Kolizja z udziałem rowerzysty – kto wypłaci odszkodowanie?

Kierowców często uczula się, aby zachowali szczególną ostrożność, gdy na drodze znajduje się rowerzysta. Jeśli kierowca doprowadzi do wypadku, rowerzysta otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela kierowcy. Co jednak, gdy wina kierowcy nie jest oczywista? Jak w takiej sytuacji będzie kształtowała się odpowiedzialność uczestników zdarzenia? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym tekście. W artykule wyjaśniamy również, czy kierowca może uzyskać odszkodowanie za uszkodzenie samochodu, jeśli to rowerzysta doprowadził do zderzenia.

kolizja z rowerzystą

Zderzenie z rowerzystą – kto ponosi odpowiedzialność?

Kierowca samochodu w sytuacji zderzenia z pieszym lub rowerzystą ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Jest to surowszy rodzaj odpowiedzialności, aniżeli w przypadku odpowiedzialności na zasadzie winy. Jakie są różnice?

Jeśli dojdzie do zderzenia dwóch samochodów, to kierowcy tych pojazdów będą odpowiadać względem siebie na zasadzie winy. Oznacza to, że jeśli poszkodowany kierowca będzie chciał uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela drugiego kierującego, to będzie on musiał wykazać winę tego kierowcy.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zderzenia samochodu z rowerzystą lub pieszym. W takim wypadku kierowca odpowiada na zasadzie ryzyka. Zasada ryzyka – tak jak wspomniano wyżej – reguluje bardziej restrykcyjny rodzaj odpowiedzialności, ponieważ nie ma konieczności wykazywania winy kierowcy, aby uzyskać odszkodowanie. Zatem jeśli dojdzie do potrącenia rowerzysty, kierowca poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą bez względu na to, czy można mu zarzucić winę za zaistniałe zdarzenie.

Przeczytaj też: Jak ustalić odpowiedzialność za wypadek komunikacyjny?

Odszkodowanie dla rowerzysty – co, jeśli się przyczynił do wypadku?

Jak już wskazano wyżej, jeśli dojdzie do potrącenia rowerzysty, będzie on mógł się domagać rekompensaty za szkodę materialną oraz szkodę osobową od ubezpieczyciela kierowcy. Poszkodowany będzie musiał wykazać jedynie związek przyczynowy między potrąceniem a powstałą szkodą.

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka nie oznacza jednak, że rowerzysta otrzyma pełną kwotę odszkodowania, jeśli swoim zachowaniem przyczynił się do powstania szkody. Regulują to przepisy Kodeksu cywilnego.

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Art. 362 Kodeksu cywilnego

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Powyższa regulacja oznacza, że jeśli rowerzysta przyczynił się swoim zachowaniem do powstania szkody, to odszkodowanie może zostać stosownie zmniejszone. W takiej sytuacji przyczynienie się jest ustalane procentowo – wartość ustala się na podstawie okoliczności, zatem indywidualnie dla każdej sprawy. Przepisy nie wskazują konkretnej wartości, o którą należy obniżyć odszkodowanie. O tak ustaloną wartość przyczynienia odszkodowanie zostanie pomniejszone.

Przykład

Jeśli wartość przyznanego odszkodowania ustalono na poziomie 20 000 zł, jednak, na skutek oceny okoliczności, uznano, że rowerzysta przyczynił się swoim zachowaniem do powstania szkody w 50%, to otrzyma on jedynie 10 000 zł odszkodowania.

Zderzenie z winy rowerzysty – co z odszkodowaniem dla kierowcy?

Powyżej wyjaśniono, że stosowanie zasady ryzyka w sytuacji zderzenia rowerzysty z kierowcą nie zawsze gwarantuje rowerzyście uzyskanie 100% należnego odszkodowania. Jeśli rowerzysta przyczyni się do powstania szkody, odszkodowanie zostanie odpowiednio pomniejszone.

Co jednak w sytuacji, kiedy to rowerzysta doprowadził do zderzenia? Kierowca może uwolnić się od odpowiedzialności odszkodowawczej w całości, jeśli wykaże, że do wypadku doszło z wyłącznej winy rowerzysty. Powyższe oznacza sytuację, w której kierowca zachował się w pełni prawidłowo i nie można zarzucić mu żadnego naruszenia, a mimo to dojdzie do potrącenia, np. wskutek wjechania przez rowerzystę w prawidłowo poruszający się samochód. W powyższym przypadku odpowiedzialność kierowcy zostanie wyłączona. Co więcej, jeśli to kierowca poniósł szkodę, np. w postaci uszkodzonej karoserii, będzie on mógł domagać się od rowerzysty naprawienia powstałej szkody.

Uzyskanie odszkodowania od rowerzysty nie będzie jednak takie łatwe. Jeśli rowerzysta posiada dobrowolne ubezpieczenie OC przeznaczone dla rowerzystów, wtedy kierowca będzie mógł zwrócić się z wnioskiem o wypłatę odszkodowania do ubezpieczyciela rowerzysty. Jeśli jednak rowerzysta nie posiada takiego ubezpieczenia, kierowca będzie musiał spróbować innymi sposobami.

Kierowca może wnieść o pokrycie kosztów naprawy do swojego ubezpieczyciela, jeżeli posiada ubezpieczenie AC. Posiadając ubezpieczenie autocasco, kierowca uzyska zwrot kosztów naprawy od swojego zakładu ubezpieczeń, a następnie ubezpieczyciel wystąpi z regresem ubezpieczeniowym przeciwko rowerzyście. Jeśli jednak rowerzysta nie miał wykupionego odpowiedniego ubezpieczenia, a sam kierowca nie posiada AC, w takiej sytuacji poszkodowany kierowca będzie mógł dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych.

Co to znaczy? W pierwszej kolejności należy zwrócić się do rowerzysty z żądaniem wypłaty środków. Jeśli rowerzysta będzie się uchylał od obowiązku zapłaty, wtedy kierowca będzie mógł próbować uzyskać odszkodowanie już tylko na drodze sądowej – w postępowaniu cywilnym.

Podsumowując, kierowca może uzyskać odszkodowanie od rowerzysty w następujący sposób:

  • od ubezpieczyciela rowerzysty, jeżeli rowerzysta wykupił dobrowolne ubezpieczenie OC przeznaczone dla rowerzystów,
  • z własnego ubezpieczenia AC, w takiej sytuacji ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy, a następnie wystąpi z regresem przeciwko rowerzyście,
  • bezpośrednio od rowerzysty w drodze powództwa cywilnego, jeśli rowerzysta odmówi dobrowolnej zapłaty.

Ubezpieczenie dla rowerzysty – co obejmuje?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC muszą posiadać wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych. Obowiązek wykupienia ubezpieczenia nie dotyczy jednak rowerzystów, a zatem nie chroni przed szkodami spowodowanymi przez nich. Rowerzyści mogą jednak skorzystać z ubezpieczeń dobrowolnych.

Wielu ubezpieczycieli oferuje pakiety ubezpieczeń dla rowerzystów, które w zależności od potrzeb obejmują: NNW, casco, a także ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni na wypadek wyrządzenia komuś szkody materialnej, np. zarysowania karoserii, a także na wypadek wyrządzenia szkody na osobie, np. poprzez okaleczenie kogoś. Jeśli rowerzysta wykupi ubezpieczenie OC i spowoduje kolizję, w wyniku której pojazd zostanie uszkodzony, to właściciel tego samochodu będzie mógł uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela rowerzysty.

Z powyższego wynika, że poszkodowany kierowca lub pieszy nie zawsze skazani są na dochodzenie roszczenia w drodze powództwa cywilnego. Jeśli rowerzysta będzie posiadał ubezpieczenie OC, poszkodowany będzie mógł skierować wniosek o wypłatę odszkodowania do ubezpieczyciela rowerzysty.

Czy warto zdecydować się na ubezpieczenie roweru? Jazda rowerem może wiązać się z ryzykiem uszkodzenia czyjegoś mienia, a nawet ryzykiem spowodowania uszczerbku na zdrowiu osoby trzeciej. Rowerzysta, który zdecyduje się na wykupienie ubezpieczenia OC w przypadku spowodowania szkody, nie będzie musiał ponosić kosztów odszkodowania z własnej kieszeni. W przypadku gdy nie będzie posiadał powyższego ubezpieczenia, a doprowadzi do szkody na mieniu lub osobie, to musi liczyć się z tym, że osoba poszkodowana ma prawo dochodzić od niego odszkodowania przed sądem.

Ubezpieczenie roweru nie jest oczywiście obowiązkowe. Każdy powinien ocenić ryzyko we własnym zakresie. Warto przy tym jednak dodać, że ubezpieczenia kierowane do rowerzystów nie należą do kosztownych – oczywiście wszystko zależy od zakresu, na jaki zdecyduje się rowerzysta. Im więcej rodzajów ryzyka jest objętych ochroną, tym wyższa będzie cena ubezpieczenia.

PODSUMOWANIE
  • W przypadku potrącenia rowerzysty kierowca odpowiada na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że rowerzysta będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie bez konieczności wykazania winy kierowcy.
  • Jeżeli jednak rowerzysta swoim zachowaniem przyczynił się do powstania szkody, odszkodowanie zostanie odpowiednio zmniejszone.
  • Kierowca nie poniesie odpowiedzialności odszkodowawczej względem rowerzysty, jeśli rowerzysta ponosi wyłączna winę za zdarzenie.
  • Jeśli rowerzysta doprowadzi do zderzenia, w wyniku którego kierowca dozna szkody, np. w postaci uszkodzenia samochodu, kierowca będzie mógł uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia rowerzysty (jeśli rowerzysta wykupił ubezpieczenie dobrowolne), ze swojego AC lub w drodze powództwa cywilnego.

FAQ – najważniejsze pytanie o kolizję z rowerzystą i odszkodowanie

Czy w przypadku potrącenia rowerzysty wina zawsze spada na kierowcą samochodu?
Czy kierowca samochodu może dostać odszkodowanie od sprawcy-rowerzysty?
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

7 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Bardzo niesprawiedliwe. Dyskryminacja kierowców.
avatar autora komentarza
Bezdony rowerzysta jest sprawca wypadku w dodatku pijany co w takim prypadku ?
Jeżeli do wypadku dojdzie z wyłącznej winy rowerzysty, kierowca może uwolnić się od odpowiedzialności odszkodowawczej. Jeżeli rowerzysta przyczynił się do wypadku, jego odszkodowanie może zostać pomniejszone.
avatar autora komentarza
Też jestem z tego zdania ze to jest wielka dyskryminacja dla kierowców, wiadomo rowerzyści jeżdżą jak wariaci, nie patrza czy auto jedzie czy nie
avatar autora komentarza
Proszę nie mylić "kierującego " z "kierowcą"... Rowerzysta posiadający kartę rowerową również jest kierowcą.
avatar autora komentarza
Dokładnie. Czyli jeśli jest skrzyżowanie równorzędne to musi uważać
avatar autora komentarza
Wczoraj miałem taką sytuację, że potrąciłem rowerzystę w Niemczech. Sytuacja skończyła się na mandacie a odszkodowanie będzie z OC

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC