Jak zgłosić szkodę w TUW?

W ofercie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych znajdują się następujące ubezpieczenia samochodowe: OC, AC, assistance, Zielona Karta, NNW kierowcy i pasażera, ubezpieczenie AutoSzyby oraz ochrona zniżek w OC. Sprawdź, jak przebiega proces zgłoszenia szkody w TUW!

TUW, czyli Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych to ubezpieczyciel, który zapewnia ochronę ubezpieczeniową na zasadzie wzajemności. Członkami Towarzystwa są osoby, które zawarły umowę ubezpieczenia. Wygaśnięcie umowy oznacza jednoczesną utratę członkostwa. TUW ma charakter organizacji non-profit. 

Celem tego towarzystwa ubezpieczeniowego nie jest bowiem maksymalizacja zysku, lecz interes członków. Każdy ubezpieczający staje się udziałowcem. Dzięki temu mogą współdecydować o działalności towarzystwa. Od nich zależy na przykład, czy ewentualna nadwyżka zostanie przeznaczona na obniżenie składek ubezpieczeniowych, prewencję czy działalność szkoleniową.

UWAGA!

Obecnie ze względu na pandemię COVID-19 bezpośrednia obsługa klienta w placówkach TUW została zawieszona.

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody w TUW?

Czas zgłoszenia szkody z OC jest uregulowany prawnie. Tak więc niezależnie od ubezpieczyciela, postępowanie w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pozostaje takie samo. Zgłoszenie szkody z OC sprawcy może nastąpić do 3 lat od zdarzenia. Po tym czasie sprawa ulega przedawnieniu. Jednakże warto jak najszybciej zgłosić szkodę, ponieważ pomoże to w jej likwidacji.

W przypadku ubezpieczenia AC obowiązkiem poszkodowanego jest powiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od uzyskania informacji o jej wystąpieniu. Natomiast w przypadku kradzieży, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu uzyskania wiadomości o utracie auta.

Jeśli ubezpieczyciel zażąda złożenia dokumentów, które są potrzebne do ustalenia  wysokości odszkodowania, należy je złożyć w ciągu 7 dni. W razie kradzieży konieczne jest przedłożenie do wglądu dowodu rejestracyjny i karty pojazdu oraz przekazanie towarzystwu ubezpieczeniowemu wszystkich kluczyków (kart kodowych) i sterowników służących do otwarcia oraz uruchomienia samochodu oraz uruchomienia zabezpieczeń przed kradzieżą. Poszkodowany powinien tego dokonać najpóźniej w chwili pisemnego zgłoszenia szkody. 

Jeśli w trakcie naprawy wykryte zostały dodatkowe uszkodzenia, należy niezwłocznie poinformować o nich ubezpieczyciela. Niezwłoczne powiadomienie TUW jest konieczne również w przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży kluczyka (karty kodowej), sterownika, który służy do otwierania i uruchamiania pojazdu, czy urządzeń umożliwiających uruchomienie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

W razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną assistance, osoba ubezpieczona powinna niezwłocznie, nie później niż 12 godzin od zaistnienia zdarzenia, powiadomić o zdarzeniu ubezpieczyciela. Jeżeli ubezpieczony nie dopełni tego obowiązku, towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić udzielenia świadczenia assistance.

W razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną w ramach ubezpieczenia szyb, ubezpieczony powinien niezwłocznie, lecz nie później niż 48 godzin od zaistnienia zdarzenia, powiadomić o zdarzeniu ubezpieczyciela.

Jeśli zdarzenie miało miejsce za granicą, a szkoda wchodzi w zakres Zielonej Karty, należy zawiadomić TUW o szkodzie w przeciągu 14 dni od jej wystąpienia. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 7 dni od daty zgłoszenia na przesłanie informacji, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Natomiast, jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe zażąda złożenia dokumentów potrzebnych do ustalenia odszkodowania, konieczne jest dostarczenie ich w terminie do 7 dni.

CZY WIESZ, ŻE …

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jest partnerem programu Karta Dużej Rodziny, który zapewnia zniżki osobom mającym przynajmniej trójkę dzieci. W ramach tego programu wiele firm i instytucji przygotowuje rabaty dla osób mających na utrzymaniu kilkoro dzieci. TUW przewiduje dla nich 15-procentową zniżkę na ubezpieczenia komunikacyjne oraz 30-procentowy rabat na ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, a także mieszkań, domów i gospodarstw rolnych.

Jakie informacje należy przygotować, zgłaszając szkodę w TUW?

Przed zgłoszeniem szkody należy zebrać informacje na temat zdarzenia. Jeśli doszło do stłuczki, konieczne jest spisanie, wraz ze sprawcą, wspólnego oświadczenia. Oświadczenie powinno zawierać:

 • dane uczestników zdarzenia (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu);
 • dane pojazdów uczestniczących w zdarzeniu;
 • numer polisy sprawcy;
 • miejsce i godzinę szkody;
 • krótki opis zdarzenia i jego okoliczności.

W przypadku zgłoszenia zdarzenia z tytułu ubezpieczenia assistance należy podać:

 • dane ubezpieczającego lub właściciela pojazdu (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu);
 • dane pojazdu (marka, typ, model, numer rejestracyjny);
 • dane ubezpieczenia (wariant, numer dokumentu ubezpieczenia, okres na jaki zawarta została umowa ubezpieczeniowa);
 • miejsce zdarzenia;
 • numer telefonu, pod którym pracownicy towarzystwa mogą skontaktować się z osobą ubezpieczoną,
 • opis zdarzenia wraz z rodzajem potrzebnej pomocy.

W przypadku zgłoszenia zdarzenia z tytułu ubezpieczenia szyb konieczne jest podanie:

 • danych ubezpieczającego lub właściciela pojazdu (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu);
 • danych pojazdu (marka, typ, model, numer rejestracyjny);
 • danych ubezpieczenia (numer umowy, okres ważności umowy);
 • numeru telefonu, pod którym przedstawiciel towarzystwa może skontaktować się z ubezpieczonym;
 • miejsca zdarzenia;
 • opisu zdarzenia.

Jakie są formy zgłoszenia szkody w TUW?

Zgłoszenia szkody w TUW można dokonać:

 • telefonicznie w Contact Center pod numerem telefonu 22 545 39 50 (połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora). Infolinia pracuje od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-20.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Obsługa ubezpieczenia assistance jest czynna całodobowo pod numerami 22 522 66 22 i 22 563 11 31 (dla umów zawartych do 31.03.2020) oraz 22 741 39 50 (dla umów zawartych od 1.04.2020);
 • pisemnie w najbliższej jednostce terenowej (na stronie internetowej ubezpieczyciela znajduje się mapka, która ułatwia znalezienie jednostki terenowej w pobliżu miejsca pobytu);
 • drogą elektroniczną:

poprzez formularz zgłoszenia szkody w TUW na stronie internetowej ubezpieczyciela.

Jak zgłosić szkodę w TUW przez internet?

Jak już wspomniano, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych umożliwia dwie drogi zgłoszenia szkody online. Pierwsza z nich to wysłanie wiadomości na adres e-mail (wiadomość powinna zawierać wypełniony formularz, który należy pobrać ze strony internetowej TUW). Natomiast druga droga to wypełnienie formularza online bezpośrednio na stronie internetowej ubezpieczyciela. 

Internetowy formularz zgłoszenia szkody w TUW rozpoczyna się od wskazania charakteru szkody. Do wyboru są następujące opcje:

 • szkoda w pojeździe lub innym mieniu;
 • szkoda na osobie.

Następnie jesteśmy proszeni o podanie daty i miejsca powstania szkody (miejscowość, kod pocztowy, ulica). W kolejnym kroku podajemy rodzaj szkody (w pojeździe czy w innym mieniu) oraz informację, czy na miejscu zdarzenia była policja oraz świadkowie. Następnie jesteśmy proszeni o udzielenie pozostałych informacji istotnych w procesie likwidacji szkody.

Przeczytaj też: Jak zgłosić szkodę w towarzystwie ubezpieczeniowym Ergo Hestia?

Przeczytaj też: Jak zgłosić szkodę w Wiener?

PODSUMOWANIE
 • Na zgłoszenie szkody z ubezpieczenia OC w TUW masz 3 lata od zdarzenia, ale im szybciej to zrobisz, tym większe masz szanse na uzyskanie odpowiedniego odszkodowania.
 • W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, terminy na zgłoszenie szkody w TUW wynoszą od 12 godzin (assistance) do 5 dni (autocasco).
 • Zgłaszając szkodę w TUW, będziesz potrzebować m.in. numeru polisy oraz danych uczestników zdarzenia.
 • Szkodę w TUW można zgłosić telefonicznie lub mailowo, ale najwygodniej zrobić to za pomocą formularza online znajdującego się na stronie internetowej ubezpieczyciela.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zgłaszanie szkody w TUW

Kiedy trzeba zgłosić szkodę w TUW?

Szkodę z OC można zgłosić do 3 lat od zdarzenia, ale warto zrobić to jak najszybciej. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych terminy są znacznie krótsze. Szkodę z AC należy zgłosić w ciągu 5 dni od uzyskania o niej wiedzy (kradzież w ciągu 2 dni), szkodę z ubezpieczenia szyb do 48 godzin, a zdarzenie z assistance do 12 godzin. Szkodę w kraju, gdzie obowiązuje Zielona Karta, trzeba zgłosić w ciągu 14 dni od zdarzenia.

Jakie obowiązki ma zgłaszający szkodę w TUW?

Przy każdym zdarzeniu trzeba podać podstawowe informacje na jego temat, m.in. okoliczności czy dane uczestników. W przypadku stłuczki konieczne jest spisanie wspólnie ze sprawcą oświadczenia o zdarzeniu. Po zgłoszeniu ubezpieczyciel może też zażądać złożenia niezbędnych dokumentów, które trzeba dostarczyć w ciągu 7 dni. O wszystkich dodatkowych uszkodzeniach auta należy informować niezwłocznie.

W jaki sposób można zgłosić szkodę w TUW?

Osobiste zgłoszenie szkody w placówkach TUW jest niemożliwe ze względu na pandemię COVID-19, ale można zrobić to telefonicznie lub mailowo. Formularz zgłoszenia szkody jest dostępny na stronie internetowej ubezpieczyciela, gdzie należy wybrać dokument właściwy ze względu na rodzaj zgłoszenia (np. szkoda osobowa z OC, szkoda w pojeździe z AC).

Źródło:

zdjęcie autora
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę
15,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!