Czy można kupić ubezpieczenie turystyczne w trakcie wakacji?

Planując wakacje na ostatnią chwilę, łatwo zapomnieć o pewnych kwestiach np. o ubezpieczeniu turystycznym. Wiele osób decyduje się na wykupienie ubezpieczenia turystycznego w dniu wyjazdu, a czasem nawet będąc już w miejscu docelowym. W dobie Internetu wykupienie ubezpieczenia na odległość nie stanowi żadnego problemu, wszystkie formalności można sprawnie załatwić przez Internet. Niewiele osób jednak zdaje sobie sprawę z tego, że w ubezpieczeniach turystycznych zakłady ubezpieczeń stosują tzw. okres karencji. Przeczytaj poniższy artykuł, a dowiesz się jak ubezpieczyciele kształtują warunki umowy w kwestii rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Co oznacza okres karencji w ubezpieczeniu turystycznym?

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że samo podpisanie umowy ubezpieczenia nie zawsze determinuje start ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciele stosują tzw. okres karencji, aby uchronić się przed próbami wyłudzenia odszkodowania przez ubezpieczonych. Karencja to okres po podpisaniu umowy, w którym ochrona ubezpieczeniowa jeszcze nie obowiązuje. Karencja w ubezpieczeniu turystycznym ma zapobiec sytuacji, w której ubezpieczony w chwili podpisania umowy znajduje się już na wakacjach i na chwilę po zawarciu polisy próbuje zgłosić zdarzenie szkodowe. Z powyższego wynika, że na okres karencji powinny w szczególności zwrócić uwagę osoby, które kupują ubezpieczenie turystyczne dopiero podczas wyjazdu.

Jak to wygląda w praktyce? Powiedzmy, że jesteś już na wakacjach zagranicznych, jednak z pewnych względów zapomniałeś o zakupie ubezpieczenia turystycznego przed wyjazdem. Nie ma przeciwwskazań, aby takie ubezpieczenie kupić przez Internet, będąc już na wakacjach. W tej sytuacji musisz liczyć się niestety z tym, że ochrona nie zacznie się w momencie zawarcia umowy, jeśli ubezpieczyciel stosuje okres karencji. Najczęściej karencja jest ukształtowana w ten sposób, że ochrona zaczyna działać po upływie kilku dni (najczęściej 3 dni) od momentu podpisania umowy i opłacenia składki.

Czy ubezpieczyciele zawsze stosują karencję w ubezpieczeniu turystycznym?

Ubezpieczenie turystyczne jest ubezpieczeniem dobrowolnym, zakłady ubezpieczeń mają tu więcej swobody w zakresie kształtowania warunków umowy, aniżeli w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych. Oczywiście warunki umowy nie mogą rażąco naruszać interesów konsumentów. W związku ze swobodą w kształtowaniu warunków ubezpieczenia, oferty poszczególnych zakładów ubezpieczeń mogą się różnić między sobą, dlatego przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z OWU. OWU to dokument, w którym ubezpieczyciele w sposób szczegółowy wskazują warunki ubezpieczenia. W OWU znajdziesz informację na temat tego, czy ubezpieczyciel stosuje karencję. Nie jest powiedziane, że każdy zakład ubezpieczeń stosuje okres karencji – decyzja w tym zakresie należy do ubezpieczyciela, większość zakładów jednak decyduje się na takie zapisy, chcąc uchronić się przed próbą wyłudzenia odszkodowania oraz przed zwiększeniem ryzyka wystąpienia szkody w krótkim czasie po wykupieniu ubezpieczenia. Pomimo tego, że u większości ubezpieczycieli funkcjonuje okres karencji w odniesieniu do ubezpieczenia turystycznego, zapisy regulujące tę kwestię nie są jednakowe. Dlatego tak jak już wyżej wspomniano – zawsze należy zapoznać się w OWU przed podpisaniem polisy, z tego dokumentu dowiesz się czy ubezpieczyciel w ogóle stosuje karencję, a jeśli tak to ile trwa.

Na ile dni przed wyjazdem należy wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Ze względu na stosowanie przez większość ubezpieczycieli okresu karencji, najlepiej zadbać o wykupienie ubezpieczenia turystycznego przed wyjazdem. W sytuacji, gdy wybrałeś się na tydzień za granicę i dopiero w połowie wyjazdu zdecydujesz się na wykupienie ubezpieczenia, może okazać się, że wykupiona ochrona w ogóle Cię nie obejmie, jeśli ubezpieczyciel stosuje np. 3-4 dniową karencję. W takim przypadku należy przejrzeć oferty ubezpieczycieli i poszukać takiego, u którego ochrona zaczyna najszybciej działać. Podpisywanie jakichkolwiek umów w pośpiechu nigdy nie jest dobrym pomysłem, dlatego aby zaoszczędzić sobie stresu, pomyśl o ubezpieczeniu turystycznym przed wyjazdem. Dzięki temu nie tylko porównasz oferty w zakresie cen, ale również na spokojnie zapoznasz się z warunkami proponowanymi przez poszczególnych ubezpieczycieli. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których sama wycieczka jest kupowana w opcji last minute, więc do wyjazdu nie pozostaje wiele czasu. Dlatego też zachęcam do przeczytania artykułu do końca, poniżej znajdziesz aktualne informacje dotyczące momentu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w poszczególnych ofertach, a także informacje dotyczące ewentualnej karencji stosowanej przez niektóre zakłady ubezpieczeń.

Kiedy rozpoczyna się ochrona w ubezpieczeniu turystycznym?

Jak już wspomniałam wyżej, ubezpieczyciele samodzielne kreują warunki ubezpieczenia, dlatego poszczególne oferty różnią się między sobą. Aby poznać regulacje stosowane przez konkretnego ubezpieczyciela należy zajrzeć do OWU. W OWU znajdziesz informacje na temat tego, kiedy ochrona zaczyna działać i czy stosowany jest okres karencji – a jeśli tak to jakie są warunki.

Niezależnie od tego czy ubezpieczyciel stosuje dłuższy okres karencji w odniesieniu do startu ochrony, jedno jest pewne – warunkiem rozpoczęcia ochrony jest zapłata składki (lub jej części, jeśli ustalono płatność ratalną). W OWU ubezpieczeń turystycznych praktycznie zawsze znajdziesz następującą informację: ochrona zaczyna się w dniu wskazanym w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następującego po podpisaniu umowy i opłaceniu składki. Opłacenie składki jest więc warunkiem powszechnie stosowanym przez ubezpieczycieli w odniesieniu do rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Powyższe zapisy są ogólne, czytając dalej OWU, zobaczysz, że ubezpieczyciele o wiele bardziej precyzują moment startu ochrony, w zależności od sytuacji, np. wielu ubezpieczycieli wskazuje, że w przypadku podróży zagranicznych ochrona rozpoczyna się dopiero po przekroczeniu granicy (zatem ochrona nie działa np. w podróży na lotnisko). Dodatkowo ubezpieczyciele wskazują wyjątki od ustalonych ogólnie zasad, takim wyjątkiem jest najczęściej sytuacja w której ubezpieczony podczas zawierania umowy przebywa już w podróży zagranicznej. Właśnie takich przypadków dotyczy najczęściej okres karencji, w OWU stosowanych przez poszczególnych ubezpieczycieli, zazwyczaj przeczytasz, że ochrona rozpocznie się najwcześniej po upływie X dni od zawarcia umowy, jeśli w momencie zawierania umowy ubezpieczony przebywał już za granicą. Poniżej przedstawiam aktualne warunki ubezpieczeń turystycznych, stosowane przez poszczególne zakłady ubezpieczeń.

Przeczytaj też: Najlepsze ubezpieczenie turystyczne – na co zwracać uwagę, by takie znaleźć?

Okres karencji w ubezpieczeniu turystycznym AVIVA

AVIVA udostępniła na swojej stronie internetowej OWU ubezpieczenia turystycznego, które poprzedzone jest informacją o produkcie ubezpieczeniowym, tj. ubezpieczeniu Twoja Podróż – to ubezpieczenie indywidualne zawierane przed i w trakcie podróży (krajowej i zagranicznej) na okres od 1 do 365 dni. W dokumencie wskazano, że okres ubezpieczenia jest wskazany w polisie, z kolei ochrona zaczyna się w dniu wskazanym przez Ubezpieczającego, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty.

Ponadto doprecyzowano okres startu ochrony w odniesieniu do ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance w podróży zagranicznej, wskazując że ochrona zacznie się nie wcześniej niż z chwilą przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy. Z kolei w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, NNW, ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance w podróż kraowe, a także ubezpieczenia bagażu ochrona rozpocznie się z chwilą podjęcia podróży, nie wcześniej niż od dnia oznaczonego jako data początkowa okresu ubezpieczenia.

Jak widać, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie, z powyższymi zastrzeżeniami. Dla spóźnialskich obowiązują ponadto dodatkowe warunki – jeśli chcesz zawrzeć umowę ubezpieczenia turystycznego będąc już poza granicami Polski to oczywiście możesz to zrobić, musisz jednak wiedzieć, że w takim przypadku ochrona rozpocznie się nie wcześniej niż 3 dni od złożenia wniosku o zawarcie umowy.

Okres karencji w ubezpieczeniu turystycznym PZU

W OWU ubezpieczenia PZU Wojażer zapisano odpowiedzialność PZU rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż następnego dnia po zapłaceniu składki – chyba, że umówiono się inaczej. Dodatkowo do powyższych warunków zastrzeżono, że ochrona nie może zacząć się wcześniej niż z chwilą rozpoczęcia podróży (w odniesieniu do podróży krajowych) lub nie wcześniej niż z chwilą przekroczenia granicy (w odniesieniu do podróży zagranicznych). Zatem jeśli umowa zostanie zawarta już po rozpoczęciu podróży, to ochrona zacznie zgodnie z warunkami obowiązywać dopiero od następnego dnia (pod warunkiem opłacenia składki w dniu podpisania umowy).

Ponadto musisz wiedzieć, że w odniesieniu do ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży obowiązują dodatkowe warunki: podróżny może wykupić ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa w podróży, nie później niż w ciągu 3 dni od:

 • Dnia zawarcia umowy o udział w wyjeździe wakacyjnym
 • Dnia opłacenia całości kosztów lub zaliczki za wyjazd
 • Dnia opłacenia biletów lub wpłaty zaliczki na te bilety

Z powyższego wynika, że jeśli zarezerwowałeś i opłaciłeś wakacje dużo wcześniej to nie możesz już skorzystać z opcji ubezpieczenia się od kosztów rezygnacji.

Okres karencji w ubezpieczeniu turystycznym Generali

W przypadku ubezpieczenia turystycznego oferowanego przez Generali , określono dosyć obszernie warunki rozpoczęcia ochrony w odniesieniu do wyjazdów zagranicznych:

Ochrona rozpoczyna się w momencie przekroczenia granicy, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w polisie i pod warunkiem opłacenia składki zgodnie z warunkami umowy. Powyższe nie ma jednak zastosowania do ubezpieczenia nnw, ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie (pod warunkiem opłacenia składki), w chwili opuszczenia przez ubezpieczonego miejsca zamieszkania w celu udania się w podróż zagraniczną. Zatem w zakresie NNW ochrona trwa już w trakcie rozpoczęcia podróży, przed przekroczeniem granicy – ochrona udzielana jest w środku lokomocji oraz w trakcie przerw w podróży (przerwie na posiłek czy nocleg). Ochrona nie obejmuje jednak czynności niezwiązanych z podróżą.

W odniesieniu do podróży krajowych ochrona zaczyna się w momencie rozpoczęcia podróży, tj. w momencie opuszczenia miejsca zamieszkania w celu udania się w podróż – nie wcześniej jednak niż w dniu oznaczonym w polisie i pod warunkiem opłacenia składki.Dodatkowo w OWU zastrzeżono, że jeśli osoba w chwili zawarcia umowy, przebywa już za granicą, to ochrona nie może rozpocząć się wcześniej niż przed upływem 4 godzin od zawarcia umowy. Oczywiście i w tym przypadku warunkiem rozpoczęcia ochrony jest opłacenie składki. Wskazana karencja nie ma jednak zastosowania do sytuacji, gdy ubezpieczony zawiera nową umowę ubezpieczenia turystycznego, na tych samych warunkach co poprzednia, o ile nowa umowa zostanie zawarta najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem okresu ochrony wynikającego z poprzedniej umowy.

Porównaj i kup ubezpieczenie turystyczne

Okres karencji w ubezpieczeniu turystycznym LINK4

W OWU ubezpieczenia Podróże oferowanego przez LINK4 wskazano, że umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z dniem wskazanym w niej jako początek okresu ubezpieczenia. Nie może to być jednak wcześniej, niż w dniu następującym po dniu opłaty składki, chyba że w dokumencie ubezpieczenia wskazano późniejszy termin zapłaty.

W przypadku umów zawieranych po rozpoczęciu podróży, początek okresu ubezpieczenia przypada:

 • nie wcześniej niż 3. dnia od dnia złożenia wniosku ubezpieczeniowego w odniesieniu do podróży zagranicznej,
 • nie wcześniej niż 2. dnia od złożenia wniosku ubezpieczeniowego w odniesieniu do podróży krajowej.

Okres karencji w ubezpieczeniu turystycznym WARTA

W OWU ubezpieczenia turystycznego oferowanego przez zakład ubezpieczeń WARTA, wskazano że o ile nie umówiono się inaczej, ochrona zaczyna się w dniu wskazanym w polisie, nie wcześniej jednak niż od:

 • dnia następującego po dniu zawarciu umowy i pod warunkiem opłacenia składki (lub jej części)
 • dnia i godziny zawarcia umowy (po opłaceniu składki), pod warunkiem że w chwili zawarcia umowy Ubezpieczony przebywa w Polsce

W odniesieniu do możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży, to Warta zastrzega, że taką umowę można zawrzeć najpóźniej na 7 dni przed startem wyjazdu.

Okres karencji w ubezpieczeniu turystycznym Allianz

W OWU ubezpieczenia podróżnego W podróży Globtroter oferowanego przez Allianz zaznaczono, że w odniesieniu do podróży zagranicznych, ochrona rozpoczyna się z dniem wskazanym w polisie, lecz nie wcześniej niż po przekroczeniu granicy przez ubezpieczonego.

W odniesieniu do podróży krajowych ochrona zaczyna obowiązywać od dnia wskazanego w polisie lecz nie wcześniej, niż po opuszczeniu miejsca zamieszkania celem udania się w podróż.

Dla przypadków w których umowa zawierana jest już w momencie rozpoczęcia podróży zagranicznej, ustalono okres karencji wynoszący 3 dni. Oznacza to, że ochrona zaczyna obowiązywać  najwcześniej po upływie 3 dni, licząc od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, jednak warunkiem rozpoczęcia ochrony jest opłacenie składki przez ubezpieczonego.

Okres karencji ustalono także dla podróży krajowych, w OWU wskazano że jeśli umowa została zawarta już po rozpoczęciu podróży, to ochrona zacznie obowiązywać najwcześniej po upływie 6 godzin od zawarcia umowy, a w przypadku gdy do końca dnia w którym zawierana jest umowa pozostało więcej niż 6 godzin, to ochrona rozpoczyna się od dnia następnego.

Warto zwrócić również uwagę na regulacje dot. ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. W OWU zastrzeżono, że taką umowę można zawrzeć najpóźniej w ciągu 168 godzin od potwierdzenia wyjazdu i wpłaty zaliczki – jeśli do startu wyjazdu pozostało więcej niż 30 dni, lub w dniu potwierdzenia wyjazdu i uiszczenia z tego tytułu opłaty jeśli do wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni.

Przeczytaj też: Jak zgłosisz szkodę z ubezpieczenia turystycznego?

Przeczytaj też: Co obejmuje NNW oferowane w ramach ubezpieczeń turystycznych?

FAQ – najważniejsze pytania o zakup ubezpieczenia turystycznego w trakcie wakacji

Co to jest karencja?
Karencja to okres, w którym po podpisaniu umowy, ochrona ubezpieczeniowa jeszcze nie obowiązuje. W kontekście ubezpieczeń turystycznych zapisy o karencji mają zapobiec wyłudzeniom odszkodowania.
Jak długi jest okres karencji?
To zależy od zapisów w OWU ubezpieczeń turystycznych poszczególnych ubezpieczycieli. Najczęściej wynosi ona 3 dni od momentu podpisania umowy i zapłacenia za ubezpieczenie. Jednak część ubezpieczycieli skraca okres karencji, a polisa turystyczna zapewnia ochronę już w następny dzień po podpisaniu umowy.
Czy można wykupić ubezpieczenie turystyczne, będąc już na wakacjach?
To zależy od ubezpieczyciela. Tylko trzeba pamiętać o okresie karencji. Dodatkowo część ubezpieczyciele wprowadza zapisy, do jakiego czasu po wyjeździe za granicę, taką umowę można zawrzeć.
PODSUMOWANIE
 • Planując wakacje nie zapomnij o wykupieniu ubezpieczenia turystycznego. Ubezpieczenie można wykupić co prawda w dniu wyjazdu, a nawet będąc już w miejscu docelowym, w takie sytuacji musisz się jednak liczyć z karencją.
 • Karencja w ubezpieczeniu turystycznym oznacza okres po podpisaniu umowy, w którym ochrona jeszcze nie przysługuje. Moment rozpoczęcia ochrony powinien być wskazany w OWU.
 • Ubezpieczyciele zazwyczaj stosują kilkudniową karencję w sytuacji, gdy ubezpieczony w dniu podpisywania umowy znajduje się już za granicą. W takim przypadku ochrona zaczyna działać najczęściej po kilku dniach po podpisaniu umowy.
 • Ubezpieczyciele samodzielnie ustalają okres karencji o którym mowa w powyższym punkcie, czasem ochrona zaczyna działać po kilku dniach od podpisania umowy, niektóre zakłady ubezpieczeń stosują jednak krótszy okres (np. w Generali ochrona zaczyna działać już po 4 godzinach od zawarcia umowy).
 • Regulacje dotyczące startu ochrony ubezpieczeniowe znajdziesz w OWU.

Oceń artykuł:
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!