
 • ERGO Hestia,
 • UNIQA,
 • Wiener,
 • Allianz, 
 • Beesafe,
 • mtu24.pl,
 • You Can Drive,
 • HDI.
UWAGA!

Jeżeli chcesz skorzystać z BLS, zarówno Ty, jak i sprawca wypadku, musicie być ubezpieczeni w firmie, która bierze udział w tym programie.

Przeczytaj też: BLS – czym jest i jak działa Bezpośrednia Likwidacja Szkody?

W jakich sytuacjach ubezpieczyciel może odmówić Ci wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczyciel, zanim wyda decyzję o przyznaniu odszkodowania, na podstawie zgromadzonych dokumentów przeprowadza analizę dotyczącą zdarzenia. Nie zawsze kończy się to jednak wypłatą świadczenia.

Z decyzją odmowną, dotyczącą wypłaty zadośćuczynienia w przypadku OC, spotkasz się wówczas, gdy: 

 • ubezpieczyciel uzna, że nie jesteś poszkodowany, a winny powstaniu zdarzenia,
 • dojdzie do kolizji lub wypadku, w którym biorą udział pojazdy będące Twoją własnością.

Przeczytaj też: Kolizja dwóch aut tego samego właściciela – czy odszkodowanie z OC zostanie wypłacone?

W przypadku ochrony autocasco wyłączeń odpowiedzialności towarzystw jest wiele. 

Z decyzją odmowną, dotyczącą wypłaty zadośćuczynienia w przypadku AC, spotkasz się między innymi, gdy: 

 • ubezpieczyciel uzna, że próbujesz wyłudzić odszkodowanie,
 • szkoda powstała przez Twoje niedbalstwo,
 • doszło do zdarzenia, kiedy prowadziłeś pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • doszło do zdarzenia, kiedy prowadziłeś pojazd, nie mając uprawnień,
 • użytkowałeś samochód niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • Twoje auto zostało wykorzystane jako narzędzie przestępstwa.
kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania

Przeczytaj też: Odmowa wypłaty odszkodowania – co zrobić?

Ubezpieczyciel, który odmówił Ci wypłaty odszkodowania, ma obowiązek poinformować Cię o tej decyzji na piśmie. Jeżeli uznał jedynie częściową odpowiedzialność na oświadczeniu musi podać przyczynę takiego rozwiązania sprawy oraz podstawę prawną, która to uzasadnia. W przypadku odmownej decyzji dotyczącej wypłaty odszkodowania masz prawo pisemnie się od tego odwołać.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o termin wypłaty odszkodowania

W jakim czasie ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie?
Co jeśli towarzystwo nie wypłaci świadczenia w terminie?
Czy firmie, która nie wypłaci odszkodowania na czas, grozi jakaś kara?
PODSUMOWANIE
 • Na wypłatę odszkodowania z OC towarzystwa mają 30 dni. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może być wydłużony do 14–90 dni lub więcej.
 • Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego towarzystwa na wypłatę odszkodowania z AC mają 30 dni. Nie jest to jednak tak zobowiązujący termin, jak w przypadku świadczenia z OC.
 • Jeśli ubezpieczyciel nie dotrzymał terminu wypłaty odszkodowania, poszkodowany może ubiegać się o wypłatę świadczenia powiększonego o odsetki ustawowe.
 • Bezsporna kwota odszkodowania to suma, jaką może otrzymać poszkodowany niezależnie od dalszego toku sprawy. To niewielka część zadośćuczynienia.
 • Bezpośrednia Likwidacja Szkody polega na wypłacie pokrzywdzonemu odszkodowania przez firmę, w której jest on ubezpieczony. Towarzystwo samodzielnie rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy.
Karolina Dziurka
Autor artykułu: Karolina Dziurka

Doradca w branży ubezpieczeń komunikacyjnych z kilkuletnim stażem. Choć ukończyła dwie lubelskie uczelnie o odmiennej tematyce, postanowiła rozwijać się w branży poświęconej ochronie komunikacyjnej i turystycznej. Kieruje się tym, aby sami zainteresowani w łatwy i prosty sposób potrafili zrozumieć kwestie związane z ubezpieczeniami. Doświadczenie w pracy z użytkownikami porównywarki Mubi pozwoliło jej na dokładne zapoznanie się z ich potrzebami i problemami. Dzięki temu wie, jak podchodzić do odbiorcy, jakie kwestie są problemowe i co warto poruszyć.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC