Amortyzacja samochodu – co to jest i kto może z niej skorzystać?

Przedsiębiorcy mogą zaliczyć swoje auto służbowe do kosztów firmy i uwzględnić jego wartość jako środek trwały. Jest to możliwe, jeśli spełnią kilka warunków. Komu przysługuje amortyzacja samochodu? W jaki sposób się ona odbywa?

amortyzacja samochodu

Co to jest amortyzacja samochodu?

Amortyzacja samochodu to uwzględnienie wartości pojazdu jako środka trwałego i zaliczenie go do kosztów firmy. Polega na tym, że każdego miesiąca uwzględnia się w kosztach wydatki, które dotyczą zakupu auta. Są to tak zwane odpisy amortyzacyjne. Ich wysokość jest uzależniona od rodzaju środka trwałego. W zależności od metody amortyzacji odpisy roczne mogą wynosić 20–40%.

 

Aby Twoje auto zostało zaliczone jako środek trwały:

 • musisz użytkować je przez minimum rok,
 • musi być kompletne i nadawać się do użytku,
 • musisz być właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu,
 • musisz korzystać z auta w ramach działalności gospodarczej,
 • musisz nabyć pojazd we własnym zakresie.
auto jako środek trwały

Czas trwania amortyzacji w przypadku pojazdu osobowego to minimum 30 miesięcy. Okres ten liczy się od momentu przyjęcia samochodu do użytkowania i trwa do momentu, kiedy wysokość odpisów dotyczących amortyzacji zrówna się z początkową wartością auta lub gdy dojdzie do sprzedaży czy likwidacji samochodu.

Przeczytaj też: Jak zarejestrować samochód w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej

Jakie są limity amortyzacji samochodu?

Abyś mógł skorzystać z comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych, wartość Twojego auta musi przekraczać kwotę 10 000 zł. Nie oznacza to jednak, że jeżeli Twój pojazd nie jest tyle warty, nie możesz skorzystać z amortyzacji. W takim przypadku obowiązuje Cię jednorazowa amortyzacja.

Na tym jednak limity się nie kończą. Ograniczenie dotyczące amortyzacji dla nabytych aut dotyczy także jego maksymalnej wartości początkowej. Wynosi ona 150 000 zł dla samochodów spalinowych oraz hybrydowych i 225 000 zł dla pojazdów elektrycznych. Nie oznacza to oczywiście, że nie możesz kupić auta, którego wartość przekracza te kwoty. Jeśli Twój pojazd jest tańszy, w kosztach uzyskania przychodu zostanie ujęta pełna kwota odpisu amortyzacyjnego. W przypadku wyższych wartości kosztem podatkowym będą odpisy do kwoty 150 000 zł lub 225 000 zł.

Jakie są metody amortyzacji samochodu?

Odpisów amortyzacyjnych możesz dokonywać na kilka sposobów. Wszystko zależy od wysokości podstawowej rocznej stawki.

Metoda liniowa

To najczęstsza metoda amortyzacji w przypadku nowych samochodów. Wysokość odpisów jest ustalana zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, który mówi o tym, że podstawowa opłata to 20%. W związku z tym, aby Twoje auto było zamortyzowane w 100%, potrzebujesz na to 5 lat. Według metody liniowej pojazd zużywa się równomiernie podczas całego czasu użytkowania. Odpisy amortyzacyjne znajdują się w kosztach podatkowych od kolejnego miesiąca, który następuje tuż po wprowadzeniu pojazdu do ewidencji. Amortyzacja trwa, dopóki suma wszystkich Twoich odpisów nie zrówna się z początkową wartością auta lub do momentu, gdy sprzedasz bądź zlikwidujesz samochód.

Metoda przyspieszona

To skrócona metoda amortyzacji. Polega ona na podwyższeniu podstawowej rocznej stawki, przez co okres amortyzacji skraca się z 5 lat do 3 lat i 7 miesięcy. Współczynnik opłaty nie może być natomiast wyższy niż 1,4. Wówczas najwyższa stawka wynosi 28%. Możesz zastosować tę metodę tylko wtedy, gdy Twój samochód jest eksploatowany w warunkach, które wymagają od niego szczególnej sprawności technicznej oraz kiedy użytkujesz auto dość intensywnie, np. w trudnym terenie. Kwestii tej nie regulują jednak żadne przepisy, więc to, czy auto będzie w ten sposób użytkowane, jest poddane Twojej indywidualnej ocenie.

Metoda indywidualna

Możesz ją zastosować, jeśli posiadasz samochód używany przerobiony lub ulepszony. Wówczas podstawowa roczna stawka wyniesie Cię maksymalnie 40%. W takim przypadku Twój okres amortyzacji będzie skrócony z 5 lat do 2,5 roku. Natomiast co to w świetle przepisów jest pojazd używany i ulepszony? Samochód używany to auto, które przed zmianą właściciela było przez minimum 6 miesięcy użytkowane przez osobę inną niż podatnik. Pojazd ulepszony z kolei to samochód, którego przerobienie kosztowało minimum 20% wartości początkowej auta, jeszcze przed wprowadzeniem go do ewidencji.

Metoda jednorazowa

Przeznaczona dla samochodów, których wartość jest niższa niż 10 000 zł. Wówczas odpis administracyjny zostaje zaksięgowany w miesiącu, w którym przyjąłeś środek trwały do użytkowania. Możesz także w wyjątkowych sytuacjach skorzystać z metody jednorazowej w przypadku samochodu, którego wartość przekracza 10 000 zł. Wówczas odbędzie się to w formie de minimis. Ta metoda przysługuje Ci, jeśli jesteś tak zwanym małym podatnikiem i jeżeli rozpocząłeś prowadzenie działalności w danym roku.

Jak wygląda amortyzacja w leasingu?

Jeżeli posiadasz samochód na leasing, to, czy możesz skorzystać z odpisów amortyzacyjnych, zależy od rodzaju Twojej umowy. 

W przypadku leasingu operacyjnego w świetle przepisów nie jesteś właścicielem pojazdu. Abyś mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych, musisz być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu. W związku z tym w ramach tejże umowy nie możesz korzystać z amortyzacji auta. Prawo do tego ma z kolei firma leasingowa. 

Jeżeli zawarłeś umowę leasingu finansowego, również nie jesteś formalnym właścicielem pojazdu. W tym przypadku to jednak Ty dokonujesz odpisów amortyzacyjnych. 

Jak wygląda amortyzacja używanego samochodu?

Amortyzacji podlegają pojazdy zarówno nowe, jak i używane. Jeżeli kupiłeś kilkuletni pojazd i spełnia on wymogi dotyczące środka trwałego, a chcesz skorzystać z odpisów amortyzacyjnych, musisz ustalić wartość początkową auta. 

W kwocie tej uwzględnij:

 • cenę zakupu samochodu zgodną z umową kupna-sprzedaży lub fakturą,
 • koszty transportu, załadunku, rozładunku oraz ubezpieczenia, które kupiłeś na czas podróży,
 • cło i podatek akcyzowy, 
 • koszty rejestracji,
 • podatek VAT w części, która nie podlega odliczeniu, 
 • różnice kursowe, jeśli kupiłeś auto w innej walucie,
 • koszty obsługi zobowiązań, np. odsetki bankowe.

W zależności od tego, czy wartość Twojego auta przekracza kwotę 10 000 zł, możesz skorzystać z amortyzacji metodą liniową, przyspieszoną, indywidualną, jednorazową lub jednorazową de minimis. 

Jak obliczyć amortyzację pojazdu?

Abyś mógł dokonać amortyzacji pojazdu:

 • wskaż właściwy numer klasyfikacji środków trwałych dla pojazdów (w przypadku samochodów osobowych będzie to numer 741),
 • ustal wartość początkową auta (jeśli jesteś jedynym właścicielem, będzie to kwota równa wartości pojazdu, a jeżeli jesteś współwłaścicielem – 50%),
 • wprowadź samochód do ewidencji środków trwałych (złóż oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności gospodarczej).

W jaki sposób obliczysz amortyzację z uwzględnieniem poszczególnych metod?

 1. Metoda liniowa

Przykład dla samochodu o wartości 100 000 zł. 

Podstawowa opłata wynosi 20%. Amortyzacja pojazdu trwa 5 lat.

Obliczenia: (100 000 zł x 20%) / 12 miesięcy = 1666,66 zł – tyle wyniesie miesięczna stawka amortyzacji

 1. Metoda przyspieszona

Przykład dla samochodu o wartości 100 000 zł. 

Podstawowa opłata wynosi 20%. Amortyzacja pojazdu trwa 3 lata i 7 miesięcy.

Obliczenia: (100 000 zł x 20% x 1,4) / 12 miesięcy = 2333,33 zł – tyle wyniesie miesięczna stawka amortyzacji

 1. Metoda indywidualna

Przykład dla samochodu o wartości 100 000 zł. 

Podstawowa opłata wynosi 40%. Amortyzacja pojazdu trwa 2 lata i 6 miesięcy.

Obliczenia: (100 000 zł x 40%) / 12 miesięcy = 3333,33 zł – tyle wyniesie miesięczna stawka amortyzacji

UWAGA!

Odpisy amortyzacyjne z końcówkami należy zaokrąglić, np. w ostatnim roku podatkowym wyrównać opłatę do pełnej kwoty rocznego odpisu. Jeżeli miesięczna stawka amortyzacji wynosi 1666,66 zł, to przez 12 miesięcy będzie to kwota w wysokości 19 999,92 zł. Jeśli samochód jest warty 100 000 zł, a amortyzacja trwa 5 lat, 12. odpis powinien wynosić 1666,74 zł.

Czy ubezpieczenie pojazdu można ująć w kosztach firmy?

Do wydatków związanych z użytkowaniem służbowego samochodu możesz zaliczyć zarówno zakup ubezpieczenia, jak i naprawy czy paliwo. Istnieją jednak pewne ograniczenia dotyczące zaliczania polisy do kosztów firmy.

W przypadku samochodu osobowego możesz to zrobić, jeśli posiadasz ubezpieczenie:

Jeżeli posiadasz ochronę autocasco, możesz w całości doliczyć ją do kosztów firmowych wyłącznie wtedy, gdy wartość pojazdu nie przekracza 150 000 zł. Jeśli jest ona wyższa, ubezpieczenie możesz ująć w kosztach tylko w wartości proporcjonalnej do tej kwoty.

W tej sytuacji również obowiązuje zasada własności pojazdu. Zatem jeśli jesteś współwłaścicielem auta, w koszty firmy możesz wliczyć wartość odpowiadającą Twoim udziałom. 

Przeczytaj też: Ubezpieczenie samochodu na firmę – czy to się opłaca?

FAQ – najczęściej zadawane pytania o amortyzację samochodu

Co to jest amortyzacja pojazdu?
Jakie warunki musisz spełnić, aby móc skorzystać z amortyzacji auta?
Jakie są limity amortyzacji samochodu?
PODSUMOWANIE
 • Amortyzacja samochodu odbywa się w formie odpisów. Ich roczna wysokość waha się w granicach 20–40%.
 • Czas trwania amortyzacji dla samochodu osobowego to minimum 30 miesięcy.
 • Jeżeli posiadasz auto na leasing i chcesz skorzystać z amortyzacji, masz taką możliwość wyłącznie wtedy, jeśli jest to leasing finansowy. W przypadku leasingu operacyjnego nie jest to możliwe.
 • Abyś mógł skorzystać z amortyzacji, musisz wskazać numer klasyfikacji środków trwałych dla pojazdów, ustalić wartość początkową samochodu oraz wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych.
 • Jeżeli chcesz skorzystać z amortyzacji w przypadku auta używanego, wartość początkową określ z uwzględnieniem kwoty zakupu pojazdu, kosztów transportu, rejestracji, różnic kursowych i obsługi zobowiązań, cła oraz podatku VAT i akcyzowego.
Karolina Dziurka
Autor artykułu: Karolina Dziurka

Doradca w branży ubezpieczeń komunikacyjnych z kilkuletnim stażem. Choć ukończyła dwie lubelskie uczelnie o odmiennej tematyce, postanowiła rozwijać się w branży poświęconej ochronie komunikacyjnej i turystycznej. Kieruje się tym, aby sami zainteresowani w łatwy i prosty sposób potrafili zrozumieć kwestie związane z ubezpieczeniami. Doświadczenie w pracy z użytkownikami porównywarki Mubi pozwoliło jej na dokładne zapoznanie się z ich potrzebami i problemami. Dzięki temu wie, jak podchodzić do odbiorcy, jakie kwestie są problemowe i co warto poruszyć.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC