Czy ubezpieczenie OC przechodzi na spadkobiercę?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, co dzieje się z ubezpieczeniem OC po śmierci właściciela samochodu. Większość osób myśli, że ubezpieczenie automatycznie wygasa. Jest to błędne założenie. Ze śmiercią właściciela samochodu łączy się wiele problematycznych kwestii, które zależą od długości postępowania spadkowego. W poniższym artykule wyjaśniamy zagadnienia, które budzą najwięcej pytań na tym gruncie.

Co dzieje się z ubezpieczeniem OC po śmierci właściciela?

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. W związku z tym każdy samochód – nawet ten nieużytkowany – musi być ubezpieczony. Ponadto należy pamiętać, że każdy dzień zwłoki w wykupieniu ubezpieczenia OC, może oznaczać dla właściciela samochodu kłopoty w postaci kary finansowej. W związku z powyższym, w momencie śmierci właściciela samochodu pojawia się wiele pytań: kto ma opłacić OC? Czy ubezpieczenie OC wygasa wraz ze śmiercią właściciela, czy może automatycznie się przedłuża?

Ubezpieczenie OC jest przypisane do samochodu. Oznacza to, że przejdzie ono wraz z własnością samochodu na spadkobiercę. Zatem OC nie wygasa automatycznie z chwilą śmierci właściciela. Niemniej jednak kwestia dziedziczenia nie zawsze jest od razu oczywista. W związku z czym stwierdzenie na kogo przechodzą prawa i obowiązki związane z ubezpieczeniem OC, nierzadko sprawia ogromny kłopot.

Dziedziczenie samochodu po zmarłym właścicielu a OC

Sprawa jest prosta, gdy zmarły pozostawi po sobie testament. W takiej sytuacji oczywiste jest, kto otrzyma w spadku samochód po właścicielu. Osoba ta dostanie pojazd razem z OC. Umowa OC wygaśnie z końcem okresu na jaki została zawarta, a więc nie przedłuży się automatycznie na kolejny okres. Spadkobierca musi więc pamiętać, aby wykupić nowe ubezpieczenie. Oczywiście osoba, która odziedziczyła samochód, nie musi czekać do końca okresu ubezpieczenia, może wypowiedzieć umowę wcześniej i wykupić OC u innego ubezpieczyciela – ważne, aby była zachowana ciągłość ubezpieczenia.

Przykład

Jan zmarł 5 kwietnia 2019 roku. Jan zostawił po sobie testament, na mocy którego jego wnuczek Robert odziedziczył samochód. Pojazd został ubezpieczony przez Jana na miesiąc przed śmiercią tj. 5 marca 2019 roku. Robert nie musi więc się martwić ubezpieczeniem samochodu do marca 2020 roku. Po upływie tego okresu będzie musiał ubezpieczyć samochód na własną rękę. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby Robert wypowiedział wcześniej umowę i zawarł nową z innym ubezpieczycielem.

Sytuacja komplikuje się w momencie, gdy zmarły nie zostawił po sobie testamentu. W takim przypadku dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Sytuacja jest o tyle problematyczna, że samo ustalenie kręgu spadkobierców zajmuje w praktyce dużo czasu. Może więc dojść do sytuacji, w której okres ubezpieczenia OC się skończy i będzie konieczność wykupienia nowego, a nie będzie wiadomo, kto odziedziczył samochód. Jak już wspomniano wcześniej, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, samochód musi mieć ważne OC, nawet jeśli nikt go nie używa. Zgodnie z art. 1034 § 1 Kodeksu Cywilnego: 

Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów.

art. 1034 § 1 Kodeksu Cywilnego

Oznacza to, że jeśli postępowanie spadkowe jeszcze się nie zakończyło, to obowiązek wykupienia nowego ubezpieczenia OC spoczywa na każdym z potencjalnych spadkobierców.

Co dzieje się z ubezpieczeniem OC po śmierci właściciela?

Po śmierci właściciela samochodu umowa ubezpieczenia wygasa z końcem okresu, na który została zawarta. Oznacza to, że nowy właściciel samochodu musi pamiętać o wykupieniu nowego ubezpieczenia, mając na względzie termin zakończenia obecnej polisy. Zasada ciągłości ubezpieczenia OC nie będzie miała zastosowania do osoby, która odziedziczyła samochód.

Przykład

Hania odziedziczyła po ojcu samochód. Jej ojciec zmarł 11 lipca 2019 roku. Przed śmiercią kupił ubezpieczenie OC 15 maja 2019 roku w PZU. Hania wiedząc, że umowa ubezpieczenia OC zawarta jest na rok czasu, poczekała aż wskazany okres upłynie i wykupiła nową polisę w TUiR Warta. Po miesiącu otrzymała wezwanie do zapłaty od PZU. Czy ubezpieczyciel postąpił prawidłowo? Co powinna zrobić Hania?

Ubezpieczyciel nie postąpił prawidłowo. Jak wskazano wcześniej, umowa ubezpieczenia zawarta przez zmarłego nie wygasa automatycznie z chwilą jego śmierci, lecz trwa do końca okresu, na który została zawarta (umowa zawierana jest na rok czasu). Oznacza to, że osoba, która otrzymała samochód po zmarłym właścicielu, może do końca okresu korzystać z ochrony. Z drugiej strony musi ona jednak pamiętać o obowiązku wykupienia nowego ubezpieczenia. Z powyższego wynika, że umowa ubezpieczenia zawarta z PZU wygasła w maju 2020 roku, nie powinna więc się ona automatycznie przedłużyć. Ubezpieczyciel nie postąpił więc prawidłowo. Warto jednak zastanowić się, skąd wynika ta sytuacja. Zapewne ubezpieczyciel nie posiadał wiedzy o tym, że poprzedni właściciel nie żyje. Dlatego, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień, osoba, która otrzymała w spadku samochód, powinna powiadomić ubezpieczyciela o śmierci właściciela.

Odziedziczyłem samochód – które formalności muszę dopełnić?

Bez względu na to, czy zmarły pozostawił po sobie testament, czy dojdzie do dziedziczenia ustawowego, ubezpieczyciel musi zostać poinformowany o śmierci właściciela. Taką informację należy przekazać nawet, jeśli postępowanie spadkowe nadal trwa.

Informację o śmierci właściciela można przekazać zarówno pocztą, jak i mailowo. Ważne jest, aby oznaczyć w piśmie jakiej polisy dotyczy informacja i dołączyć akt zgonu (skan lub kopię). Ponadto należy poinformować o tym, że trwa postępowanie spadkowe lub, jeśli sytuacja jest jasna, wskazać, kto jest spadkobiercą.

Współwłasność samochodu – śmierć jednego ze współwłaścicieli

Jeśli chodzi o współwłasność samochodu, to powyższe zasady, w myśl których ubezpieczenie OC po śmierci właściciela wygasa wraz z upływem okresu, na który umowa została zawarta, nie obowiązują.

Przykład

Ojciec na mocy umowy darowizny podarował ½ swojego udziału we własności samochodu swojej córce. Stali się więc współwłaścicielami pojazdu. Ojciec zmarł. Umowa ubezpieczenia OC nie wygasa jednak po upływie okresu, na który została zawarta, zostaje ona automatycznie przedłużona.

W takiej sytuacji pozostaje jeszcze drugi współwłaściciel. Umowa ulega więc automatycznemu przedłużeniu na zasadach ogólnych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o dziedziczenie samochodu a ubezpieczenie OC

Czy polisa OC wygasa wraz ze śmiercią właściciela pojazdu?

Nie, ponieważ ubezpieczenie OC jest przypisane do auta, nie do jego właściciela. Po jego śmierci przechodzi zatem razem z własnością samochodu na spadkobiercę. Ponadto trzeba pamiętać, że każdy samochód musi posiadać ubezpieczenie OC – także ten nieużywany z powodu, np. problemów z ustaleniem dziedziczenia.

Kto przejmuje ubezpieczenie OC auta po śmierci jego właściciela?

Spadkobierca. Gdy jest wyraźnie wskazany w testamencie, po prostu otrzymuje auto wraz z OC i musi tylko pamiętać, że umowa nie przedłuży się automatycznie na kolejny okres. Trudniej jest, gdy dochodzi do dziedziczenia ustawowego – wówczas wszyscy potencjalni spadkobiercy odpowiadają solidarnie za długi spadkowe (w tym zakup OC), dopóki nie zakończy się postępowanie spadkowe.

Czy OC przedłuża się automatycznie po śmierci właściciela auta?

Nie. Choć umowa OC nie wygasa po śmierci właściciela auta, nie zostanie też automatycznie przedłużona na kolejny rok po zakończeniu terminu jej obowiązywania (chyba że auto było współwłasnością). Spadkobierca musi sam zawrzeć nową umowę lub zmienić ubezpieczyciela. Może też oczywiście wcześniej wypowiedzieć poprzednią umowę OC i związać się z innym towarzystwem ubezpieczeniowym bez czekania.

PODSUMOWANIE
  • Ubezpieczenie OC nie wygasa automatycznie po śmierci właściciela samochodu.
  • W sytuacji śmierci właściciela, ubezpieczenie OC trwa do końca okresu, na który umowa została zawarta. Po zakończeniu tego okresu, osoba, która odziedziczyła samochód, musi wykupić nowe ubezpieczenie.
  • Spadkobierca może również wcześniej wypowiedzieć umowę zawartą przez zmarłego i wykupić ubezpieczenie u wybranego przez siebie ubezpieczyciela.
  • Jeśli samochód stanowił współwłasność i umarł tylko jeden z właścicieli, umowa ubezpieczenia OC przedłuża się na zasadach ogólnych.
  • Jeśli umowa ubezpieczenia dobiegnie końca, a postępowanie spadkowe dalej trwa (nie jest jeszcze jasne, kto odziedziczy samochód), to obowiązek ubezpieczenia samochodu spoczywa na wszystkich potencjalnych spadkobiercach solidarnie.
  • Ubezpieczyciel powinien zostać poinformowany o śmierci właściciela samochodu i jego ewentualnych spadkobiercach.
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę
54,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

17 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


avatar autora komentarza
Czy po śmierci i odziedziczeniu samochodu wraz z ubezpieczeniem, ubezpieczyciel może zażądać dopłaty do ubezpieczenia różnicy wynikającej z braku zniżek przez nowego wlasciciela?
Tak, ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki.
avatar autora komentarza
Czy po śmierci i odziedziczeniu samochodu wraz z ubezpieczeniem, nowy właściciel może zażądać zwrotu z ubezpieczenia różnicy wynikającej z braku zniżek przez zmarłego właściciela, gdy nowy ma pełne zniżki?
Jeżeli poprzedni właściciel samochodu opłacił przed śmiercią składkę ubezpieczenia w całości, nie ma możliwości przeliczenia już zapłaconej składki OC. Podobnie będzie w przypadku płatności ratalnej, gdy po zmarłym pozostały do spłacenia jedna lub więcej rat. Przyjmując spadek po osobie zmarłej, przejmuje się również wszelkie jej zobowiązania, w tym także długi dotyczące OC.
avatar autora komentarza
Samotny i bezdzietny właściciel zmarł w 2016. Postępowanie spadkowe uprawomocniło się w 2021. Wyłoniło ono 13-tu spadkobierców. Wszyscy zdecydowali o złomowaniu samochodu. Złomowanie przeprowadzono w autoryzowanej stacji demontażu pojazdów. Auto zostało wyrejestrowane, Co z zaległym OC. Istnieje szansa na umorzenie÷
Wszyscy spadkobiercy zmarłego właściciela pojazdu odpowiadają solidarnie za jego zobowiązania, w tym również długi wynikające z zaległych składek na OC.
avatar autora komentarza
Samotny i bezdzietny właściciel pojazdu zmarł. Wcześniej jeszcze jakieś 2 lata przed śmiercią oddał samochód do użytku chrześnicy w zamian za opiekę i transport każdorazowo do lekarzy. Nie ma na to żadnych dokumentów. Również w zamian za opiekę oddał chrześnicy swój dom, co zostało zrobione notarialnie. Co z OC, które się we wrześniu kończy. Czy chrześnica po okazaniu aktu zgonu, może OC zmienić na siebie/zawrzeć nową umowę, czy musi być dodatkowo jakiś prawny dokument upoważniający ją do ubezpieczenia auta ?
Aby ubezpieczyć samochód, potrzebne będzie potwierdzenie jego własności. W opisanym przypadku byłoby to zapewne potwierdzenie nabycia spadku u notariusza bądź w sądzie, w zależności od tego, czy zmarły pozostawił po sobie testament, czy dziedziczenie odbywało się na zasadach ustawowych.
avatar autora komentarza
A co jeśli potencjalny spadkobierca zawiadomił towarzystwo ubezpieczeniowe o śmierci ubezpieczającego a ono nie chciało poinformować go o terminach składek i okresach obowiązywania ubezpieczeń zasłaniając się w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. W międzyczasie 2 polisy wygasły a spadkobiercy nie mogli ubezpieczyć auta bo towarzystwo chciało prawomocny wyrok o nabyciu spadku. Nastąpił brak ciągłości, który trwa nadal.
avatar autora komentarza
Po co spadkobiercy czekają na stwierdzenie nabycia spadku jak barany? Którykolwiek ze spadkobierców może ubezpieczyć samochód w innym zakładzie ubezpieczeń. Wtedy wszyscy spadkobiercy unikną kary z UFG. Natomiast okres obowiązywania umowy ubezpieczenia OC zawartej przez zmarłego właściciela można sprawdzić na stronie internetowej UFG stosując metodę połowienia przedziałów. To takie matematyczne testowanie w którym dniu kończy się umowa. Statystycznie biorąc wystarczy 9 zapytań aby znaleźć datę końcową polisy. Jeśli w chwili sprawdzania minął już ponad rok od śmierci właściciela a zakład ubezpieczeń nie został poinformowany o śmierci właściciela od razu to od uzyskanej daty trzeba odjąć największa możliwą pełną liczbę lat ale w taki sposób aby nie cofnąć się do daty sprzed śmierci właściciela. To będzie data wygaśnięcia polisy OC zawartej przez zmarłego właściciela.
avatar autora komentarza
co w sytuacji kiedy zmarły nie posiadał OC pojazdu i zostawił testament w którym przekazuje pojazd swojej kuzynce. Kiedy kuzynka staje się posiadaczem pojazdu i od kiedy ma obowiązek zawrzeć umowę OC aby nie zapłacić kary w UFG.
avatar autora komentarza
Czy po smierci taty znalazłem auto ktorym jezdził i dowiedzialem sie ze od zeszłego roku nie bylo OC , dzis przyjałem spadek i dostalem info z funduszu gwarancyjnego ze musze zaplacic kare 6 tys . dodam ze z ojcem nie widziałem sie kilka lat
Jeżeli spadkodawca (ojciec) nie pozostawił testamentu, za jego majątek i długi odpowiadają spadkobiercy ustawowi. O ile jest Pan jedynym spadkobiercą, wszelkie zobowiązania przejdą na Pana.
avatar autora komentarza
Właściciel pojazdu zmarł, jego małżonka notarialnie odrzuciła spadek, zgłosiła do ubezpieczalni śmierć właściciela (tak aby OC nie zostało przedłużone z automatu na zmarłego), potomstwa brak, sam właściciel był adoptowany. Ubezpieczenie za niedługo się skończy, spadkobiercy póki co nie są znani (nie wiadomo, czy jacykolwiek są). Czy małżonka ma się czym przejmować i jest szansa, że UFG upomni się do niej, o zapłacenie kary za brak ciągłości OC?
avatar autora komentarza
Zmarła moja siostra, posiadała na siebie motocykl. Poszłam do firmy ubezpieczającej i poprosiłam aby wpisano mnie jako ubezpieczającego a siostrę ubezpieczoną z racji tego że postępowania spadkowego nie ma i długo nie będzie, czy postąpiłam prawidłowo ? motocykl cały czas ubezpieczam, ale widnieje jako ubezpieczająca, ale nie ubezpieczona. Dodam że już ubezpieczam w ten sposób od kilku lat szczerze mówiąc z niewiedzy.
avatar autora komentarza
Tata zmarł, postępowanie spadkowego trwa już dłuższy czas że względu na problemy w dokumentach. Okazało się w tata wpisał mnie w pojazdy jako współwłaściciela jeszcze jak byłem nastolatkiem o czym nie miałem pojęcia. Chciałem chciałem opłacić OC za pojazdy ale co w przypadku kiedy postępowanie nie zostało do końca przeprowadzone a mama stała się jednym ze spadkobierców. Na kogo podpisać umowę Z góry dziękuję za odpowiedź
avatar autora komentarza
Co z wypłatą odszkodowania za uszkodzenie pojazdu przez osobę trzecią w kolizji, gdy jeden ze współwłaścicieli zmarł wcześniej przed kolizją?