Uszkodzony silnik, a odszkodowanie z AC

Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, kierowcy jednak często decydują się na nie, chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo na wypadek kradzieży samochodu lub spowodowania uszkodzeń pojazdu z własnej winy. Zanim podpiszesz umowę ubezpieczenia AC sprawdź w OWU jaki jest zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Nie wszystkie uszkodzenia zostaną pokryte z OC. W poniższym artykule wskazujemy kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z AC, w szczególności wyjaśniamy czy uszkodzenie silnika może być przyczyną takiej odmowy.

Korzyści z ubezpieczenia AC.

Ubezpieczenie AC nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, każdy kierowca może samodzielnie zdecydować czy chce z niego skorzystać. Ubezpieczenie AC z pewnością zapewnia większą ochronę oraz komfort. W przypadku gdy inny kierowca spowoduje kolizje i tym samym uszkodzi Twój samochód, straty zostaną pokryte z OC tego kierowcy, jednak jeśli to Ty spowodujesz kolizję odszkodowanie będziesz mógł uzyskać jedynie z AC. Celem ubezpieczenia Autocasco jest udzielenie ochrony na wypadek uszkodzenia samochodu przez właściciela, kradzieży samochodu czy uszkodzenia samochodu na skutek działania żywiołów. Zakres ochrony zależy od konkretnego ubezpieczyciela, dlatego też przed podpisaniem umowy warto przejrzeć dokładnie oferty różnych zakładów ubezpieczeń i przede wszystkim zapoznać się z OWU udostępnionymi na stronach internetowych ubezpieczycieli.

Kiedy m.in. przyda się ubezpieczenie AC:

  • Spowodujesz stłuczkę podczas której uszkodzisz samochód
  • Twój samochód zostanie uszkodzony podczas burzy czy gradu
  • Twój samochód zostanie skradziony

Kiedy ubezpieczyciel odmówi Ci wypłaty odszkodowania z AC?

Osoba, która kupuje ubezpieczenie AC musi pamiętać, że odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest nieograniczona, w pewnych sytuacjach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z OWU, w którym ubezpieczyciele wskazują zakres swojej odpowiedzialności. Zakres ten może różnić się w zależności od ubezpieczyciela oraz w zależności od opcji ubezpieczenia – wielu ubezpieczycieli oferuje kilka pakietów ubezpieczenia AC, większa ochrona wiąże się jednak z wyższą składką.

Jakie są najczęstsze wyłączenia? Zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania jeśli wartość szkody jest mniejsza niż kwota zakładana przez franczyzę integralną. Jest to kwota poniżej której odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona, kwota ta może różnić się w zależności od zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania także wtedy, gdy szkoda została wyrządzona przez osobę nietrzeźwą, nieposiadającą uprawnień lub jeśli szkoda powstała w samochodzie nieposiadającym ważnego badania technicznego. Często odmową wypłaty odszkodowania są zaniedbania ze strony kierowcy, np. kradzież samochodu w sytuacji, gdy właściciel pozostawił otwarte auto i klucze w stacyjce. Odpowiedzialność ubezpieczyciela może także nie obejmować uszkodzeń pewnych elementów wyposażenia. Oczywiście to tylko przykłady, nie ma katalogu zamkniętego, każdy ubezpieczyciel samodzielnie ustala zakres swojej odpowiedzialności.

Uszkodzony silnik, a odszkodowanie z AC.

Jak wskazano wyżej, ubezpieczyciel w pewnych sytuacjach może odmówić wypłaty odszkodowania. Zakłady ubezpieczeń w OWU często zastrzegają, że odpowiadają jedynie za uszkodzenia niektórych elementów wyposażenia. Czy silnik należy uznać za taki element? Przeglądając OWU poszczególnych zakładów ubezpieczeń można dojść do wniosku, że uszkodzony silnik nie jest wyłączony spod ochrony. Warto jednak zwrócić uwagę na zapis, który powtarza się praktycznie u każdego ubezpieczyciela, mianowicie chodzi o wyłączenie spod odpowiedzialności ubezpieczyciela uszkodzenia silnika, które powstało na wskutek zassania wody podczas jazdy w warunkach stwarzających takie zagrożenie. Zatem gdyby doszło do całkowitego zalania samochodu, kierowca powinien się powstrzymać od prób uruchomienia go.

Zalanie silnika – jakie zapisy ubezpieczyciele wskazują w OWU?

Kwestia wyłączenia spod ochrony ubezpieczeniowej zalanego silnika jest różnie formułowania przez ubezpieczycieli. Wniosek jest jednak jeden: ubezpieczyciele nie chcą odpowiadać za szkody, do których doprowadził właściciel na skutek niezachowania właściwej ostrożności lub niedbalstwa. Za takie zachowanie może zostać uznane odpalenie silnika w sytuacji, gdy samochód został zalany, a więc podejmując ryzyko, że woda dostanie się do tego silnika. Poniżej wskazano zapisy z OWU ubezpieczycieli dotyczące tej kwestii:

AXA

Z naszej odpowiedzialności wyłączone są szkody: (…)

polegające na uszkodzeniu silnika, powstałe wskutek zassania wody podczas jazdy w warunkach stwarzających takie zagrożenie.

AVIVA

Przedmiot ubezpieczenia Autocasco:

samochód, zarejestrowany i dopuszczony do ruchu na terenie Polski, w wieku do 15 lat ( dodatkowo zamontowane na stałe w pojeździe wyposażenie dodatkowe do wartości 2 000 PLN, a za dopłatą dodatkowej składki do wartości 4 000 PLN) od uszkodzenia w wyniku: kolizji z innym pojazdem, przedmiotem, przeszkodą, a także z osobami lub zwierzętami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu, wandalizmu, pożaru, wybuchu, huraganu, opadu atmosferycznego, gradu, uderzenia pioruna, powodzi, zapadania lub osuwania się ziemi, lawiny, trąby powietrznej, upadku meteorytu, zalania, zatopienia z wyjątkiem sytuacji zassania wody przez silnik, ochrona obejmuje także sytuację utraty pojazdu lub wyposażenia dodatkowego w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem albo rozbój.

Compensa

Ubezpieczeniem, poza szkodami wskazanymi w Rozdziale I w § 2 ust. 5, nie są objęte szkody: (…)

będące następstwem uszkodzenia na skutek zassania cieczy przez układ dolotowy powietrza w silniku pojazdu.

Generali

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: (…)

polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie.

Link4

Nie wypłacamy odszkodowania za uszkodzenie pojazdu, które powstanie wskutek zassania wody do silnika podczas jazdy.

WARTA

Warta nie odpowiada za szkody: polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie.

PODSUMOWANIE
  • Ubezpieczenie AC zapewnia przede wszystkim ochronę na wypadek kradzieży samochodu czy uszkodzenia pojazdu przez właściciela.
  • Nie wszystkie szkody zostaną pokryte przez zakład ubezpieczeń. Ubezpieczyciele w OWU wskazują w jakich sytuacjach ich odpowiedzialność jest wyłączona.
  • Uszkodzenie silnika nie powinno być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania, choć może się tak zdarzyć jeśli do uszkodzenia dojdzie na skutek zalania silnika.
  • Ubezpieczyciele w OWU często wskazują jako wyłączenie odpowiedzialności uszkodzenia samochodu, które powstały na skutek zassania wody do silnika samochodu.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!