Ubezpieczenie dla cudzoziemca w Polsce – niezbędne w przypadku ubiegania się o wizę!

Część osób przyjeżdżających do Polski musi na własny koszt wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia. Taki obowiązek spoczywa na tych, którzy ubiegają się o wizę krajową lub wizę Schengen. Co oferują takie ubezpieczenia dla cudzoziemców? Ile one kosztują? Przekonajmy się!

obcokrajowiec

Ubezpieczenie dla cudzoziemca – kiedy jest niezbędne?

Do Polski przyjeżdżają turyści, pracownicy oraz studenci i uczniowie z różnych stron świata. W przypadku wizyt osób z Unii Europejskiej i EFTA nie ma problemu z ubezpieczeniem zdrowotnym. Takie osoby wyrabiają EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego) i mogą liczyć w Polsce na:

 • gwarantowane świadczenia zdrowotne,
 • otrzymanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • refundację leków.

Również obywatele państw, z którymi Polska podpisała umowę lub porozumienie dwustronne, otrzymają niezbędną pomoc medyczną, gdy zachorują lub ulegną wypadkowi – ich pobyt musi być zalegalizowany. Do tych państw należą: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Rosja, Macedonia Północna, Serbia i Tunezja. 

Co jednak z osobami, które przyjeżdżają do Polski z innych krajów niż z te UE, EFTA i wymienionych powyżej? W takim przypadku muszą oni sami się ubezpieczyć. Co ważniejsze, aby uzyskać wizę wjazdową Schengen lub wizę krajową, podróżne ubezpieczenie medyczne jest wymagane, a suma ubezpieczenia kosztów leczenia nie może być niższa niż 30 000 euro!

Oczywiście ubezpieczenie turystyczne zapewnia większą ochronę niż EKUZ. Dlatego każdy turysta może kupić zwykłe ubezpieczenie podróżne w swoim kraju na takich samych zasadach, jak Polacy kupują je przed wyjazdem za granicę. W tym artykule przyjrzymy się ubezpieczeniom oferowanym w Polsce, które dedykowane są obcokrajowcom, a taka informacja zawarta jest wprost na stronie ubezpieczyciela. 

Ubezpieczenia dla cudzoziemców – przegląd ofert

Część ubezpieczycieli informuje na swoich stronach internetowych, że oferują ubezpieczenia dla cudzoziemców. Oczywiście wielu z nich pozwala na wykupienie zwykłego ubezpieczenia turystycznego, którego zakres terytorialny dotyczy Polski – w takiej sytuacji należy uważać, ponieważ ubezpieczenie kosztów leczenia może dotyczyć tylko nagłych nieszczęśliwych wypadków. 

Wiener – Pakiet PODRÓŻ (wariant II)

Ubezpieczenie to zapewnia pokrycie kosztów leczenia oraz pakiet usług assistance na terytorium Polski. Co ważniejsze, spełnia ono wymogi ubezpieczenia niezbędnego do ubiegania się o wizę wjazdową. Pakiet PODRÓŻ skierowany jest do:

 • cudzoziemców, którzy czasowo przebywają w Polsce bądź starają się o wizę, aby uzyskać zezwolenie na czasowy pobyt,
 • Polaków mieszkających na stałe za granicą,
 • osób, które znalazły pracę w Polsce i spędzą nad Wisłą dłuższy czas,
 • osób, które wraz z rodziną przyjechały do Polski na dłuższe wakacje,
 • studentów zza granicy, którzy rozpoczynają studia w Polsce.

Ubezpieczenie Wiener zapewnia ochronę związaną z pokryciem kosztów:

 • leczenia nieszczęśliwego wypadku i niespodziewanego zachorowania (także zaostrzenia choroby przewlekłej),
 • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC).

Dodatkowo obcokrajowiec może rozszerzyć ochronę o zdarzenia, które powstaną podczas wykonywania pracy fizycznej, a także uprawiania sportów wyczynowych i sportów wysokiego ryzyka. 

Uwaga!

Otrzymanie przez cudzoziemca zgodny na pobyt stały w Polsce kończy umowę ubezpieczenia (staje się bezprzedmiotowe). W takiej sytuacji ubezpieczony może wystąpić o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia!

AXA Partners – Ubezpieczenie Zdrowotne dla Cudzoziemców

Ubezpieczenie skierowane jest do obcokrajowców, którzy nie są obywatelami państw Unii Europejskiej i nie mogą korzystać z polskiego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki polisie AXA Partners otrzymają oni zwrot pieniędzy za leczenie, gdy nagle zachorują lub doznają nieszczęśliwego wypadku w Polsce, a także w państwach strefy Schengen.

Ubezpieczenie skierowane jest do cudzoziemców, którzy mają zamiar przebywać w Polsce:

 • do 3 miesięcy i w tym czasie starają się o wizę krótkookresową,
 • od 3 do 36 miesięcy i w tym czasie starają się o wizę długookresową, pobyt czasowy lub zezwolenie na zamieszkanie.

W ramach ubezpieczenia osoba ubezpieczona ma zapewnione pokrycie kosztów:

 • badań diagnostycznych,
 • niezbędnej pomocy lekarskiej,
 • pobytu w szpitalu,
 • niezbędnych leków,
 • leczenia stomatologicznego (ostry ból zęba),
 • transportu medycznego,
 • repatriacji,
 • transportu zwłok do kraju stałego zamieszkania.

Dodatkowo ubezpieczony może rozszerzyć ochronę o:

Jak widać, ubezpieczenie to jest ubezpieczeniem turystycznym sprofilowanym dla cudzoziemców przyjeżdżających do Polski.

Europa Ubezpieczenia – Go Safe

Ubezpieczyciel oferuje ubezpieczenie podróżne dedykowane cudzoziemcom podróżującym po Polsce oraz innych krajach świata, a także Polakom na stałe zamieszkałym za granicą. Obejmuje ono:

 • pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku,
 • kompleksową pomoc w podróży,
 • wypłatę świadczenia w razie nieszczęśliwego wypadku lub śmierci.

Ubezpieczenie Go Safe jest dostępne za pośrednictwem strony voyager.pl i występuje w czterech wariantach (każdy z ochroną obejmującą Polskę lub Polskę i Świat):

 • Mini,
 • Standard,
 • Standard Plus,
 • Optimum.

Oto zakres ochrony oraz sumy ubezpieczeń dla wszystkich wariantów ubezpieczenia Go Safe:

Zakres ubezpieczeniaMiniStandardStandard PlusOptimum
Koszty leczenia i transportu20 000 euro30 000 euro40 000 euro60 000 euro
Koszty ratownictwa5000 euro5000 euro5000 euro5000 euro
AssistanceMini30 000 euro40 000 euro60 000 euro
NNW1000 euro3000 euro5000 euro10 000 euro
Bagaż*250-1000 euro250-1000 euro250-1000 euro250-1000 euro
OC w życiu prywatnym**50 000 euro50 000 euro50 000 euro50 000 euro
Źródło: voyager.pl (29.09.2023). *dostępne za dopłatą dodatkowej składki

Ubezpieczający się cudzoziemiec może za dodatkową opłatą zdecydować się na rozszerzenie ubezpieczenia o:

 • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń,
 • ubezpieczenie kosztów biletu na imprezę masową,
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie Car Assistance,
 • sporty wysokiego ryzyka i ekstremalne, a także wyczynowe uprawianie sportów,
 • następstwa chorób przewlekłych,
 • wykonywanie niebezpiecznej pracy fizycznej.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia należy szukać w ogólnych warunkach ubezpieczenia, gdzie znajdują się zapisy o wyłączeniach, szczegółach ochrony i sposobie wypłaty świadczeń. 

Cena ubezpieczenie dla cudzoziemca – przykładowe wyliczenia

Podobnie jak w przypadku każdego ubezpieczenia podróżnego cena ubezpieczenia dla cudzoziemca zależy od wybranego wariantu, długości okresu ubezpieczenia oraz od zakresu ochrony – na przykład wyboru dodatkowej ochrony o wykonywanie pracy fizycznej czy uprawianie sportów wysokiego ryzyka.

Wiener – Pakiet PODRÓŻ (wariant II)

Poniższą kalkulację przeprowadzono dla jednej dorosłej osoby, która poszukuje ubezpieczenia na 3 miesiące:

Wariant ubezpieczeniaSumy ubezpieczeniaCena
IKoszty leczenia + assistance w Polsce – 20 000 euro;
OC w życiu prywatnym – 50 000 zł.
180 zł
IIKoszty leczenia + assistance w Polsce – 30 000 euro;
OC w życiu prywatnym – 100 000 zł.
256 zł
WłasnyKoszty leczenia + assistance w Polsce – 50 000 euro;
OC w życiu prywatnym – 100 000 zł;
NNW – 30 000 zł.
417 zł
Źródło: https://sprzedaz.wiener.pl/dlaobcokrajowca/step1 (21.02.2024).

Rozszerzenie zakresu ochrony o wykonywanie pracy fizycznej podnosi składki dla poszczególnych wariantów do 356 zł, 513 zł i 794 zł.

AXA Partners – Daleko od Domu

Przykładowe ceny ubezpieczenia dla 35-letniego mężczyzny na okres 3 miesięcy:

Wariant ubezpieczeniaSumy ubezpieczeniaCena
BASICKL – 60 000 euro;
Leczenie stomatologiczne – 200 euro;
Transport do kraju stałego zamieszkania – do sumy ubezpieczenia;
Pomoc assistance – tak.
312 zł
EXTENDEDKL – 150 000 euro;
Leczenie stomatologiczne – 400 euro;
Transport do kraju stałego zamieszkania – do sumy ubezpieczenia;
Pomoc assistance – tak;
Bagaż – 500 euro;
OC w życiu prywatnym – 80 000 euro.
594 zł
Źródło: https://www.axa-assistance.pl/nasze-produkty/ubezpieczenie-zdrowotne-dla-cudzoziemcow/ (21.02.2024).

Najdroższy wariant ubezpieczenia ma największy zakres ochrony i najwyższe sumy ubezpieczenia, co może przełożyć się na wysokość odszkodowania w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 

Europa Ubezpieczenia – Go Safe

Przykładowe ceny dotyczą 3-miesięcznego pobytu cudzoziemca w Polsce

Wariant ubezpieczeniaSumy ubezpieczeniaCena
Mini PolskaKL – 20 000 euro,
Ratownictwo – 5000 euro,
NNW – 1000 euro,
Assistance – Mini
263,30 zł
Standard PolskaKL – 30 000 euro,
Ratownictwo – 5000 euro,
NNW – 3000 euro,
Assistance – Standard
322,25 zł
Standard Plus PolskaKL – 40 000 euro,
Ratownictwo – 5000 euro,
NNW – 5000 euro,
Assistance – Standard Plus
373,34 zł
Optimum PolskaKL – 60 000 euro,
Ratownictwo – 5000 euro,
NNW – 10 000 euro,
Assistance – Optimum
510,89 zł
Źródło: https://www.voyager.pl/ (21.02.2024).

Rozszerzenie ochrony o dodatkowe ryzyka podniesie koszt składki o:

 • 50% – wykonywanie niebezpiecznej pracy fizycznej,
 • 100% – uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
 • 200% – następstwa chorób przewlekłych.
PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie podróżne kosztów leczenia jest wymagane w przypadku ubiegania się o wizę krajową lub wizę Schengen.
 • Minimalna suma ubezpieczenia takiej polisy to 30 000 euro.
 • Ubezpieczenie dla cudzoziemca zapewnia zwrot kosztów leczenia i transportu medycznego.
 • W pakiecie oferowane jest także NNW i OC.
 • Dodatkowo można wykupić ochronę bagażu, wykonywania pracy fizycznej czy uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie dla cudzoziemca

Czy otrzymanie pozwolenia na pobyt stały wpływa na ważność ubezpieczenia dla cudzoziemca?
Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie dla cudzoziemca?
Jaki jest koszt ubezpieczenia dla cudzoziemca w Polsce?
Źródła:
 • https://www.axa-assistance.pl/nasze-produkty/ubezpieczenie-zdrowotne-dla-cudzoziemcow/
 • https://www.wiener.pl/ubezpieczenie-koszty-leczenia-cudzoziemcow-na-terenie-rp
 • https://www.voyager.pl/
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!