Czy ubezpieczyciel może obniżyć odszkodowanie za brak opon zimowych? [PORADNIK]

Temat obowiązkowych opon zimowych wraca jak bumerang. O podjęcie kroków w tym względzie zabiegają głównie mieszkańcy Podhala. Czy przepisy w obecnym kształcie dają ubezpieczycielom prawo do zmniejszenia kwoty świadczenia, jeśli do wypadku doszło na jesień lub w zimie, a pojazd nie miał założonych kół śniegowych?

brak opon zimowych a odszkodowanie

Obawiasz się, że ubezpieczyciel obniży Ci wysokość odszkodowania przez brak opon zimowych w aucie? Świadczenie może ulec pomniejszeniu tylko w pewnych, wyjątkowych okolicznościach. Sprawdź, czy nie zmieniając opon na zimowe, narażasz się na brak wypłaty pełnej kwoty zadośćuczynienia!

Zimowe opony – czym są w polskim prawie? [definicja prawna]

Jazda zimą na letnich oponach może i jest nieodpowiedzialna, ale czy jest zabroniona? Otóż, w polskim prawie występuje tylko ogólne zalecenie stosowania opon i uwaga o niższej niż prędkość maksymalna pojazdu wytrzymałości ogumienia sezonowego. Wzmianki na ten temat zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:

5. Pojazd powinien być wyposażony w ogumienie pneumatyczne, o nośności dostosowanej do nacisku koła, oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu; ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórni dla danej opony i obciążenia pojazdu.
5a. W odniesieniu do opon oznakowanych jako śniegowe, zgodnie z Regulaminem nr 117 EKG ONZ, dopuszcza się niespełnianie warunku dostosowania do maksymalnej prędkości pojazdu, pod warunkiem że są one dostosowane co najmniej do prędkości równej 160 km/h, a w pojeździe umieszczono ostrzeżenie o maksymalnej prędkości tych opon tak, aby było ono widoczne oraz czytelne dla kierowcy.

Dz.U. 2016 poz. 2022

W tym samym rozporządzeniu czytamy dalej:

7. Pojazd nie może być wyposażony, z zastrzeżeniem ust. 5:
1) w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi, z zastrzeżeniem pkt 3;
2) w przypadku pojazdu samochodowego o dwóch osiach z kołami pojedynczymi:
a) w opony diagonalne lub diagonalne z opasaniem na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony radialne,
b) w opony diagonalne na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony diagonalne z opasaniem;
3) w opony różnej konstrukcji na osiach składowych;
4) w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie wskaźniki – o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm, z zastrzeżeniem § 23 ust. 4 pkt 3;
5) w opony o widocznych pęknięciach odsłaniających lub naruszających ich osnowę;
6) w opony z umieszczonymi trwale, wystającymi na zewnątrz elementami przeciwślizgowymi.

Dz.U. 2016 poz. 2022

Oznacza to, że samochód powinien mieć opony:

 • jednakowe na kołach jednej osi,
 • tej samej budowy i typu na wszystkich osiach,
 • niezużyte,
 • niespękane,
 • bez kolców.

Opony zimowe – czym różnią się od letnich?

Skoro zimówki nie są obowiązkowe, to czemu nie jeździć cały rok na letnich, ale na okrągło na wielosezonówkach? Eksperci biją na alarm, że zimowych, niesprzyjających warunkach drogowych, opona zimowa jest w stanie zapewnić znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa podróżnych. Sprawdźmy, z czego to wynika!

Opona zimowa tym różni się do letniej czy wielosezonowej, że ma:

 • bardziej miękką mieszankę gumową, która lepiej radzi sobie w niskich temperaturach, nie twardniejąc tak szybko, czym zapewnia lepszą trakcję zimą,
 • głębsze rowki, żebra, mocniejsza ściana i ścięty grzbiet gwarantują pewniejszą jazdę w śniegu,
 • wyrazisty wzór bieżnika, dzięki czemu auto zyskuje na przyczepności, kiedy na drodze jest ślisko.

Wypłata odszkodowania a brak opon zimowych

Jak już udało się nam dowieść, jazda z oponami zimowymi nie jest obowiązkowa, więc za użytkowanie ogumienia letniego lub całorocznego nie grozi żaden mandat. Czy zatem szkoda komunikacyjna w samochodzie z oponami letnimi może skutkować ograniczeniem wypłaconego świadczenia?

Czy rodzaj opon może wpływać na odszkodowanie z OC?

Odszkodowanie po szkodzie z winy innego uczestnika ruchu likwidowane jest z jego polisy OC. To obowiązkowe ubezpieczenie w przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych. Polisa tego typu przenosi odpowiedzialność cywilną (w skrócie – OC) kierowcy ze sprawcy kolizji na jego ubezpieczyciela. Towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada wówczas na wszelkie roszczenia majątkowe osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia.

Przykład

Zimą na skrzyżowaniu ze śliską nawierzchnią zderzyły się dwa samochody. Pojazd sprawcy wyjechał z drogi podporządkowanej, skręcając na drogę główną. Po trasie z pierwszeństwem jechał już inny pojazd i uderzył w tył poprzedzającego pojazdu, który się dopiero rozpędzał. Wezwani na miejsce funkcjonariusze drogówki obarczyli winą za zdarzenie kierującego autem, który wymusił pierwszeństwo na pojeździe znajdującym się na tej drodze i dojeżdżającym do skrzyżowania. Sprawca uważa, że poszkodowany przyczynił się do kolizji, gdyż jechał na oponach letnich, a on korzystał z opon zimowych. Czy w tym przypadku ubezpieczyciel sprawcy ma prawo nie pokryć całości szkody ze względu na opony w pojeździe poszkodowanego?

Nie. Jazda na letnim czy sezonowym ogumieniu nie powinna mieć żadnego wpływu na wysokość ustalonego świadczenia. “Nieodpowiednie” ze względu na porę roku opony absolutnie nie mogą być pretekstem do uchylania się przez zakład ubezpieczeń od wypłaty należności. Nie stanowi żadnej podstawy do obniżenia kwoty odszkodowania wobec aktualnych norm prawnych i nie może stanowić podstaw do odmowy wypłaty całości lub części kwoty.

UWAGA!

Gdyby w polskim prawie znalazł się zapis nakazujący jazdę na oponach zimowych w danym okresie, to zmieniłoby postać rzeczy. O takie zaostrzenie przepisów w tym względzie apeluje m.in. Stowarzyszenie Gmin Górskich, mając na względzie przepustowość na górskich drogach (np. na Zakopiance) w trakcie zimowego wypoczynku Polaków.

Sprawdź także: “Jak jeździć samochodem po drogach w górach? Stosuj te przydatne techniki jazdy!

Skąd obawa o zmniejszenie odszkodowania przez niewłaściwe ogumienie?

Gdzie i w czyich głowach zrodził się pomysł na ograniczenie wypłaty świadczenie przez nieodpowiednio dobrane do pory roku opony? Możemy tylko domniemywać. Najpewniej biorą się w części z nieznajomości Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Wystarczy tam zajrzeć i upewnić się, czego dotyczy umowa i jakie wyłączenia i ograniczenia ochrony zawiera. Po drugie z nieznajomości prawa, gdyż część kierowców uważa, że jazda na zimówką o tej porze roku jest nakazana. A po trzecie z obawy, że policjant może ukarać mandatem nawet do 3 000 zł, kiedy stwierdzi nieprawidłowość opon, czyli ich znaczne zużycie lub zamontowanie zakazanych na drodze publicznej konstrukcji (np. z kolcami lub gładkich “slicków”).

Zaglądamy do OWU – co na to ubezpieczyciele?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia to niemal “święta księga” zakładów ubezpieczeń. To na ich podstawie dochodzi do przyznania lub odmowy wypłaty odszkodowania w procesie dochodzenia. Sprawdźmy, co na ten temat sądzą poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe! Przeważnie jest to uwzględnione w ramach ubezpieczeń opon.

Assistance opon w Warcie

Towarzystwo Warta w ramach pakietu “Opony Assistance” porusza ewentualne wyłączenia.

Z odpowiedzialności WARTY wyłączone są uszkodzenia ogumienia spowodowane umyślnym lub rażąco niedbałym działaniem Ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

OWU WARTA – OPONY ASSISTANCE

Względy słuszności wynikają wprost z art. 827 Kodeksu cywilnego:

§1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.
§2. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej można ustalić inne zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela niż określone w § 1.

Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93

Assistance opon w Wienerze

Ograniczenia ochrony w Towarzystwie Wiener (Gothaer TU S.A.) wygląda następująco:

7. Odpowiedzialność Gothaer TU S.A. nie obejmuje skutków zderzenia ubezpieczonego pojazdu z przeszkodą, jeżeli doszło do niego w wyniku umyślnego lub rażąco niedbałego działania Ubezpieczonego, Kierowcy pojazdu lub osób, za które ponoszą oni odpowiedzialność.
8. Wyłączenie odpowiedzialności Gothaer TU S.A. wskazane w ust. 7 nie dotyczy najechania pojazdu na ostry przedmiot (w szczególności szkło lub gwóźdź) w okolicznościach wyłączających zawinienie po stronie Ubezpieczonego, Kierowcy pojazdu lub osób, za które ponoszą oni odpowiedzialność, a także najechania pojazdu na ubytek w nawierzchni drogi, co było bezpośrednią przyczyną uszkodzenia ogumienia.

OWU Gothaer TU S.A.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o brak opon zimowych

Co grozi za jazdę na oponach letnich zimą?
Jaki mandat grozi za nieprzepisowe ogumienie?
PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczyciel nie może obniżyć odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej, do której doszło w pojeździe niewyposażonym w opony zimowe. W sytuacjach wątpliwych względy słuszności są decydujące i przemawiają na korzyść ubezpieczonego.
 • Szkody z OC sprawcy likwidowane są pomimo braku zastosowania opon zimowych, niezależnie czy chodzi o pojazd winowajcy czy poszkodowanego.
 • Opony zimowe nie są obowiązkowe w polskim prawie. Należy je stosować, gdyż wyraźnie poprawiają bezpieczeństwo prowadzenia w trudnych warunkach drogowych.
 • Obawa o zmniejszenie odszkodowania przez jazdę na letnim lub całorocznym ogumieniu w zimie bierze się przeważnie z niewiedzy lub niedoinformowania. Zajrzyj do OWU Twojej polisy i upewnij się, że wyłączenia i ograniczenia ochrony nie obejmują tego typu sytuacji!
Źródła:
 • OWU ubezpieczycieli
Rafał Gliński Mubi
Autor artykułu: Rafal Glinski

Redaktor z 5-letnim stażem pracy w mediach. Jest autorem kilkuset publikacji o charakterze informacyjnym i publicystycznym. W swoich tekstach na Mubi stara się wyjaśnić wszystkie zawiłości świata ubezpieczeń. Jako czynny użytkownik dróg opisuje realia drogowe kierowców. 

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC