Ubezpieczyciel, ubezpieczony, ubezpieczający – co znaczą te pojęcia?

W dokumentach związanych z polisą ubezpieczeniową można spotkać się z pojęciami takimi jak ubezpieczyciel, ubezpieczony i ubezpieczający. Brzmią podobnie, ale każdy opisuje inną osobę. Sprawdź, co dokładnie znaczą owe terminy, aby nie mieć problemów ze zrozumieniem warunków ubezpieczenia!

Ubezpieczyciel, czyli firma ubezpieczeniowa

Określenie ubezpieczyciel jest stosunkowo najłatwiejsze do zapamiętania. Oznacza po prostu firmę ubezpieczeniową, która sprzedaje nam ubezpieczenie. W prasie lub internecie ubezpieczyciel wspominany jest również pod postacią skrótu TU, czyli towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ubezpieczyciel na podstawie zawartej z nami umowy otacza nas ochroną ubezpieczeniową, czyli w razie sytuacji określonej w umowie wypłaca odszkodowanie lub świadczy różnego rodzaju usługi, np. assistance.

Ubezpieczający a ubezpieczony – różnica

Więcej trudności sprawia klientom firm ubezpieczeniowych rozróżnienie między ubezpieczonym a ubezpieczającym.

Ubezpieczający jest osobą, która zawarła i podpisała umowę ubezpieczenia oraz zobowiązała się do płacenia składek, a ubezpieczony jest osobą, która podlega ubezpieczeniu, ale niekoniecznie sama je wykupiła. Czyli ubezpieczony może, ale nie musi być jednocześnie ubezpieczającym.

W OWU ubezpieczeń komunikacyjnych można znaleźć różne sposoby rozumienia pojęcia ubezpieczony, w zależności od rodzaju i zakresu ubezpieczenia.

Na przykład w PZU ogólna definicja ubezpieczonego to “osoba, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia”, a dokładniej:

  • w przypadku AC i ubezpieczenia szyb jest to właściciel pojazdu,
  • w ubezpieczeniu Auto Ochrona – “właściciel pojazdu i niewskazany imiennie kierowca pojazdu”,
  • w ubezpieczeniach NNW – kierowca lub pasażer pojazdu.

mtu24.pl w swoim OWU stosuje dużo prostsze rozróżnienie: ubezpieczający, nazywany tam klientem, jest “osobą fizyczną, zawierającą umowę ubezpieczenia”, a ubezpieczony “osobą fizyczną, na rachunek której klient zawarł umowę ubezpieczenia”.

Przykład

Rafał jest jednocześnie ubezpieczającym i ubezpieczonym w ramach wybranego przez siebie NNW, czyli ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jako ubezpieczający zapłacił za ubezpieczenie. W czasie wypadku, którego sprawcą się stał, był też osobą ubezpieczoną, czyli objętą ochroną w razie wypadku, ponieważ wybrana przez niego forma ochrony dotyczyła i kierowcy, i pasażerów pojazdu. Okazało się jednak, że ubezpieczyciel nie odpowie za następstwa tego wypadku i nie wypłaci Rafałowi odszkodowania ze względu na to, że w chwili wypadku pojazdem podróżowało więcej osób, niż wynosi liczba miejsc wskazana w dowodzie rejestracyjnym i miało to wpływ na powstanie następstw tego zdarzenia.

Inne osoby wymieniane w dokumentach OWU

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wielu firm ubezpieczeniowych pojawiają się także wzmianki o innych osobach. Warto zapoznać się z dotyczącymi ich definicjami, bo nie zawsze nasze pierwsze skojarzenie z danym słowem okazuje się odpowiadać temu, jak rozumie je ubezpieczyciel.

Kierowca to zawsze osoba faktycznie kierująca pojazdem.

Przez osobę bliską firmy ubezpieczeniowe rozumieją osoby o następującym stopniu pokrewieństwa lub zależności: małżonków, konkubentów, wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków) i zstępnych (dzieci), rodzeństwo, ojczymów, macochy, teściów i teściowe, zięciów, synowe, rodziców i dzieci adopcyjne, dzieci przyjęte do rodziny zastępczej.

Osoba uprawniona do korzystania z pojazdu lub w niektórych firmach ubezpieczeniowych użytkownik – to kredytobiorca lub leasingobiorca, któremu bank oddał pojazd do używania, ale również najemca lub dzierżawca pojazdu, albo osoba, która korzysta z pojazdu za zgodą właściciela, np. w ramach stosunku pracy, umowy użyczenia, przechowania, komisu, czy jednorazowej, krótkiej pożyczki. Podobnym pojęciem jest posiadacz pojazdu, który oznacza nie tylko jego właściciela, widniejącego w dowodzie rejestracyjnym, ale również leasingobiorcę czy spadkobiercę.

Pasażer to każda osoba podróżująca pojazdem w momencie wypadku lub innego zdarzenia objętego ubezpieczeniem, ale uwaga – nie jest to autostopowicz ani osoba przewożona odpłatnie!

Przedstawiciel to najczęściej osoba współpracująca z firmą ubezpieczeniową, która świadczy usługi assistance.

Sprawca wypadku ubezpieczeniowego to kierowca lub posiadacz pojazdu, który według obowiązujących przepisów ponosi odpowiedzialność za to, że do wypadku doszło.

Uposażony – to pojęcie pojawia się w dokumentach dotyczących ubezpieczeń NNW. Jest to osoba wskazana przez ubezpieczonego jako ta, która otrzyma świadczenie z tytułu jego śmierci.

Niektóre rodzaje ubezpieczeń obejmują również ochronę przewożonych samochodem zwierząt domowych. Co ciekawe, w ich definicji mieszczą się zazwyczaj tylko koty domowe i psy, ale nie takie, które należą do ras uznawanych za agresywne.

PODSUMOWANIE
  • Ubezpieczyciel to inne określenie firmy ubezpieczeniowej, która oferuje sprzedaż ubezpieczeń, np. komunikacyjnych i pod której ochroną znajdują się ubezpieczający oraz ubezpieczeni.
  • Ubezpieczający to osoba, która zawiera umowę z firmą ubezpieczeniową i płaci składkę, a ubezpieczony to osoba, którą obejmuje ochrona ubezpieczeniowa. Ubezpieczony może, ale nie musi być jednocześnie ubezpieczającym.
  • Pojęcie ubezpieczonego może być rozumiane szerzej i rozciągać się np. na pasażerów pojazdu – zależy to od rodzaju ubezpieczenia i jego zakresu.
  • Warto zapoznać się z pojęciami dotyczącymi innych osób wymienianych w dokumentach OWU, jak np. uposażony, sprawca wypadku czy osoba bliska.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczyciela, ubezpieczonego i ubezpieczającego

Czy ubezpieczyciel oznacza to samo co towarzystwo ubezpieczeniowe?

Tak. Pod nazwą ubezpieczyciel kryje się firma ubezpieczeniowa, która na podstawie zawartej z klientem umowy obejmuje go ochroną ubezpieczeniową, gwarantując wypłatę odszkodowania lub inne określone w polisie świadczenia w razie wypadku. Ubezpieczyciela często oznacza się również skrótem TU, oznaczającym towarzystwo ubezpieczeniowe.

Czy ubezpieczony i ubezpieczający to ta sama osoba?

Nie zawsze. Ubezpieczającym jest osoba, która zawarła umowę ubezpieczenia i zobowiązała się do płacenia składek. Ubezpieczonym natomiast może być każdy, kto podlega ubezpieczeniu, nawet wtedy, jeśli sam go nie wykupił (np. pasażerowie lub inni kierowcy auta). Oznacza to, że ubezpieczony może, ale niekoniecznie musi być jednocześnie ubezpieczającym.

Czym różnią się kierowca, użytkownik i posiadacz pojazdu?

Spotykane w umowach ubezpieczenia definicje nie zawsze znaczą to samo. O ile kierowcą zawsze określa się osobę kierującą samochodem, to już użytkownikiem może być, np. kredytobiorca, leasingobiorca, najemca czy dzierżawca auta, a także osoba korzystająca z niego za zgodą właściciela. Posiadacz pojazdu to natomiast zarówno jego właściciel, jak też leasingobiorca czy spadkobierca.

zdjęcie autora
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę
45,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!