Ubezpieczyciel, ubezpieczony, ubezpieczający – co znaczą te pojęcia?

W dokumentach związanych z polisą ubezpieczeniową można spotkać się z pojęciami takimi jak ubezpieczyciel, ubezpieczony i ubezpieczający. Brzmią podobnie, ale każde opisuje inną osobę. Sprawdź, co dokładnie znaczą, żeby uniknąć pomyłek.

Ubezpieczyciel, czyli firma ubezpieczeniowa

Określenie ubezpieczyciel jest stosunkowo najłatwiejsze do zapamiętania. Oznacza po prostu firmę ubezpieczeniową, która sprzedaje nam ubezpieczenie. W prasie lub internecie ubezpieczyciel wspominany jest również pod postacią skrótu TU, czyli towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ubezpieczyciel, na podstawie zawartej z nami umowy, otacza nas ochroną ubezpieczeniową, czyli w razie sytuacji określonej w umowie, wypłaca odszkodowanie lub świadczy różnego rodzaju usługi, np. assistance.

Ubezpieczający a ubezpieczony – różnica

Więcej trudności sprawia klientom firm ubezpieczeniowych rozróżnienie między ubezpieczonym a ubezpieczającym.

Ubezpieczający jest osobą, która zawarła i podpisała umowę ubezpieczenia oraz zobowiązała się do płacenia składek, a ubezpieczony jest osobą, która podlega ubezpieczeniu, ale niekoniecznie sama je wykupiła. Czyli ubezpieczony może, ale nie musi być jednocześnie ubezpieczającym.

W OWU ubezpieczeń komunikacyjnych można znaleźć różne sposoby rozumienia pojęcia ubezpieczony, w zależności od rodzaju i zakresu ubezpieczenia.

Na przykład w PZU ogólna definicja ubezpieczonego to “osoba, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia”, a dokładniej:

  • w przypadku AC i ubezpieczenia szyb jest to właściciel pojazdu,
  • w ubezpieczeniu Auto Ochrona – “właściciel pojazdu i nie wskazany imiennie kierowca pojazdu”,
  • w ubezpieczeniach NNW – kierowca lub pasażer pojazdu.

W OWU Aviva ubezpieczający wyróżnia się tym, że jest wymieniony z nazwiska w polisie i zobowiązany do płacenia składki. Natomiast ubezpieczonym jest:

mtu24 w swoim OWU stosuje dużo prostsze rozróżnienie: ubezpieczający, nazywany tam klientem, jest “osobą fizyczną, zawierającą umowę ubezpieczenia”, a ubezpieczony “osobą fizyczną, na rachunek której klient zawarł umowę ubezpieczenia”.

Inne osoby wymieniane w dokumentach OWU

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wielu firm ubezpieczeniowych pojawiają się także wzmianki o innych osobach. Warto zapoznać się z dotyczącymi ich definicjami, bo nie zawsze nasze pierwsze skojarzenie z danym słowem okazuje się odpowiadać temu, jak rozumie je ubezpieczyciel.

Kierowca to zawsze osoba faktycznie kierująca pojazdem.

Przez osobę bliską firmy ubezpieczeniowe rozumieją osoby o następującym stopniu pokrewieństwa lub zależności: małżonków, konkubentów, wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków) i zstępnych (dzieci), rodzeństwo, ojczymów, macochy, teściów i teściowie, zięciów, synowe, rodziców i dzieci adopcyjne, dzieci przyjęte do rodziny zastępczej.

Osoba uprawniona do korzystania z pojazdu lub w niektórych firmach ubezpieczeniowych użytkownik – to kredytobiorca lub leasingobiorca, któremu bank oddał pojazd do używania, ale również najemca lub dzierżawca pojazdu, albo osoba, która korzysta z pojazdu za zgodą właściciela, np. w ramach stosunku pracy, umowy użyczenia, przechowania, komisu, czy jednorazowej, krótkiej pożyczki. Podobnym pojęciem jest posiadacz pojazdu, który oznacza nie tylko jego właściciela, widniejącego w dowodzie rejestracyjnym, ale również leasingobiorcę czy spadkobiercę.

Pasażer to każda osoba podróżująca pojazdem w momencie wypadku lub innego zdarzenia objętego ubezpieczeniem, ale uwaga – nie autostopowicz ani nie osoba przewożona odpłatnie!

Przedstawiciel to najczęściej osoba współpracująca z firmą ubezpieczeniową, która świadczy usługi assistance.

Sprawca wypadku ubezpieczeniowego to kierowca lub posiadacz pojazdu, który według obowiązujących przepisów ponosi odpowiedzialność za to, że do wypadku doszło.

Uposażony – to pojęcie pojawia się w dokumentach dotyczących ubezpieczeń NNW. Jest to osoba wskazana przez ubezpieczonego jako ta, która otrzyma świadczenie z tytułu jego śmierci.

Niektóre rodzaje ubezpieczeń obejmują również ochronę przewożonych samochodem zwierząt domowych. Co ciekawe, w ich definicji mieszczą się tylko koty domowe i psy, ale nie takie, które należą do ras uznawanych za agresywne.

PODSUMOWANIE
  • Ubezpieczyciel to inne określenie firmy ubezpieczeniowej, która oferuje sprzedaż ubezpieczeń, np. komunikacyjnych i pod której ochroną znajdują się ubezpieczający oraz ubezpieczeni.
  • Ubezpieczający to osoba, która zawiera umowę z firmą ubezpieczeniową i płaci składkę, a ubezpieczony to osoba, którą obejmuje ochrona ubezpieczeniowa. Ubezpieczony może, ale nie musi być jednocześnie ubezpieczającym.
  • Pojęcie ubezpieczonego może być rozumiane szerzej i rozciągać się np. na pasażerów pojazdu – zależy to od rodzaju ubezpieczenia i jego zakresu.
  • Warto zapoznać się z pojęciami dotyczącymi innych osób wymienianych w dokumentach OWU, jak np. uposażony, sprawca wypadku czy osoba bliska.
Oceń artykuł:
25,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!